Tvångsskifte

Ett tvångsskifte innebär att en så kallad skiftesman, som utses av domstol, bestämmer hur ett arvskifte i praktiken ska gå till. Ett tvångsskifte aktualiseras bara när dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas. I de fall en boutredningsman har utsetts ansvarar denne även för själva arvskiftet. Om det finns ett testamente som pekar ut en så kallad testamentsexekutor ansvarar hen normalt för arvskiftet.