Hem / Familjerätt / Testamente / Vinna laga kraft och klander av testamente

Vinna laga kraft och klander av testamente

För att den vilja som uttrycks i ett testamente ska kunna omsättas i praktiken måste testamentet vinna laga kraft. Ett testamente som en dödsbodelägare inte anser vara giltigt kan klandras genom en domstolsprocess. Om du har frågor kring ett testamentes giltighet, eller vill ha hjälp med en klanderprocess, är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

Hur vinner ett testamente laga kraft?

För att ett testamente ska vinna laga kraft, och därmed kunna läggas till grund för arvskifte, måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

  • Testamentet ska visas upp för samtliga personer som hade haft rätt att ärva om testamentet inte existerat.
  • Under förutsättning att samtliga legala arvingar godkänner testamentet vinner testamentet laga kraft omedelbart.
  • Om någon av de legala arvingarna invänder mot testamentets giltighet måste hen väcka talan om ogiltigförklaring av testamentet inom sex månader. En sådana process kallas klandertalan.
  • Om en talan väcks inom sex månader bestämmer domstolen ifall testamentet är giltigt eller inte. Väcks inte någon talan vinner testamentet automatiskt laga kraft när sexmånadersperioden är till ända.

Vad innebär klander av testamente och hur gör man?

Att klandra testamente innebär att en legal arvinge invänder mot ett testamentes giltighet. Invändningen kan exempelvis grunda sig på att ärvdabalkens formkrav för upprättande av testamente inte respekterats eller att testamentet får som konsekvens att bröstarvingars rätt till laglott inte respekteras.

Oberoende av skälet till uppfattningen att testamentet är ogiltigt ska en klandertalan väckas vid tingsrätten på den ort där den avlidne bodde. Det sker praktiskt genom att en stämningsansökan skickas in till domstolen, riktad mot den eller de personer som testamentet ger rätt till arv. Bevisbördan för att testamentet är ogiltigt vilar på den som tagit initiativ till processen. Det är därför väldigt viktigt att noggrant gå igenom förutsättningarna med en familjerättsjurist innan man vänder sig till domstol. Brister i processföringen kan i värsta fall leda till att testamentet vinner laga kraft och dessutom ge upphov till stora rättegångskostnader.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister