Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Överklaga
  1. Lavendla Juridik

Överklaga

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut eller ett domstolsbeslut kan du överklaga det för att försöka få beslutet ändrat. Till beslutet anges instruktioner om hur du kan överklaga. Om du väljer att inte överklaga inom den tidsfrist som anges vinner beslutet laga kraft. 

Overklaga

Överklaga inom angiven tidsfrist

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Sveriges domstolar är självständiga

Sveriges Domstolar är en samlingsbeteckning för Sveriges självständiga domstolar, vilka är allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, myndigheter samt nämnder. 

Domstolarnas uppgift är att pröva mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Domstolarna är självständiga och oberoende vilket betyder att de ensamt dömer i de mål som kommer upp till deras bedömning. Det betyder att exempelvis riksdagen, regeringen eller annan myndighet inte får bestämma hur en domstol ska avgöra ett enskilt fall. 

Lagarna skrivs av riksdagen och domstolarnas uppgift är att döma utifrån de lagar som finns. Härtill hör att domstolarna ska vara opartiska  och objektiva i deras bedömning. Domstolarna ger inte juridisk vägledning, det får man istället söka hos jurist- och advokatbyråer. 

De allmänna domstolarna 

Hos de allmänna domstolarna finns tre instanser. Den första är tingsrätten, den andra är hovrätten och den tredje instansen är Högsta domstolen. Med det sagt, går det inte att hamna i en högre instans än Högsta domstolen som alltså har det sista ordet. Vad som kan vara värt att veta är att Högsta domstolen sällan medger prövningstillstånd, vilket innebär att målet vanligtvis avgörs i hovrätten, om tingsrättens dom överklagas. 

Patent- och marknadsdomstolarna samt mark- och miljödomstolarna inkluderas också i de allmänna domstolarna.

Förvaltningsdomstolarna

Precis som de allmänna domstolarna är förvaltningsdomstolarna indelade i tre instanser. Första instans är förvaltningsrätt, andra instans kammarrätt och tredje instans Högsta förvaltningsdomstolen. Likt Högsta domstolen är det också svårt att få sin sak prövad i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket gör att kammarrätten vanligen avgör målet om det överklagas. 

Migrationsdomstolarna är också en del av förvaltningsdomstolarna. 

Myndigheter och nämnder

Till Sveriges Domstolar tillhör även vissa myndigheter och nämnder. Dessa är hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsmyndigheten samt domstolsverket. 

Överklagandenämnden för skola och högskola

Med överklagandenämnden avses ofta skolväsendets  överklagandenämnd eller överklagandenämnden för högskolan.  Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet regleras i skollagen  samt i en instruktion från regeringen. 

Exempelvis kan beslut om skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola överklagas. Vad som kan överklagas och hur det går till kan du läsa om hos skolväsendets överklagandenämnd

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som prövar överklaganden av vissa beslut inom högskolan och yrkeshögskolan. Överklagandenämnden för högskolan är sista instans för ärenden inom högskolan och yrkeshögskolan, vilket innebär att det inte går att överklaga överklagandenämndens beslut. 

Överklaga betyg

Betyg kan som huvudregel inte överklagas men kan däremot omprövas. Det är ofta möjligt att få betyget omprövat om betyget är uppenbart fel, exempelvis om läraren missat att rätta ett moment som du har lämnat in.

Så överklagar du ett beslut hos förvaltningsrätten 

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. De kan till exempel handla om beslut som rör folkbokföring, serveringstillstånd, skatt, a-kassa, vapenlicens med mera.

I beslutet som du har fått från berörd myndigheten finns en bilaga där det står hur man gör för att överklaga ett förvaltningsbeslut. Där finns också information om vad din överklagan behöver innehålla. Efter att du har skrivit din överklagan skickar du handlingen till den myndighet som fattade beslutet.

Myndigheten skickar i sin tur beslutet till domstolen efter en kontroll om att överklagandet nått myndigheten i rätt tid. Tidsfristen är vanligen tre veckor. När överklagandet mottagits hos domstolen blir du eller ditt ombud meddelad av domstolen.

