Hem / Familjerätt / Bodelning och Bodelningsförättare

Bodelning och Bodelningsförättare

Bodelning Lavendla Begravningsbyrå

Vad är en bodelning och en bodelningsförättare? 

En bodelning kan äga rum till följd av dödsfall, skilsmässa eller separation mellan sambor. Gifta makar kan även, om de önskar, genomföra en bodelning under det bestående äktenskapet i syfte att omfördela det formella ägandet av tillgångar, anmälan om bodelning måste i detta fall ske till Skatteverket. På denna sida berättar vi om vad som gäller i alla dessa situationer. Vi beskriver också hur eventuella tvister kan lösas med en bodelningsförrättare – även kallad bodelningsman.

Har du frågor och funderingar rörande vad som gäller vid en bodelning? Oavsett bakgrunden är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]. Av våra erfarna bodelningsjurister får du snabb, professionell och prisvärd hjälp.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Vad är en bodelning? – Topp 5 fakta och regler att tänka på gällande bodelning

  1. Bodelning kan bli aktuell efter dödsfall, skilsmässa, samboseparation eller under ett bestående äktenskap. Efter en samboseparation är bodelningen frivillig.
  2. Efter ett dödsfall görs först en bouppteckning och därefter, under förutsättning att den avlidne var gift eller sambo, en bodelning. Först när detta är klart kan arvskiftet verkställas.
  3. Ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan helt eller delvis sätta bodelningsreglerna ur spel.
  4. Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket. Någon motsvarighet för sambo finns inte.
  5. När det inte går att komma överens om hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare, även kallad bodelningsman, utses av domstol. Bodelningsförrättaren är i första hand en medlare men kan också fatta ett eget beslut om hur bodelningen ska genomföras.

Bodelningsförrättarens, även kallad bodelningsman, uppgift vid bodelningen

Det säger nästan sig självt att alla bodelningar inte går smärtfritt. En bodelning kan vara förknippad med många känslor och motstridiga viljor. I de fall det inte går att komma överens på frivillig väg kan en bodelningsförrättare, oftast en advokat, utses av domstol. Detta gäller oavsett om bodelningen ska ske till följd av skilsmässa, samboseparation eller dödsfall. En synonym som ofta används för bodelningsförrättare är bodelningsman.

Bodelningsförrättarens, eller bodelningsmannens, primära uppgift är att försöka få parterna att nå en uppgörelse i godo. Om det misslyckas får bodelningsförrättaren genomföra en så kallad tvångsdelning. Då bestämmer bodelningsförrättaren hur egendomen ska delas upp. Det bodelningsförrättaren beslutar om kan överklagas och prövas i domstol.

Angående kostnaden för en bodelningsförrättare är huvudregeln att makarna själva betalar för den tid bodelningsförrättaren lägger ned. Det är därför att rekommendera att bara låta utse en bodelningsförrättare, som snabbt blir dyr, när det verkligen inte går att komma överens.

Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket.

Bodelning behöver inte bara ske till följd av tråkiga händelser. Det kan även vara en konstruktiv åtgärd för att göra ägandet av olika tillgångar mer jämlikt inom ramen för ett äktenskap.

Det gifta par som vill göra en bodelning, utan att skiljas, ska anmäla detta till Skatteverket. Skälet till detta är att det ska vara möjligt för utomstående att få reda på att makarna valt att fördela om sina tillgångar, vilket exempelvis kan vara av betydelse för långivare.

Efter att anmälan om bodelningen skett till Skatteverket är det fritt fram att genomföra själva bodelningen, vilket kräver att en skriftlig handling upprättas. Denna handling kan också skickas in till Skatteverket för registrering men det är inte obligatoriskt.

Bodelning vid dödsfall

När man pratar om bodelning i samband med dödsfall kopplas det oftast ihop med det som kallas arvskifte, det vill säga fördelningen av de tillgångar som en avliden person lämnat efter sig. Bodelningen måste ske om det finns en efterlevande make eller maka. Bodelning för sambor är inte obligatorisk men ska ske om den efterlevande sambon begär det. Nedan går vi igenom vad som gäller mer specifikt i respektive situation.

Bodelning när den avlidne var gift: Under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord, eller andra handlingar som säger att viss egendom är enskild, ska det ske en likadelning av makarnas tillgångar när en av dem avlider. Förenklat delas tillgångarna, efter att eventuella skulder dragits av, i två lika stora högar. Den efterlevande maken/makan får en av dessa högar med full äganderätt. Den andra högen får maken/makan, i de fall det bara finns gemensamma barn, fritt disponera till dess att hen själv avlider. Först då ärver de gemensamma barnen. Om det däremot finns särkullbarn har dessa rätt till laglott redan efter den första makens/makans död.

Bodelning när den avlidne var sambo: När en sambo avlider finns det inget tvång om att en bodelning ska ske. Den efterlevande sambon kan dock begära att en bodelning genomförs. Om så är fallet har den efterlevande sambon rätt till hälften av den bostad och det bohag som köpts in för gemensamt bruk. Detta kallas samboegendom. Alla andra tillgångar, exempelvis bankkonton och bilar, faller därmed utanför bodelningen. I de fall man önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av mer än samboegendom är det därmed väldigt viktigt att upprätta ett testamente.

Om samborna vill säkerställa att någon bodelning överhuvudtaget inte kommer att ske efter en separation kan detta ordnas med hjälp av ett samboavtal. Ett samboavtal fungerar i praktiken som ett äktenskapsförord.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Bodelning vid skilsmässa

Den grundläggande principen vid bodelning efter skilsmässa är densamma som efter ett dödsfall. Makarnas samlade giftorättsgods (all egendom som inte är enskild) läggs samman och delas sedan lika. I första hand ska respektive make/maka få behålla egendom som hen redan står som ägare till. Om det uppstår en obalans måste dock den make/maka som har den största förmögenheten dela med sig till den andra personen.

Om ett gift par helt eller delvis vill undvika bodelning vid en eventuell skilsmässa kan detta ordnas med ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan föreskriva att viss utpekad egendom, exempelvis aktier, eller samtliga tillgångar ska undantas från äktenskapsbalkens regler om bodelning.

Bodelning vid samboseparation

Till skillnad från vad som gäller vid skilsmässa är det inte lagens utgångspunkt att en bodelning ska ske när sambor separerar. Istället är bodelningen en frivillig åtgärd. Det räcker dock att en sambo önskar att genomföra en bodelning för att så ska ske.

När det väl sker en bodelning mellan sambor är den mycket mer begränsad än vid en skilsmässa. Detta beror på att det endast är så kallad samboegendom som omfattas av bodelningen. Samboegendom utgörs av permanentbostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Allt andra typer av tillgångar (pengar på bankkonto, fritidshus, bilar osv.) faller därmed utanför bodelningen.

 

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.