Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Ångest hos barn

Ångest är en vanlig psykisk ohälsa som, liksom vuxna, också kan drabba barn. Här går vi igenom vad det är och hur man kan få hjälp med terapi.

Vad är ångest?

Ångest är en känsla av oro, nervositet eller rädsla som ofta är en normal reaktion på att man upplever något som farligt. Barn kan, precis som vuxna, drabbas av olika former av ångestsyndrom. Det kan bli ett problem när dessa känslor är konstanta, överväldigande eller inte står i proportion till situationen, vilket påverkar dagligt liv och välbefinnande.

Ångest kan manifestera sig genom både fysiska och psykiska symtom, inklusive hjärtklappning, svettningar, darrningar, magbesvär, svårigheter att koncentrera sig, irritabilitet och sömnproblem. Det finns olika typer av ångestsyndrom, såsom generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social ångest, specifika fobier och tvångssyndrom (OCD), var och en med sina specifika egenskaper och symtom.

Vad orsakar ångest hos barn?

Barn kan utveckla ångest av många olika anledningar, och ofta är det en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer som spelar in. Här är några av de vanligaste orsakerna till varför barn kan uppleva ångest:

Biologiska faktorer

 • Genetik: Precis som andra psykiska tillstånd kan ångest ha en genetisk komponent. Barn till föräldrar med ångeststörningar löper en högre risk att utveckla ångest själva.
 • Hjärnkemi: Obalanser i hjärnans signalsubstanser kan påverka en persons känslor och orsaka ångest.

Psykologiska faktorer

 • Temperament: Barn med ett naturligt försiktigt eller känsligt temperament kan vara mer benägna att utveckla ångest.
 • Negativa tankemönster: Barn som tenderar att tolka situationer som hotfulla eller fokuserar på vad som kan gå fel kan vara mer benägna att känna ångest.

Miljömässiga faktorer

 • Stress i hemmet eller skolan: Konflikter i familjen, skilsmässa, mobbning i skolan eller höga förväntningar kan vara stressande och bidra till ångest.
 • Traumatiska händelser: Erfarenheter av förlust, missbruk, olyckor eller andra traumatiska händelser kan utlösa ångeststörningar.
 • Förändringar i livet: Även positiva förändringar, som att börja i en ny skola eller flytta till ett nytt hem, kan vara stressande och orsaka ångest hos vissa barn.

Inlärda beteenden

 • Modellinlärning: Barn kan lära sig ångestbeteenden genom att observera och imitera föräldrar eller andra viktiga vuxna i deras liv som visar ångestrelaterade beteenden.

Sociala och kulturella faktorer

 • Social press: Press från jämnåriga och sociala medier kan öka barns oro över att passa in eller leva upp till vissa ideal.
 • Kulturella förväntningar: Kulturella normer och värderingar kan också påverka barns upplevelse av ångest.

Det är viktigt att komma ihåg att ångest är ett komplext tillstånd och varje barns erfarenhet är unik. Att förstå de underliggande orsakerna är ett viktigt steg i att kunna erbjuda rätt stöd och behandling. Om ett barn visar tecken på ångest, kan samtal med en psykolog eller läkare hjälpa till att identifiera orsakerna och utforma en effektiv behandlingsplan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Tecken på ångest hos barn

Ångest hos barn kan vara svårare att identifiera än hos vuxna eftersom barn ofta har svårt att uttrycka sina känslor och orsakerna till dem. Här är några vanliga tecken på ångest hos barn:

Fysiska tecken

 • Magont eller huvudvärk: Oförklarliga mag- eller huvudvärk kan vara tecken på ångest.
 • Sömnproblem: Svårigheter att somna, mardrömmar eller nattliga uppvaknanden.
 • Ändrad aptit: Ökad eller minskad aptit kan associeras med ångest.
 • Darrningar eller muskelspänningar: Barn kan visa tecken på fysisk nervositet eller spänningar.

Emotionella och beteendemässiga tecken

 • Överdriven oro: Oro för saker som är vanliga för barnets ålder eller utvecklingsnivå.
 • Irritabilitet: Barn med ångest kan vara mer lättirriterade eller gråtmilda än vanligt.
 • Undvikandebeteenden: Undviker situationer eller aktiviteter som de tidigare tyckt om, ofta på grund av rädsla eller oro.
 • Behov av försäkran: Upprepat sökande efter bekräftelse från vuxna om att allt är okej.
 • Klängighet: Yngre barn kan bli mer klängiga eller ha svårt att separera från föräldrar eller vårdnadshavare.

