Inbördes testamente

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente där två (eller flera) personer bestämmer hur arvet ska fördelas efter deras bortgång. Oftast vill författarna ärva varandra men de kan också besluta att arvet ska fördelas på annat sätt. Det är vanligast mellan personer i en kärleksrelation men kan också förekomma mellan släkt och vänner.

Det är en handling som har två (eller flera) testamenten skrivna på samma papper. På ett inbördes testamente sammanfattas alltså respektive önskemål om hur arvet ska delas upp. Ett inbördes testamente är framförallt viktigt för sambos som inte har någon arvsrätt enligt lag, ifall de önskar ärva varandra.

För att ett inbördes testamente ska vinna laga kraft krävs att formkraven enligt lag är uppfyllda.

5 viktiga formkrav för ett giltigt testamente

  1. Testamentet ska vara skriftligt.
  2. De personer som skriver ett inbördes testamente måste båda myndiga.
  3. Testamentet ska bevittnas av två personer som båda ska vara medvetna om att det som bevittnas är ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet.
  4. Vittnena måste vara över 15 år, får inte vara nära släkt med författarna och får inte lida av någon psykisk störning. Vittnena ska båda vara på plats samtidigt.

Vad kan stå i inbördes testamente?

Författarna skriver inledningsvis vad som ska ske efter att den första av de två (eller flera) går bort. Därefter skrivs också vad som ska ske efter att bägge författarna avlidit. Vanligtvis skrivs i det inbördes testamentet om arv ska ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt, om hela egendomen ska ärvas eller endast del av den och i så fall vilken, vad eventuella barn och särkullbarn ska få och så vidare.

Inbördes testamente mellan makar

Vad gäller makar har efterlevande make arvsrätt från sin avlidne partner enligt lag, men under lång tid fanns inte detta skydd. Makar ärver varandra innan gemensamma barn oavsett inbördes testamente. Det kan dock vara viktigt med ett inbördes testamente om efterlevande make istället ska ärva med full äganderätt. Ifall särkullbarn finns är det också viktigt med ett inbördes testamente eftersom de enligt lag har rätt till sitt arv direkt. Ett särkullbarn är ett barn från tidigare förhållande.

Behovet är starkare i samboförhållanden

Sambos har ingen arvsrätt efter varandra och när någon i förhållandet dör ärver i första hand den avlidnes barn och därefter syskon eller föräldrar. Det är därför viktigt, om man avser att skydda varandra, att skriva testamente som ordnar arvsrätten. Ett inbördes testamente är bra på många sätt då parterna skriver det tillsammans. Det tyder på att testamentet beskriver parternas yttersta vilja och sällan ifrågasätts.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att han eller hon är fri att både konsumera och sälja del av arvet, men är begränsad att i testamente skriva bort arvet till någon. Efterlevande make får inte heller ge bort en stor del av arvet till någon annan i gåva. Orsaken till arv med fri förfoganderätt beror på att den avlidnes arvingar vanligtvis väntar på arv. Det är oftast barn eller annan familj som har rätt till arv, vilket de får efter att efterlevande make avlidit. Ifall den avlidne har särkullbarn har han eller hon alltid rätt till sin laglott direkt, även ifall föräldern i testamente skrivit all egendom till efterlevande make.

Viktigt att inbördes testamente är tydligt

En fråga som uppkommer vid tolkning och användning av inbördes testamenten är just om arvet ska ägas med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Hur testamentet är skrivet och formulerat är avgörande samt vikten av att förstå skillnaden mellan begreppen. Läs ännu mer om fri förfoganderätt och full äganderätt här.

Exempel på inbördes testamente

En vanlig formulering för inbördes testamente (del av) är följande.

”Vi undertecknande makar förklarar vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andra, ska med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Detta förordnande ska inte begränsa bröstarvinges rätt till laglott.”

Exemplet är endast en inledning och del av ett exempel på inbördes testamente. Det är betydelsefullt att parterna anpassar det inbördes testamentet efter vilja, önskan och situation. Vi råder därför alltid författarna att ta hjälp av jurist eller advokat. Ladda ner vår gratis mall eller kontakta oss för noggrann hjälp samt prisförslag här.

Vad är arvslott och laglott?

Laglott är en rätt för bröstarvinge (barn, barnbarn osv) till hälften av sin arvslott. Det är skrivet i lag och går inte att förhindra. Arvslotten är det som efterlämnas och det som arvingarna får ta del av när någon avlider, vilket gör att storleken varierar. Arvslotten kan minskas eller ökas genom testamente eftersom det endast är barnets laglott som skyddas i lag. Ifall ett testamente inkräktar på laglotten och anger att barnet inte har rätt till summan krävs jämkning. Läs mer om jämkning av testamente här.

Exempel arvslott och laglott

Bakgrund

Två makar har avlidit. De lämnar fem gemensamma barn som alla ska ärva lika mycket.

Varje barn har alltså en arvslott på 20 % p.g.a. att det är fem stycken, vilket innebär att laglotten är 10 %. Ifall endast en av makarna avlidit, hade barnen fått vänta tills den andra också avlidit för att få ut sin laglott (i exemplet har dock båda gått bort). Det innebär att om föräldrarna tillsammans lämnar 1 000 000 kr har barnen alltid rätt till 10 %, d.v.s. 100 000 kr. Barnens arvslott är 20 %, d.v.s. 200 000 kr.

Rätten enligt inbördes testamente kan förloras

Det kan hända att någon av parterna förlorar sin rätt enligt det inbördes testamentet, vilket är fallet om någon ändrar förutsättningarna för innehållet. Det kan exempelvis ske om en av parterna skriver ett eget testamente med annat innehåll.

OBS! Viktigt att påpeka är att ett testamente endast kan omfatta sådan egendom man har rätt att bestämma om. Ifall det står i testamente att en person ska ärva med fri förfoganderätt och personen sedan i testamente skriver att arvet ska ges till annan gäller inte testamentet. Det går inte heller att skriva testamente om sådant man själv inte äger.