Hem / Lavendla Terapi / Familjerådgivning / Dysfunktionell familj

Att växa upp i en dysfunktionell familj är en svår upplevelse som ofta skapar spår även i vuxenlivet. Här går vi igenom vad en dysfunktionell familj innebär och hur man kan få hjälp att må bättre.

Vad är en dysfunktionell familj?

En dysfunktionell familj kännetecknas av konflikter, missförstånd och ofta emotionell försummelse eller missbruk, vilket resulterar i en ohälsosam miljö för dess medlemmar, särskilt barnen. I en sådan familjestruktur kan det finnas en mängd problematiska beteenden och dynamiker som undergräver familjemedlemmarnas välbefinnande och utveckling.

Barn som växer upp i dysfunktionella familjer kan bära med sig de negativa effekterna in i vuxenlivet, inklusive problem med relationer, låg självkänsla och emotionella problem. Dock är det viktigt att notera att hjälp finns tillgänglig, och många människor finner vägar att läka och bygga hälsosammare relationer framöver genom terapi, stödgrupper och personlig utveckling.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är kännetecken på en dysfunktionell familj?

Dysfunktionella familjer präglas av beteenden och dynamiker som skadar medlemmarnas emotionella och ibland fysiska välbefinnande. Dessa inkluderar dålig kommunikation, där familjemedlemmar har svårt att öppet uttrycka känslor och behov, leder till missförstånd och konflikter. Emotionellt och fysiskt missbruk förekommer vilket skapar en osäker miljö och uppfyller inte medlemmarnas känslomässiga behov. Kontroll, manipulation, bristande stöd och tillit, samt rigida familjeroller begränsar individens frihet och självständighet.

Problem förnekas ofta, vilket hindrar lösning och läkning. Beroendeproblematik kan skapa problem och överdriven kritik skadar självkänslan hos medlemmar i familjen. Favorisering av syskon skapar klyftor och känslor av otillräcklighet. Dessa dynamiker kan ha långsiktiga negativa effekter, särskilt för barn som växer upp i dessa miljöer, men det finns hopp om läkning genom professionell hjälp och personlig utveckling, vilket erbjuder vägar till förändring.

Vad är olika roller i en dysfunktionell familj?

I dysfunktionella familjer tar medlemmarna ofta på sig specifika roller som ett sätt att hantera familjens problematik. Dessa inkluderar Vårdtagaren, som tar ansvar för familjens behov; Hjälten, som strävar efter framgång för att ge familjen ett gott anseende; Scapegoaten, som ofta får skulden för familjens problem; Den bortglömda, som drar sig undan för att undvika konflikter; och Maskoten, som använder humor för att lätta på spänningar. En annan roll är Problembarnet eller Rebellen, som utmanar familjens normer.

Dessa roller, som utvecklas som copingstrategier, kan begränsa individens personliga utveckling och påverka deras emotionella hälsa negativt. Att identifiera och arbeta igenom dessa roller i terapi kan vara avgörande för att läka och bygga upp hälsosammare beteendemönster och relationer.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är medberoende?

Medberoende är ett mönster där en person blir överdrivet beroende av en annan, ofta i relationer där den andra personen har ett beroendeproblem eller beteendemässig dysfunktion. Det är ingen klinisk diagnos men ett mönster av relaterande som många kan känna igen sig i. Det innebär ett behov av att “rädda”, kontrollera eller ta hand om den andra personen, vilket sker på bekostnad av den medberoendes eget välbefinnande och behov. Kännetecken på medberoende inkluderar låg självkänsla, svårigheter att sätta gränser, försummelse av egna behov, och en tendens att engagera sig i obalanserade relationer.

Medberoende kan påverka individens förmåga att ha hälsosamma relationer och uppstår ofta i miljöer med beroendeproblem eller annan dysfunktion. Behandling kan omfatta terapi och stödgrupper, fokuserat på att bygga självkänsla, lära sig att sätta gränser och utveckla självständighet för att övervinna medberoendet och förbättra livskvalitet.

Behandling av dysfunktionella familjer

Behandling av en dysfunktionell familj involverar flera strategier för att adressera underliggande problem och förbättra relationer. Familjeterapi är centralt och fokuserar på att identifiera och ändra dysfunktionella mönster. Individuell terapi kan stödja enskilda medlemmars personliga utveckling och arbeta med problem som depression, ångest och posttraumatisk stress efter trauma. Det kan också innebära behandling av missbruk och beroendeproblematik om det finns de i familjen som har de problemen.

Att utveckla en effektiv kommunikation och att sätta hälsosamma gränser är viktigt för att förändra familjedynamiken. Stödgrupper erbjuder gemenskap och förståelse. Föräldraskapskurser kan hjälpa till med att förbättra uppfostringsmetoder, och i allvarliga fall där missbruk eller våld förekommer kan särskilda interventioner vara nödvändiga. Vid behov kan man kontakta Barn och ungdomspsykiatri (BUP) och Socialtjänsten för mer omfattande instaser. Processen kräver tid och engagemang från alla familjemedlemmar för att skapa en mer hälsosam miljö.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om dysfunktionell familj

Vad är en dysfunktionell familj?

En dysfunktionell familj kännetecknas av konflikter, missförstånd och ofta emotionell försummelse eller missbruk, vilket resulterar i en ohälsosam miljö för dess medlemmar, särskilt barnen.

Vad kännetecknar en dysfunktionell familj?