Handläggningstiden hos domstol varierar

Handläggningstiden beror bland annat på målets karaktär och  omfattning. Du kan få en ungefärlig uppfattning om handläggningstid hos Sveriges Domstolar. Enligt grundlag ska en eventuell rättegång genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Vilken handläggningstid gäller för förvaltningsmyndigheter?

Förvaltningsmyndigheterna, det vill säga alla myndigheter utom regeringen och domstolarna, måste följa förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Sedan 2018 finns även en bestämmelse i förvaltningslagen som ger rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet i det fall att ärendet inte avgjorts inom sex månader, så kallad dröjsmålstalan. 

Efter den skriftliga begäran inkommit ska myndigheten antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Om begäran avslås, får beslutet överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. 

Beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär

Kommuner fattar många olika typer av beslut. Kommuner ska följa  kommunallagen och alla beslut som kommunen fattar ska ha stöd i kommunallagen. Ett beslut kan överklagas på två sätt inom förvaltningsrätten. Antingen genom laglighetsprövning eller  förvaltningsbesvär. Processerna skiljer sig åt och det är viktigt att veta när man ska använda sig av vilken process. 

Laglighetsprövning – Rätten prövar om kommunens beslut är förenligt med lag

Om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller begått ett formellt fel när kommunen fattat ett beslut kan du överklaga beslutet. En sådan överklagan kallas för laglighetsprövning och reglerna för detta finns i kommunallagen. Vid laglighetsprövning prövar domstolen endast lagligheten av kommunens beslut, det vill säga om beslutet är förenligt med lag. 

Var noggrann med att du skickar in överklagan inom tidsgränsen, vilken är tre veckor från det att beslutet anslagits på myndighetens digitala anslagstavla. Överklagandet ska dessutom vara skriftligt. Överklagandet skickas direkt till förvaltningsrätten som bedömer om beslutet går emot lag eller annan författning. 

Kommunmedlemmar får överklaga genom laglighetsprövning

Du får överklaga kommunens beslut om du är medlem i kommunen. Du är kommunmedlem ifall något av följande är uppfyllt: 

  • Du är folkbokförd i kommunen.
  • Du äger fast egendom i kommunen.
  • Du betalar kommunalskatt i kommunen. 

Du kan läsa mer om hur du går tillväga med din överklagan hos Sveriges Domstolar.

Förvaltningsbesvär – Beslut som berör dig personligen

Till skillnad från laglighetsprövning innebär förvaltningsbesvär att du överklagar ett beslut som berör dig personligen. Det kan exempelvis handla om bygglovsbeslut, beslut enligt miljöbalken eller socialt bistånd. Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Beslutet måste i regel överklagas inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet och överklagan ska vara skriftlig. 

Så sker överklagan av försäkringsbeslut 

Om du är missnöjd med ett försäkringsbeslut ska du i första hand vända dig till försäkringsbolaget. Du behöver ange varför du har rätt till ersättning. Det är därför klokt att läsa försäkringsvillkoren så du vet vilka krav som behöver vara uppfyllda för att få ersättning. 

Överklagan av försäkringsbeslutet bör innehålla skäl till varför beslutet är felaktigt, eventuellt stöd i försäkringsvillkoren eller praxis för ditt klagomål samt bevis som talar för din sak. Var noga med att skicka din överklagan inom angiven tidsfrist. 

Överklaga till extern nämnd

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut efter omprövning kan överklagan ske till extern nämnd. Vilken nämnd du ska vända dig till beror på det aktuella ärendet. Prövningen är kostnadsfri om du är  konsument. 

Exempel på nämnder är Allmänna reklamationsnämnden (ARN),  Personförsäkringsnämnden (PFN), Trafikskadenämnden (TSN) och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN).

Överklaga till domstol

Det är även möjligt att gå till domstol med ärendet. Du har oftast möjlighet att använda rättsskyddet i din hemförsäkring för att få ersättning för anlitande av ombud. Innan du anlitar ombud bör du kontakta det bolag som du har hemförsäkring hos för att se om rättsskyddet gäller. 

arvsordning

I särskilda fall kan Konsumentverket driva ärendet åt dig genom  Konsumentombudsmannen (KO), med ett KO-biträde. För att det ska ske behöver det finnas särskilda skäl eller att ärendet har betydelse för rättstillämpningen. Ett KO-biträde är kostnadsfritt och KO driver cirka ett ärende om året. 

