Testamente

Skriv testamente hos Lavendla JuridikVill du att allt eller delar av ditt arv ska gå till en viss person? Eller vill du bara undvika osämja bland dina efterlevande?

Vi hjälper dig att upprätta ett korrekt och tydligt testamente. Du når oss på 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!

Testamente - Topp 5 viktiga saker du bör känna till

  1. Det enda sättet att avvika från arvsreglerna i lag är genom att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

  2. Det är inte möjligt att göra eventuella barn eller barnbarn arvlösa med hjälp av ett testamente. Barn eller barnbarn har alltid rätt till sin laglott. 

  3. En efterlevande sambo har ingen arvsrätt enligt lag. Den som önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av arvet måste därför upprätta ett testamente. 

  4. I syfte att skapa ekonomisk trygghet för en eventuellt efterlevande make/maka bör man som gifta med särkullbarn skriva ett testamente.  

  5. Genom att skriva ett testamente med förordnande om enskild egendom kan man som förälder "skydda" arvet till sina efterlevande barn.

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt testamente

På Lavendla Juridik har vi många års erfarenhet av familjejuridik och upprättandet av testamenten. Med vår hjälp skräddarsyr du testamentet efter just din livssituation. Vi arbetar självklart med fasta priser och erbjuder rådgivning samt färdigställande av testamente till ett pris fr. 2 995 kr. Ring oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret nedan så hjälper vid dig! Du kan även maila oss på [email protected]!

 

Bli kontaktad våra erfarna jurister

 

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som ger dig som individ möjlighet att påverka vad som ska hända med din egendom efter din bortgång. Med hjälp av ett testamente kan nämligen både komplettera och ersätta de arvsregler som finns i lagen.

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du avlider utan att ha efterlämnat ett testamente gäller den arvsordning som finns i lagen, närmare bestämt i ärvdabalken. I ärvdabalken anges också hur stor andel respektive arvinge har rätt till.

Det enda sättet att avvika från arvsreglerna i lag är genom att upprätta ett testamente. Med hjälp av ett testamente har du i stor utsträckning möjlighet att bl.a. bestämma vem som ska ärva, exakt vad denne får ärva, om den ärvda egendomen ska vara enskild egendom osv. I testamentet kan du dessutom bestämma om särskilda villkor ska gälla samt att viss egendom ska säljas. Det finns dock en arvsregel som aldrig frångås eller påverkas med hjälp av ett testamente – läs mer om den nedan!

Vad kan jag inte påverka med hjälp av ett testamente?

Med ett testamente kan du påverka mycket men du kan inte påverka allt. Ett testamente gör det möjligt att avvika från den lagstadgade arvsordningen i många avseenden, det är dock aldrig möjligt att göra eventuella barn eller barnbarn helt arvlösa. Barn eller barnbarn till en avliden har nämligen alltid rätt till hälften av kvarlåtenskapen, den så kallade laglotten. Den som inte har barn eller barnbarn är helt fri att bestämma över hela sin kvarlåtenskap i ett testamente.

Testamente och sambo – varför behövs det?

Behöver jag ett testamente som sambo? Till skillnad från äkta makar (gifta) ärver inte sambor varandra enligt lag. Som sambo har man enligt sambolagen endast rätt till hälften av den så kallade samboegendomen (gemensam bostad samt bohag) i det fall den andre sambon avlider. Detta gäller oavsett hur länge samboförhållandet har varat och oavsett om samborna har gemensamma barn eller inte.

Att sambor inte ärver varandra kan försätta en efterlevande sambo i en mycket svår ekonomisk situation. Det kan t.ex. leda till att den efterlevande sambon står som ägare till den gemensamma bostaden tillsammans med den avlidnes föräldrar. Om en sambo avlider utan att ha efterlämnat ett testamente är det nämligen den avlidne sambons barn eller barnbarn som ärver i första hand. Om sådana inte finns ärver istället föräldrar, syskon eller syskonbarn och sedan alltmer avlägsna släktingar. Om den avlidne inte har några lagstadgade arvingar överhuvudtaget tillfaller hela arvet istället Allmänna arvsfonden. En efterlevande sambo ärver dock aldrig, så till vida att det inte finns ett testamente förstås.

