Juridiska tjänster

5 saker du behöver veta om bouppteckning

  1. En bouppteckningsförrättning måste hållas inom 90 dagar från dödsfallet enligt svensk lag. Själva bouppteckningshandlingen måste skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.
  2. Ansvaret för att det hålls en bouppteckningsförrättning och att bouppteckningen skickas in till Skatteverket i tid vilar i första hand på den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, t.ex. efterlevande make/maka eller sambo.
  3. Det är klokt att anlita en sakkunnig jurist vid förrättandet av en bouppteckning. På så sätt säkerställer ni att bouppteckningen blir godkänd av Skatteverket. Med hjälp av en jurist kan varje dödsbodelägare dessutom känna sig trygg i att hen får den andel av arvet som hen också är berättigad till enligt lag.
  4. Det är tillåtet att göra en bouppteckningshandling på egen hand. Det bör dock uppmärksammas att en bouppteckning alltid måste förrättas av två oberoende förrättningsmän. Den som intar rollen som förrättningsman har ett stort ansvar för att bouppteckningen förrättas på ett korrekt sätt. En förrättningsman får aldrig vara testamentsexekutor, boutredningsman, dödsbodelägare eller efterarvinge.
  5. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala en begravning samt andra kostnader som uppstått till följd av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. Detta är dock inte tillåtet om dödsboet äger en fastighet eller annan tomträtt.

– Har du frågor? Få gratis rådgivning på 0771-22 21 21

När ersätts bouppteckningen av en kostnadsfri dödsboanmälan?

Som ovan nämnt ska det enligt huvudregeln alltid förrättas en bouppteckning inom 90 dagar från dödsfallet. Under vissa omständigheter kan bouppteckningen dock komma att ersättas av en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan liknas vid en förenklad form av bouppteckning.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska få ersätta bouppteckningen är följande:

  • Pengarna i dödsboet räcker inte till mer än att betala begravningskostnaden samt eventuella andra utgifter i samband med dödsfallet (i många kommuner är det tillåtet att ansöka om dödsboanmälan om det finns mindre än 5000 kr kvar i dödsboet efter det att nämnda kostnader är betalda).
  • Det finns ingen fast egendom eller tomträtt i dödsboet
  • Tillgångarna i dödsboet måste vara orörda. Som anhörig bör man aldrig gå i den avlidnes bostad innan det att kommunen har beslutat huruvida en dödsboanmälan ska tillåtas eller inte.

Läs mer om dödsboanmälan.