Vårdnadstvist

Den som är vårdnadshavare för ett barn, oftast en eller två föräldrar, bär det praktiska ansvaret för ett barns personliga utveckling, hälsa och välbefinnande. Ibland uppstår det tvist mellan föräldrar om vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Vid sådana vårdnadstvister är det barnets behov och perspektiv som väger absolut tyngst. Lagens utgångspunkt är att det är barnets bästa, inte föräldrarnas, som ska tillgodoses. Om du har funderingar kring vad en vårdnadstvist innebär, och hur en sådan tvist kan drivas, är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik.

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en juridisk process där de som är vårdnadshavare för ett barn (vanligtvis en mamma och en pappa) tvistar om vem som ska vara barnets vårdnadshavare i framtiden. Vårdnadshavaren är den person som har det yttersta ansvaret för att barnet får den omvårdnad och trygghet som barnet behöver för sin personliga utveckling.

Den viktigaste utgångspunkten i en vårdnadstvist är att det beslut som fattas ska vara till barnets bästa. Det är alltså barnets perspektiv, inte föräldrarnas, som står i centrum. Denna princip återfinns både i den svenska föräldrabalken och i FN:s barnkonvention (som från och med 1 januari 2020 får samma status som svensk lagstiftning).

Om en vårdnadshavare anser att den andra vårdnadshavaren inte sköter sitt ansvar gentemot barnet på ett tillräckligt bra sätt så kan den vårdnadshavaren begära att tingsrätten ska besluta om enskild vårdnad. Ett skäl till att inleda en sådan process kan vara att den ena vårdnadshavaren har svåra personliga problem – exempelvis med narkotikamissbruk. I de fall båda vårdnadshavarna inte klarar av sitt vårdnadsuppdrag kan domstolen bestämma att vårdnaden istället ska tillfalla en eller två utomstående personer.

Inom ramen för en vårdnadstvist ska hänsyn tas till barnets egen uppfattning. Barnets vilja får större betydelse i takt med barnets ålder och allmänna mognad. Ett barn som är 15 år gammalt, och normal mognadsgrad, har med andra ord mycket mer att säga till om än ett barn i förskoleåldern.

I de fall vårdnaden av ett barn ges till en förälder ensam är det hos den föräldern barnet ska bo. Den andra föräldern har dock i de flesta fall rätt till umgänge med barnet, vilket domstolen också kan fatta beslut om.

Vill du veta mer? Lavendla erbjuder kostnadsfria konsultationer och kan besvara dina frågor. Hör av dig på 0770-33 90 70 eller fyll i vårt formulär nedan så kontaktar vi dig.