Dödsbo

Dödsbo Lavendla BegravningsbyråKan du som dödsbodelägare ärva dödsboets skulder? Vad händer med ett dödsbo utan arvingar?

Frågorna gällande dödsbo är många. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig att reda ut alla frågetecken!

Dödsbo - Topp 5 viktiga saker du bör känna till

  1. Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder.
  2. Ett dödsbo ska i första hand förvaltas av samtliga dödsbodelägare tillsammans alternativt av en testamentsexekutor.
  3. Kvarlåtenskapen i ett dödsbo utan arvingar och testamente tillfaller Allmänna arvsfonden.
  4. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens gällande förvaltningen samt avvecklingen av ett dödsbo kan en boutredningsman behöva utses.
  5. Som dödsbodelägare kan man aldrig bli betalningsskyldig för dödsboets skulder så till vida att man inte tagit del av den avlidnes tillgångar innan det att alla skulder har reglerats.

Vad är ett dödsbo?

När någon avlider bildas per automatik ett så kallat dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Ett dödsbo kan endast upplösas genom arvskifte.

Förvaltning av dödsbo: dödsbodelägare eller testamentsexekutor

Ett dödsbo ska i första hand förvaltas av samtliga dödsbodelägare tillsammans. Om den avlidne efterlämnat ett testamente där hen utsett en testamentsexekutor är det dock testamentsexekutorn som ska företräda och förvalta dödsboet. Därtill ska testamentsexekutorn säkerställa att testamentet faktiskt efterföljs.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Dödsbo utan arvingar

Vad händer med ett dödsbo utan arvingar? Vem ärver kvarlåtenskapen (dvs. den avlidnes tillgångar då samtliga skulder är betalda) i ett dödsbo utan arvingar?

Varje år avlider ett antal personer i Sverige som saknar legala arvingar, dvs. personer som har rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap enligt arvsordningen i ärvdabalken. Enligt huvudregeln ska den avlidnes kvarlåtenskap i dessa fall tillfalla Allmänna arvsfonden. Om den avlidne efterlämnat ett testamente där hen testamenterar bort sin kvarlåtenskap till en eller flera utvalda testamentstagare kan huvudregeln dock frångås. I det fallet är det testamentstagarna som har rätt att ärva kvarlåtenskapen enligt testamentet.

Även om huvudregeln vid ett dödsbo utan arvingar kan frångås med hjälp av ett testamente är det dock fortfarande Allmänna arvsfonden som står som arvinge enligt lag. Detta innebär att Allmänna arvsfonden också måste delges den avlidnes testamente innan testamentet vinner laga kraft, dvs. innan det blir giltigt.

Förvaltning av dödsbo utan arvingar och testamente

Kvarlåtenskapen i ett dödsbo utan arvingar och testamente tillfaller, som ovan nämnt Allmänna arvsfonden. I dessa fall förvaltas dödsboet av en god man vilken utses av Kammarkollegiet. Den gode mannen ansvarar för allt det praktiska såsom boutredning och försäljning av den avlidnes eventuella egendom. Den gode mannen ser avslutningsvis till att Allmänna arvsfonden tilldelas den avlidnes kvarlåtenskap, dvs. de pengar som blivit kvar i dödsboet efter reglering av ev. skulder samt försäljning av egendom.

Dödsbo och skulder – Prioritering när skulderna är större än tillgångarna

Ibland händer det att den avlidnes efterlämnade tillgångarna inte är tillräckligt stora för att betala dödsboets alla skulder. Kanske finns det inga tillgångar alls eller så är de väldigt små. En viktig fråga i denna situation är givetvis vilka skulder som bör prioriteras. Vanligtvis brukar man följa de regler som gäller då ett dödsbo försätts i konkurs. I det fallet gäller att kostnader för begravning samt bouppteckning bör prioriteras. Om det finns skulder med säkerhet, exempelvis ett bostadslån, anses dessa skulder dock ha en särskild förmånsrätt. Detta innebär att de har högre prioritet än begravnings- samt bouppteckningskostnaden och alltså ska betalas före dessa.

Om det återstår tillgångar i dödsboets efter det att dödsboets skulder med säkerhet samt begravnings- och bouppteckningskostnader är betalda fördelas återstoden på resterande borgenärer (dvs. dem som dödsboet är skyldigt pengar). Pengarna fördelas i proportionerligt i förhållande till storleken på respektive borgenärs fordran.

Är du anhörig till en avliden där dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala en värdig begravning? Se då till att ansöka om begravningshjälp!

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Dödsbo och konkurs

Som vi inledningsvis nämnt är ett dödsbo en juridisk person vilket bl.a. innebär att det kan ha egna tillgångar och skulder. Om ett dödsbos skulder är större än dess totala tillgångar är det möjligt att försätta ett dödsbo i konkurs.

Har du frågor om familjejuridik eller vill du kanske ha hjälp att planera en begravning? Tveka då inte att kontakta oss! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!