Gåvobrev

Gåvobrev Lavendla BegravningsbyråÖnskar du ge någon en gåva? Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvotagaren.

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller maila till [email protected] så skräddarsyr vi ett gåvobrev efter just din situation. 

Gåvobrev - Topp 5 viktiga saker du bör känna till

  1. Ett gåvobrev kan bl.a. reglera gåva av pengar, värdepapper (såsom aktier och fondandelar), en bostadsrätt eller fastighet.
  2. Som gåvogivare kan man välja att skriva in särskilda villkor i sitt gåvobrev. Villkoren kan t.ex. fastställa att gåvan är en del av gåvotagarens enskilda egendom.
  3. Vid gåva av fast egendom (t.ex. fastighet, bostadsrätt eller tomträtt) krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom (t.ex. pengar) behövs dock inget gåvobrev. Gåva av lös egendom anses nämligen vara juridiskt bindande i och med att den överlåtits till gåvotagaren.
  4. Generellt sett är det en god idé att upprätta ett gåvobrev så snart du önskar ge bort en gåva av större värde, oavsett om det är lös egendom eller inte. På så sätt kan du undvika framtida tvister mellan arvingar och du kan t.ex. uttrycka att gåvan inte ska betraktas som en del av framtida arv.
  5. Vid gåvobrev för fastighet respektive bostadsrätt och tomträtt krävs att gåvobrevet följer vissa formkrav enligt lag. Om gåvobrevet inte lever upp till formkraven anses gåvan vara ogiltig.

Vi hjälper er att upprätta gåvobrevet

Innan upprättandet av ett gåvobrev är det  en god idé att fundera över de frågeställningar som ofta uppstår i samband med gåvor. Ska gåvotagaren (dvs. den individ som mottar gåvan) t.ex. få gåvan som enskild egendom så att den undantas vid en framtida bodelning? Ska du som gåvogivare av t.ex. ett fritidshus fortfarande ha nyttjanderätt? Om du ger bort din bostadsrätt i gåva, ska gåvotagaren då också överta lånen på bostadsrätten? Ska gåvotagarens arvsandel påverkas av gåvan? Hur påverkas gåvotagaren av gåvan och vilka konsekvenser får detta för dig som gåvogivare?

Som du förstår är det många viktiga frågor att ta ställning till. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig dock gärna att reda ut alla frågetecken. Hos oss får du ett skräddarsytt gåvobrev efter just din situation vilket skapar trygghet för både dig själv som gåvogivare men också för gåvotagaren. Kontakta oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller maila oss på [email protected] så hjälper vi dig!

Hjälp med gåvobrev? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett skriftligt dokument där en individ (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort en del av sin egendom till någon annan (gåvotagaren). Ett gåvobrev kan bl.a. reglera gåva av pengar, värdepapper (såsom aktier och fondandelar), en bostadsrätt eller fastighet. Som gåvogivare kan man välja att skriva in särskilda villkor i sitt gåvobrev. Villkoren kan t.ex. fastställa att gåvan är en del av gåvotagarens enskilda egendom vilket innebär att gåvotagaren inte behöver dela med sig av gåvan vid en eventuell framtida bodelning pga. skilsmässa eller separation från sambo.

När borde jag skriva ett gåvobrev och när måste jag göra det?

För merparten av alla gåvor i form av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli giltig enligt lag. I dessa fall anses gåvan vara juridiskt bindande i och med att den har överlåtits till gåvotagaren, dvs. att tradition har skett. Generellt sett är det dock en god idé att skriva ett gåvobrev så snart du önskar ge bort en gåva av större värde, oavsett om det är lös egendom eller inte. Genom att skriva ett gåvobrev undviker du potentiella framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. Därtill kan du även se till att skapa en större trygghet för gåvotagaren med hjälp av ett gåvobrev, exempelvis genom att uttrycka att gåvan inte ska anses som en del av framtida arv. Som ovan nämnt kan man i gåvobrevet också villkora gåvan och göra den till gåvotagarens enskilda egendom.

För vissa typer av gåvor är det dock nödvändigt med ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig enligt lag. Detta gäller vid gåva av fast egendom, specifikt vid gåva av fastighet, gåva av bostadsrätt samt vid gåva av tomträtt. Läs mer om gåvobrev för fastighet, gåvobrev för bostadsrätt samt gåvobrev för tomträtt nedan!

Gåvobrev för fastighet

Önskar du ge någon en fastighet i gåva? För att en sådan  gåva ska bli juridiskt giltig krävs det att du upprättar ett gåvobrev för fastighet. Ett gåvobrev för fastighet ersätter köpehandlingarna och fungerar som underlag för lagfart och för upptagande av lån med fastigheten som säkerhet.

