Hem / Lavendla Terapi / Depression / Klinisk depression

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men om du har svårt att känna glädje för saker du tidigare tyckt om under mer än två veckor är det bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad klinisk depression är och hur du kan få hjälp.

Klinisk depression

Klinisk depression är en allvarlig medicinsk sjukdom som negativt påverkar hur en person känner, tänker och hanterar dagliga aktiviteter. För att diagnosen ska ställas måste symtomen ha varit närvarande i minst två veckor.

Klinisk depression är mer än bara att känna sig nedstämd eller ledsen under en kort period; det är en ihållande känsla av sorg och förlust av intresse som skiljer sig från normala svängningar i humöret. Men det går att få hjälp med i terapi.

Varför blir man deprimerad?

Depression är en komplex sjukdom som ofta beror på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Familjehistoria tyder på att ärftlighet kan spela en roll. Obalans i hjärnans neurotransmittorer som serotonin och dopamin, som påverkar humör och emotionell stabilitet, kan vara inblandade. Hormonella förändringar under graviditet, postpartumperioden, menopausen eller sköldkörtelproblem kan utlösa depressionssymptom. Vissa personlighetsdrag som låg självkänsla och pessimism eller ökad känslighet för stress kan göra individer mer benägna att utveckla depression.

Kriterier för diagnos

För att en diagnos av klinisk depression ska ställas enligt Diagnostiska och statistiska manualen för psykiska tillstånd (DSM-5), måste individen uppvisa en kombination av symtom som påverkar deras humör, kroppsfunktioner och tankesätt.

De måste uppleva ett markant depressivt humör eller en betydande förlust av intresse eller glädje i de flesta aktiviteter nästan varje dag under minst två veckor. Dessutom bör individen ha upplevt signifikanta viktändringar eller aptitförändringar, sömnproblem såsom insomni eller överdriven sömn, psykomotorisk agitation eller hämning som är märkbar av andra. Det finns ofta en uttalad trötthet eller förlust av energi, känslor av värdelöshet eller orimlig skuld. Depressionen kan ge en försämrad förmåga att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut, samt återkommande tankar på döden inklusive självmordstankar utan en specifik plan, självmordsförsök eller en utarbetad plan för att begå självmord.

För att uppfylla kriterierna för diagnosen måste minst fem av dessa symtom vara närvarande, varav minst ett måste vara antingen depressivt humör eller förlust av intresse eller glädje. Dessa symtom måste leda till nedsättning i sociala, arbetsmässiga eller andra viktiga funktionsområden, och de kan inte vara ett resultat av medicinska tillstånd, substansanvändning, eller andra psykiska problem. De ska inte heller vara förklarade av sorg, det vill säga efter förlusten av en nära anhörig, vilket kan ge liknande symtom men är en normal reaktion på sorg.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Symptom på klinisk depression

Symptomen på klinisk depression innefattar flera emotionella, fysiska och kognitiva tecken som påverkar en persons förmåga att fungera i vardagslivet. Dessa inkluderar:

 • Ett ihållande depressivt humör, känslor av sorg eller tomhet, eller en irritabel sinnesstämning som är närvarande större delen av dagen, nästan varje dag.
 • En markant minskning av intresset eller glädjen i alla eller nästan alla aktiviteter, nästan varje dag.
 • Betydande viktminskning när man inte har aptit, viktökning, eller minskning eller ökning i aptiten.
 • Insomni eller överdriven sömn nästan varje dag.
 • Psykomotorisk agitation eller hämning som är observerbar av andra, inte bara subjektiva känslor av rastlöshet eller att vara nedtryckt.
 • Trötthet eller förlust av energi nästan varje dag.
 • Känslor av värdelöshet eller överdriven eller olämplig skuld.
 • Försämrad förmåga att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut, nästan varje dag.
 • Återkommande tankar på döden (inte bara rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan en specifik plan, ett självmordsförsök eller en specifik plan för att begå självmord.

Om man känner igen sig i dessa symptom så är det bra att söka hjälp av en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få hjälp med behandling. Depression är ett behandlingsbart tillstånd som det går att komma över.

Undergrupper till klinisk depression

Inom ramen för klinisk depression finns det flera undergrupper som hjälper till att beskriva mer specifika former av sjukdomen. Dessa undergrupper kan vara hjälpsamma för att bättre anpassa behandlingen till patientens unika behov och symtombild. Några av de vanligaste undergrupperna eller är:

 1. Depression med ångestsymtom: Det är väldigt vanligt att man har både ångest och depression. Det karaktäriseras av närvaron av spänning, orolighet, och en känsla av att något dåligt kommer att hända, som går utöver den vanliga depressionen.
 2. Melankolisk depression: En undergrupp som kännetecknas av en nästan total förlust av förmågan att känna glädje i alla eller nästan alla aktiviteter, en djupare känsla av sorg eller nedstämdhet, ofta värre på morgonen, samt andra specifika symtom som överdriven eller olämplig skuldkänsla.
 3. Atypisk depression: Utmärks av förmågan att tillfälligt känna sig bättre i respons till positiva händelser, ökat aptit eller viktökning, överdriven sömnighet eller sömn, en tung känsla i armar eller ben, och en långvarig känsla av att bli avvisad.
 4. Årstidsbunden depression: En form av depression som uppträder vid samma tid varje år, oftast under höst och vinter när dagsljuset är mindre.
 5. Peripartum depression: Tidigare känd som postpartum depression, detta är depression som uppstår under graviditet eller efter förlossning och påverkar en kvinnas förmåga att fungera.
 6. Psykotisk depression: En svår form av depression där individen också upplever någon form av psykos, såsom vanföreställningar eller hallucinationer, ofta med teman av skuld, sjukdom eller värdelöshet. Detta kan höra samman med annan psykisk ohälsa.

Definitionen av specifik form kan ge information om en mer detaljerad diagnos och förståelse av depressionen, vilket kan vägleda behandlingsval och prognos. Varje undergrupp har sina egna unika egenskaper och kan kräva olika behandlingsstrategier för att effektivt hantera symtomen.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för klinisk depression

Behandlingen för klinisk depression anpassas efter individen och kan omfatta psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi, för att hantera negativa tankemönster, beteenden och för att förbättra sociala relationer. Antidepressiva läkemedel kan också användas i kombination med psykoterapi. För de med svår depression som inte svarar på andra behandlingar kan elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller transkraniell magnetstimulering (TMS) erbjudas. Detta sker då inom psykiatrisk vård.

Livsstilsförändringar, inklusive regelbunden motion, en balanserad kost, och god sömnhygien, tillsammans med stresshanteringstekniker som mindfulness, kan också bidra till att lindra depressionssymtom. En kombination av dessa behandlingsmetoder är ofta mest effektiv, och det är viktigt att man får behandling av kvalificerad personal för att anpassa behandlingen till individens behov.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om klinisk depression

Vad är klinisk depression?

Klinisk depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en djup och ihållande känsla av sorg eller förlust av intresse för aktiviteter som tidigare varit glädjande.

Vilka är de vanligaste symptomen på klinisk depression?

De vanligast förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, trötthet och irritabilitet.

Hur diagnostiseras klinisk depression?

Diagnos av klinisk depression görs oftast genom samtal och skattningsformulär av en professionell vårdpersonal som en psykolog eller läkare. Man tar ofta även blodprov för att utesluta andra medicinska bakomliggande orsaker.

Vad beror klinisk depression på?

Depression är en komplex sjukdom som ofta beror på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

Hur behandlas klinisk depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta terapi, medicin och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur lång är behandlingen för klinisk depression?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Är klinisk depression ärftligt?

Genetik kan spela en roll för depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot klinisk depression?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa men ofta behövs det mer insatser och fysisk aktivitet bör inte ersätta professionell vård vid behov.

Vilka riskfaktorer finns det för klinisk depression?

Riskfaktorerna för klinisk depression är flera och innefattar en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska delar, så det kan vara svårt att förutsäga.

Vad är skillnaden på egentlig depression och klinisk depression?

Båda termerna beskriver diagnosen Major depressive disorder (MDD) men egentlig depression är episodisk och används ofta som medicinsk term för att särskilja från andra sjukdomar som bipolär sjukdom, medan klinisk depression är en term för att beskriva att depressionen kräver klinisk vård.

Hur påverkar klinisk depression relationer?

Nedstämdhet kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till att man drar sig undan socialt. Man kan få minskat intresse för att vara social.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Om du har tankar på att skada sig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Behandling för klinisk depression steg för steg

Behandlingen för klinisk depression är individanpassad och kan inkludera en kombination av följande strategier:

 1. Psykoterapi: Också känd som samtalsterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT) är bland de mest effektiva formerna. KBT fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till depressionen, medan IPT fokuserar på att förbättra personens relationer och sociala funktion.
 2. Antidepressiva läkemedel: Dessa läkemedel kan hjälpa till att justera de kemiska obalanser i hjärnan som bidrar till depression. Det finns flera olika klasser av antidepressiva, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), tricykliska antidepressiva (TCA), och monoaminoxidashämmare (MAOI). Valet av läkemedel beror på patientens specifika symtom, eventuella biverkningar, och andra hälsotillstånd.
 3. Elektrokonvulsiv terapi (ECT): För personer med svår depression som inte svarar på läkemedel eller psykoterapi, kan ECT vara ett effektivt alternativ. ECT innebär att elektriska strömmar passerar genom hjärnan för att utlösa ett kort anfall, vilket verkar justera hjärnkemin.
 4. Transkraniell magnetstimulering (TMS): En nyare behandlingsmetod där magnetfält används för att stimulera vissa delar av hjärnan. TMS har visat sig vara effektivt för vissa personer med depression.
 5. Förändringar i livsstil: Regelbunden fysisk aktivitet, en näringsrik kost, tillräckligt med sömn, och stresshanteringstekniker som mindfulness och meditation kan förbättra symtomen på depression.

Valet av behandling beror på depressionens svårighetsgrad, patientens preferenser, tidigare behandlingsresultat, och eventuella samtidiga medicinska tillstånd. En kombination av behandlingar är ofta mest effektiv. Det är viktigt att ha en öppen dialog med sin vårdgivare för att hitta den behandling som fungerar bäst för varje individ.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.