Hem / Om Lavendla / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy är uppdaterad 2023-11-01. 

Tack för att du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy! Vi som tillhandahåller tjänsterna är Lavendla AB med organisationsnummer 556977-7674 (”Lavendla”). För oss är den personliga integriteten av högsta vikt och vi strävar därför alltid efter att de personer som beställer våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga med vår hantering av Personuppgifter (så som det är definierat nedan). För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter. Lavendla behandlar, hanterar, använder och skyddar därför Registrerades Personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”).

1. DEFINITIONER

1.1 Följande definitioner ska, i denna Integritetspolicy, ha den betydelse som förklaras nedan:

Allmänna Villkor” – Vid var tid gällande allmänna villkor som reglerar Lavendlas tillhandahållande av tjänster och produkter.

Beställare” – Varje fysisk eller juridisk person som beställer Lavendlas tjänster eller produkter för egen eller annans räkning.

Besökare” – Varje fysisk person som besöker Webbsidan.

Betalningsinformation” – uppgift om fakturor, gjorda betalningar, utestående belopp och ev. kostnader och avgifter.

Bokningsinformation” – datum och tid för samtalet, typ av samtal (enskilt eller parterapi), plats för samtalet (hos Lavendla/videosamtal/telefonsamtal/hembesök), längden på samtalet.

Datalagen” – Lag (2018:18) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Dödsbo” – Dödsboet efter den avlidne för vilken Beställaren beställer Lavendlas tjänster.

GDPR” – EU:s dataskyddsförordning (2016/679).

”Genomföra Tjänsten” – Genomföra Lavendlas samtliga förpliktelser gentemot Beställaren och Dödsboet. I detta ingår därför även tilläggstjänster utöver transport och kistläggning som t.ex. tillhandahållande av catering, blomarrangemang, juridisk hjälp och liknande.

”Information i kommunikation” – Information i skriftlig kommunikation mellan oss t.ex. via mejl eller brev.

”Anteckningar från terapisamtal” – innefattar vanligen: bakgrunden till sökt behandling, personliga förhållanden som lämnats av dig (och i förekommande fall av närstående), hälsotillstånd, diagnoser, medicinska bedömningar, behandlingar, vidtagna åtgärder, och resultat av åtgärder.

”Kontaktuppgifter” – Namn, adress, telefonnummer, och mejladress.

”Kund” – Den som är mottagare av Tjänsten. Detta kan vara Beställaren eller en juridisk person, exempelvis det Dödsbo som denne representerar.

”Känsliga uppgifter” – uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person.

Personuppgifter” – All information om fysiska personer vid liv, genom vilken dessa personer direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis namn, adress eller e-postadress och annan information genom vilken en fysisk person kan identifieras. I förtydligande syfte framhålls att dödsboet, som är en juridisk person, och den avlidne inte omfattas av personuppgiftslagstiftningen.

Registrerade” – Fysiska personer vars Personuppgifter behandlas av Lavendla.

Webbsida” – Lavendlas webbsida med domänen www.lavendla.se, www.wiljabegravningsbyra.se eller annan domän som ägs och disponeras av Lavendla, inklusive underdomäner till dessa,

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR ATT UPPFYLLA AVTALET

2.1 Lavendla behandlar sådana Personuppgifter som lämnas av Beställare eller andra personer med det primära syftet att Genomföra Tjänsten i enlighet med de Allmänna Villkoren. Det betyder att Personuppgifterna samlas in och behandlas till exempel, men inte uteslutande, för att planera och genomföra begravningen samt i kontakt med församling eller Lavendlas samarbetspartners som tillhandahåller exempelvis catering och blomsterarrangemang.

2.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 2 är för att kunna fullgöra avtalet mellan å ena sidan Lavendla och å andra sidan Dödsboet och/eller Beställaren.

2.3 Då annan än Beställaren är Kund, är det Kunden som är personuppgiftsansvarig. Lavendla är då personuppgiftsbiträde åt Kunden. Om Kunden är en fysisk person som gör beställningen som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med Beställarens hushåll är Lavendla personuppgiftsansvarig för behandlingen av Beställarens personuppgifter enligt vad som anges i punkten 2.1. Behandling av andras personuppgifter (exempelvis andra dödsbodelägare eller begravningsgäster) för syften som avses i punkten 2.1 faller utanför GDPR:s tillämpningsområde.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED TERAPITJÄNSTER

När du ingår avtal med Lavendla om samtal, terapi och behandlingar (gemensamt ”Terapitjänster”), utförs dessa tjänster av en terapeut eller en coach.

