Giftorättsgods

Det kan vara viktigt att veta vad giftorättsgods egentligen är. Speciellt vid skilsmässa eller dödsfall, eftersom det avgör hur egendomen ska fördelas. Giftorättsgods delas lika mellan makarna i en eventuell bodelning, d.v.s. de får hälften var. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Utgångspunkten är att all egendom, köpt före eller under äktenskapet, är giftorättsgods. I det följande beskrivs vad som gäller för giftorättsgods. Är du istället intresserad av att veta mer om enskild egendom kan du klicka här.

5 viktiga punkter om giftorättsgods

  1. Giftorättsgods är den egendom som makarna ska dela lika på vid dödsfall eller skilsmässa.
  2. Enskild egendom är inte giftorättsgods och ingen likadelning ska ske. Det är viktigt att skilja mellan enskild egendom och att ensam äga något.
  3. Den egendom du vill säkra från en framtida bodelning bör göras till enskild.
  4. Egendomens pris, vem som köpte eller när egendomen köptes spelar ingen roll. Allt giftorättsgods delas lika.
  5. Huvudregeln är att egendomen är giftorättsgods. Personlig och särskild egendom är undantag.

Vad innebär giftorättsgods?

I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom. Med egendom menas allt som makarna äger oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. Egendom kan vara enskild. Det innebär att egendomen inte kommer att ingå i eventuell bodelning. Egendomen kan också vara giftorättsgods. Det innebär att egendomen räknas med i eventuell bodelning. Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och hälftendelningen är deras s.k. giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild, ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

Vad är bodelning?

Efter att en make eller sambo går bort görs först en bouppteckning och därefter en bodelning. Bodelning görs också vid skilsmässa eller separation. En bodelning skiljer sig beroende på om parterna är gifta eller sambo. Läs mer om bodelning vid skilsmässa och separation här.

Bodelning efter att en make gått bort innebär att makarnas egendom delas. Det görs för att se hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Därför görs bodelning före arvskifte. Det anges vilken egendom som är enskild och då undantagen bodelning. Enskild egendom delas inte på. Enskild egendom kan istället utgöra arv för efterlevande make ifall inte annat står skrivet i den avlidne makens testamente. Resterande egendom utgör giftorättsgods och ska delas lika på (med undantag för personlig och särskild egendom).

Giftorättsgods som huvudregel

Ifall makarna inte har äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild är all egendom de köpt giftorättsgods. Det spelar ingen roll om egendomen köpts före eller under äktenskapet. Det makarna äger är giftorättsgods om det inte visas att det är enskild egendom. Den make som påstår att viss egendom är enskild måste själv kunna styrka det. Egendomens pris spelar ingen roll och inte heller vem som betalat för vad.

Hur blir egendomen s.k enskild egendom?

  • Med make krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning.
  • För att skydda egendom man ger bort från bodelning krävs gåvobrev med villkor om enskild egendom.
  • För att skydda egendom som någon ärver krävs ett testamente som innehåller krav om enskild egendom.

Personlig egendom

Som ovan nämnts är det endast giftorättsgods som delas lika under bodelning. Det finns egendom som p.g.a. sin speciella karaktär inte ska ingå i bodelning även fast den inte är enskild. Hit hör personlig egendom. Det är egendom som används uteslutande för personligt bruk. Det blir endast aktuellt för den efterlevande makens personliga egendom. Den avlidnes personliga egendom ingår i bodelningen. Exempel på personlig egendom är smycken och kläder.

Särskild egendom

Särskild egendom är personliga rättigheter. Sådan egendom ska inte ingå i bodelning även om det formellt sett är giftorättsgods. Exempel på särskild egendom är rätt till skadestånd och upphovsrätt.

Notera! när särskild egendom exempelvis utbetalas byter egendomen karaktär och blir föremål för bodelning. Det ställs också viktiga krav på att egendomen ska vara särskild. Kolla därför alltid en extra gång med jurist eller advokat vad som gäller avseende din särskilda egendom.

Vanligt missförstånd med enskild egendom och arv

Många tror att den avlidnes make inte har rätt till den avlidnes enskilda egendom. Så är endast fallet vid skilsmässa. Vid skilsmässa ingår inte enskild egendom vid bodelning. Vid dödsfall däremot, kan den efterlevande maken ärva sin avlidne makes enskilda egendom. Utgångspunkten i Sverige är att efterlevande make ärver sin avlidne make innan deras gemensamma barn (bröstarvingar). Särkullbarn har dock rätt att få ut sin laglott direkt, d.v.s. hälften av sin förälders kvarlåtenskap. Ifall den enskilda egendomen ska ”skyddas” från den avlidnes make är det viktigt att det skrivs i testamente.

Efterlevande make kan välja att behålla sitt giftorättsgods

Det finns en s.k. jämkningsregel enligt svensk lag. Den innebär att efterlevande make vid dödsfall kan begära att bodelning inte ska göras. Då får maken behålla sitt giftorättsgods och den avlidnes dödsbo behåller sitt.  Det är en bestämmelse som kan orsaka stora konsekvenser eftersom det innebär att en likadelning undviks.

Regeln finns bl.a. för att skydda efterlevande make mot särkullbarn. Särkullbarn är barn som endast är den ena makens barn. Särkullbarn ärver den avlidne maken (föräldern) direkt. När regeln används ärver särkullbarnen endast sin förälders giftorättsgods och eventuell enskild egendom. Särkullbarnen får då ingen rätt till den efterlevande makens giftorättsgods eftersom bodelning inte skett. Bestämmelsen är vanlig när den efterlevande maken har mer tillgångar än den avlidne. Den efterlevande maken önskar då behålla sin egendom istället för att låta den tillfalla särkullbarn eller testamentstagare. Kort och gott innebär det att regeln används när den efterlevande maken är den ”rikare”.

Efterlevande make kan välja

Det är också upp till efterlevande make ifall han eller hon vill att en del av makarnas giftorättsgods ska likadelas i bodelning. Som exempel kan maken välja att 50 % av varje sidas giftorättsgods ska ingå och att resten inte ska ingå i bodelning. Ifall ena makens giftorättsgods är 600 000 och den andras är 400 000, blir istället fördelningen 300 000 kr och 200 000 kr. Resterande egendom hålls utanför.

Vad gäller vid både köp och gåva?

Ibland lämnas egendom till annan genom s.k. blandade fång. Det innebär att egendom ges bort genom delvis köp och delvis gåva. Ett exempel är att någon får betala en viss summa för egendomen och får resterande gratis. Det påverkar om egendomen kan göras till enskild. När det gäller köp blir egendomen som utgångspunkt giftorättsgods (ifall inget annat anges).

För ytterligare frågor och svar

Tveka inte på att kontakta våra duktiga jurister på Lavendla.