1. Lavendla Juridik

Överklaga

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut eller en domstols beslut, kan du överklaga beslutet till högre instans för att försöka få beslutet ändrat. Instruktioner om hur överklagande går till anges tillsammans med beslutet. Om inget överklagande skickas in inom en viss angiven tidsfrist, vinner beslutet laga kraft. Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan till berörd instans inom angiven tidsfrist. 

I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är en samlingsbeteckning för Sveriges självständiga domstolar, myndigheter och nämnder. Domstolar, myndigheter och nämnder i Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, samt myndigheter och nämnder. 

Domstolarnas uppgift är att pröva mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Domstolarna är självständiga och oberoende vilket betyder att de ensamt dömer i de mål som kommer upp till deras bedömning. Det betyder att exempelvis riksdagen, regeringen eller någon annan myndighet inte får bestämma hur en domstol ska avgöra ett enskilt fall. 

Det är inte domstolarna som skriver lagarna. Lagarna skrivs av riksdagen. Domstolarnas uppgift är att döma mål utifrån de lagar som finns. Domstolarna ska vara opartiska och objektiva. Domstolarna ger inte juridisk vägledning, juridisk vägledning kan man däremot få av jurist- och advokatbyråer. 

De allmänna domstolarna 

Hos de allmänna domstolarna finns det tre instanser:

 1. Tingsrätten.
 2. Hovrätten.
 3. Högsta domstolen.

Patent - och marknadsdomstolarna samt mark- och miljödomstolarna inkluderas också i de allmänna domstolarna.

Förvaltningsdomstolarna

Precis som de allmänna domstolarna, är förvaltningsdomstolarna indelade i tre instanser. Dessa är:

 1. Förvaltningsrätt.
 2. Kammarrätt.
 3. Högsta förvaltningsdomstolen.

Migrationsdomstolarna är också en del av förvaltningsdomstolarna. 

Myndigheter och nämnder

Till Sveriges Domstolar tillhör även följande myndigheter och nämnder:

 1. Hyres- och arrendenämnderna.
 2. Rättshjälpsmyndigheten.
 3. Domstolsverket. 

Överklagandenämnden

Med överklagandenämnden avses ofta skolväsendets överklagandenämnd eller överklagandenämnden för högskolan. Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet regleras i skollagen samt i en instruktion från regeringen. Exempelvis kan beslut om skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola överklagas. Vad som kan överklagas och hur det går till kan du läsa om hos skolväsendets överklagandenämnd. 

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som prövar överklaganden av vissa beslut inom högskolan och yrkeshögskolan. Överklagandenämnden för högskolan är sista instans för ärenden inom högskolan och yrkeshögskolan, vilket innebär att det inte går att överklaga Överklagandenämndens beslut. 

Överklaga betyg

Betyg kan som huvudregel inte överklagas men däremot omprövas. Det är ofta möjligt att få betyget omprövat om betyget är uppenbart fel, exempelvis om läraren missat att rätta ett moment som du har lämnat in. 

Överklaga hos förvaltningsrätten 

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. De kan till exempel handla om beslut som rör folkbokföring, serveringstillstånd, skatt, a-kassa, vapenlicens m.m. 

Överklagan till förvaltningsrätten - hur överklagar man ett beslut?

I beslutet som du har fått från berörd myndigheten finns det en bilaga där det står hur man gör för att överklaga ett förvaltningsbeslut. Där finns också information om vad din överklagan behöver innehålla. Efter att du har skrivit din överklagan, skickar du din överklagan till den myndighet som fattade beslutet. Myndigheten skickar i sin tur beslutet till domstolen. 

Tänk på att:

 • Du måste skicka in överklagandet inom en viss angiven tid. Hur lång tid du har på dig står i bilagan till beslutet.
 • Det är en god idé att ta hjälp av en jurist, särskilt om beslutet har stor betydelse för dig. En jurist kan hjälpa dig att skriva en juridiskt korrekt överklagan som tar tillvara på dina rättigheter på bästa möjliga sätt. Juristen kan även företräda dig i ärendet.

När överklagandet mottagits hos domstolen blir du eller ditt ombud meddelad av domstolen.

Hur lång är handläggningstiden hos domstol?

Handläggningstiden beror bland annat på målets karaktär och omfattning. Du kan få en ungefärlig uppfattning om handläggningstid hos Sveriges Domstolar. Enligt grundlag ska en eventuell rättegång genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Vilken handläggningstid gäller för förvaltningsmyndigheter?

Förvaltningsmyndigheterna (förvaltningsmyndigheterna omfattar alla myndigheter utom regeringen och domstolarna) måste även följa förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Sedan 2018 finns även en bestämmelse i förvaltningslagen som ger rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet i det fall att ärendet inte avgjorts inom sex månader. Efter den skriftliga begäran inkommit ska myndigheten antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. 

Om begäran avslås, får beslutet överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. 

Överklaga kommunala beslut

Kommuner fattar mängder med olika typer av beslut. Kommuner är skyldiga att följa kommunallagen, och alla beslut som kommunen fattar ska ha stöd i kommunallagen. 

Två typer av processer - laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär

Laglighetsprövning  

Om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller begått ett formellt fel när kommunen fattat ett beslut, kan du överklaga beslutet. En sådan överklagan kallas för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen. Var noggrann med att du skickar in överklagan inom tidsgränsen, vilken är tre veckor från det att beslutet anslagits på myndighetens digitala anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet skickas in direkt till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten bedömer sedan om beslutet går emot lag eller annan författning. 

Du får överklaga kommunens beslutet om något av följande är uppfyllt: 

 • Du är folkbokförd i kommunen.
 • Äger fast egendom i kommunen.
 • Du betalar kommunalskatt i kommunen. 

Du kan läsa mer om hur du går tillväga med din överklagan hos Sveriges Domstolar. 

Förvaltningsbesvär 

Till skillnad från laglighetsprövning, innebär förvaltningsbesvär att du överklagar ett beslut som berör dig personligen. Det kan handla om bygglovsbeslut, beslut enligt miljöbalken, eller socialt bistånd. Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig. 

 

Överklaga försäkringsbeslut 

Överklaga till försäkringsbolaget först 

Om du är missnöjd med ett försäkrkingsbeslut, ska du i första hand vända dig till försäkringsbolaget. Du behöver ange varför du har rätt till ersättning, läs försäkringsvillkoren så du vet vilka krav som behöver vara uppfyllda för att få ersättning. 

Din överklagan bör innehålla

 • Skäl till varför beslutet är felaktigt.
 • Eventuellt stöd i försäkringsvillkoren eller praxis för ditt klagomål.
 • Bevis som talar för din sak. 

Var noga med att skicka din överklagan inom angiven tidsfrist. Överklaga till extern nämnd om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut efter omprövning. Om du är missnöjd med försäkringsbolaget även efter det att försäkringsbolaget omprövat ärendet, kan du vända dig till extern nämnd. Vilken nämnd du ska vända dig till beror på ärendet.  Prövningen är kostnadsfri om du är konsument. Exempel på nämnder är Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Personförsäkringsnämnden (PFN), Trafikskadenämnden (TSN), Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN).

Överklaga till domstol

Det är även möjligt att gå till domstol med ärendet. Ofta har du möjlighet att använda rättsskyddet i din hemförsäkring för att få ersättning för anlitande av ombud. Innan du anlitar ombud bör du kontakta det bolag som du har hemförsäkring hos för att se om rättsskyddet gäller. I särskilda fall kan Konsumentverket driva ärendet åt dig genom Konsumentombudsmannen (KO), med ett KO-biträde. För att det ska ske behöver det finnas särskilda skäl, eller att ärendet har betydelse för rättstillämpningen. Ett KO-biträde är kostnadsfritt. KO driver cirka ett ärende om året. Du kan få mer information om hur du överklagar försäkrkingsbeslut hos konsumenternas.

 

Överklaga dom 

Om du är missnöjd med en dom, kan du försöka överklaga domen till högre instans. Det är viktigt att du skickar in din överklagan inom angiven tidsfrist, annars vinner domen laga kraft vilket innebär att domen inte längre kan överklagas. Överklagandeförfarandet och processen ser olika ut beroende på vilken instans det är som du ska överklaga till och vad målet handlar om. Du kan läsa mer om hur överklagande förfarandet och processen går till hos Sveriges Domstolar.

Det är klokt att anlita ett ombud, såsom en jurist eller advokat när du ska överklaga en dom. Ombudet hjälper dig att se till att din överklagan är juridiskt korrekt och tillvaratar dina rättigheter och intressen på bästa möjliga sätt. Många gånger har du möjlighet att få ersättning för din ombudskostnad genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du har begränsad ekonomi och inte kan nyttja din hemförsäkring kan du ha möjlighet att få ersättning genom rättshjälp.

 

Överklaga migrationsverkets beslut

Om du har fått ett beslut från migrationsverket som du är missnöjd med, kan du överklaga beslutet. Överklagan ska skickas till Migrationsverket, som först går igenom din ansökan för att se om det finns skäl att ändra beslutet. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet, skickas det vidare till Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen kan då antingen ändra beslutet eller hålla med om Migrationsverkets bedömning. Efter att Migrationsdomstolen tagit emot ditt ärende, ska du vända dig till Migrationsdomstolen med alla frågor som rör ditt ärende. 

I vissa fall finns det möjlighet att överklaga Migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen tar upp målet till prövning om det saknas rättslig vägledning på området eller om Migrationsdomstolen prövat ärendet på felaktigt sätt. Migrationsdomstolen tar oftast inte upp ärenden till prövning. 

Tänk på att skicka in din överklagan inom angiven tidsfrist. Tidsfristen anges tillsammans med beslutet. Normalt sett gäller tre veckors tidsfrist från det att du tagit del av domen. Görs ingen överklagan inom den angivna tiden, vinner beslutet/domen laga kraft vilket innebär att det inte längre kan överklagas. 

 

Överklaga beslut Försäkringskassan 

Omprövning av beslut hos Försäkringskassan

Om du är missnöjd med Försäkringskassan beslut, kan du begära att få beslutet omprövat. Då går Försäkringskassan igenom ärendet igen samt tittar på eventuella nya underlag som du inkommit med. Försäkringskassan måste få din begäran om omprövning inom två månader från den dag du tog del av beslutet. 

Överklaga Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut, har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. När du formulerar din överklagan är det en god idé att ta hjälp av en jurist, så att din överklagan blir juridiskt korrekt och tar upp viktiga rättsliga argument. 

 

Överklaga beslut

Har du fått ett beslut från en myndighet som du är missnöjd med? Då kan du överklaga beslutet. Du kan läsa mer om hur du överklagar beslutet hos Sveriges Domstolar.  När du skriver din överklagan är det en god idé att ta hjälp av en jurist. På så sätt blir din överklagan juridiskt korrekt. Juristen ser även till att de viktigaste rättsliga argumenten framförs. Tänk på att överklaga beslutet inom tidsfristen, annars riskerar du att beslutet vinner laga kraft vilket innebär att det inte längre kan överklagas. 

 

Överklaga upphandling 

När myndigheter upphandlar varor och tjänster behöver de följa lagstiftning (såsom lagen om offentlig upphandling) som reglerar upphandlingsförfarandet. En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en upphandling, om leverantören tycker att den upphandlande myndigheten/enheten har gjort fel. Överprövning är möjlig om:

 • Upphandlingen strider mot relevant upphandlingslag samt;
 • Leverantören lidit eller kan komma att lida skada på grund av att upphandlingen strider mot lagstiftningen.

 

Överklaga Transportstyrelsens beslut

Överklaga beslut om körkort

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om körkort och körkortstillstånd. De kan exempelvis besluta om att återkalla ditt körkort om du kört över hastighetsgränsen eller brutit mot någon trafikregel. Om du anser att Transportstyrelsens beslut är fel, har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. Hur du överklagar står angivet i beslutet som du fått av Transportstyrelsen.

 

Överklaga bygglov 

Bestämmelser om bygglov finns i Plan- och bygglagen. Beslut eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår, om beslutet gått hen emot. Det kan exempelvis handla om att du fått avslag på din ansökan om bygglov. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till byggnadsnämnden. Vill du veta mer om hur du överklagar bygglov? Då kan du läsa vidare i vår artikel om att överklaga bygglov. 

 

Överklaga böter

Det finns olika typer av böter. Till Polisen betalas ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter. Parkeringsanmärkningar betalas till Transportstyrelsen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning gör du det hos Polisen. Vill du veta mer om hur du överklagar böter? Då kan du läsa vidare i vår artikel om att överklaga böter.