I de fall du har bokat möte med en psykolog eller psykoterapeut via vår Webbsidan tillhandahålls tjänsten i stället av den vårdgivare (psykologen/psykoterapeuten) som du har bokat. Sådana tjänster utgör hälso- och sjukvård. I detta fall behandlar Lavendla personuppgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 4 nedan om vår matchningstjänst.

3.1 Tidsbokning och kundadministration

Syftet med behandlingen: Att använda de uppgifter som du har fyllt i/de val du gjort vid bokning för att matcha dig med kvalificerade och för dig kompatibla terapeutr/coacher; Administration som rör dig i syfte att tillhandahålla dig Terapitjänster, det inkluderar behandling för tidsbokning; säkerställa din identitet; skicka orderbekräftelse; skicka information och påminnelse om kommande besök; fakturering och hantering av betalning. 

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter; Bokningsinformation; vilket ämne/symptom terapisamtalet handlar om (utgör en känslig uppgift); Information i kommunikation; fakturauppgifter och Betalningsuppgifter. Om du bokar via Webbsidan och godkänt cookies samlas IP-adress in och om du hittat Webbsidan via Googles annonsklick samlas även en klickidentifierare för annonsen in – denna behandling beskrivs nedan under punkt 14 (Cookies).

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med tidsbokning och ingående av avtal.  

Laglig grund: Ingå och fullgöra avtal med dig (artikel 6.1.b). Känsliga uppgifter behandlas enbart om vi fått ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2.a). Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra.

Information och påminnelse om kommande besök som skickas digitalt innehåller aldrig uppgift om syftet med din bokade tid eller andra Känsliga uppgifter.

3.2 Genomföra Terapitjänsterna

Syftet med behandlingen: Genomföra Terapitjänsterna det inkluderar att göra bedömningar av ditt tillstånd för att ge råd och följa upp tidigare råd/åtgärder.

Personuppgifter: Namn; mejl; Anteckningar från terapisamtal. Personuppgifterna samlas in från dig samt skapas av oss vid tillhandahållandet av Terapitjänster.

Laglig grund: Fullgöra avtalet mellan dig och oss (artikel 6.1.b i GDPR). Anteckningar från terapisamtal innehåller Känsliga personuppgifter bara om du givit ditt samtycke till detta (artikel 9.2a). Våra terapeuter och coacher är instruerade att anteckna med diskretion och endast det som är nödvändigt för att genomföra Terapitjänsterna på ett bra sätt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra.

3.3 Hålla digitala samtal/möten

Syftet med behandlingen: Genomföra Terapitjänsterna digitalt via videosamtal (om du har bokat videosamtal) det inkluderar att skicka dig en länk till videosamtalet.

Personuppgifter: Namn; mejl. Videosamtalen lagras ej och spelas aldrig in. Personuppgifterna samlas in från dig i samband med tidsbokning och ingående av avtal. 

Laglig grund: Fullgöra avtalet mellan dig och oss (artikel 6.1.b i GDPR).

3.4 Kvalitetssäkra, följa upp och utvärdera Terapitjänsterna

Syfte med behandlingen:  Fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i Terapitjänsterna; Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av Terapitjänsterna; Säkerställa att personuppgifter skyddas det inbegriper att möjliggöra att det går att kontrollera åtkomsten till personuppgifterna och föra loggar över åtgärder.

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter; Bokningsinformation; vilket ämne/symptom terapisamtalet handlar om (utgör en känslig uppgift); och Betalningsuppgifter.

Personuppgifterna samlas in från dig samt skapas av oss vid tillhandahållandet av Terapitjänster.

Laglig grund: Lavendlas berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) a) att utveckla och förbättra vår verksamhet; samt b) att skydda verksamheten och kunderna från t.ex. säkerhetsincidenter. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen. Känsliga uppgifter behandlas enbart om vi fått ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2a). Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra.

3.5 Marknadsföra våra tjänster

Syfte med behandlingen: Marknadsföra våra tjänster till dig genom att skicka dig information och erbjudanden, t.ex. via mejl, om vår verksamhet.

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter.

Personuppgifterna samlas in från dig.

Laglig grund: Lavendlas berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att marknadsföra vår verksamhet. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen.

