Hem / Lavendla Terapi / Gestaltterapi

Gestaltterapi är en utforskande behandlingsmetod inom psykoterapi. Den kan vara hjälpsam vid olika problemområden och har inspirerat utveckling av nyare terapiformer. Här går vi igenom vad gestaltterapi är och hur den kan hjälpa.

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapi, skapad under 1940-talet av psykoanalytikern och psykiatriker Fritz Pearl och hans fru Laura Perls samt Paul Goodman, är en psykoterapeutisk metod som kombinerar delar från olika inriktningar som psykoanalys, existentialism och fenomenologi.

Den utvecklades som en respons mot psykoanalysens fokus på det omedvetna och förflutna, med en ny inriktning på individens helhetsupplevelse i nuet. Gestaltterapi betonar vikten av nuvarande känslor och upplevelser, individens frihet, val och ansvar, och använder dialog och experimentella metoder för att öka medvetenheten och främja förändring. Den integrerar insikter från psykologi, filosofi och konst för att skapa en rik och mångfacetterad terapeutisk metod.

Det är en utforskande metod som kan vara hjälpsam vid olika tillstånd och problemområden, och som också inspirerat senare metodutveckling inom olika områden.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Vad innebär gestaltterapi?

Gestaltterapi fokuserar på individens upplevelse i nuet och relationen mellan terapeut och klient inom deras sociala och miljömässiga miljö. Denna terapiform betonar vikten av att vara närvarande i ögonblicket och ser individen som en helhet, inklusive tankar, känslor och beteenden. Genom att öka självmedvetenheten och självförståelsen hjälper den klienter att utforska sina erfarenheter och relationer.

Gestaltterapi använder experimentella tekniker som rollspel för att främja lärande och personlig utveckling. Relationen mellan terapeut och klient är central, och terapin lägger stor vikt vid personligt ansvar och medvetna val. Den är effektiv för behandling av olika psykologiska problem.

Vad kan gestaltterapi hjälpa med?

Gestaltterapi kan vara effektiv för olika psykiska problem, inklusive ångest, depression, självkänsla och relationsproblem. Dess unika fokus på nuvarande ögonblick och helhetssyn på individen erbjuder ett distinkt perspektiv i psykoterapeutisk behandling.Gestaltterapi har även inspirerat senare terapiformer som schematerapi, där man tagit principer och utvecklat dem för en mer omfattande behandling.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Tekniker inom gestaltterapi

Inom gestaltterapi används en rad olika tekniker för att främja självmedvetenhet, personlig tillväxt och förbättrade relationer. Här är några av de vanligaste teknikerna:

 1. Här och nu: Fokus på klientens nuvarande upplevelser och känslor. Terapeuten hjälper klienten att bli medveten om vad som händer inom dem och i deras omgivning i ögonblicket.
 2. Medvetenhetsexperiment: Användning av experimentella övningar för att utforska klientens tankar, känslor och beteenden. Detta kan inkludera rollspel, fantasiarbete eller rörelseövningar.
 3. Tom stol-teknik: En teknik där klienten talar till en tom stol som om den representerar en annan person, en del av sig själv, eller ett objekt. Detta hjälper till att utforska relationer och inre konflikter.
 4. Dialog och kommunikation: Aktiv dialog mellan terapeuten och klienten för att utforska känslor och reaktioner som uppstår under sessionen.
 5. Kroppslig medvetenhet: Uppmärksamhet på kroppsspråk, hållning och fysiska känslor för att öka medvetenheten om omedvetna känslomässiga tillstånd.
 6. Konfrontation: Terapeuten kan använda konfrontation (på ett stödjande sätt) för att utmana klientens undvikanden eller försvarsmekanismer.
 7. Fantasi och visualisering: Användning av visualisering och fantasiföreställningar för att utforska drömmar, fantasier och omedvetna önskningar.
 8. Användning av “jag”-budskap: Uppmuntran till att använda “jag”-budskap för att främja ägarskap av känslor och upplevelser, vilket stärker självmedvetenheten och autenticiteten.

Dessa tekniker används flexibelt och anpassas efter varje klientens unika behov och situation. Målet är att hjälpa klienter att bli mer medvetna om sina tankar, känslor och beteenden, och att upptäcka nya sätt att närma sig sina livsproblem och relationer.

Hur lång tid är en behandling med gestaltterapi?

Behandlingens längd varierar beroende på individens behov och mål, med vissa som upplever förbättring på några veckor eller månader och andra som kan behöva längre tid, ibland flera år. Frekvensen av sessioner anpassas efter klientens situation och kan vara veckovis eller mer sällan. Flexibiliteten i gestaltterapi innebär att behandlingens längd och strategi kan justeras för att passa klientens utveckling i terapin, vilket gör att varje behandlingsplan är unik och skräddarsydd.

Gestaltterapins inflytande inom psykoterapi

Gestaltterapi har påverkat och integrerats i många terapiformer och metoder. Den har blivit en del av integrativ terapi, där dess fokus på nuet och medvetenhet kombineras med andra psykoterapeutiska tekniker. Inom organisations- och ledarskapsutveckling tillämpas gestaltprinciper för att förbättra kommunikation och relationell dynamik.

Konst- och kreativa terapier använder gestaltmetoder för att främja personligt uttryck och utforskning genom konstformer. Kroppsbaserade terapier har tagit in gestaltens betoning på kroppsliga upplevelser för emotionell medvetenhet och läkning. Inom relationsterapi hjälper gestalttekniker till att förbättra kommunikationen mellan par eller familjemedlemmar.

Dess principer används även inom personlig utveckling och coaching för att uppnå självmedvetenhet och personliga mål, och i gruppterapi och workshops för att förbättra gruppdynamik och interpersonella mönster. Även om gestaltterapins synsätt utvecklades för länge sedan fortsätter metoden att bidra till en bredare förståelse av mänskligt beteende och utveckling i flera områden.

Kritik mot gestaltterapi

Gestaltterapi har mött kritik, främst för bristen på omfattande empirisk forskning som stödjer dess effektivitet, vilket är en skillnad mot mer forskningsbaserade terapiformer som kognitiv beteendeterapi. Terapins subjektiva natur kan leda till en brist på struktur och objektivitet. Terapeutens aktiva roll har ifrågasatts för potentiell obalans i terapeut-klient relationen, vilket kan minska klientens autonomi.

Metodens intensitet och fokus på emotionella utforskanden kan vara överväldigande för vissa klienter. Dessutom har gestaltterapins ansatser ibland kritiserats för bristande kulturell sensitivitet och för ett begränsat fokus på klientens förflutna och framtida överväganden. Trots detta fortsätter gestaltterapi att vara populär för dess förmåga att främja självmedvetenhet och personlig tillväxt.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om gestaltterapi

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapi är en upplevelsebaserad metod som betonar vikten av nuvarande känslor och upplevelser, individens frihet, val och ansvar, och använder dialog och experimentella metoder för att öka medvetenheten och främja förändring.

Hur går en behandling med gestaltterapi till?

Genom att öka självmedvetenheten och självförståelsen hjälper metoden klienter att utforska sina erfarenheter och relationer i nuet.

Vad kan man behandla med gestaltterapi?

Det finns många problem som man kan behandla men ofta handlar det om ett utforskande av relationella problem men det kan även vara inom andra områden.

Hur lång tid tar en behandling med gestaltterapi?

Behandlingstid beror på men kan vara några månader till flera år.

Vilka metoder och tekniker används i gestaltterapi?

Gestaltterapi använder experimentella tekniker som rollspel för att främja lärande och personlig utveckling. Relationen mellan terapeut och klient är central, och terapin lägger stor vikt vid personligt ansvar och medvetna val.

Vad är grunden för gestaltterapi?

Gestaltterapi utvecklades på 1940-talet och kombinerar delar från olika inriktningar som psykoanalys, existentialism och fenomenologi.

Kan man få gestaltterapi online?

Det går bra att få behandling digitalt via video men det kan vara bättre att träffas i person.

Finns det några nackdelar med gestaltterapi?

Gestaltterapi kan vara en effektiv behandlingsmetod för att utforska olika problem och relationer men det kan finnas mer effektiv behandling för specifika problem som är mer grundade i forskning.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en nyare behandlingsmetod som tagit inspiration från gestaltterapi.

Vad skiljer psykoanalysen från gestaltterapi?

Gestaltterapi utvecklades som en respons mot psykoanalysens fokus på det omedvetna och förflutna, med en ny inriktning på individens helhetsupplevelse i nuet.

Vad är en gestaltterapeut?

En gestalterapeut är en professionell person som vidareutbildat sig inom metoden. Utbildningen är vanligtvis 4 år.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling med gestaltterapi?

En behandling med gestaltterapi är en interaktiv och upplevelsebaserad process där terapeuten och klienten arbetar tillsammans för att öka klientens medvetenhet och förståelse av sig själv och sina relationer. Här är en översikt över hur en sådan behandling vanligtvis går till:

 1. Skapande av en trygg miljö: Terapeuten börjar med att skapa en trygg och stödjande miljö där klienten känner sig bekväm att utforska sina känslor och upplevelser.
 2. Fokus på nuvarande upplevelser: Gestaltterapin koncentrerar sig på “här och nu”, vilket innebär att uppmärksamheten riktas mot vad klienten upplever i stunden, både emotionellt och fysiskt.
 3. Självmedvetenhet och självutforskning: Klienten uppmuntras att bli medveten om sina tankar, känslor, fysiska sensationer och beteenden. Terapeuten hjälper klienten att förstå hur dessa påverkar välbefinnande och relationer.
 4. Dialog och experimentell inlärning: Terapeuten använder dialog och olika experimentella tekniker, såsom rollspel, fantasiföreställningar och rörelseövningar, för att hjälpa klienten att utforska olika aspekter av sig själv och sina relationer.
 5. Bearbetning av oavslutade frågor: Behandlingen inkluderar ofta ett utforskande av oavslutade relationer eller outtryckta känslor från det förflutna som påverkar klientens nuvarande liv.
 6. Ansvarstagande och val: Klienten uppmuntras att ta ansvar för sina handlingar och erkänna sitt eget inflytande över sina livsomständigheter, vilket främjar en känsla av att kunna styra sitt liv.
 7. Utvärdering och reflektion: Sessionerna innehåller tid för reflektion och utvärdering av vad klienten har lärt sig och upplevt, samt hur detta kan tillämpas i deras dagliga liv.
 8. Avslutning och uppföljning: I slutet av behandlingen kan terapeuten och klienten tillsammans utvärdera framstegen och diskutera eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

Varje gestaltterapisession är unik och anpassas efter klientens specifika behov och mål. Terapeutens roll är att stödja och vägleda klienten genom denna process på ett sätt som främjar läkning och personlig tillväxt.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.