Hem / Familjerätt / Arv & Dödsbo / Arvskifte av fastighet

Arvskifte av fastighet

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Fastigheter är ofta de tillgångar i ett dödsbo med absolut högst värde. Därför är det viktigt att vara extra omsorgsfull när en fastighet ska överlåtas till en arvinge eller testamentstagare. Om du behöver vägledning eller praktisk hjälp kring detta är du varmt välkommen att kontakta Lavendla på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Hur går ett arvskifte av fastighet till?

Den som till följd av ett arvskifte tilldelats en fastighet ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från datumet för arvskiftet. I de fall det bara finns en dödsbodelägare ska lagfartsansökan innehålla, förutom själva ansökningsblanketten, en bestyrkt kopia av den bouppteckning som registrerats hos Skatteverket. När det finns flera dödsbodelägare måste även arvskifteshandlingen bifogas lagfartsansökan.

Den som fått en fastighet i egenskap av universell testamentstagare (en testamentstagare som har rätt till en bestämd andel av dödsboets värde) måste vid ansökan om lagfart bifoga testamentet i original. Ansökan måste också innehålla ett bevis på att testamentet vunnit laga kraft. I de fall fastigheten utgör ett så kallat legat (specifik egendom som ska tillfalla en särskild person) måste ansökan om lagfart dessutom innehålla en kopia av arvskifteshandlingen som visar att fastigheten överlämnats till personen ifråga.

Stämpelskatt behöver inte betalas när lagfarten övergår till en ny person till följd av arv eller testamente. Däremot betalas en expeditionsavgift om (f.n. - 2018) 825 kr.