Har du svårt att fokusera, gör ofta slarvfel och glömmer saker? Eller har du noterat liknande problem hos någon närstående? Då kan det röra sig om ADD, eller ADHD med främst ouppmärksamhet som det också heter.

Vad är ADD?

ADD är en neuropsykologisk funktionsnedsättning som påverkar koncentration, organisation och planering. ADD står för “Attention Deficit Disorder” men heter idag ADHD med främst ouppmärksamhet inom vården, då man ändrade namnet för några år sedan, och det är en av tre olika former av ADHD.

Det är inte helt klarlagt vad diagnosen beror på men det finns vissa faktorer man har sett som påverkar såsom ärftlighet, det är vanligt att man har en förälder med liknande problem, men det behöver inte vara så.

Man har även sett att personer med ADHD ofta har ett lägre arbetsminne, vilket kan göra det svårare att organisera saker, man kan missa detaljer och glömma saker. Det kan också finnas biologiska orsaker som påverkan på dopamin och noradrenalin, här kan medicinering ibland vara hjälpsamt.

Det är viktigt att komma ihåg att denna diagnos inte är en psykisk sjukdom utan snarare ett annat sätt ens hjärna kan fungera på. Det går också att få hjälp och stöd att fungera bättre.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Vanliga symptom på ADD

  • Svårigheter att fokusera under längre tid
  • Lättdistraherad
  • Missar detaljer
  • Problematisk tidsuppfattning (tidsoptimism och annat som gör det svårt att planera)
  • Glömmer och tappar bort saker

Det är bra att veta att ADHD är en funktionsnedsättning och diagnos som finns i olika svårighetsgrad med mild, måttlig och svår problematik. Ofta är det de med svår problematik som syns mest i skolan under uppväxten och många som har måttlig eller mild problematik kan missas då symptom är mindre tydliga, men de kan ändå påverka livet på olika sätt.

ADD och koncentration

ADD kan ha en stor påverkan på ens förmåga att koncentrera sig, vilket i sin tur kan leda till stress och andra tillstånd som depression och ångest. Men det är också viktigt att notera att människor med diagnosen ofta kan vara extremt fokuserade och kreativa när de är engagerade i något som intresserar dem. Därför är det viktigt att identifiera och jobba med sina styrkor men också att hantera stress och ta pauser vid behov.

Relationer och ADD

ADD kan också påverka personliga relationer. Det är lätt hänt att vi misstolkar osynliga symptom som distraktion och minnessvårigheter som ointresse eller brist på engagemang i en relation. Förståelse för hur diagnosen påverkar en individ kan göra stor skillnad för hur vi hanterar relationer. Att få ökad kunskap om sig själv kan också öka självkänslan och självförtroendet.

ADD och psykisk ohälsa

Det är inte ovanligt att personer med ADD även upplever perioder av depression, ångest och annan problematik som dålig självbild. Dessa känslor kan förstärkas av svårigheterna som ADD skapar, såsom problem med att fullfölja uppgifter eller underprestation i arbete eller skola. Det går att få hjälp med detta med kognitiv beteendeterapi som är speciellt anpassad för olika former av ADHD.

ADD hos barn och vuxna

För barn kan symptomen i vissa fall vara tydliga medan andra kan gå förbi utan att uppmärksammas. Kanske märker man att barnet har svårt för att organisera saker och hålla ordning. Hen kan glömma saker och behöva många påminnelser. I relationer kan det också bli problem och det är inte ovanligt att man blir utsatt för mobbning och många upplever problem med självförtroende och självbild eftersom svårigheterna ofta också kan visa sig i skolarbetet.

ADD kan för många bli tydligare när man blir äldre, när krav och ansvar ökar. Många, speciellt de med mildare symptom, kan ha klarat sig ganska bra i livet och levt med oupptäckta eller odiagnostiserade symptom länge. Har man haft stödjande föräldrar så kan de ha kompenserat för symptomen, som kan bli tydliga när man flyttar hemifrån. Eller så har man hittat strategier och lösningar på sina problem som fungerat till viss del. Trots detta kan det varit en stor ansträngning att klara av skolan och i vuxen ålder kan man ofta få stressrelateradeproblem i arbetslivet.

Heter det inte ADD längre?

För några år sedan bestämde man att ta bort ADD i DSM (den amerikanska diagnosmanualen) och istället kalla det för ADHD med främst ouppmärksamhet. Lite förvirrande, vi vet. Man kan i vardagligt språk säga ADD fortfarande och det är främst i vården man använder andra definitioner. Har du frågor om det så fråga oss gärna.

Nästa steg för en ADD utredning

Om du, eller någon du känner, upplever symptom som verkar överensstämma med ADD är det viktigt att ta kontakt med en terapeut eller psykolog för att få en diagnos och hjälp med en eventuell behandlingsplan. Här kan du läsa mer om de nationella riktlinjerna för ADHD och ADD.

Att ha ADHD med främst ouppmärksamhet är inte något att skämmas för. Det är en del av dig som kräver förståelse och acceptans, både från dig själv och från din omgivning. Genom kunskap och stöd kan vi göra det svåra lättare.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss eller boka en tid med någon av våra legitimerade psykologer och läkare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

ADD utredning i Stockholm

Söker du professionell hjälp för ADD eller andra psykiska besvär, har vi ett nätverk av erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa mot bättre psykisk hälsa. Då vi tror på att tröskeln till ADD-utredning och behandling ska vara låg har vi gjort det enkelt att komma i kontakt med en specialist via vårt kontaktformulär. Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm. Här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

Utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ADD

Vad är ADD?

ADD står för Attention Deficit Disorder och är en form av ADHD med främst problem inom ouppmärksamhet. Det är en neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av problem med uppmärksamhet och koncentration men utan hyperaktivitet och impulsivitet.

Hur diagnostiseras ADD?

Diagnostisering görs oftast av en legitimerad psykolog och läkare som tillsammans gör en omfattande utredning. Denna kan inkludera intervjuer, tester och formulär.

Vilka är symptomen på ADD?

Vanliga symptom inkluderar koncentrationssvårigheter, glömskhet och svårigheter att organisera dagliga uppgifter. Många upplever också svårigheter med självförtroende och självbild.

Finns det någon behandling för ADD?

Ja, behandlingsalternativen kan inkludera medicinering, KBT (kognitiv beteendeterapi) och anpassningar i livsstil. Målet är att förbättra koncentrationen och minska symptomen. Man har också vissa rättigheter som stöd vid studier.

Är ADD ärftligt?

Forskning visar att ADD har en genetisk komponent. Om en förälder eller syskon har diagnosen finns en chans att även andra familjemedlemmar har det.

Kan vuxna ha ADD?

Ja, även om diagnosen oftast ställs i barndomen kan många vuxna leva med odiagnostiserad ADD. Symptomen kan dock variera över livet och bli tydligare med ökade krav.

Påverkar ADD skolarbetet?

Ja, eftersom ADD påverkar koncentration och uppmärksamhet kan det vara en utmaning i skolmiljön. Specialpedagogiskt stöd kan dock göra en stor skillnad och man har även som vuxen rätt till extra stödinsatser och längre tid vid exempelvis tentor.

Vilken roll spelar kosten för ADD?

Även om det inte finns något vetenskapligt stöd för att kosten kan “bota” ADD, rapporterar vissa förbättringar med ändrade kostvanor. Men det är viktigt att konsultera en läkare innan man gör stora förändringar i sin diet.

Vad kan jag göra om jag tror att jag eller mitt barn har ADD?

Om du misstänker ADD, ta kontakt med oss för en konsultation. Härifrån kan du bli hänvisad till en legitimerad professionell för vidare bedömning, utredning och behandling.

Vad kan jag göra om jag har symptom på ADHD som påverkar mitt arbete?

Om du känner att du har svårt att hantera ditt arbete så kan du få hjälp med en utredning och insatser för att hantera organisering och planering. Det är också bra att tänka på återhämtning och stresshantering.

Hur kan jag hantera min ångest och depression?

Om du har symptom på ADHD men också ångest och depression så kan du få behandling för detta också. Det brukar ge god effekt.

Jag har varit med om trauma, kan jag ha ADHD?

Det går att ha ADHD och också ha problem med trauma, det är viktigt att du får en grundlig bedömning som ger dig vägledning om behandlingsalternativ och eventuell vidare utredning.

Hur går en ADD-utredning till?

Att misstänka att du har en neuropsykiatrisk diagnos kan vara en känslosam upplevelse, men det är också ett viktigt steg mot att få den hjälp du eventuellt behöver. Att ta itu med detta kan verka överväldigande, men med en enkel och lättförståelig guide vill vi göra det svåra lättare.

Steg 1: Uppmärksamma symptomen

Notera vilka symptom du upplever. Dessa kan inkludera svårigheter med att fokusera, att du glömmer saker och en känsla av att vara överväldigad av dagliga uppgifter.

Steg 2:  Konsultera en legitimerad vårdgivare

Det första och viktigaste steget är att söka professionell hjälp. En diagnos av ADD kan bara ställas av en legitimerad yrkesutövare, som en psykolog eller psykiater.

Steg 3: Diagnostiska tester

Efter ett första bedömningssamtal kommer flera en utredningsfas. Detta inkluderar intervjuer, frågeformulär och eventuellt också kognitiva tester.

Steg 4: Diagnos

Om du får en diagnos av ADHD med främst ouppmärksamhet är nästa steg att diskutera behandlingsalternativ. Dessa kan variera från person till person, men oftast inkluderar de en blandning av medicinering och terapi.

Steg 5: Medicinering

För många är medicin en effektiv behandlingsmetod. Då alla människor är unika, kan det ta tid att finna den rätta dosen och typen av medicin.

Steg 6: KBT anpassad för ADHD

Kognitiv beteendeterapi som är anpassad till ADHD kan hjälpa dig att utveckla färdigheter för att hantera symptomen. Detta inkluderar strategier för att förbättra fokus, organisera uppgifter och hantera stress.

Steg 7: Uppföljning och anpassning

Regelbundna uppföljningar med din vårdgivare är avgörande för att se hur behandlingen fungerar och om några justeringar behöver göras.

Steg 8: Stöd från närstående

Att ha ett stödjande nätverk är viktigt. Prata med familj och vänner och förklara din situation för att få det stöd du behöver.

Steg 9: Kontinuerlig utvärdering

Livet med en neuropsykiatrisk diagnos är en lärande process. Nya utmaningar kan uppstå, och din behandlingsplan kan behöva justeras som ett resultat av detta.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Du kan alltså boka ett samtal bara för att få rådgivning, allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.