Boutredningsman

Dödsboanmälan Lavendla Begravningsbyrå

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Om du vill ha hjälp med förvaltningen av ett dödsbo där du är delägare är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Efter ansökan av en dödsbodelägare, testamentsexekutor eller någon av dödsboets borgenärer kan tingsrätten utse en så kallad boutredningsman. När en boutredningsman utsetts övertar hen ansvaret för boutredningen och den löpande förvaltningen av dödsboet.

Boutredningsmannens uppgift är i första hand verka för att dödsbodelägarna ska inta en gemensam ståndpunkt kring fördelningen av arvet men hen kan också, om dödsbodelägarna inte kan kompromissa, fatta självständiga beslut. Boutredningsmannen får dock inte sälja fast egendom eller tomträtt utan att ha inhämtat samtliga dödsbodelägares samtycke eller fått ett godkännande från tingsrätten.

Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete, vilket primärt ska finansieras av dödsboets tillgångar. Den som är dödsbodelägare bör därför göra sitt bästa för att underlätta boutredningsmannens arbete, eftersom onödiga arbetstimmar kommer att ha en direkt negativ inverkan på det egna arvet.