Bouppteckning

Ordna bouppteckningen hos Lavendla JuridikNär någon avlidit är det ett flertal juridiska handlingar som måste ordnas med och bouppteckningen är en av dem.

Känns det krångligt? Lugn, vi hjälper dig! Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller skicka oss ett mail på [email protected] redan idag. 

Bouppteckning - Topp 5 viktiga saker du bör känna till

 1. En bouppteckningsförrättning måste hållas inom 90 dagar från dödsfallet. Själva bouppteckningshandlingen måste skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.

 2. Ansvaret för att det hålls en bouppteckningsförrättning och att bouppteckningen skickas in till Skatteverket i tid vilar i första hand på den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, t.ex. efterlevande make/maka eller sambo.

 3. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala en begravning samt andra kostnader som uppstått till följd av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. Detta är dock inte tillåtet dödsboet äger en fastighet eller annan tomträtt.

 4. Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska det i regel också göras en bodelning. På grund av detta ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas upp i bouppteckningen. Om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon önskar bodelning ska samboegendomen redovisas i bouppteckningen.

 5. Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas upp i bouppteckningen. Om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon önskar bodelning ska samboegendomen redovisas i bouppteckningen.

Bli kontaktad våra erfarna jurister

10 frågor & svar gällande bouppteckning 

Vi på Lavendla Juridik får dagligen mängder med frågor gällande bouppteckning. Av denna anledning har vi nedan valt att göra en sammanställning av alla de frågor och svar som är allra vanligast förekommande hos oss. Vi besvarar frågorna i följande turordning: 

 1. Vad är en bouppteckning?

 2. Måste man göra en bouppteckning?

 3. Vem bär ansvaret för att handlingen upprättas?

 4. Vem kan förrätta en bouppteckning?

 5. Vad kostar en bouppteckning?

 6. Vem är bouppgivare?

 7. Varför ska makens/makans tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen?

 8. Ska samboegendom tas upp i bouppteckningen?

 9. Vad är en bouppteckningsförrättning?

 10. Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvingar? 

1. Vad är en bouppteckning?

vad-ar-en-bouppteckning-lavendla-begravningsbyraEn bouppteckning är en skriftlig handling där man redovisar en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska även den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen. Om den avlidne var sambo bör även sambons så kallade samboegendom tas upp i bouppteckningen. Anledningen till detta är att man efter förrättandet av en bouppteckning i regel också gör en så kallad bodelning. Ett eventuellt testamente från den avlidne eller äktenskapsförord ska alltid bifogas i bouppteckningen.

När bouppteckningen blivit registrerad hos Skatteverket fungerar den som en slags id-handling för dödsboet. Utan en godkänd och registrerad bouppteckning hos Skatteverket kan dödsbodelägarna aldrig avsluta den avlidnes bankkonton eller sälja hens eventuella innehav av värdepapper såsom aktier och obligationer. Dödsbodelägarna kan heller inte sälja en eventuell bostadsrätt eller fastighet utan att det finns en registrerad bouppteckning hos Skatteverket.

2. Måste man göra en bouppteckning?

Enligt svensk lag (Ärvdabalken 20 kap.) måste en bouppteckningsförrättning hållas senast 90 dagar efter dödsfallet. Därefter ska själva bouppteckningshandlingen skickas in till Skatteverket för registrering senast 1 månad efter förrättningen. Under särskilda förutsättningar kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. För att detta ska vara tillåtet krävs att dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala begravningskostnaderna samt andra kostnader som uppstått i samband med dödsfallet. Därtill får det inte finnas någon fastighet eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar, i sådant fall måste nämligen en bouppteckning upprättas oavsett.

Om kriterierna för dödsboanmälan är uppfyllda bör anhöriga göra en anmälan om detta till socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Socialnämnden ansvarar sedan för att en dödsboanmälan lämnas in till Skatteverket.

3. Vem bär ansvaret för att handlingen upprättas?

Ansvaret för att en bouppteckning görs  vilar i första hand på den dödsdelägare som har närmast tillgång till boet, t.ex. efterlevande maka eller sambo.

4. Vem kan förrätta en bouppteckning?

samboavtal-lavendla-juridikDet är möjligt att göra en bouppteckning privat. En bouppteckning måste dock alltid förrättas av två stycken oberoende förrättningsmän (även kallat bouppteckningsmän) och dessa får aldrig vara en dödsbodelägare, en efterarvinge, en boutredningsman eller en eventuell testamentsexekutor. Förrättningsmännen har ett betydande ansvar då det är dessa som ska kontrollera och intyga huruvida alla tillgångar och skulder har värderat och redovisats på ett korrekt sätt i bouppteckningen. Därtill ska de även kontrollera förekomsten av ett eventuellt testamente och äktenskapsförord samt se till att detta bifogas i bouppteckningen.

På grund av att det är många regler som ska följas rekommenderar vi alltid anhöriga att anlita professionell juridisk hjälp vid förrättandet av en bouppteckning. På så sätt kan man vara säker på att allt blir korrekt utfört och att handlingen därmed också blir godkänd av Skatteverket. Att handlingen blir korrekt förrättad är mycket viktigt eftersom bouppteckningen ligger till grund för både bodelning och arvskifte. En korrekt förrättad bouppteckning säkrar att varje dödsbodelägare får den del i arvet som hen också är berättigad till enligt lag.