I gåvobrevet för fastighet kan gåvogivaren specificera särskilda villkor om hen så önskar. Om det t.ex. finns flertalet arvingar är det inte ovanligt att man i gåvobrev för fastighet specificerar att fastigheten ska ses som ett förskott på arv. Andra viktiga frågor att fundera över vid upprättandet av ett gåvobrev för fastighet är följande: Ska fastigheten vara mottagarens enskilda egendom och på så sätt vara skyddad från anspråk från make/maka eller sambo vid en eventuell skilsmässa eller separation? Ska mottagaren kunna sälja fastigheten? Och ska någon i så fall ha förtur att köpa den? Ska du som gåvogivare fortfarande ha möjlighet att nyttja fastigheten? Listan på potentiella villkor i ett gåvobrev för fastighet kan med andra ord göras lång.

Oavsett fastighetens storlek samt antalet specificerade villkor i ett gåvobrev för fastighet är det alltid en absolut nödvändighet att uppfylla alla de formkrav som finns för gåvobrev för fastighet. Om samtliga formkrav inte är uppfyllda anses gåvan inte vara juridiskt giltigt. Känner du till formkraven? Inte? Lugn, vi går igenom dem nedan!

Hjälp med gåvobrev? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Formkrav vid gåvobrev för fastighet

Formkraven gällande gåvobrev för fastighet regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Där kan man läsa att ett gåvobrev för fastighet måste uppfylla fyra stycken krav för att anses vara giltigt: Först och främst måste det vara skriftligt. För det andra måste gåvobrevet innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som just gåva till gåvomottagaren (även kallat överlåtelseförklaring). För det tredje måste det specificeras hur stor del av fastigheten som överlåts. För det fjärde och sista måste både gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet. Alla ovanstående formkrav är precis desamma som vid köp av fastighet.

Vid upprättandet av ett gåvobrev för fastighet är det många som tror att namnteckningarna måste bevittnas för att gåvobrevet ska bli giltigt - så är dock inte fallet. Gåvobrevet är giltigt utan bevittning. Om personen som mottagit gåvan önskar söka lagfart på fastigheten är situationen dock en annan. För att erhålla lagfart på en fastighet krävs det att säljarens namnteckning har bevittnas av två personer, detta enligt JB 20 kap 7 § 1 p. samt 20 kap. 8§ JB.

Formkrav vid gåvobrev för bostadsrätt

Har du en bostadsrätt som du önskar ge i gåva? Då behöver du upprätta ett gåvobrev för bostadsrätt för att din gåva ska bli giltig enligt lag. Formkraven gällande gåvobrev för bostadsrätt är följande: Gåvobrevet måste vara skriftligt. Däröver måste ett gåvobrev för bostadsrätt innehålla uppgifter som specificerar vilken bostadsrätt som gåvan faktiskt avser. Därtill krävs det alltid en underskrift från både gåvogivaren och gåvotagaren. Precis som vid ett gåvobrev för fastighet krävs det dock ingen bevittning för att ett gåvobrev för bostadsrätt ska anses vara giltigt.

Även om ett gåvobrev för bostadsrätt uppfyller alla formkrav krävs alltid ett godkännande från den aktuella bostadsrättsföreningen för att gåvan ska anses vara giltig. En gåva av bostadsrätt fullbordas med andra ord alltid genom ett godkännande av medlemskap i föreningen.

Gåvobrev och pengar

Pengar definieras som lös egendom. Detta innebär att det inte krävs något gåvobrev för pengar för att gåvan ska bli giltig enligt lag – detta oavsett pengagåvans storlek. En gåva av pengar anses helt enkelt vara giltig och fullbordad så snart gåvotagaren mottagit pengarna från gåvogivaren.

Att det inte krävs något gåvobrev för pengar i syfte att göra gåvan giltig innebär dock inte att man helt ska bortse från gåvobrevets funktion. Ett gåvobrev för pengar kan nämligen fylla många bra funktioner, inte minst om du önskar villkora gåvan. Som vi inledningsvis nämnt kan du t.ex. göra ett föordnande om enskild egendom i ditt gåvobrev för pengar. Detta innebär att gåvotagaren inte behöver dela med sig av pengarna vid en eventuell framtida skilsmässa eller separation.

Avslutningsvis vill vi nämna att det oftast inte är möjligt att komma runt arvsreglerna enligt lag med hjälp av ett gåvobrev för pengar. Det är i regel inte möjligt att t.ex. göra sina bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn) arvlösa genom att upprätta gåvobrev för pengar. Bröstarvingarna har alltid rätt till halva den avlidnes egendom vilket innebär att gåvor under den avlidnes livstid kan komma att jämställas med förordnanden i testamente vilka adderas till kvarlåtenskapen vid boutredningen. En bröstarvinge som känner sig medvetet missgynnad kan med andra ord kräva att en tidigare pengagåva till någon annan räknas med vid uträknandet av dennes laglott.

Har du frågar om familjejuridik eller vill du ha hjälp att boka en begravning? Välkommen att kontakta oss! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!