Kognitiva tecken

 • Svårigheter att koncentrera sig: Barnet kan ha svårt att fokusera i skolan eller under andra aktiviteter.
 • Negativa tankar: Ökad frekvens av negativa eller katastroftankar om vad som kan hända.

Sociala tecken

 • Social tillbakadragande: Drar sig undan från kamrater och sociala interaktioner.
 • Prestastationsångest: Oro över att inte leva upp till förväntningar i skolan eller andra aktiviteter.

Det är viktigt att förstå att alla barn upplever oro från tid till annan, och det är en normal del av att växa upp. Men när ångesten hindrar ett barns dagliga funktion eller orsakar betydande lidande är det dags att söka professionell hjälp. En barnpsykolog eller barnpsykiater kan erbjuda bedömning och behandling som kan hjälpa barnet att hantera sin ångest på ett hälsosamt sätt.

Hur man kan stödja barn med ångest

 • Lyssna och validera deras känslor: Att vara ett stöd där barnet känner sig hört är fundamentalt.
 • Skapa rutiner: Reglerade dagliga rutiner ger en känsla av säkerhet och förutsägbarhet.
 • Lär ut avslappningstekniker: Andningsövningar eller mindfulness kan hjälpa barnet att hantera ångest.
 • Uppmuntra till fysisk aktivitet: Motion är effektivt för att minska ångest.
 • Sök professionell hjälp: En barnpsykolog kan erbjuda verktyg och strategier anpassade för barnet

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för ångest hos barn

Behandling av ångest hos barn anpassas individuellt och innefattar ofta en kombination av terapeutiska metoder, utbildning och stöd för både barnet och familjen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är kärnan i många behandlingsprogram, där barnet lär sig att identifiera, utmana och ändra ångestframkallande tankar och beteenden. Utbildning om ångest hjälper barnet och dess familj att förstå vad ångest är och hur det påverkar dem.

Föräldrautbildning är också en viktig del av processen, där föräldrar lär sig strategier för att stödja sitt barn på ett effektivt sätt utan att förstärka ångesten. I vissa fall kan även familjeterapi rekommenderas för att adressera dynamiken inom familjen som kan påverka barnets ångest.

Skolbaserade interventioner kan implementeras för att ge barnet ytterligare stöd i sin lärandemiljö, och i särskilda fall kan medicinering övervägas som en del av behandlingen, särskilt när ångesten är svår och inte svarar tillräckligt på terapeutiska insatser.

Behandlingsprocessen inkluderar regelbundna utvärderingar för att säkerställa att den möter barnets behov och justeras vid behov. Ett samarbete mellan terapeuter, läkare, föräldrar och skolpersonal är avgörande för att ge barnet det bästa möjliga stödet och möjligheterna till återhämtning.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om ångest hos barn

Vad är ångest?

Ångest är en känsla av oro, nervositet eller rädsla som ofta är en normal reaktion på att man upplever något som farligt. Barn kan, precis som vuxna, drabbas av olika former av ångestsyndrom.

Finns det olika ångestsyndrom som barn kan få?

Det finns olika typer av ångestsyndrom, såsom generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social ångest, specifika fobier och tvångssyndrom (OCD), vilka också kan drabba barn.

Vad orsakar ångest hos barn?

Barn kan utveckla ångest av många olika anledningar, och ofta är det en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer som spelar in.

Vad är tecken på ångest hos barn?

Ångest hos barn kan visa sig genom fysiska symtom som magont och sömnproblem, emotionella tecken som överdriven oro och irritabilitet, kognitiva utmaningar som koncentrationssvårigheter, samt sociala förändringar som tillbakadragande, vilket gör det viktigt att vara uppmärksam på dessa varierande signaler.

Mitt barn har ångest, vad kan jag göra?

För att stödja barn med ångest, lyssna och validera deras känslor, skapa förutsägbara rutiner, lär ut avslappningstekniker, uppmuntra till fysisk aktivitet, och sök professionell hjälp för anpassade strategier.

Hur behandlar man ångest hos barn?

Behandling av ångest hos barn innefattar individanpassad terapi, främst genom KBT, och utbildning för att lära barn och familjer förstå och hantera effekter av ångest.

Hur lång är en behandling?

Behandlingen anpassas efter vad det är för problem som barnet eller föräldern har. Det kan vara allt från några få sessioner till en längre behandling över ett par år.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ohälsa.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa. De erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå i behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. För barn under 6 år kan Barnavårdcentralen (BVC), över 6 år så kan man söka hjälp via sin vårdcentral. Vid ålder över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling för ångest hos barn gå till?

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på barnets specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.