1. Lavendla Juridik

Köpekontrakt för häst och hund

Vid köp eller försäljning av hästar eller hundar kan det ibland uppstå problem när köparen inte anser att köpet blev som förväntat. Det är därmed viktigt att vid köp av häst ha ett tydligt köpekontrakt som reglerar eventuella situationer som kan uppstå om köpet inte upplever förväntningarna.

Köpekontrakt för häst och hund - varför är ett köpeavtal viktigt?köpekontrakt häst och hund

Om exempelvis köparen uppfattar det som att hästens eller hundens egenskaper eller hälsa inte motsvarar det som säljaren uppgett kan köpekontraktet ge vägledning kring hur den uppkomna situationen kan få sin lösning. Finns inget kontrakt som är anger vad som ska gälla, kan missförstånd uppstå och eventuellt tvist. Det medför i sin tur kostnader i både tid och pengar. Det är därför viktigt att upprätta ett skriftligt avtal som både köpare och säljare skriver under. Även muntliga avtal är giltiga, men muntliga avtal är svåra att bevisa. Oavsett om köpare och säljare har goda intentioner och verkar vara överens, är det starkt rekommenderat att upprätta ett köpekontrakt.

Gratis köpekontrakt för häst och hund

Det finns flera köpekontrakt för hästar att ladda ned över internet, men varje avtalssituation är unik och bör anpassas efter omständigheterna. Det är inte heller säkert att ett avtal som hämtats från internet är juridiskt korrekt. Det är därför rekommenderat att låta en jurist upprätta avtalet, alternativt låta en jurist granska avtalet innan köpekontraktet skrivs under. På så sätt försäkrar du dig om att de inte uppstår några rättsliga överraskningar som kan sluta i onödiga tvister och kostnader. 

 

Köpeavtal för hästar och hundar enligt köplagen och konsumentköplagen

Det är viktigt att tänka på att olika lagar tillämpas beroende på vem som köper och säljer hästen eller hunden. Mellan privatpersoner tillämpas köplagen, om inget annat har avtalats. Om säljaren är en näringsidkare, exempelvis ett företag, och köparen en konsument - då tillämpas konsumentköplagen. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som är sämre än vad konsumentköplagen anger är ogiltiga. 

 

Vanligtvis behandlar ett köpekontrakt för häst-/hundköp bland annat följande punkter:

  • Köparen och säljarens namn och kontaktuppgifter.
  • Detaljerad beskrivning av djuret och djurets skick.
  • Pris och hur betalning ska erläggas.
  • Hur överlämning ska ske och när risken för djuret övergår på köparen.
  • Veterinärbesiktning.
  • Eventuella garantier.
  • Reklamation.
  • Hur eventuell tvist ska lösas.

 

Allmänt om juridiskt fel vid köp

Det är viktigt att skilja på fel i juridisk mening och fel på så sätt som en köpare kan uppfatta som fel. Om en köpare uppfattar det som att hästen eller hunden inte motsvarar det som avtalats är det viktigt att köparen har kontakt med säljaren och yrkar på prisnedsättning eller hävning av köpet (reklamation) inom en rimlig tid. En sen reklamation kan innebära att köparen förlorar möjligheten att tvista om felet. Nedan listas tre vanliga orsaker till fel som kan uppkomma. Denna lista är inte uttömmande för de fel som kan uppkomma vid ett hästköp.

Tvist om djurets hälsa

När ett djur har medicinska fel som inte var kända när djuret såldes leder det i många fall till tvister. Det är viktigt i sammanhanget att tänka på vilket fel som upptäckts och hur det påverkar användningen av djuret. För att köparen ska ha rätt att häva köpet måste felet vara väsentligt. Till exempel är det svårt att kräva hävning vid köp av en promenadhäst till ett lågt pris när en skada uppdagats, jämfört med om någon köpt en tävlingshäst för ett högre pris.

Tvist om djurets egenskaper

Om hästen eller hundens beteende avviker från det som köparen förväntade sig kallas det i juridiskt tal för lynnesfel. Detta hör ofta till det som kallas dolda fel. För en köpare är det ibland svårt att bevisa att felet fanns redan vid köpet och att det inte är en följd av köparens egna hantering av djuret som är problemet. En säljare hävdar ofta att det är köparens oskickliga hantering av djuret som är problemet.

Tvist vid formella fel

I vissa fall kan beslut från myndigheter eller hästsportens organisationer göra att hästen inte kan användas på det sätt som är tänkt. Detta kan till exempel vara att en ponny har sålts som D-ponny och annonserats som tävlingsponny i denna kategori, men att det senare visar sig att den är felmätt och att den inte får tävla inom denna kategori. Ett annat kan vara att köparen tror att de köper en avelshingst och denna senare visar sig inte vara avelsgodkänd. Samlingsnamnet för denna typ av fel kallas rådighetsfel.

Mellan vilka är tvisten och hur blir det?

När en köpare och säljare ingår ett avtal görs det med utgångspunkt i respektive parts roll. Varje part kan benämnas antingen ”privatperson”, ”näringsidkare” eller ”förmedlare”. Vilken roll respektive part har påverkar vilken lag som ska användas för att lösa tvisten. De två lagarna som kan bli aktuella är antingen köplagen eller konsumentköplagen. Den största skillnaden mellan dessa lagar är kopplad till bevisning. Om till exempel en köpare är konsument (privatperson) och säljaren är näringsidkare ska köparen fortfarande bevisa att hästen är felaktig utifrån avtalet, men om felet visar sig inom en viss tid efter köpet finns det bevislättnader för tidpunkten för felets uppkomst. Detta innebär däremot inte att det finns en garanti att använda, utan köparen måste fortfarande visa att hästen inte överensstämmer med det som avtalats. Skador som uppkommit sedan hästen kommit till köparen kan dock inte åberopas som fel för att häva köpet.

 

hallå konsument finns bra utgångsinformation om vad du bör tänka på inför köpet. Det är en god idé att låta en jurist upprätta köpeavtalet eller åtminstone granska avtalet, innan det skrivs under. På så sätt försäkrar du dig om att avtalet är juridiskt korrekt, samtidigt som risken för konflikt mellan köpare och säljare minimeras.

 

Hjälp med köpeavtal - Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Köpekontrakt för häst eller annan egendom och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Köpekontrakt för häst och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik