Hem / Lavendla Terapi / Familjerådgivning / Bråk i familjen

Att vara oense ibland är vanligt i familjer men om det förekommer många bråk mellan syskon, föräldrar eller föräldrar-barn kan det vara bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad bråk i familjen kan innebära och hur man kan komma vidare.

Bråk och konflikter i familjer

Bråk i familjer är en naturlig del av de relationer som binds samman av starka emotionella band och delad vardag. Konflikter kan ha många orsaker, från kommunikationsproblem där familjemedlemmar kämpar med att uttrycka sina känslor och behov, till yttre stressfaktorer som ekonomiska bekymmer och arbetsstress som ökar spänningarna.

Personlighetskonflikter och olika värderingar kan också leda till oenighet, särskilt när stora familjebeslut är inblandade. Förändringar i familjedynamiken, såsom barns uppväxtfas eller föräldrars åldrande, kan omkullkasta den tidigare balansen och skapa osäkerhet eller konflikt.

Maktstrider, ofta mellan föräldrar och tonåringar, kan uppstå när individer strävar efter självständighet eller försöker etablera kontroll. Oupplösta konflikter från det förflutna kan också bidra till spänningar, liksom frågor kring gränser och personlig integritet som inte respekteras.

Att hantera dessa konflikter konstruktivt kräver effektiv kommunikation, empati och en vilja att förstå varandras perspektiv, vilket kan förbättra familjerelationerna och minska frekvensen och intensiteten av bråk.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Bråk med partner

Bråk mellan partners är en naturlig del av alla relationer och kan uppstå av många olika skäl. Hanteringen av dessa konflikter är avgörande för relationens hälsa. Effektiv kommunikation, där parter lyssnar för att förstå och uttrycker sina känslor respektfullt, är nyckeln till att lösa bråk. Ibland kan det vara nödvändigt att ta en paus för att låta känslorna svalna innan samtalet fortsätter. Söka kompromisser visar att båda parternas perspektiv värderas, och relationen prioriteras över att vinna argumentet.

För djupare problem kan parterapi erbjuda vägledning och hjälp till bättre kommunikation och förståelse. Utöver konflikthantering är det viktigt att även bygga positiva erfarenheter tillsammans, vilket stärker relationen och skapar en balans till de svårare tiderna. Att närma sig bråk med öppenhet, respekt och viljan att samarbeta kan leda till starkare och mer meningsfulla band mellan partners.

Bråk mellan syskon

Bråk mellan syskon är ett vanligt fenomen i familjer och kan bero på rivalitet, personlighetskonflikter, utrymmesintrång eller upplevd orättvisa. Dessa konflikter, även om de kan vara stressande, erbjuder värdefulla lärandemöjligheter för barn att utveckla sociala färdigheter som empati och problemlösning.

För att hantera dessa bråk effektivt, är det viktigt för föräldrar att förebygga konflikter genom att skapa en miljö som uppmuntrar till samarbete, lära barnen konflikthantering, intervenera när nödvändigt för att förhindra eskalering, och stärka positiva interaktioner mellan syskon. Att tillämpa rättvisa och se till att varje barn får individuell tid med föräldrarna kan också minska rivalitet.

Genom dessa strategier kan syskonbråk omvandlas till lärtillfällen, där barnen utvecklar färdigheter som är värdefulla genom hela livet och bygger starka relationer med varandra. Att hantera syskonbråk på ett konstruktivt sätt lägger grunden för livslånga stödjande syskonband.

Svårigheter i föräldraskapet

Föräldraskap är en utmanande resa som medför många svårigheter, från fysisk och emotionell utmattning till kommunikationsproblem och disciplinära utmaningar. Föräldrar kan kämpa med att hitta en balans mellan arbete och familjeliv, hantera osäkerhet kring sin föräldraskapsförmåga och navigera genom barns unika behov och tonårsutmaningar.

