Framtidsfullmakt

Ta kontrollen och bestäm över din framtid innan någon annan gör det. Med hjälp av en framtidsfullmakt säkerställer du din framtida trygghet. Läs mer om alla fördelar med framtidsfullmakt jämfört med en god man nedan!  Du når oss på 0770 – 33 90 70 vid behov av att upprätta din egna framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

Känner du en oro inför att inte kunna sköta dina personliga och ekonomiska ärenden på egen hand inom ett par års sikt? Kanske på grund av:

 1. Sjukdom (t.ex. demens)
 2. Ett generellt försämrat hälsotillstånd
 3. … eller psykisk störning?

Då kan det vara en god idé för dig att ställa ut en så kallad framtidsfullmakt till någon du litar på. Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du ge en annan person rätten att företräda dig i framtiden OM det skulle visa sig att du drabbas av sjukdom, ett generellt försämrat hälsotillstånd eller psykisk störning. En framtidsfullmakt är ett privat alternativ till god man och förvaltare.

Topp 3 fördelar med framtidsfullmakt

 1. Du säkrar din framtida trygghet
  Låt oss säga att du drabbas av en allvarlig olycka eller plötslig sjukdom. Kanske en bilolycka eller Alzheimers. Olyckan eller sjukdomen är så pass allvarlig att du inte längre är kapabel att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Givet att du inte har ställt ut en framtidsfullmakt innan olyckan/sjukdomen innebär denna situation en stor risk. Din framtid riskerar nämligen att styras av en slumpmässigt utvald god man. En för dig okänd person, utsedd av tingsrätten. Med hjälp av en framtidsfullmakt undviker du dock denna situation. Med hjälp av framtidsfullmakten är det nämligen du som bestämmer vem som ska företräda dig. Ingen annan.

 2. Du underlättar för din familj
  Det är relativt vanligt att tingsrätten utser någon av de närmast anhöriga till god man. Själva förordnandet från tingsrätten kan dock dröja en tid vilket kan bli väldigt frustrerande för dina närmaste. Utan förordnandet har dina nära och kära nämligen inga rättsliga möjligheter att hjälpa dig med din ekonomi eller andra personliga angelägenheter.

 3. Du är skyddad när den vanliga fullmakten inte längre gäller
  En vanlig fullmakt riskerar att mista sin giltighet om du som fullmaktsgivare inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut. Exempelvis pga. en allvarlig olycka eller demenssjukdom. På grund av detta är det klokt att säkra upp din trygghet med hjälp av  ytterligare en fullmakt, dvs. en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten träder nämligen i kraft när fullmaktshavaren anser att du drabbats av sjukdom, ett försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning. Observera dock att ditt försämrade tillstånd måste vara varaktigt.

Vilka rättigheter kan jag ge någon med hjälp av en framtidsfullmakt?

Genom att ställa ut en framtidsfullmakt till någon kan du t.ex. ge den personen följande rättigheter:

 • Rätten att förvalta dina tillgångar på banken, lägga om lån etc.
 • Rätten att ta hand om dina räkningar och abonnemang
 • Rätten att teckna en hemförsäkring för dig
 • Rätten att sälja din bostad när du inte längre klarar av att bo kvar där
 • Rätten att ansöka om särskilt boende
 • Rätten att bistå dig vid kontakt med vården och myndigheter etc. Observera dock att en framtidsfullmakt inte kan omfatta beslut kring medicinsk vård eller tandvård. En fullmaktshavare kan med andra ord inte bestämma vilken typ av vård du ska få.

 

Framtidsfullmakt 4 Lavendla Begravningsbyrå

Skillnaden mellan framtidsfullmakt, god man och förvaltare

Framtidsfullmakter har varit giltiga i Sverige sedan den 1 juli 2017. Men vad är egentligen skillnaden mellan en framtidsfullmakt, en god man och en förvaltare? Låt oss reda ut begreppen.

Framtidsfullmakt: En framtidsfullmakt är en privat överenskommelse mellan fullmaktsgivaren (den person som befarar att hen i framtiden kommer att drabbas av t.ex. sjukdom) och fullmaktshavaren (den som får fullmakten utställd till sig). En framtidsfullmakt är ett skriftligt dokument som ges till fullmaktshavaren.

God man: Utses av tingsrätten om en person pga. sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk sjukdom inte kan …

 • Bevaka sina rättigheter (t.ex. få de bidrag som personen har rätt till),
 • Förvalta sin egendom (t.ex. betala räkningar i tid)
 • Och/eller sörja för sin person (t.ex. få den vård som personen har rätt till).

En god man kan inte utses mot en persons vilja. Det är med andra ord, precis som en framtidsfullmakt, en frivillig åtgärd. Den gode mannen måste alltid försäkra sig om huvudmannens samtycke vid genomförandet av större rättshandlingar. På så sätt skyddas den personliga integriteten.

Förvaltare: Utses av tingsrätten. Tingsrätten utser en förvaltare om en person är oförmögen att ta hand om sig själv och sin egendom. T.ex. om personen hanterar sin ekonomi och sin hälsa på ett riskfyllt sätt. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en person är allvarligt psykiskt sjuk.

En förvaltare kan utses utan att personen i fråga (den s.k. huvudmannen) samtycker till det. Det är med andra ord inte en frivillig åtgärd.

Fördelen med framtidsfullmakt i förhållande till god man

Som framgår av ovanstående kan både en framtidsfullmakt och en god man ses som frivilliga åtgärder, vilket är viktigt för den personliga integriteten. För dig som individ finns det dock en stor fördel med att ställa ut en framtidsfullmakt istället för att samtycka till en god man när du väl har blivit sjuk och svag.

Fördelen med en framtidsfullmakt är förstås att den ger dig möjlighet att bestämma styra över din situation i förväg – innan det att du faktiskt blivit sjuk eller liknande. Men hjälp av en framtidsfullmakt kan du med andra ord ha fortsatt kontroll över dina ekonomiska och personliga angelägenheter även om du pga. sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd inte längre är kapabel att företräda dig själv. En framtidsfullmakt ger dig därtill möjligheten att – när du fortfarande är vid dina sinnens fulla bruk –  bestämma vem som faktiskt ska företräda dig.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en framtidsfullmakt ger dig större frihet att planera din egen framtid.

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren drabbas av en sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning. Tillståndet måste vara varaktigt för att fullmakten ska träda i kraft. Det är upp till fullmaktshavaren, dvs. den som tagit emot fullmakten, att bedöma när detta har skett.

Framtidsfullmakt 5 Lavendla Begravningsbyrå

Formkrav för att din framtidsfullmakt ska vara giltig

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs följande:

 • Fullmaktsgivaren måste vara 18 år samt besitta förmågan att ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter på egen hand.
 • Framtidsfullmakten måste vara skriftlig.
 • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.
 • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
 • Det ska framgå vilka personliga och ekonomiska angelägenheter som fullmakten omfattar.
 • övriga villkor för framtidsfullmakten ska anges.
 • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Du får inte agera vittne för din egen framtidsfullmakt.
 • Framtidsfullmakten måste alltid uppvisas i original.

Fördelar med att utse flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt

Som fullmaktsgivare har du möjlighet att utse en eller flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt. Att ha flera fullmaktshavare kan vara bra av praktiska skäl. Om du t.ex. utser fullmaktshavarna i en viss turordning kan en annan gripa in om den som står före i turordningen inte kan hjälpa dig pga. sjukdom eller resa.

Du kan även ge olika typer av rättigheter till de olika fullmaktshavarna i din framtidsfullmakt. Kanske vill du t.ex. att din dotter sköter om din ekonomi och att din son tar hand om dina personliga angelägenheter.

Om en fullmaktshavare i din framtidsfullmakt missköter sig

En fullmaktshavare enligt din framtidsfullmakt har ingen skyldighet att redovisa sina göromål för någon. Inte ens för överförmyndaren i kommunen vilket en god man måste göra. Om någon i din närhet (t.ex. en anhörig eller vårdpersonal) skulle misstänka att din fullmaktshavare agerar i strid med dina intressen kan den personen dock anmäla detta till överförmyndaren. Detta gäller även vid misstanke om att fullmaktshavaren utnyttjar din framtidsfullmakt för egen vinnings skull.

Så snart överförmyndaren blivit underrättad om eventuella felaktigheter kan de kräva att fullmaktshavaren redovisar för sina göromål. Om det skulle visa sig att fullmaktshavaren faktiskt har gjort sin skyldig till missbruk av din framtidsfullmakt kan överförmyndaren besluta att fullmaktshavaren förlorar sin rätt att använda fullmakten.

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Framtidsfullmakt och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik