Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Bråkar hela tiden

Ibland är man oense i en relation och det är vanligt men om man fastnat i ett mönster där man bråkar hela tiden, och har svårt att få till en förändring, så kan man behöva mer hjälp. Här går vi igenom hur man kan komma vidare.

Varför bråkar vi hela tiden?

Konstanta bråk i en relation kan bero på flera underliggande problem eller oadresserade emotionella behov. En vanlig orsak är kommunikationsproblem, där svårigheter att uttrycka känslor, behov och förväntningar effektivt leder till missförstånd och frustration. Orealistiska förväntningar kan skapa en känsla av besvikelse. Yttre påfrestningar som arbetsstress, ekonomiska problem eller familjeangelägenheter kan öka spänningarna och resultera i frekventa bråk.

Känslor av osäkerhet eller svartsjuka kan leda till konflikter om dessa inte hanteras på ett hälsosamt sätt. Skillnader i värderingar, prioriteringar och livsmål kan skapa en klyfta mellan parterna och orsaka återkommande konflikter. Obehandlade sår eller trauma från tidigare relationer kan även påverka nuvarande relation, vilket kan leda till konflikter.

En känsla av maktobalans, där en partner dominerar beslutsfattandet eller inte respekterar den andres gränser, kan också vara en bidragande faktor till bråk. Finns det problem med psykisk ohälsa som depression eller missbruk hos någon partner kan denne också behöva gå i egenterapi.

För att minska konflikterna kan man arbeta på att förbättra kommunikationen, hantera stress mer effektivt och söka kompromisser. Att gå i parterapi kan minska den ensamhetskänsla och distans i relationen som kan uppstå om man bråkar mycket. Det kan göra att man kommer närmare varandra och kvaliteten på relationen blir bättre.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur ofta är det normalt att bråka?

Frekvensen av bråk i relationer skiljer sig mellan par och beror på faktorer som personligheter och kommunikationsstilar. Det viktiga är hur konflikter hanteras, inte hur ofta de sker. Konstruktiva konflikter kan stärka relationer genom att öka förståelsen och personlig tillväxt. Frekventa och destruktiva bråk, däremot, kan signalera djupare problem som kan skada relationen. Att utveckla goda kommunikationsfärdigheter och söka parterapi vid behov är avgörande för en sund relation.

Finns det några fördelar med att bråka?

Konflikter i relationer kan vara fördelaktiga om de hanteras konstruktivt, fungerande som katalysatorer för förbättrad kommunikation, ökad förståelse, utveckling av konflikthanteringsfärdigheter, lösta problem, starkare relationer och personlig tillväxt. Genom att uttrycka känslor och behov kan par uppnå bättre kommunikation och ökad empati. Hälsosam konflikthantering möjliggör lösning av problem och främjar självreflektion och utveckling. Men, om konflikter hanteras felaktigt och blir destruktiva, kan par behöva professionell hjälp, som parterapi, för att lära sig effektivare kommunikation och konflikthantering.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man hantera bråken?

Att hantera bråk i en relation effektivt innebär god kommunikation, förståelse, empati och ibland kreativa lösningar. Man kan använda “jag”-budskap för att uttrycka känslor och behov, vilket hjälper till att undvika att partnern går i försvar. Att lyssna aktivt på varandra och visa att man förstår och respekterar den andres perspektiv, även om man inte håller med, är avgörande för att minska spänningar och öka förståelsen i relationen.

En effektiv strategi är att ta en paus om känslorna blir för intensiva, vilket ger båda parter en chans att lugna ner sig innan de fortsätter diskussionen. Fokusera sedan med problemlösning och om man kan kompromissa visar ni båda att ni värderar relationen och är villiga att arbeta tillsammans för att hitta en lösning som fungerar för er båda.

För att stärka relationen ytterligare är det viktigt att tillbringa kvalitetstid tillsammans utanför konfliktsituationer och att dela personliga tankar, känslor och drömmar. Om ni upptäcker att bråken blir destruktiva eller svåra att hantera på egen hand, kan det vara en god idé att söka professionell hjälp genom parterapi. Att lära sig hantera konflikter konstruktivt är en viktig del av att bygga en stark och varaktig relation.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.

Olika metoder av parterapi

Det finns flera olika metoder för parterapi, var och en med sin egen teoretiska grund och tekniker för att hjälpa par att förbättra relationen. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


12 vanliga frågor och svar om bråk hela tiden

Varför bråkar vi hela tiden?

Att man bråkar i en relation kan bero på flera olika faktorer. Det kan finnas kommunikationsproblem, ouppfyllda emotionella behov, yttre påfrestningar som stress och ekonomisk oro. Tidigare relationer och trauman kan också påverka samt psykisk ohälsa hos någon part.

Hur ofta är det normalt att bråka?

Frekvensen av bråk i en relation varierar stort mellan olika par och kan bero på många faktorer, inklusive personligheter, kommunikationsstilar och livsomständigheter. Det finns ingen “normal” frekvens som passar alla relationer, men det är viktigt att fokusera på hur konflikter hanteras snarare än hur ofta de inträffar.

Finns det fördelar med att bråka?

Konflikter i en relation kan faktiskt ha potentiella fördelar om de hanteras på ett konstruktivt sätt. De kan fungera som katalysatorer för förbättrad kommunikation, djupare förståelse för varandra, utveckling av konflikthanteringsfärdigheter, lösning av underliggande problem, förstärkning av relationen och personlig tillväxt. Om konflikter är destruktiva och upprepande kan det dock vara bra att få mer hjälp i parterapi.

Hur kan man hantera bråken?

Att hantera bråk i en relation effektivt kräver god kommunikation, förståelse, empati och ibland kreativa lösningar. En viktig del av processen är att använda “jag”-budskap och aktivt lyssnande. Man kan arbeta med problemlösning och andra strategier i parterapi för att förändra det mönster man utvecklat.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbetet efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Min partner är elak när vi bråkar, vad ska jag göra?

Om man utvecklat ett destruktivt mönster i relationen så kan man söka hjälp i parterapi. Kränkande beteenden är inte ok men det finns hjälp att få om båda partner är motiverade till förändring.

Jag är rädd för min partner och vågar inte lämna, vart kan jag vända mig?

Om man upplever hot och/eller våld i relationen så kan man kontakta polisen eller ringa 112. Kvinnojourer kan också vara behjälpliga för att få mer stöd att lämna relationen.

Barnen märker att jag och min partner bråkar, hur skall jag hantera det?

Om barnen drabbas av att det är konflikter i hemmet så är det viktigt att söka terapi för att få mer hjälp.

Min partner har problem med alkohol, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med beroende eller annan psykisk ohälsa som depression så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver adresseras innan man kan få ett bra resultat av parterapi.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.