Förändringar i familjen som skilsmässa eller flytt kan ytterligare komplicera dynamiken och skapa stress. Ekonomiska och tidsmässiga påfrestningar lägger också till en extra belastning. Att hantera dessa utmaningar kräver att föräldrar söker stöd, lär sig nya strategier, och tar hand om sitt eget välbefinnande för att kunna ge sina barn det stöd de behöver. Att acceptera att ingen är perfekt och att misstag är en del av lärandeprocessen är nyckeln till att navigera föräldraskapets komplexitet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hantera bråk i familjen

Att hantera och behandla bråk i familjen kräver en medveten insats från alla inblandade parter för att skapa en mer harmonisk och stödjande familjemiljö. Här är några strategier som kan bidra till att minska konflikter och förbättra relationerna:

1. Förbättra kommunikationen

Lär er effektiva kommunikationstekniker som att använda “jag-budskap” för att uttrycka känslor och behov utan att anklaga eller kritisera. Aktivt lyssnande, där man verkligen anstränger sig för att förstå den andre utan att avbryta eller förbereda ett svar, är också viktigt.

2. Lär känna varandras behov

Försök att förstå och respektera varandras behov och gränser. Detta kräver empati och ibland kompromisser för att se till att alla i familjen känner sig hörda och värderade.

3. Hantera stress

Identifiera externa källor till stress som påverkar familjedynamiken och arbeta med strategier för att hantera dem. Det kan innebära att justera arbetstider, hitta sätt att minska ekonomisk stress eller säkerställa att alla i familjen har tillräckligt med egentid.

4. Konflikthantering

Utveckla och öva på konstruktiva sätt att lösa konflikter. Detta kan inkludera att ta en paus från diskussionen tills alla har lugnat ner sig, att använda medlingstekniker, eller att enas om “spelregler” för hur man argumenterar.

5. Familjeterapi

Ibland kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp. Familjeterapi kan erbjuda en neutral plats för att utforska problem, lära sig nya färdigheter för samarbete och kommunikation, och arbeta igenom oupplösta konflikter under ledning av en erfaren terapeut.

6. Bygg positiva rutiner

Skapa positiva familjerutiner och traditioner som hjälper till att stärka banden, såsom gemensamma måltider, familjemöten där alla får dela med sig av sina tankar och känslor, eller regelbundna familjeaktiviteter.

7. Utvärdera framsteg

Sätt av tid regelbundet för att utvärdera hur det går med att minska bråk och förbättra relationerna i familjen. Detta kan hjälpa till att identifiera vad som fungerar väl och vad som kan behöva justeras.

Genom att tillämpa dessa strategier kan familjer arbeta mot att lösa sina konflikter på ett hälsosamt sätt och bygga en starkare, mer sammanhållen familjeenhet. Viktigt är att komma ihåg att förändring tar tid, och att varje steg mot förbättring är värdefullt.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om bråk i familjen

Vad är bråk i familjen?

Bråk i familjer är vanligt i många familjer och kan ha många orsaker, från kommunikationsproblem, till yttre stressfaktorer som ekonomiska bekymmer och arbetsstress som ökar spänningarna. Personligheter, värderingar och maktkamper kan också orsaka konflikter.

Vad kännetecknar en dysfunktionell familj?

Inte alla familjer är dysfunktionella och bråk är vanligt i många familjer men förekommer det kommunikationsproblem, emotionell och fysisk misshandel, missbruk, kontroll, manipulation, bristande stöd, rigida roller och favorisering så kan det vara bra att ta det på allvar och söka mer stöd.

Är det vanligt med bråk i familjer?

Konflikter och bråk är vanligt i många familjer men om man märker att det är svårt att lösa och att det eskalerar på olika sätt så är det bra att söka hjälp.

Jag bråkar mycket med min partner, vad ska jag göra?

Bråk mellan partners är en naturlig del av alla relationer och kan uppstå av många olika skäl men hanteringen av dessa konflikter är avgörande för relationens hälsa. Om ni har svårt att lösa konflikterna på egen hand så kan parterapi vara hjälpsamt.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Vad är familjeterapi?

Familjeterapi är en form av psykoterapi som syftar till att lösa konflikter och förbättra kommunikationen och relationerna inom en familj. Genom gemensamma sessioner identifieras och adresseras de underliggande orsakerna till problemen, vilket kan leda till hälsosammare familjedynamik. Man kan få hjälp genom privat terapi eller Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) men även Socialtjänsten vid behov.