3.6 Gallring av personuppgifterna

Personuppgifterna lagars i vårt affärssystem och tas bort när de inte längre är nödvändiga, vilket vi har bedömt är fem (5) år från att de samlades in. Personuppgifter på fakturor och i bokföringsunderlag sparas dock i sju (7) plus ett (1) år enligt bokföringslagen. För marknadsföringsändamål enligt punkt 3.5 ovan används uppgifterna i ett (1) år från det att du se

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID ANVÄNDNING AV MATCHNINGSTJÄNSTEN

4.1 Tillhandahålla dig en digital matchningstjänst

Syftet med behandlingen: Att kunna tillhandahålla dig matchningstjänsten och funktionerna i tjänsten digitalt; Att använda de uppgifter som du har fyllt i/de val du gjort i tjänsten för att matcha dig med kvalificerade och för dig kompatibla  psykologer/psykoterapeuter; Att administrera vår avtalsrelation när du använder matchningstjänsten såsom att kommunicera med dig och skicka dig nödvändig information om avtalet och de bokningar som du har gjort via matchningstjänsten; samt Att administrera din tidsbokning inklusive att säkerställa din identitet och förse din psykolog/psykoterapeut med de uppgifter som du har angett vid bokningen (därefter ingås avtal mellan dig och psykologen/ psykoterapeuten).

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter; Bokningsinformation; vilket ämne/symptom terapisamtalet handlar om (utgör en känslig uppgift); Information i kommunikation. Om du bokar via Webbsidan och godkänt cookies samlas IP-adress in och om du hittat Webbsidan via Googles annonsklick samlas även en klickidentifierare för annonsen in – denna behandling beskrivs nedan under punkt 14 (Cookies).

Personuppgifterna samlas in från dig i samband med tidsbokning och ingående av avtal. 

Laglig grund: Ingå och fullgöra avtalet mellan dig och oss (artikel 6.1.b i GDPR). Känsliga uppgifter behandlas enbart om vi fått ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2.a i GDPR). Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra.

Vi är även personuppgiftsbiträde till vårdgivare (psykologer/psykoterapeuter). Utöver den behandling som beskrivits ovan hjälper vi vårdgivaren (psykologen/psykoterapeuten) med systemtjänster och administrativa tjänster när de tillhandahåller dig sina vårdtjänster (behandlingen som du har bokat). Lavendla är då ett så kallat personuppgiftsbiträde till vårdgivaren och agerar enbart på vårdgivarens instruktioner. Det rör t ex utskick av orderbekräftelse avseende avtalet mellan dig och vårdgivaren; skicka information och påminnelse om kommande besök; samt möjliggöra betalning av ditt besök via Webbsidan.

4.2 Marknadsföra våra tjänster

Syfte med behandlingen: Marknadsföra våra tjänster till dig genom att skicka dig information och erbjudanden, t.ex. via mejl, om vår verksamhet.

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter.

Personuppgifterna samlas in från dig.

Laglig grund: Lavendlas berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att marknadsföra vår verksamhet. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen.

4.3 Kvalitetssäkra, följa upp och utvärdera matchningstjänsterna

Syfte med behandlingen:  Fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i matchningstjänsterna; Säkerställa att personuppgifter skyddas det inbegriper att möjliggöra att det går att kontrollera åtkomsten till personuppgifterna och föra loggar över åtgärder.

Personuppgifter: Namn; Kontaktuppgifter; Bokningsinformation; vilket ämne/symptom terapisamtalet handlar om (utgör en känslig uppgift); och Betalningsuppgifter.

Personuppgifterna samlas in från dig samt skapas av oss vid tillhandahållandet av matchningstjänsterna.

Laglig grund: Lavendlas berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) a) att utveckla och förbättra vår verksamhet; samt b) att skydda verksamheten och kunderna från t.ex. säkerhetsincidenter. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen. Känsliga uppgifter behandlas enbart om vi fått ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2a). Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen kommer att upphöra.

4.4 Gallring av personuppgifter

Personuppgifterna lagars i vårt affärssystem och tas bort när de inte längre är nödvändiga, vilket vi har bedömt är ett (1) år från att det att du senast använde matchningstjänsterna.

5. KUNDUTVÄRDERING (FRIVILLIGT)

Syftet med behandlingen: Inhämta kundnöjdhet från våra kunder för att förbättra våra tjänster och produkter; Publicera kundomdömen på Webbsidan i marknadsföringssyfte.

Obs! Lämna inte ett kundomdöme om du inte vill att omdömet ska publiceras på Webbsidan.

Personuppgifter: Namn och mejl delas med vår underleverantör Trutspilot som sänder ut inbjudan till dig om att lämna kundomdöme. Om du lämnar ett kundomdöme via Trustpilot kommer vi få tillgång till ditt namn, ditt kundomdöme (fritext) och din betygsättning, dessa uppgifter publiceras på Webbsidan. 

