Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Köpekontrakt / Köpekontrakt för häst och hund
  1. Lavendla Juridik

Köpekontrakt för häst och hund

Vid köp eller försäljning av hästar eller hundar kan det ibland uppstå problem när köparen inte anser att köpet blev som förväntat. Det är därmed viktigt att vid köp av häst ha ett tydligt köpekontrakt som reglerar eventuella situationer som kan uppstå om köpet inte lever upp till förväntningarna. Har du några frågor? Ring till Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller maila

Därför är ett köpekontrakt för häst och hund viktigt

Om köparen exempelvis uppfattar det som att hästens eller hundens egenskaper eller hälsa inte motsvarar det som säljaren uppgett, kan köpekontraktet ge vägledning kring hur situationen kan lösas. Om det inte finns något köpekontrakt som anger vad som ska gälla i en viss situation kan både missförstånd och eventuell tvist uppstå. Det medför i sin tur kostnader i både tid och pengar.

Det är därför viktigt att upprätta ett skriftligt avtal som både köpare och säljare skriver under. Även muntliga avtal är giltiga, men muntliga avtal är svåra att bevisa. Oavsett om köpare och säljare har goda intentioner och verkar vara överens är det starkt rekommenderat att upprätta ett köpekontrakt.

Ladda ner gratis mall – Köpekontrakt för häst och hund 

Nedan kan en gratis mall för köpekontrakt för häst och hund laddas ned. Eftersom varje avtalssituation är unik behöver mallen dock anpassas efter omständigheterna. Det är också rekommenderat att låta en jurist granska köpeavtalet innan det skrivs under. På så sätt försäkrar du dig om att de inte uppstår några rättsliga överraskningar som kan sluta i onödiga tvister och kostnader.

8 punkter som bör framgå av köpekontrakt för häst & hund

  1. Köparen och säljarens namn och kontaktuppgifter.
  2. Detaljerad beskrivning av djuret och djurets skick.
  3. Pris och hur betalning ska erläggas.
  4. Hur överlämning ska ske och när risken för djuret övergår på köparen.
  5. Veterinärbesiktning.
  6. Eventuella garantier.
  7. Reklamation.
  8. Hur eventuell tvist ska lösas.

Köpekontrakt för hästar och hundar enligt köplagen och konsumentköplagen

Det är viktigt att tänka på att olika lagar tillämpas beroende på vem som köper och säljer hästen eller hunden. Mellan privatpersoner tillämpas köplagen, om inget annat har avtalats.

Om säljaren är en näringsidkare, exempelvis ett företag, och köparen en konsument tillämpas istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som är sämre än vad lagen anger ses som ogiltiga. 

3 exempel på fel som kan uppstå vid köp av häst och hund

Det är viktigt att skilja på fel i juridisk mening och fel på så sätt som en köpare kan uppfatta som fel. Om en köpare uppfattar det som att hästen eller hunden inte motsvarar det som avtalats, är det viktigt att köparen yrkar på prisnedsättning eller hävning av köpet (reklamation) inom en rimlig tid. En sen reklamation kan innebära att köparen förlorar möjligheten att tvista om felet. 

Nedan listas tre vanliga orsaker till fel som kan uppkomma. Denna lista är dock inte uttömmande för de fel som kan uppkomma vid ett häst- eller hundköp.

1. Tvist om djurets hälsa 

När ett djur har medicinska fel som inte var kända när djuret såldes leder det i många fall till tvister. Det är viktigt i sammanhanget att tänka på vilket fel som upptäckts och hur det påverkar användningen av djuret. För att köparen ska ha rätt att häva köpet måste felet vara väsentligt.

Som exempel kan det vara svårt att kräva hävning vid köp av en promenadhäst till ett lågt pris när en skada uppdagats i jämförelse med om någon köpt en tävlingshäst för ett högre pris.

2. Tvist om djurets egenskaper

Om hästen eller hundens beteende avviker från det som köparen förväntade sig kallas det i juridiskt tal för lynnesfel. Det hör ofta till det som kallas för dolda fel. För en köpare är det ibland svårt att bevisa att felet fanns redan vid köpet och att det inte är en följd av köparens egna hantering av djuret som är problemet. En säljare hävdar ofta att det är köparens oskickliga hantering av djuret som är problemet.

3. Tvist vid formella fel

I vissa fall kan beslut från myndigheter eller hästsportens organisationer göra att hästen inte kan användas på det sätt som är tänkt.

Som exempel kan en ponny sålts som D-ponny och annonserats som tävlingsponny i denna kategori, men senare visar det sig att hästen är felmätt och att hästen inte får tävla inom kategorin. Ett annat exempel på fel kan vara att köparen tror att köpet avser en avelshingst, men att det senare visar sig att hästen inte är avelsgodkänd. Samlingsnamnet för denna typ av fel kallas rådighetsfel.

Parterna i tvisten påverkar vilken lag som kommer att tillämpas

När en köpare och säljare ingår ett avtal görs det med utgångspunkt i respektive parts roll. Parterna kan antingen benämnas som privatperson, näringsidkare eller förmedlare. Vilken roll säljare och köpare har påverkar vilken lag som ska användas för att lösa tvisten, d.v.s. om köplagen eller konsumentköplagen tillämpas. 

Exempel – Köparens bevisbörda för fel utifrån köpekontraktet

Den största skillnaden mellan köplagen och konsumentköplagen är kopplad till bevisning. Om exempelvis en köpare är konsument (d.v.s. privatperson) och säljaren är näringsidkare ska köparen fortfarande bevisa att hästen är felaktig utifrån köpekontraktet. Om felet dock visar sig inom en viss tid efter köpet finns bevislättnader för tidpunkten för felets uppkomst. Med det sagt, innebär det inte att det finns en garanti att använda bevislättnaden. Köparen måste fortfarande visa att hästen inte överensstämmer med det som avtalats i köpekontraktet. Skador som uppkommit sedan hästen kommit till köparen kan dock inte åberopas som fel för att häva köpet.

Behöver du hjälp med köpeavtal? Kontakta Lavendla Juridik 

Det är en god idé att låta en jurist upprätta köpeavtalet för häst eller hund eller åtminstone granska köpekontraktet innan det skrivs under. På så sätt försäkrar du dig om att avtalet är juridiskt korrekt samtidigt som risken för konflikt mellan köpare och säljare minimeras. Våra jurister på Lavendla hjälper till att upprätta samt granska köpekontrakt för häst och hund. Kontakta oss genom formuläret nedan, på 0770 – 33 90 70 eller mail.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Köpekontrakt för häst och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.