Överklaga dom du är missnöjd med

Om du är missnöjd med en dom kan du försöka överklaga domen till högre instans. Det är viktigt att du skickar in överklagan inom angiven tidsfrist eftersom domen annars vinner laga kraft och inte kan överklagas. Förfarandet och processen ser olika ut beroende på vilken instans det är du ska överklaga till och vad målet handlar om. 

Det är klokt att anlita ett ombud, såsom en jurist eller advokat när du ska överklaga en dom. Många gånger har du dessutom möjlighet att få ersättning för din ombudskostnad genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du har begränsad ekonomi och inte kan nyttja din hemförsäkring kan du ha möjlighet att få ersättning genom rättshjälp.

Överklaga migrationsverkets beslut

Om du har fått ett beslut från migrationsverket som du är missnöjd med kan du överklaga beslutet. Överklagan ska skickas inom den tidsfrist som anges tillsammans med beslutet, normalt tre veckor från det att du tagit del av domen.

Överklagan ska skickas till Migrationsverket som först går igenom ansökan för att se om det finns skäl att ändra beslutet. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till Migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen kan då antingen ändra beslutet eller hålla med om Migrationsverkets bedömning. Efter att Migrationsdomstolen tagit emot ditt ärende ska du vända dig till Migrationsdomstolen med alla frågor som rör ditt ärende.

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

I vissa fall finns möjlighet att överklaga Migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen tar upp målet till prövning om det saknas rättslig vägledning på området eller om Migrationsdomstolen prövat ärendet på felaktigt sätt. Migrationsöverdomstolen tar oftast inte upp ärenden till prövning. 

Överklaga beslut från Försäkringskassan 

Om du är missnöjd med Försäkringskassan beslut kan du begära att få beslutet omprövat. Då går Försäkringskassan igenom ärendet igen samt tittar på eventuella nya underlag som du inkommit med.

Försäkringskassan måste få din begäran om omprövning inom två månader från den dag du tog del av beslutet. Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 

Leverantör kan överklaga upphandling 

När myndigheter upphandlar varor och tjänster behöver de följa lagstiftning, bland annat lagen om offentlig upphandling, som reglerar upphandlingsförfarandet. En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en upphandling, om leverantören tycker att den upphandlande myndigheten/enheten har gjort fel.

Överprövning är möjlig om upphandlingen strider mot relevant  upphandlingslag samt om leverantören lidit eller kan komma att ta skada på grund av att upphandlingen strider mot lagstiftningen.

Överklaga Transportstyrelsens beslut om körkort

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om körkort och  körkortstillstånd. Transportstyrelsen kan exempelvis besluta att återkalla ditt körkort om du kört över hastighetsgränsen eller brutit mot någon trafikregel. 

Om du anser att Transportstyrelsens beslut är fel har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. I beslutet finns specifik information om hur du går tillväga. 

Överklaga bygglov till byggnadsnämnden

Bestämmelser om bygglov finns i plan- och bygglagen. Beslut eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår om beslutet gått hen emot. Det kan exempelvis handla om att du fått avslag på din ansökan om bygglov. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till byggnadsnämnden. 

Överklaga böter hos Polisen

Det finns olika typer av böter. Till Polisen betalas ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter.

Parkeringsanmärkningar betalas till Transportstyrelsen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning gör du det hos Polisen. 

Lavendla Juridik bistår dig i samband med överklagan

Har du fått ett beslut från en myndighet som du är missnöjd med? När du skriver din överklagan är det en god idé att ta hjälp av en jurist eftersom juristen ser till att överklagan blir juridiskt korrekt. Juristen ser även till att de viktigaste rättsliga argumenten framförs. Våra duktiga jurister på Lavendla hjälper till att utforma överklagan och ser till att överklagan skickas inom rätt tidsfrist.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.