Namn och mejl har samlats in från dig vid bokning eller under avtalsförhållandet.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att utvärdera, förbättra, och marknadsföra våra tjänster. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen.

Mottagare: Vi delar ditt namn och din mejl med Trustpilot, som sänder dig en inbjudan via mejl att lämna ett kundomdöme. Vi publicerar ditt kundomdöme på Webbsidan, det innebär att det blir synligt för alla som besöker vår Webbsida.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

6.1 Utöver ovannämnda ändamål behandlar Lavendla Personuppgifter i syfte att på ett bättre sätt anpassa våra tjänster och erbjuda relevanta tilläggstjänster eller produkter till Beställaren, Dödsboet eller andra personer vars Personuppgifter behandlas av Lavendla.

6.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt är för att utföra en uppgift som rör Lavendlas berättigade intresse. Den Registrerade kan när som helst motsätta sig att Lavendla behandlar uppgifter för detta ändamål.

6.3 Lavendla är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som nämns i detta avsnitt. Lavendla ansvarar därmed för behandlingen av de Personuppgifter som Lavendla samlar in i samband med genomförandet av tjänsten.

7. ÖVRIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Det förekommer att Beställaren lämnar Personuppgifter som inte är nödvändiga för ovan angivna syften. I de fall Lavendla anses personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa uppgifter anses Beställaren ha samtyckt, eller garanterar att samtycke finns till sådan behandling som, med hänsyn till uppgiftens karaktär, kan förväntas. Samtycket omfattar under alla omständigheter inhämtande, lagring och radering.

8. UPPGIFTER SOM INTE LÄMNAS AV DEN REGISTRERADE SJÄLV

8.1 Genom inhämtande av dödsfallsintyg kommer Lavendla att behandla Personuppgifter avseende dödsbodelägare (namn, personnummer adress). Beställaren lämnar även uppgifter avseende begravningsgäster (namn och kontaktuppgifter).

9. REGISTRERADE RÄTTIGHETER

9.1 Den Registrerade har nedanstående rättigheter avseende Personuppgifter som behandlas av Lavendla.

9.2 Den Registrerade har rätt att begära ut information om de Personuppgifter som behandlas av Lavendla, genom att skriftligen kontakta Lavendla via kontaktuppgifterna i punkten 13 nedan. Varje Registrerad har därför rätt till en kopia av de Personuppgifter som avser denne som är under behandling utan avgift. För eventuella ytterligare kopior som den Registrerade begär får Lavendla ta ut en rimlig avgift, till täckande av de administrativa kostnaderna.

9.3 Den Registrerade har rätt att vid behov begära rättelse av felaktig eller inaktuell sådan uppgift, genom en skriftlig begäran till Lavendla.

9.4 Den Registrerade har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som lämnats avseende behandling av Personuppgifter som tidigare lämnats av den Registrerade till Lavendla. En sådan återkallelse kan dock innebära att den Registrerade inte längre kan ta del av de tjänster som tillhandahålls av Lavendla. Den Registrerade har rätt att begära radering eller begränsning av behandling samt invända mot behandling under vissa förutsättningar.

9.5 Den Registrerade har under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut Personuppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter ogynnsamt.

9.6 Om du tycker vi gjort fel i behandlingen av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår i avsnitt 13 nedan. Du har också rätt att göra anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), Box 8114, 104 20 Stockholm, eller sådan myndighet som ersätter Integritetsskyddsmyndigheten.

10. GALLRING

10.1 Sedan ett uppdrag avslutats kan dokumentation komma att bevaras i upp till fem (5) år. Detta är för att dokumentationen ska finnas kvar om det skulle uppstå oklarheter eller oenigheter. Viss dokumentation sparas även för bokföringsändamål i sju (7) plus ett (1) år.

10.2 I de fall något avtalsförhållande inte finns, utan behandlingen endast sker för marknadsföringssyfte, raderas personuppgifterna så snart den Registrerade har motsatt sig den behandlingen.

11. SÄKERHET

11.1 Lavendla sätter de Registrerades personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att Registrerades Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Lavendla vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att de Registrerades Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy.

12. PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

12.1 Lavendla kommer inte att sälja eller dela ut Personuppgifter till tredje part, om inte annat framgår av denna Integritetspolicy eller de Allmänna Villkoren.