5. Vad kostar det? Från 7 995 kr hos oss på Lavendla Juridik

Kostnaden för en bouppteckning varierar, priset påverkas bland annat av antalet tillgångar samt skulder i  dödsboet. Därutöver påverkas bouppteckningskostnaden också av tillgångarnas samt skuldernas natur. Hos oss på Lavendla Juridik kostar en enklare bouppteckning från 7 995 kr. Om dödsboet exempelvis äger tillgångar i form av företag eller fastigheter utomlands blir bouppteckningen mer komplex och därav blir också priset för bouppteckningen lite högre. Vi lämnar dock alltid en preciserad prisuppgift för godkännande innan vi påbörjar vårt arbete. Enklare rådgivning samt prisuppgift för bouppteckning är givetvis kostnadsfritt.

Bli kontaktad våra erfarna jurister

6. Vem är bouppgivare?

Den eller de personer som har hand om boets egendom eller har bäst kännedom om den ska vara så kallad bouppgivare vid bouppteckningsförrättningen. Bouppgivaren behöver nödvändigtvis inte vara dödsbodelägare eller nära anhörig, det är dock vanligt att efterlevande make/maka eller sambo är bäst lämpad för denna roll. Bouppgivarens uppgift är att ge en komplett redogörelse för boets alla tillgångar och skulder på dödsdagen. En förrättningsman får aldrig vara bouppgivare. 

7. Varför ska makens/makans tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen?

Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska det normalt sett göras en så kallad bodelning. Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna. Den handling som ligger till grund för bodelningen är bouppteckningen och därför är det viktigt att den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas upp  i bouppteckningen. Om det finns efterarvingar (barn/barnbarn/barnbarnbarn) används bouppteckningen också som underlag för att fastslå deras rätt i den efterlevande makens/makans dödsbo. 

8. Ska samboegendom tas upp i bouppteckningen?

Till skillnad från makar har sambor har inte arvsrätt efter varandra. Om det dock finns samboegendom och den efterlevande sambon vill begära bodelning måste dock samboegendomen redovisas i bouppteckningen. Om sambon är testamentstagare kan sambons samtliga tillgångar behöva redovisas i bouppteckningen. Om den efterlevande sambon önskar bodelning måste hen framföra sin begäran om detta senast vid bouppteckningsförrättningen. 

9. Vad är en bouppteckningsförrättning?

Juridik Administration Lavendla BegravningsbyråPå den så kallade förrättningsdagen hålls en bouppteckningsförrättning. Det är då bouppteckningen gås igenom och undertecknas. Bouppgivaren (dvs. den eller de personer som lämnar uppgifter om boets tillgångar och skulder) måste alltid vara närvarande vid bouppteckningsförrättningen. Dödsbodelägare och efterarvingar kan fritt välja om de önskar närvara eller inte, de kan också närvara genom ombud.

Det är obligatoriskt att kalla arvingar, efterarvingar, ev. universella testamentstagare, ev. testamentariska efterarvingar samt ev. efterarvingar till en eventuell tidigare avliden maka eller make till en bouppteckningsförrättning. Om någon kallad inte önskar närvara måste bouppteckningen kompletteras med ett kallelsebevis. 

Bouppteckningsförrättningen måste hållas inom 3 månader från dödsfallet. Själva bouppteckningshandlingen måste sedan skickas in till Skatteverket för registrering senast 1 månad efter förrättningen. 

10. Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvingar? 

Dödsbodelägare är de arvingar och testamentstagare som har omedelbar rätt till en andel i boet. Det är de dödsbodelägare som finns upptagna i bouppteckningen som har rätt till att exempelvis avsluta den avlidnes bankkonton eller sälja bostaden. Det är också mellan dessa dödsbodelägare som arvet fördelas.

Om den avlidne var gift och makarna har gemensamma barn är barnen efterarvingar. Efterarvingar måste vänta på sitt arv tills båda makarna är döda. I det fall den avlidne var gift men inte hade några bröstarvingar (barn, barnbarn osv) och det finns föräldrar/syskon/syskonbarn är dessa istället efterarvinga

Handlingen är en del av den process som kallas boutredning

När någon dör bildas ett dödsbo per automatik. Ett dödsbo är en juridisk person (dvs. ett rättssubjekt som bl.a. har rätt att äga en förmögenhet) och utgörs av alla de tillgångar och skulder som den avlidne lämnar efter sig. Ett dödsbo fortsätter att existera fram till det att ett arvskifte görs. Med boutredning  avses hela den granskning som görs av dödsboets innehav, det vill säga den avlidnes tillgångar och skulder. En boutredning börjar i regel med att en bouppteckning görs. Efter det genomförs i det flesta fall även en så kallad bodelning. Om det finns fler än en dödsbodelägare avslutas boutredningen med ett arvskifte.

Dödsboanmälan ersätter när medel saknas i dödsboet

Som ovan nämnt kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan under vissa förutsättningar. Om dödsboet inte har tillräckligt med pengar för att betala en begravning samt andra utgifter som uppstått till följd av dödsfallet ska en dödsboanmälan upprättas istället för en bouppteckning. En dödsboanmälan kan i korthet ses som en förenklad form av bouppteckning. Dödsboanmälan görs hos det lokala socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Läs mer här om hur du kostnadsfritt upprättar en dödsboanmälan.

Vill du ha hjälp med boutredning eller har du bara frågor och funderingar? Tveka då inte att kontakta våra erfarna jurister! Du når dem på [email protected] eller på telefonnummer 0771 - 22 21 21

 

Därför väljer många lavendla


10 ÅRS ERFARENHET AV BEGRAVNINGAR

TRYGG OCH KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

BOKA I LUGN OCH RO HEMIFRÅN

TYDLIG PRISBILD

NÖJDAST ANHÖRIGA ENLIGT TRUSTPILOT

VARMT PERSONLIGT BEMÖTANDE