För att skydda en efterlevande sambo mot ekonomiska svårigheter är det en god idé att upprätta ett inbördes testamente mellan sambor. Ett testamente mellan sambor det enda sättet att inte göra den efterlevande sambon helt lottlös i det fall någon av samborna avlider. Det kan även vara klokt att teckna en livförsäkring som komplement till ett testamente mellan sambor. Därtill bör man även se över vem som står som förmånstagare till en eventuell försäkring genom arbetet eller facket. Förutom ovanstående är det som sambo även en god idé att skriva ett så kallat samboavtal.

Varför är det viktigt att skriva ett testamente som gifta med särkullsbarn?

Enligt huvudregeln ärver äkta makar (gifta) varandra, det finns dock ett viktigt undantag. Undantaget gäller gifta med särkullbarn och gör upprättandet av ett testamente extra betydelsefullt.

Ett gift par utan barn eller med enbart gemensamma barn ärver alltid varandra enligt lag. Om en av makarna i ett par utan barn avlider innebär detta att de arvsberättigade släktingarna måste vänta på sitt arv tills det att den efterlevande maken/makan också har avlidit. Om en av makarna i ett par med enbart gemensamma barn avlider innebär detta att de gemensamma barnen måste vänta på sitt arv tills det att den efterlevande maken/makan också har avlidit. Om det å andra sidan finns så kallade särkullbarn (inte gemensamma barn) med i bilden blir situationen en helt annan.

Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut halva sin arvslott (den s.k. laglotten) omedelbart. Ett särkullbarn behöver med andra ord inte vänta på sitt arv tills det att båda makarna har avlidit. Detta innebär att en efterlevande make eller maka till en individ med särkullbarn kan hamna i en svår ekonomisk situation. Om makarna inte har några gemensamma barn tillfaller nämligen hela arvet särkullbarnen direkt och den efterlevande maken/makan blir arvlös. Den efterlevande maken/makan har i det fallet endast rätt till sin bodelningsandel (hälften av båda makars nettogiftorättsgods).

Vad bör man då göra som gifta med särkullbarn för att skapa en större ekonomisk trygghet för en eventuell efterlevande make/maka? Som gifta med särkullbarn bör man skriva ett testamente. I testamentet kan man t.ex. framföra sin önskan om att särkullbarnen ska vänta med att plocka ut sitt arv tills det att den efterlevande maken/makan också har avlidit. Ett särkullbarn kan dock alltid välja att bortse från den avlidne förälderns önskan enligt testamentet. Som särkullbarn har man nämligen, som ovan nämnt, alltid rätt att omedelbart få ut sitt arv oavsett om testamentet säger annorlunda . På grund av detta kan det vara en god idé att komplettera testamentet med t.ex. en livförsäkring där ni säkrar att just efterlevande make/maka blir förmånstagare. Här kan du läsa mer om försäkring vid dödsfall.

 

Bli kontaktad våra erfarna jurister

 

 

 

Hur kan jag skydda arvet till mina efterlevande barn? Testamente och enskild egendom. 

Ibland önskar föräldrar ”skydda” arvet till sina efterlevande barn med hjälp av ett testamente och enskild egendom. Man vill med andra ord säkerställa så att efterlevande barns eventuella make/maka eller sambo inte får tillgång till arvet vid en eventuell skilsmässa eller separation.