Jag har svårigheter i mitt föräldraskap, vad kan jag göra åt det?

Att hantera dessa utmaningar kan innebära att föräldrar söker stöd, lär sig nya strategier, och tar hand om sitt eget välbefinnande för att kunna ge sina barn det stöd de behöver. Det kan innebära att gå i familjeterapi eller individuell terapi vid behov.

Mina barn bråkar hela tiden, är det vanligt?

Bråk mellan syskon är ett vanligt fenomen och kan bero på rivalitet, personlighetskonflikter, utrymmesintrång eller upplevd orättvisa. Dessa konflikter, även om de kan vara stressande, erbjuder värdefulla lärandemöjligheter för barn att utveckla sociala färdigheter som empati och problemlösning. Om man har svårt att hantera dem kan man också söka mer hjälp i terapi.

Jag har svårt med min tonåring, vad ska jag göra?

Tonåren kan vara en utmanande tid, både för föräldrar och ungdomen. Maktstrider kan uppstå när individer strävar efter självständighet eller försöker etablera kontroll. Har man svårt kan man också söka mer hjälp i terapi.

Min man vill inte gå i familjeterapi, vad ska jag göra?

Om personen inte förändrar sig trots att man påkallat problemen kan det vara bra att gå i egenterapi för att få mer hjälp att hantera situationen och fatta ett beslut om hur man vill göra framöver.

Kan man få terapi online?

Det går bra att få gå i behandling online, på Lavendla har vi flera psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med relation- eller familjeproblem. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med familjeterapi

Behandling med familjeterapi syftar till att adressera och lösa de problem och konflikter som påverkar en familjs funktion och välbefinnande. Processen involverar flera steg och kan variera beroende på terapeutens metod och familjens specifika behov. Här är en översikt över hur en behandling med familjeterapi vanligtvis går till:

Initial bedömning

Behandlingen börjar ofta med en eller flera inledande sessioner där terapeuten möter familjen för att bedöma deras dynamik, identifiera problemområden och fastställa terapimål. Denna fas är viktig för att skapa en förståelse för familjens struktur, relationer och de specifika utmaningar de står inför.

Identifiering av mål

Tillsammans med familjen arbetar terapeuten med att definiera tydliga och konkreta mål för terapin. Detta kan inkludera att förbättra kommunikationen, lösa specifika konflikter, förändra dysfunktionella beteendemönster eller stärka familjeband.

Terapisessioner

Under terapisessionerna använder terapeuten olika tekniker och metoder för att främja positiv förändring inom familjen. Detta kan inkludera kommunikationsövningar, rollspel, konflikthanteringstekniker och övningar för att bygga empati och förståelse mellan familjemedlemmarna. Terapeuten fungerar som en neutral och stödjande facilitator som hjälper familjen att utforska deras problem och hitta lösningar tillsammans.

Arbeta med relationer

Ett centralt fokus i familjeterapin är att arbeta med de enskilda relationerna inom familjen, som föräldra-barn-relationer eller syskonrelationer, för att adressera specifika konflikter eller problem och förbättra det ömsesidiga stödet och förståelsen.

Hemuppgifter och praktisk tillämpning

Familjer kan få “hemuppgifter” eller uppgifter att arbeta med mellan sessionerna för att praktisera de färdigheter och tekniker de har lärt sig under terapin. Detta syftar till att uppmuntra tillämpning och förändring i familjens vardag.

Utvärdering och avslut

Mot slutet av terapiprocessen utvärderar terapeuten tillsammans med familjen de framsteg som gjorts mot de initiala målen. Baserat på denna utvärdering kan terapin avslutas, eller ytterligare sessioner kan rekommenderas om det behövs.

Familjeterapi är en flexibel behandlingsform som anpassas efter familjens unika behov och omständigheter. Genom att engagera sig i processen kan familjer utveckla starkare, mer stödjande relationer och lära sig hantera framtida utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.