Vårdnadstvist

Den som är vårdnadshavare för ett barn, oftast en eller två föräldrar, bär det praktiska ansvaret för ett barns personliga utveckling, hälsa och välbefinnande. Ibland uppstår det tvist mellan föräldrar om vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Vid sådana vårdnadstvister är det barnets behov och perspektiv som väger absolut tyngst. Lagens utgångspunkt är att det är barnets bästa, inte föräldrarnas, som ska tillgodoses. Om du har funderingar kring vad en vårdnadstvist innebär, och hur en sådan tvist kan drivas, är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik.

5 viktiga saker att känna till om en Vårdnadtvist

 1. Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist
 2. Vid gemensam vårdnad så ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs det att föräldrarna är överens.
 3. Vid vårdnadstvister så utgår domstolen utifrån vad som är bäst för barnet. Det kan t.ex. vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad.
 4. Barnets egna vilja om var de vill bo har betydelse för domstolen vid en vårdnadstvist, men den är inte avgörande. Desto äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till dess vilja.
 5. Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna - detta innebär dock inte att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar om att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna.

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en juridisk process där de som är vårdnadshavare för ett barn (vanligtvis en mamma och en pappa) tvistar om vem som ska vara barnets vårdnadshavare i framtiden. Vårdnadshavaren är den person som har det yttersta ansvaret för att barnet får den omvårdnad och trygghet som barnet behöver för sin personliga utveckling.

Den viktigaste utgångspunkten i en vårdnadstvist är att det beslut som fattas ska vara till barnets bästa. Det är alltså barnets perspektiv, inte föräldrarnas, som står i centrum. Denna princip återfinns både i den svenska föräldrabalken och i FN:s barnkonvention (som från och med 1 januari 2020 får samma status som svensk lagstiftning).

Beslut om ensam vårdnad

Om en vårdnadshavare anser att den andra vårdnadshavaren inte sköter sitt ansvar gentemot barnet på ett tillräckligt bra sätt så kan den vårdnadshavaren begära att tingsrätten ska besluta om enskild vårdnad. Ett skäl till att inleda en sådan process kan vara att den ena vårdnadshavaren har svåra personliga problem – exempelvis med narkotikamissbruk. I de fall båda vårdnadshavarna inte klarar av sitt vårdnadsuppdrag kan domstolen bestämma att vårdnaden istället ska tillfalla en eller två utomstående personer.

Inom ramen för en vårdnadstvist ska hänsyn tas till barnets egen uppfattning. Barnets vilja får större betydelse i takt med barnets ålder och allmänna mognad. Ett barn som är 15 år gammalt, och normal mognadsgrad, har med andra ord mycket mer att säga till om än ett barn i förskoleåldern.

I de fall vårdnaden av ett barn ges till en förälder ensam är det hos den föräldern barnet ska bo. Den andra föräldern har dock i de flesta fall rätt till umgänge med barnet, vilket domstolen också kan fatta beslut om.

Vill du veta mer? Lavendla erbjuder kostnadsfria konsultationer och kan besvara dina frågor. Hör av dig på 0770-33 90 70.

Hur går en Vårdnadstvist till?

 1. Startar med en stämningsansökan

  Innan en domstol kan pröva en fråga gällande vårdnaden om ett barn, barnens rätt till umgänge eller barnets boende så behöver en av föräldrarna skicka en stämningsansökan. Pågår det redan ett ärende om skilsmässa behövs detta inte – utan domstolen kan då i samma mål pröva frågan om vårdnad, boende och umgänge.

 2. Samarbetssamtal och utredning

  Domstolen utgår alltid i vårdnadstvister från att föräldrarna ska försöka komma överens om vårdnaden. I och med detta kan domstolen begära ett s.k. samarbetssamtal där föräldrarna ska försöka komma överens. Domstolen kan också begära en utredning för att bedöma barnets befintliga situation. En sådan utredning i en vårdnadstvist innebär oftast att föräldrarna och barnet träffar en socialsekreterare från kommunen.

 3. Muntlig förhandling i tingsrätten

  Tingsrätten kallar till s.k. muntlig förhandling i vårdnadstvisten för att höra vad respektive förälder tycker är bäst för barnet. Domaren utgår alltid från vad som är bäst från barnet och försöker i detta skede hitta en gemensam lösning för föräldrarna i vårdnadsfrågan. Kommer föräldrarna överens i detta skede kan tingsrätten fatta ett beslut på den överenskommelsen och därmed avsluta vårdnadsfrågan.

  Kommer föräldrarna inte överens så kan domstolen hålla ett flertal muntliga förberedelser innan frågan om vårdnad prövas i en huvudförhandling.

 4. Huvudförhandling och beslut

  Efter att allt som beskrivits ovan har genomförts och föräldrarna fortfarande inte är överens så ska domstolen fälla ett avgörande beslut om vårdnadsfrågan. Innan detta så håller domstolen en huvudförhandling, där t.ex. föräldrarna, vårdnadsutredarna och andra vittnen hörs av domstolen. Efter huvudförhandlingen, oftast inom ett par dagar, så fattar domstolen ett beslut gällande vårdnaden. Detta beslut kan sedan överklagas.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig vid en Vårdnadstvist och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik