Hem / Familjerätt / Bodelningsavtal och Bodelningsförättare

Bodelningsavtal och Bodelningsförättare

Bodelning Lavendla Begravningsbyrå

Genom ett bodelningsavtal regleras hur egendom ska delas upp när ett samboskap eller ett äktenskap upphör. Det är viktigt att bodelningsavtalet formuleras tydligt och juridiskt korrekt, för att undvika missförstånd och praktiska problem när det som föreskrivs i bodelningsavtalet ska verkställas i praktiken. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

 

Vad är en bodelning? – Topp 5 fakta och regler att tänka på gällande bodelning

  1. Bodelning kan bli aktuell efter dödsfall, skilsmässa, samboseparation eller under ett bestående äktenskap. Efter en samboseparation är bodelningen frivillig.
  2. Efter ett dödsfall görs först en bouppteckning och därefter, under förutsättning att den avlidne var gift eller sambo, en bodelning. Först när detta är klart kan arvskiftet verkställas.
  3. Ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan helt eller delvis sätta bodelningsreglerna ur spel.
  4. Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket. Någon motsvarighet för sambo finns inte.
  5. När det inte går att komma överens om hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare, även kallad bodelningsman, utses av domstol. Bodelningsförrättaren är i första hand en medlare men kan också fatta ett eget beslut om hur bodelningen ska genomföras.

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är en handling där det framgår hur egendom ska fördelas efter att ett samboförhållande eller äktenskap upphört. Bodelningsavtal aktualiseras både vid separation/skilsmässa och dödsfall. Bodelningsavtalet behöver inte följa någon särskild mall men det är ändå viktigt att det utformas på ett tydligt och korrekt sätt. Ett bodelningsavtal kan exempelvis användas för att överlåta äganderätten av en fastighet från den ena parten till den andra, eller styrka att värdepapper ska överföras från en aktiedepå till en annan.

Skiljer sig bodelningsavtal åt beroende av om parterna varit gifta eller sambor?

Själva bodelningsavtalet ser ungefär likadant ut oberoende av om parterna tidigare varit gifta eller sambor. Däremot finns det stora juridiska skillnader kring bodelningsprocessen i stort. För sambor är det exempelvis inte obligatoriskt att genomföra någon bodelning och om en bodelning ändå sker omfattar den bara så kallad ”samboegendom”.

Vid skilsmässa måste en bodelning ske, om inte all egendom i äktenskapet är enskild. Gifta par kan också genomföra en bodelning utan att skiljas. Detta kallas för ”bodelning under bestående äktenskap”. Väljer makarna att göra detta ska bodelningen anmälas till Skatteverket, som även kan registrera själva bodelningsavtalet.

Bodelningsförrättarens, även kallad bodelningsman, uppgift vid bodelningen

Det säger nästan sig självt att alla bodelningar inte går smärtfritt. En bodelning kan vara förknippad med många känslor och motstridiga viljor. I de fall det inte går att komma överens på frivillig väg kan en bodelningsförrättare, oftast en advokat, utses av domstol. Detta gäller oavsett om bodelningen ska ske till följd av skilsmässa, samboseparation eller dödsfall. En synonym som ofta används för bodelningsförrättare är bodelningsman.

Bodelningsförrättarens, eller bodelningsmannens, primära uppgift är att försöka få parterna att nå en uppgörelse i godo. Om det misslyckas får bodelningsförrättaren genomföra en så kallad tvångsdelning. Då bestämmer bodelningsförrättaren hur egendomen ska delas upp. Det bodelningsförrättaren beslutar om kan överklagas och prövas i domstol.

Angående kostnaden för en bodelningsförrättare är huvudregeln att makarna själva betalar för den tid bodelningsförrättaren lägger ned. Det är därför att rekommendera att bara låta utse en bodelningsförrättare, som snabbt blir dyr, när det verkligen inte går att komma överens.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket.

Bodelning behöver inte bara ske till följd av tråkiga händelser. Det kan även vara en konstruktiv åtgärd för att göra ägandet av olika tillgångar mer jämlikt inom ramen för ett äktenskap.

Det gifta par som vill göra en bodelning, utan att skiljas, ska anmäla detta till Skatteverket. Skälet till detta är att det ska vara möjligt för utomstående att få reda på att makarna valt att fördela om sina tillgångar, vilket exempelvis kan vara av betydelse för långivare.

Efter att anmälan om bodelningen skett till Skatteverket är det fritt fram att genomföra själva bodelningen, vilket kräver att en skriftlig handling upprättas. Denna handling kan också skickas in till Skatteverket för registrering men det är inte obligatoriskt.

Bodelning vid dödsfall

När man pratar om bodelning i samband med dödsfall kopplas det oftast ihop med det som kallas arvskifte, det vill säga fördelningen av de tillgångar som en avliden person lämnat efter sig. Bodelningen måste ske om det finns en efterlevande make eller maka. Bodelning för sambor är inte obligatorisk men ska ske om den efterlevande sambon begär det. Nedan går vi igenom vad som gäller mer specifikt i respektive situation.

Bodelning när den avlidne var gift: Under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord, eller andra handlingar som säger att viss egendom är enskild, ska det ske en likadelning av makarnas tillgångar när en av dem avlider. Förenklat delas tillgångarna, efter att eventuella skulder dragits av, i två lika stora högar. Den efterlevande maken/makan får en av dessa högar med full äganderätt. Den andra högen får maken/makan, i de fall det bara finns gemensamma barn, fritt disponera till dess att hen själv avlider. Först då ärver de gemensamma barnen. Om det däremot finns särkullbarn har dessa rätt till laglott redan efter den första makens/makans död.

Bodelning när den avlidne var sambo: När en sambo avlider finns det inget tvång om att en bodelning ska ske. Den efterlevande sambon kan dock begära att en bodelning genomförs. Om så är fallet har den efterlevande sambon rätt till hälften av den bostad och det bohag som köpts in för gemensamt bruk. Detta kallas samboegendom. Alla andra tillgångar, exempelvis bankkonton och bilar, faller därmed utanför bodelningen. I de fall man önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av mer än samboegendom är det därmed väldigt viktigt att upprätta ett testamente.

Om samborna vill säkerställa att någon bodelning överhuvudtaget inte kommer att ske efter en separation kan detta ordnas med hjälp av ett samboavtal. Ett samboavtal fungerar i praktiken som ett äktenskapsförord.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.