12.2 Lavendla kan dock komma att överföra Personuppgifter som avser de Registrerade till:

i.) Leverantörer av IT-tjänster. Vi använder underleverantörer för IT-support, underhåll, och serverhosting (lagring av data). Vi köper också in IT-system för intern- och extern kommunikation (t.ex. utskick av mejl och SMS till dig), videosamtaltjänst, samt för dokumentlagring. Dessa underleverantörer är personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och för våra syften. Vi strävar alltid efter att även våra underleverantörer ska lagra uppgifterna inom EU men vi har underleverantörer med bas i USA, det innebär att det dina personuppgifter i vissa fall är föremål för s.k. tredjelandsöverföring. Vi använder enbart amerikanska underleverantörer som är anslutna till det nya dataskyddsramverket som ingåtts mellan EU och USA (EU – U.S. Privacy Framework). Vill du veta mer om skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföringar, vänligen kontakta oss;

ii.) Leverantör av informationstjänster. För att säkerställa din identitet och korrekta adressuppgifter kontrollerar vi av dig angivna uppgifter om identitet mot folkbokföringsregistret. Denna tjänst köper vi in av en leverantör av sådana informationstjänster. För att göra detta måste vi dela ditt personnummer med leverantören;

iii.) Lavendlas underleverantörer och samarbetspartners, som i vissa avseenden agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållandet av våra tjänster;

iv.) myndigheter eller juridiska rådgivare vid misstanke om brott mot lag, denna Integritetspolicy eller de Allmänna villkoren; samt

v.) myndigheter, juridiska rådgivare eller annan aktör om så krävs av Lavendla enligt lag eller myndighets påbud.

12.3 Lavendla kommer endast att lämna ut de Registrerades personuppgifter till sådan tredje part som Lavendla har förtroende för. Lavendla väljer noggrant ut eventuella samarbetspartners för att säkerställa att Användares uppgifter används på ett sätt som är förenligt med den reglering avseende personuppgiftshantering som gäller i Sverige.

13. AGGREGERAD DATA (ICKE IDENTIFIERBARA PERSONUPPGIFTER)

13.1 Lavendla kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in vid genomförandet av Lavendlas tjänster och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget vid beställandet av Lavendlas tjänster. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte Personuppgifter.

14 COOKIES, LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR M.M.

14.1 När en Besökare besöker Webbsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Besökarens enhet, det vill säga exempelvis dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Webbsidan. Lavendla använder cookies för att förbättra Besökarens upplevelse av Webbsidan samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Besökarens användning av Webbsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Webbsidan samt Lavendlas tjänster och erbjudanden i övrigt.

14.2 För syftet att analysera hur Webbsidan används av våra besökare och för att därefter kunna förbättra den, samt för att ge dig en bra användarupplevelse vid nästa besök, samlar vi in och behandlar följande personuppgifter: din unika onlineidentifierare, vilka sidor som besökts av dig, hur du använt Webbsidan, och vilka inställningar/val som du gjort. Du måste samtycka till cookies för att denna behandling ska ske. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att ge dig en bra användarupplevelse av Webbsidan och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på Webbsidan.

14.3 Vi använder Google Ads för att visa våra annonser och marknadsföra våra tjänster på internet. När du klickar på någon av våra annonser på internet samlar vi, genom Google Ads, in din IP-adress och en unik klickidentifierare för annonsen. Uppgifterna används för syftet att kontrollera att det inte är en data- eller internetbott eller en bedräglig aktör (på så sätt kan vi förhindra att framtida annonser visas för sådan aktör); för att följa upp hur vår annons presterat genom att räkna antalet webbsidebesökare som hittat Webbsidan genom att klicka på annonsen; för att avgöra vilka av dessa som konverterats till kunder; och för att förbättra vår annonsering. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att förhindra bedrägerier och att följa upp våra marknadsföringsåtgärder. Behandlingen medför att din IP-adress och den unika klickidentifieraren för annonsen delas med systemleverantörer (personbiträden) till oss. Vidare delar vi resultatet av uppföljningen av annonsen med Google Ads (vilka är självständigt ansvariga för sin behandling).

14.4 Besökare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningen om sin enhet. Om så sker kan dock Besökares upplevelse av Webbsidan försämras.

14.5 Webbsidan kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Besökare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Lavendla ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

Läs mer om cookies här.

15. KONTAKTUPPGIFTER

15.1 För frågor, ytterligare information om Lavendlas personuppgiftshantering eller för kontakt med Lavendla i övrigt, vänligen använd nedan angivna uppgifter:

Lavendla AB
Sveavägen 80, 113 59 Stockholm
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 0771-22 21 21
Webb: lavendla.se

16. ÄNDRINGAR

16.1 Lavendla har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Intregritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbsidan. Nya versioner av Integritetspolicyn träder i kraft trettio (30) dagar efter att information om ändringen på ett tydligt sätt tillhandahållits dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.