Dysfunktionella familjer präglas av beteenden och dynamiker som skadar medlemmarnas emotionella och ibland fysiska välbefinnande. Det kan vara kommunikationsproblem, emotionell och fysisk misshandel, missbruk, kontroll, manipulation, bristande stöd, rigida roller och favorisering.

Vad är olika roller i en dysfunktionell familj?

Individer i familjen tar ofta på sig olika roller som vårdtagaren, hjälten, scapegoaten, den bortglömda, maskoten och problembarnet eller rebellen. Detta för att kompensera eller utmana de dysfunktionella mönster som finns i familjen.

Vad är medberoende?

Medberoende är ett mönster där en person blir överdrivet beroende av en annan, ofta i relationer där den andra personen har ett beroendeproblem eller beteendemässig dysfunktion. Det innebär ett behov av att “rädda”, kontrollera eller ta hand om den andra personen, vilket sker på bekostnad av den medberoendes eget välbefinnande och behov.

Hur kan man behandla dysfunktionella familjer?

Behandling av en dysfunktionell familj involverar flera strategier för att adressera underliggande problem och förbättra relationer. Familjeterapi, individuell terapi inklusive trauma och beroendevård, information om vad dysfunktionella familjer innebär, stödgrupper samt föräldrakurser kan vara några insatser. Vid behov kan man kontakta Barn och ungdomspsykiatri (BUP) och Socialtjänsten för mer omfattande instaser.

Vad ska man göra om en person i familjen har beroendeproblem?

För personen med beroendeproblem är det viktigt att få individuell behandling för att uppnå nykterhet och drogfrihet. Det är också viktigt att övriga familjemedlemmar får terapi för sina problem. Beroendeproblem beror ofta på dysfunktionella familjerelationer och mönster över tid så flera insatser behövs.

Kan man bli traumatiserad av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj?

Många personer som växer upp i dysfunktionella familjer är traumatiserade. Det kan handla om enskilda svåra händelser eller upprepade trauman. Det kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller komplex-ptsd (C-PTSD). Det är viktigt att få hjälp med det i terapi.

Hur är det för barn som växer upp i dysfunktionella familjer?

Barn som växer upp i dysfunktionella familjer kan bära med sig de negativa effekterna in i vuxenlivet, inklusive problem med relationer, låg självkänsla och emotionella problem. Det är viktigt att man får hjälp tidigt för att förebygga problem senare i livet.

Min man vill inte gå i familjeterapi, vad ska jag göra?

Om personen inte förändrar sig trots att man påkallat problemen kan det vara bra att gå i egenterapi för att få mer hjälp att hantera situationen och fatta ett beslut om hur man vill göra framöver.

Jag är medberoende till min mamma som dricker, vad ska jag göra?

Om man har en närstående som dricker så är det viktigt att själv söka hjälp för att hantera situationen. Terapi och stödgrupper kan hjälpa.

Kan man få terapi online?

Det går bra att få gå i behandling online, på Lavendla har vi flera psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med relation- eller familjeproblem. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med familjeterapi

Behandling med familjeterapi syftar till att adressera och lösa de problem och konflikter som påverkar en familjs funktion och välbefinnande. Processen involverar flera steg och kan variera beroende på terapeutens metod och familjens specifika behov. Här är en översikt över hur en behandling med familjeterapi vanligtvis går till:

Initial bedömning

Behandlingen börjar ofta med en eller flera inledande sessioner där terapeuten möter familjen för att bedöma deras dynamik, identifiera problemområden och fastställa terapimål. Denna fas är viktig för att skapa en förståelse för familjens struktur, relationer och de specifika utmaningar de står inför.

Identifiering av mål

Tillsammans med familjen arbetar terapeuten med att definiera tydliga och konkreta mål för terapin. Detta kan inkludera att förbättra kommunikationen, lösa specifika konflikter, förändra dysfunktionella beteendemönster eller stärka familjeband.

Terapisessioner

Under terapisessionerna använder terapeuten olika tekniker och metoder för att främja positiv förändring inom familjen. Detta kan inkludera kommunikationsövningar, rollspel, konflikthanteringstekniker och övningar för att bygga empati och förståelse mellan familjemedlemmarna. Terapeuten fungerar som en neutral och stödjande facilitator som hjälper familjen att utforska deras problem och hitta lösningar tillsammans.

Arbeta med relationer

Ett centralt fokus i familjeterapin är att arbeta med de enskilda relationerna inom familjen, som föräldra-barn-relationer eller syskonrelationer, för att adressera specifika konflikter eller problem och förbättra det ömsesidiga stödet och förståelsen.

Hemuppgifter och praktisk tillämpning

Familjer kan få “hemuppgifter” eller uppgifter att arbeta med mellan sessionerna för att praktisera de färdigheter och tekniker de lärt sig under terapin. Detta syftar till att uppmuntra tillämpning och förändring i familjens vardag.

Utvärdering och avslut

Mot slutet av terapiprocessen utvärderar terapeuten tillsammans med familjen de framsteg som gjorts mot de initiala målen. Baserat på denna utvärdering kan terapin avslutas, eller ytterligare sessioner kan rekommenderas om det behövs.

Familjeterapi är en flexibel behandlingsform som anpassas efter familjens unika behov och omständigheter. Genom att engagera sig i processen kan familjer utveckla starkare, mer stödjande relationer och lära sig hantera framtida utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.