Hem / Familjerätt / Dödsbo

Dödsbo

Dödsbo Lavendla Begravningsbyrå

Vad är ett dödsbo i juridisk bemärkelse? Vem ansvarar för förvaltningen av dödsboet? Vad händer om den avlidnes kvarlåtenskap inte räcker för att täcka skulderna? Det finns många frågor kring dödsbon där svaren inte är självklara för en lekman.

Nedan hittar du en hel del nyttig information kring vad som gäller. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ringa Lavendla på 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].


Dödsbo: Topp 5 viktiga fakta om dödsboets regler som du bör känna till

  1. Ett dödsbo är en juridisk person som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder.
  2. Ett dödsbo förvaltas i första hand av samtliga dödsbodelägare. Om den avlidne utsett en testamentsexekutor är det dock denna person som förvaltar dödsboet.
  3. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur förvaltningen och avvecklingen av dödsboet ska utföras kan en boutredningsman behöva utses.
  4. Kvarlåtenskapen i ett dödsbo utan arvingar eller testamentstagare tillfaller Allmänna arvsfonden.
  5. Dödsbodelägare kan aldrig bli personligt betalningsansvariga för dödsboets skulder, under förutsättning att dödsbodelägarna inte tagit del av den avlidnes tillgångar innan skulderna blivit betalda.

Vad är ett dödsbo? Hur avslutar eller upplöser jag dödsboet?

När någon avlider uppstår automatiskt ett så kallat dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsbon kan endast upplösas (”avslutas”) genom arvskifte.

Förvaltning av dödsbo: Dödsbodelägare eller testamentsexekutor?

Ett dödsbo ska i första hand förvaltas av samtliga dödsbodelägare tillsammans. Om den avlidne efterlämnat ett testamente där hen utsett en testamentsexekutor är det dock testamentsexekutorn som ska förvalta dödsboet och säkerställa att den avlidnes sista vilja respekteras.

 

Video 2 min - Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

 

 

 

Vad händer när dödsbodelägarna inte kan komma överens?

Det är lätt hänt att det uppstår meningsskiljaktigheter om hur ett dödsbo ska förvaltas, inte minst om det finns ett stort antal dödsbodelägare. I de fall dödsbodelägarna inte klarar av att kompromissa kan en boutredningsman behöva utses av tingsrätten på den ort där den avlidne var bosatt. Både dödsbodelägare och eventuella borgenärer är behöriga att ansöka om att en boutredningsman ska förordnas av domstolen.

Efter att en boutredningsman utsetts får denne full frihet att förvalta dödsboet och kan, om hen inte lyckas jämka ihop dödsbodelägarnas viljor, fatta beslut om vad som ska säljas och hur arvskiftet ska gå till. Boutredningsmannen har rätt till ersättning och medlen för detta ska i första hand tas ur dödsboet.

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Dödsbo utan arvingar

Varje år avlider ett antal svenskar som saknar legala arvingar. Legala arvingar är släktingar som har rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap enligt den så kallade arvsordningen i ärvdabalken. När både legala arvingar och ett testamente saknas är huvudregeln att den avlidnes tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden. De pengar som tillfaller Allmänna arvsfonden portioneras senare ut som stipendier, föreningsbidrag och andra allmännyttiga ändamål.

För de personer som saknar legala arvingar, och inte vill att kvarlåtenskapen ska gå till Allmänna arvsfonden, är det absolut nödvändigt att upprätta ett testamente. I testamentet kan exempelvis bestämmas att värdet av dödsboet ska gå till en organisation som ligger testatorn nära hjärtat.

Förvaltning av dödsbo utan arvingar och testamente

I de fall legala arvingar och testamente saknas förvaltas dödsboet av en god man som utses av Kammarkollegiet. Den gode mannen ansvarar för alla praktikaliteter, såsom boutredning, reglering av skulder och försäljning av den avlidnes eventuella egendom. Den gode mannen slussar sedan behållningen vidare till Allmänna arvsfonden.

Dödsbo och skulder: Prioritering när skulderna är större än tillgångarna

Det kan hända att den avlidnes efterlämnade tillgångar inte är tillräckligt stora för att betala dödsboets alla skulder. I en sådan situation är det viktigt att dödsbodelägarna har koll på hur skulderna ska prioriteras. Vanligtvis ska man följa de regler som gäller för ett dödsbo som blivit försatt i konkurs. I de fallen gäller att kostnader för begravning och bouppteckning bör prioriteras.

Om det finns skulder med säkerhet, exempelvis ett bostadslån, anses dessa skulder dock ha en särskild så kallad förmånsrätt. Förmånsrätten innebär att den aktuella skulden har en högre prioritet än begravnings- och bouppteckningskostnaderna och alltså ska betalas före dessa.

Under förutsättning att det finns ett värde kvar i dödsboet efter att alla skulder med säkerhet, samt begravnings- och bouppteckningskostnader, blivit betalda fördelas återstoden på övriga borgenärer (d.v.s. den grupp av företag och/eller privatpersoner som dödsboet är skyldig pengar). Pengarna fördelas i proportion till storleken på respektive borgenärs fordran.

Har du frågor om familjejuridik eller behöver du hjälp med att planera en begravning. Tveka då inte att kontakta oss. Du når oss på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller via [email protected].

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.