Ett testamente med enskild egendom är det enda alternativet för den förälder som inte vill att hens arv ska ingå i ett efterlevande barns eventuella bodelning pga. skilsmässa. Enskild egendom undantas nämligen från bodelning. Detsamma gäller den förälder som önskar skydda ett efterlevande barn i ett pågående eller framtida samboförhållande. Låt oss t.ex. säga att ett efterlevande barn använder hela sitt arv för att investera i en bostad. Det är dock inte bara det efterlevande barnet som ska bo i bostaden utan även barnets sambo. Samboförhållandet blir inte särskilt långvarigt och samborna enas snart om en separation. Om det i detta fall inte finns ett testamente med enskild egendom kan det efterlevande barnets sambo begära bodelning enligt sambolagens regler. Detta innebär att sambon kan få rätt till hälften av bostaden, trots att bostaden enbart har finansierats med det efterlevande barnets pengar från arv. I slutändan kan detta leda till att det efterlevande barnet måste lösa ut sambon med hälften av bostadens värde.

Vad innebär det att ett testamente måste vinna laga kraft?

Ett testamente måste alltid vinna laga kraft innan det kan verkställas. Det innebär att testamentet efter dödsfallet ska delges de arvingar som skulle ha ärvt om inte testamentet hade funnits. Godkänner alla arvingar testamentet vinner det laga kraft genast. Om någon arvinge inte godkänner testamentet löper en klandertid om sex månader från delgivningen. Inom denna tid har arvingen möjlighet att väcka talan i domstol. Om arvingen inte väcker någon talan vinner testamentet laga kraft efter att tiden har gått ut. En anledning till att inte godkänna testamentet är att det inte uppfyller de formkrav som finns för testamente. Det är därför oerhört viktigt att testamentet upprättas enligt lagens krav. Vill du veta mer om formkraven vid upprättandet av ett testamente? Läs mer och formkrav och testamente nedan!

 Vilka formkrav finns vid upprättandet av testamente?

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen som är närvarande samtidigt. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar. Testamentsvittnena ska vara över 15 år gamla och får inte vara testamentstagare, dvs någon som ska ärva enligt testamentet, och inte heller närstående till testamentstagare eller testatorn själv. Inte heller förmyndare, god man eller förvaltare får vara testamentsvittne för personen denne företräder.I övrigt är det viktigt att testamentet är så tydligt att det inte kan missförstås.

Får jag testamentera till vem jag vill?

Det kan fritt testamentera din egendom till vem som helst. Om du har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) har dessa dock alltid rätt till sin laglott, oavsett vad som står skrivet i ditt testamente. Laglotten uppgår alltid till hälften av din kvarlåtenskap oberoende av hur många barn  du har. Inga andra har rätt till laglott, inte ens din make/maka.

Måste testamentet registreras för att vara giltigt?

Testamentet gäller så snart det är upprättat, undertecknat och bevittnat. Testamentet ska inte registreras hos en myndighet eller liknande för att bli giltigt. Testamentet i original ska kunna återfinnas den dagen du går bort - för att det inte ska antas vara återkallat. Därför är det mycket viktigt att testamentet förvaras på en säker plats, t.ex.i ett bankfack eller i Testamentsbanken, en oberoende aktör som erbjuder förvaring av testamenten.

Är testamentet hugget i sten eller kan jag ändra mig?

Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt testamente t.ex. genom att förstöra originalet eller genom att i en ny version upphäva tidigare förordnanden. Vill du göra ändringar eller tillägg i ditt är det viktigt att veta att samma krav på undertecknande och bevittning gäller som vid upprättandet av ett första testamente. Det räcker alltså inte att senare bara byta ut ett namn i  eller att lägga till några rader. Varje ändring eller tillägg måste vara undertecknad och bevittnad såsom det ursprungliga testamentet.

Har du frågor om ovanstående eller vill du ha hjälp att ordna en begravning? Tveka då inte att kontakta oss! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!

Därför väljer många lavendla


10 ÅRS ERFARENHET AV BEGRAVNINGAR

TRYGG OCH KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

BOKA I LUGN OCH RO HEMIFRÅN

TYDLIG PRISBILD

NÖJDAST ANHÖRIGA ENLIGT TRUSTPILOT

VARMT PERSONLIGT BEMÖTANDE