Dödsboanmälan

Dödsboanmälan Lavendla Begravningsbyrå Dödsboanmälan eller bouppteckning? Under särskilda ekonomiska omständigheter är det tillåtet att ersätta bouppteckningen med en så kallad dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är en kostnadsfri och förenklad form av bouppteckning. 

Dödsboanmälan - Topp 6 viktiga saker att tänka på vid ansökan

  1. En dödsboanmälan måste göras inom två månader från dödsfallet. 
  2. Besök inte den avlidnes bostad! En dödsboanmälan kräver i regel alltid ett hembesök från en tjänsteman inom kommunen. När besöket äger rum måste hemmet och alla dess tillgångar vara orörda.
  3. Stoppa eventuella autogiron samt stående överföringar. Alla eventuella pengar som finns i dödsboet ska i första hand användas för betala en begravning.
  4. Avvakta med att betala räkningar för dödsboets räkning. Som ovan nämnt anses begravningskostnaden vara en prioriterad kostnad. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala övriga skulder blir skulderna i regel avskrivna efter det att en dödsboanmälan skickats till respektive borgenär (den person eller det företag som dödsboet är skyldigt pengar).
  5. Undvik påminnelseavgifter genom att meddela borgenärerna att en dödsboanmälan har gjorts och att ärendet är under utredning.
  6. Säg upp eventuella abonnemang, hyreskontrakt och dylikt. 

Under vilka omständigheter är det tillåtet att ersätta bouppteckningen med en dödsboanmälan?

En bouppteckning får generellt sett ersättas med en dödsboanmälan under förutsättning att:

  1. Summan av den avlidnes tillgångar (och hens eventuella andel i efterlevande makes/makas giftorättsgods) inte räcker till mer än kostnaderna för en värdig begravning samt andra kostnader som uppstått till följd av dödsfallet.
  1. Det inte finns fast egendom eller en tomträtt bland tillgångarna i dödsboet efter den avlidne. (Fast egendom eller tomträtt som ägs av efterlevande make/maka påverkar dock inte rätten till att låta bouppteckningen ersättas)

Att ovanstående kriterier är uppfyllda bör dock inte ses som en garanti för att bouppteckningen får ersättas i varje enskilt fall. Det finns nämligen andra aspekter som också påverkar rätten till detta. Om det t.ex. krävs en genomgripande utredning för att fastställa den avlidnes tillgångsinnehav får bouppteckningen inte ersättas. Likaså är det heller inte tillåtet att byta ut bouppteckningen om det råder tveksamhet kring tillgångarnas värde och värderingen anses vara komplex.  Vidare kan det även vara svårt att  ersätta bouppteckningen om det finns ett äktenskapsförord eller om den avlidne efterlämnat ett testamente. Om det finns flera dödsbodelägare och en av dessa motsätter sig en dödsboanmälan bör en bouppteckning heller aldrig ersättas. 

Vad händer efter dödsboanmälan?

En kopia av dödsboanmälan skickas normalt in av Socialnämnden i respektive kommun till Skatteverket. De efterlevande ska därefter (om detta inte redan gjorts) skicka in en kopia av denna till de borgenärer till dödsboet som kan finnas för att de ska kunna skriva av de fordringar de har på dödsboet.

Observera: I vissa fall kan det finnas skäl att i efterhand upprätta en bouppteckning - trots att dödsboanmälan är upprättad och klar. Detta kan ske då tidigare okända tillgångar blivit kända, eller att någon annan (exempelvis borgenär) kräver att en bouppteckning genomförs och ställer garantier för betalning.

Vem får upprätta en dödsboanmälan? Anhöriga? En jurist?

En bouppteckning förrättas i regel av en jurist men det går även att göra det privat. En dödsboanmälan får å andra sidan endast upprättas av socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Det är dock mycket vanligt att socialnämnden först och främst låter en kommuntjänsteman avgöra huruvida kriterierna för en att få ersätta bouppteckningen är uppfyllda eller inte.

Hur ansöker jag om dödsboanmälan?

Tillvägagångssättet vid ansökan om dödsboanmälan skiljer sig åt från kommun till kommun. I regel krävs att anmälaren fyller i en särskild blankett. Därtill kan anmälaren behöva bifoga handlingar såsom dödsfallsintyg med släktutredning, ett eventuellt testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Utöver detta krävs i regel information om samtliga dödsbodelägare, ev. efterlevande makes/makas egendom, kontoutdrag och så vidare. Vilken enhet inom kommunen som tar emot och administrerar en ansökan skiljer sig också från kommun till kommun. På grund av skillnaderna runt om i landet brukar vi alltid rekommendera våra kunder att först och främst ta kontakt med socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Socialkontoret kan sedan ge vidare information om just den kommunens tillvägagångssätt samt krav på underlag.

Vems ansvar är det att ansöka om dödsboanmälan?

Den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, t.ex. efterlevande make/maka eller sambo bär också ansvaret för att ansöka om dödsboanmälan i det fall man inte önskar göra en bouppteckning.

Har du frågor om juridik vi dödsfall eller vill du ha hjälp att ordna en begravning? Kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!