Hem / Familjerätt / Testamente

Testamente

Skriv testamente hos Lavendla Juridik

Vill du ha hjälp med att skriva testamente eller ska du skriva testamentet själv och har allmänna funderingar kring ett testamentes funktion, utformning och konsekvenser? Ska testamentet registreras?

Tveka inte att höra av dig till Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected]. Vi ger dig snabb, professionell och trygg service.

 

Testamente: Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

  1. Ett testamente är den enda handling som gör det möjligt att avvika från de arvsbestämmelser som återfinns i ärvdabalken. Ett testamente måste, för att vara giltigt, skrivas under och bevittnas av två personer. Den som upprättat testamentet ska som huvudregel vara myndig.
  2. Det är inte möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) arvlösa med hjälp av ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen.
  3. Ett testamente kan när som helst upphävas eller ändras. Vid ändringar är det dock viktigt att på nytt uppfylla ärvdabalkens formkrav. Testamenten behöver inte registreras.
  4. Eftersom sambor inte omfattas av ärvdabalkens regler är det viktigt att, för den som önskar att en efterlevande sambo ska få någonting mer än bostad och bohag, skriva testamente. Ett testamente kan också vara viktigt när det finns så kallade särkullbarn, som har rätt att få ut sina arv omedelbart.
  5. Om ett testamente innehåller ett villkor om att den testamenterade egendomen ska vara ”enskild” innebär det att egendomen inte omfattas vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera. Detta är ett effektivt sätt att ”skydda” den testamenterade egendomen.

Vad är ett testamente hur skriver man ett testamente (själv)?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testatorn (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att inom vissa gränser bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att vara giltigt måste ett testamente skrivas under av testatorn, som ska vara myndig, och dessutom vara bevittnat av två personer. Även omyndiga personer får upprätta testamenten men det gäller då bara inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete.

De som bevittnar testamentet får inte själva omfattas av testamentet men det är inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och behöver inte registreras någonstans.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Fast pris fr. 4 990:-. Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi utför tjänsten.

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som återfinns i ärvdabalken inte ska följas är ett testamente nödvändigt. Om du helt saknar bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Släktingar som inte är bröstarvingar har ingen tvingande rätt till arv. I ett scenario utan bröstarvingar är det därför fullt möjligt att testamentera all egendom till exempelvis en kompis eller en välgörenhetsorganisation.

Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting utöver bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett testamente. Detta eftersom sambor inte har någon lagreglad rätt till arv. När det finns särkullbarn kan ett testamente vara extra betydelsefullt, eftersom särkullbarn har rätt att få ut arv omedelbart.

Vad kan jag inte påverka med hjälp av ett testamente?

Den mest betydelsefulla begränsningen gällande vad som kan bestämmas i ett testamente är att det inte går att göra bröstarvingar arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket utgör hälften av kvarlåtenskapen. Om du har två barn och efterlämnar 100 000 kr i tillgångar är det därför endast möjligt att testamentera bort 50 000 kr. Ett testamente ska heller inte förväxlas med ett äktenskapsförord, som har att göra med bodelning efter skilsmässa och dödsfall. 

Är testamentet hugget i sten eller kan jag ändra mig?

Ett testamente kan när som helst upphävas eller ändras. Det bästa tillvägagångssättet är att förstöra originalet eller att upphäva det genom att skriva ett nytt testamente. Vid ändringar, även om de är små, gäller samma formkrav som vid upprättande av ett helt nytt testamente. För att vara helt säker på att testamentets giltighet är det därför klokt att även vid kompletteringar skriva om hela testamentet. 

Vad innebär det att ett testamente måste vinna laga kraft?

För att den vilja som uttryckt i ett testamente ska kunna bli verklighet måste testamentet vinna laga kraft. Ett testamente har vunnit laga kraft när det uppvisats för de personer som hade haft rätt till arv om testamentet inte existerat. Under förutsättning att samtliga arvingar godkänner testamentet vinner det laga kraft omedelbart. Om någon arvinge invänder mot testamentets giltighet måste hen, genom att väcka talan i domstol inom sex månader, klandra testamentet. Om någon talan inte väcks inom sex månader vinner testamentet automatiskt laga kraft.

Givet att talan väcks inom tidsfristen är det upp till domstolen att avgöra om testamentet är giltigt eller inte. En domstol kan exempelvis ogiltigförklara ett testamente om det inte lever upp till ärvdabalkens formkrav eller om det kan bevisas att testatorn blivit vilseledd eller skrivit testamentet i ett tillstånd av sinnesförvirring.

Ett testamente med villkor om enskild egendom kan skydda din arvinge 

Om du vill säkerställa att egendom som du testamenterat till någon inte ska falla i händerna på någon annan är det möjligt att i testamentet ta in ett villkor om att egendomen ska vara enskild. Ett sådant villkor innebär att egendomen inte kommer omfattas av ärvdabalkens och sambolagens bodelningsregler om mottagaren skulle skilja sig, separera eller avlida. Ett villkor om att egendomen ska vara enskild kan vara särskilt viktigt om den testamenterade egendomen utgörs av en bostad, aktier i ett företag eller något annat med stort känslomässigt värde för testatorn.

Har du allmänna frågor kring testamente eller behöver du hjälp med att upprätta ett sådant? Tveka inte att höra av dig till Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

 

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Fast pris fr. 4 990:-. Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi utför tjänsten.