Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Hemmasittare

Barn och unga som inte deltar i skolundervisningen kallas även "hemmasittare". Det är ett problem som kan bero på olika faktorer och i denna artikel går vi igenom vad det innebär och hur man kan få hjälp.

Vad innebär det att vara en hemmasittare?

Termen “hemmasittare” refererar till barn och ungdomar som, av olika anledningar, inte deltar i skolundervisningen trots skolplikt. Detta kan innebära att de helt undviker att gå till skolan eller deltar mycket sporadiskt.

Hemmasittande barn befinner sig i en situation där skolans vardag och rutiner blivit ett berg av utmaningar snarare än en väg till lärande och utveckling. Detta fenomen, där barn och ungdomar undviker eller helt uteblir från skolgången, är en problematik som berör många och som kräver förståelse samt anpassade åtgärder.

Bakom varje hemmasittare finns en unik historia, ofta präglad av faktorer såsom psykisk ohälsa, mobbning, inlärningssvårigheter, eller andra skolrelaterade utmaningar. Det är viktigt att ta tag i problemen snarast då de kan bli svårare ju längre barnet är hemma.

Varför blir barn och unga hemmasittare?

Barn och unga kan bli hemmasittare av många anledningar, där varje situation är unik. Här är en sammanfattning av de vanligaste orsakerna:

  • Psykisk ohälsa: Ångest, depression och andra psykiska problem kan göra skolan överväldigande.
  • Mobbing och sociala problem: Erfarenheter av mobbning eller konflikter kan skapa en känsla av otrygghet, vilket leder till skolundvikande.
  • Inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar: Utmaningar som ADHD, autism eller dyslexi utan adekvat stöd kan resultera i frustration och frånvaro.
  • Brister i skolsystemet: Ett skolsystem som misslyckas med att tillgodose individuella behov kan bidra till hemmasittande.
  • Familjerelaterade faktorer: Konflikter eller sjukdom inom familjen, samt praktiska hinder, kan påverka närvaron i skolan.
  • Skolrelaterad ångest: Prestationsångest och rädsla för skolmiljön kan vara paralyserande.
  • Brist på tillhörighet och engagemang: Upplevelsen av att inte passa in eller känna sig delaktig i skolan motiverar frånvaro.

Att motverka hemmasittande kräver anpassade insatser som adresserar dessa orsaker, med målet att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Hemmasittande i olika åldrar

Hemmasittande påverkar barn och ungdomar olika beroende på ålder, vilket kräver åldersanpassat stöd.

Förskoleåldern: Här kan hemmasittande visa sig som separationssvårigheter. Tidigt stöd är viktigt för att hjälpa barn känna sig trygga utanför hemmet.

Grundskoleåldern: Ångest, mobbning och inlärningssvårigheter blir mer framträdande. Samarbetet mellan skola och hem är avgörande för att hantera dessa utmaningar tidigt.

Tonåren: Hemmasittande kan kopplas till psykisk ohälsa, sociala problem och akademisk press. Stödstrategier bör fokusera på att ge tonåringar verktyg att hantera sina utmaningar.

Gemensamt för alla åldrar är att det kräver ett helhetsperspektiv och individanpassat tillvägagångssätt, där man inkluderar barnet i planeringen. En strategi som kräver tålamod och beredskap att testa olika metoder är central. Viktigt är att visa barn och ungdomar att de inte är ensamma och att det finns hopp om förändring. Genom rätt stöd kan de återfinna sin plats i skolan och samhället.

Vad kan man göra som förälder om ens barn är hemmasittare?

Som förälder till ett barn som är hemmasittare kan situationen kännas överväldigande, men det finns åtgärder du kan vidta för att stödja ditt barn och arbeta mot en lösning. Här är några steg som kan hjälpa:

1. Skapa en öppen kommunikation

Försök att etablera en öppen och icke-dömande kommunikationskanal med ditt barn. Lyssna aktivt till deras känslor och upplevelser utan att bagatellisera eller kritisera.

2. Sök professionellt stöd

Om du misstänker att psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter eller andra faktorer ligger bakom, kan det vara viktigt att söka hjälp från läkare, psykologer, eller andra specialister.

3. Samarbeta med skolan

Kontakta skolan för att diskutera situationen och utforska möjliga lösningar. Det kan inkludera anpassningar i skolmiljön, individuellt stöd eller alternativa utbildningsvägar.

4. Fokusera på barnets välbefinnande

Prioritera ditt barns mentala och emotionella hälsa. Det kan innebära att arbeta på konsekventa rutiner i vardagen, samtidigt som ni arbetar med långsiktiga lösningar.

5. Uppmuntra till social interaktion

Försök hitta sätt för ditt barn att interagera med jämnåriga utanför skolans ramverk, som hobbyer eller intressegrupper, för att stärka sociala färdigheter och minska känslor av isolering.

6. Sätt realistiska mål

Arbeta tillsammans med ditt barn och relevanta professionella för att sätta uppnåeliga mål för återgången till skolan eller annan lämplig utbildningsmiljö.

7. Ta hand om dig själv

Kom ihåg att även ta hand om din egen hälsa. Att stödja ett barn som är hemmasittare kan vara krävande, och att söka stöd för dig själv kan vara avgörande för att kunna vara det stöd ditt barn behöver.

Att vara förälder till ett hemmasittande barn är en utmaning som kräver tålamod, förståelse och aktivt sökande efter lösningar. Genom att vidta dessa steg kan du erbjuda det stöd och den vägledning ditt barn behöver för att navigera genom denna svåra period.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för hemmasittare

Behandlingen av hemmasittande börjar med en utvärdering för att förstå de olika orsakerna bakom barnets situation, inklusive psykiska, sociala och pedagogiska faktorer. Det är inte ovanligt att barnet inte vill gå till psykologen och då kan man få mer stöd som förälder hur man kan motivera barnet till det första mötet. Utifrån denna utvärdering utarbetas en skräddarsydd plan som kan innefatta psykoterapi, anpassningar i skolan och ibland medicinsk behandling. Vid behov kan man få mer hjälp av Socialtjänsten.

Skolan spelar en central roll genom att erbjuda flexibla studiealternativ som hjälper barnet att stegvis återvända till skolmiljön, samtidigt som barnets sociala och emotionella utveckling stöds. Planen inkluderar en gradvis återintegrering i skolan, börjande med korta besök, och regelbundna uppföljningar för att justera planen efter barnets framsteg.

Genom ett nära samarbete mellan familj, skola och vårdgivare skapas en stödjande miljö som främjar barnets återgång till skolan och samhällslivet, anpassad efter barnets behov och tempo. Kontakta gärna någon av våra barnpsykologer på Lavendla.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om hemmasittare

Vad är hemmasittare?

Termen “hemmasittare” refererar till barn och ungdomar som, av olika anledningar, inte deltar i skolundervisningen trots skolplikt. Detta kan innebära att de helt undviker att gå till skolan eller deltar mycket sporadiskt.

Är hemmasittande vanligt?

Att barn och ungdomar undviker eller helt uteblir från skolgången, är en problematik som berör många och som kräver förståelse samt anpassade åtgärder. Så du är inte ensam om ditt barn har detta problem.

Varför blir barn och unga hemmasittare?

Bakom varje hemmasittare finns en unik historia, ofta präglad av faktorer såsom psykisk ohälsa, mobbning, inlärningssvårigheter, eller andra skolrelaterade utmaningar. Varje barn är således unik och behöver förstås utifrån sina svårigheter.

Hur kan hemmasittande se ut i olika åldrar?

Hemmasittande manifesterar sig olika genom barnets utveckling, från separationssvårigheter i förskoleåldern till psykisk ohälsa och akademisk press i tonåren, vilket understryker vikten av åldersanpassat stöd och samarbete mellan skola och hem.

Vad kan man göra som förälder till ett hemmasittande barn?

För föräldrar till hemmasittande barn är det viktigt att upprätthålla öppen kommunikation, söka professionellt stöd, samarbeta med skolan, fokusera på barnets välbefinnande, uppmuntra social interaktion, sätta realistiska mål, och inte glömma bort att ta hand om sin egen hälsa för att effektivt stödja sitt barn.

Hur kan en behandling för hemmasittande gå till?

Behandlingen av hemmasittande börjar med en utvärdering för att förstå de olika orsakerna bakom barnets situation, inklusive psykiska, sociala och pedagogiska faktorer. Utifrån denna utvärdering utarbetas en skräddarsydd plan som kan innefatta psykoterapi, anpassningar i skolan och ibland medicinsk behandling. Vid behov kan man få mer hjälp av Socialtjänsten.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

En barnpsykolog erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vid svårare problem är det bra att söka hjälp inom specialistpsykiatri för mer omfattande behandlingsinsatser, det går att få en remiss via sin vårdcentral eller kontakta BUP direkt.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ohälsa.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC), över 6 år så kan man söka hjälp via sin vårdcentral. Vid ålder över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Socialtjänst vid svårare problem. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur går en behandling för hemmasittare till?

Att söka hjälp från vården är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen eller annan behörig vårdpersonal bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på barnets specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Övriga insatser: Vid behov kan man få stöd från skola och Socialtjänst för att få mer stöd för att hjälpa barnet tillbaka till skolan.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.