Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är nödvändigt för att försäkra sig om att en ex-make inte flera år senare kommer och kräver bodelning. Ett bodelningsavtal fungerar som ett bevis på att bodelning skett och visar hur det gått till. Det skrivs i samband med skilsmässa, separation eller dödsfall och man bör inte vänta för länge eftersom det kan leda till olika problem. Ifall mer information önskas om hur själva bodelningen går till och vad det är går det att läsa om här.

 

När skrivs ett bodelningsavtal?

I samband med att en bodelning sker skrivs ett bodelningsavtal. Bodelning görs för att dela upp ägodelar och för att reda ut tillgångar och skulder mellan parterna. Det kan ske inom äktenskapet, exempelvis för att omfördela egendom, men också i samband med skilsmässa. Bodelning kan också ske när ett samboförhållande upphör, men då krävs att någon av parterna begär det. Vid dödsfall sker vanligtvis också en bodelning. 

 

Vad ska framgå av bodelningsavtalet?

I bodelningsavtalet ska framgå hur parterna bestämt sig för att fördela sina saker, vad som händer med bostaden eller annan fastighet, hur lån ska behandlas, eventuella övertagande av lån m.m. Om någon ska ta över en skuld från den andre parten krävs tillstånd från banken eller annan långivare. Vanligtvis behöver någon av parterna betala ersättning till den andre parten för att åstadkomma rättvisa, s.k. bodelningslikvid. Bodelningsavtalet måste vara tydligt så att en tvist inte uppstår om avtalets innehåll och innebörd. Det ska inte lämna utrymme för missuppfattning eller felaktiga tolkningar.

 

Varför bör ett bodelningsavtal skrivas?

  • Det bevisar vad som omfattas av bodelningen om eventuell tvist uppstår.
  • Det leder till att bodelning inte kan krävas (ibland flera år) senare. 
  • Det underlättar praktiska frågor. Banker kräver vanligtvis bodelningsavtal i samband med att parterna ska ta nya bolån eller vid övertagande av varandras lån för den gemensamma bostaden m.m. 
  • Det bevisar att bodelningen skett och att den är klar.

 

Är ett bodelningsavtal bindande?

Ett bodelningsavtal är ett privat avtal och en överenskommelse mellan parterna, vilket också gör det till ett juridiskt bindande avtal. I bodelningsavtalet framgår hur parterna valt att dela upp deras tillgångar och skulder. Parterna blir bundna av avtalet efter att båda undertecknat det och någon av parterna kan inte ensidigt ändra bodelningsavtalet. Det är alltså bindande, om det inte skulle finnas någon särskild grund för ogiltighet. Ifall parterna inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare utses av domstol, vars uppgift är att få parterna att nå en lösning.

 

Vilka formkrav finns för avtalets giltighet?

För att ett bodelningsavtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och signerat av båda parter. Det är de enda formkraven och det finns alltså inget krav på registrering, men det är möjligt ifall parterna önskar det. Det görs hos Skatteverket som lägger in bodelningsavtalet i äktenskapsregistret, där ett eventuellt äktenskapsförord också kan hittas. OBS! Bodelning som görs under äktenskap ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.

 

När är ett bodelningsavtal inte nödvändigt?

Ett bodelningsavtal krävs inte ifall det bara finns enskild egendom och ingen kräver att ta över en bostad från den andre.

 

Måste ett bodelningsavtal skrivas vid skilsmässa?

Enligt lag (äktenskapsbalken) framgår att bodelning ska ske efter att äktenskapet upphört och att ett bodelningsavtal ska upprättas. Det finns ingen påföljd som inträffar ifall makarna låter bli att skriva ett bodelningsavtal och troligtvis avslutas många äktenskap utan att en formell bodelning sker. Det är dock inget som rekommenderas.

 

Bodelningsavtal bör alltid upprättas i samband med skilsmässa

Med ett bodelningsavtal säkerställs att en ex-make inte flera år senare kräver bodelning. Det finns nämligen en rätt att begära bodelning i flera år och för att undvika det måste ett bodelningsavtal skrivas. Det är klokt att skriva bodelningsavtalet i samband med att skilsmässan genomförs eftersom det underlättar för parterna. Parterna har förmodligen bättre koll på vad som ska omfattas av bodelningsavtalet desto närmare det skrivs i anslutning till skilsmässan. Förutom svårigheten att utreda vilka ägodelar som ska omfattas kan det också bli svårt med bevisning ifall bodelning görs flera år senare.

För information om betänketid och ansökan om skilsmässa klicka här.

 

Dödsfall inom äktenskap

Bodelning och bodelningsavtal skrivs när någon av makarna i ett äktenskap avlider och parterna i bodelningsavtalet är efterlevande make och dödsbodelägarna. Bodelningen sammanställs i ett bodelningsavtal och alla parter måste signera avtalet. För skötsel av dödsboet kan en boutredningsman utses och för fördelning av arvet kan en skiftesman utses. Bägge utses av domstol och en skiftesman kan upprätta ett tvångsskifte ifall dödsbodelägarna inte kommer överens.

 

Bodelningsavtal vid samboseparation

I samboförhållanden är det också viktigt med bodelningsavtal som bör skrivas i samband med separationen. Sambor har bara ett år på sig att kräva bodelning från och med att samboförhållandet avslutats. Viktigt att notera är att bodelning inte behöver ske vid förhållandets upplösning, det sker endast ifall någon begär det. Banker kräver ofta att parterna visar upp ett bodelningsavtal i samband med att ett nytt bolån skall tas var för sig, vilket gör att avtalet blir betydelsefullt även i samboförhållanden.

Det är endast samboegendom som omfattas i bodelningsavtal mellan sambor

Det som ingår i bodelningen är mer begränsat i samboförhållanden än i äktenskap. När ett samboförhållande avslutas är det bara gemensam bostad och bohag som ska delas lika i en bodelning. Det är alltså endast sådant som införskaffats för gemensam användning som ska bodelas. Den gemensamma bostaden kan delas lika genom att ena parten exempelvis köper ut den andre. Parterna ska också dela lika på det som köpts gemensamt till bostaden under förhållandets gång. Det kallas för bohag och är som exempel möbler, hushållsapparater, kaffemaskin, TV, stereo m.m. Det innebär att saker som samborna tar med sig in i förhållandet inte kommer att delas lika på. 

Dödsfall inom samboförhållande

Likt en separation kan en bodelning ske vid dödsfall ifall det begärs och då upprättas ett bodelningsavtal. I avtalet delas all samboegendom upp mellan efterlevande sambo och dödsbo. Parterna ska därefter underteckna avtalet.

 

Gratis mall på bodelningsavtal

Det går att använda sig av vår gratis mall för exempel på hur ett bodelningsavtal kan se ut. Mallen är inte anpassad utifrån varenda situation och bör kompletteras, varför vi rådgiver att ta hjälp av en kunnig jurist eller advokat för att få ett skräddarsytt avtal. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för hjälp att upprätta ett formellt och korrekt bodelningsavtal.