Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Framtidsfullmakt
 1. Lavendla Juridik

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt går det att känna sig säkrare inför framtidens oförutsägbara händelser. Det kan vara klokt att utse någon som tar hand om ens ekonomiska och personliga frågor när det inte längre går. Då utser den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) en person som för fullmaktsgivarens räkning har rätt att ingå olika slags avtal. Personen som tar emot fullmakten kallas för fullmaktshavare. Om du har några frågor kan du kontakta oss via kontaktformuläret längre ned eller ringa på 0770-33 90 70.

Fullmaktsgivaren väljer någon som går att lita på och som gör bästa möjliga val i ens intresse, förslagsvis en familjemedlem eller en god vän. Genom en framtidsfullmakt tar fullmaktshavaren hand om fullmaktsgivarens ärenden när det i framtiden inte längre är möjligt. Framtidsfullmakten skrivs i förebyggande syfte och är ett alternativ till god man och förvaltare. Säkra din framtid och skriv en framtidsfullmakt redan idag. Läs vidare för gratis mall och exempel!

Lag om framtidsfullmakter

År 2017 fick vi en lag om framtidsfullmakter som gjorde det möjligt för enskilda att besluta om vem som i framtiden ska företräda personen. Framtidsfullmakten börjar gälla om, och när, fullmaktsgivaren drabbas av sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk störning. Innan lagen trädde i kraft fanns bara möjligheten till god man eller förvaltare, vilka inte utsågs av personen själv. 

Genom en framtidsfullmakt är det möjligt att själv utse vem som ska hjälpa till med det nödvändiga. Tanken är att en framtidsfullmakt leder till större bestämmande och integritet för människor i jämförelse med god man och förvaltare. 

5 fördelar med en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en frivillig åtgärd och ger en rad fördelar när hälsan inte håller. 

1. Framtidsfullmakten ger en möjlighet att själv styra över situationen i förväg, redan innan en eventuell sjukdom inträder

Det bidrar också till underlättande för ens nära och kära. Ifall en framtidsfullmakt inte finns, kan tingsrätten istället ordna en god man till personen vid sjukdom eller liknande. Själva valet, processen och beslutandet kan ta tid vilket kan leda till frustration. Utan ett förordnande kan de närstående inte göra mycket, då de inte har några rättsliga medel att ta tillvara. Det underlättar därför med en framtidsfullmakt som redan fixat situationen i förväg. 

2. Framtidsfullmakt ger en fortsatt kontroll över ekonomiska och personliga beslut och angelägenheter

Fullmaktshavaren har en plikt gentemot fullmaktsgivaren att diskutera viktiga frågor och alltid ta beslut enligt fullmaktsgivarens intressen. 

3. Det är en rätt att besluta vem som ska bli företrädare för en själv

Som konstaterats finns risken att tingsrätten beslutar om god man vid eventuell sjukdom eller liknande. Det är alltså inte den som är sjuk som får besluta om vem personen ska vara, vilket dock är fallet med en framtidsfullmakt.

4. En vanlig fullmakt riskerar att sluta gälla i samband med sjukdom och liknande

Det är därför klokt att ha en framtidsfullmakt som börjar gälla. Den träder vanligtvis i kraft när fullmaktshavaren anser att det är dags, när fullmaktsgivaren inte längre kan ta självständiga beslut. Här finns ett krav på att sjukdomstillståndet hos fullmaktsgivaren ska vara varaktigt. 

5. En framtidsfullmakt ger en större frihet att planera framtiden och slippa oron

Genom att redan på förhand ha en framtidsfullmakt färdig, undviker man den stressen som annars kan inträffa. Med en framtidsfullmakt planerar man för framtiden på det sätt som man själv önskar.

Utformning av framtidsfullmakten

Lagen ställer upp ett par krav för framtidsfullmakters giltighet, vilket går att läsa mer om nedanför. Det är väldigt viktigt att lagens krav följs annars är fullmakten ogiltig. Formkraven ger viss vägledning för utformandet, men utöver formkraven är tanken att fullmaktsgivaren själv är fri att välja vad fullmakten ska omfatta. Det är viktigt att fullmakten återspeglar den specifika situationen och önskemålen i fråga. 

8 Formkrav för framtidsfullmaktens giltighet (ingen registrering krävs) 

 1. Fullmaktsgivaren måste vara myndig, d.v.s. över 18 år och ha förmågan att ta hand om sina angelägenheter själv.

 2. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig.

 3. I dokumentet ska framgå att det är fråga om just en framtidsfullmakt.

 4. Det ska också framgå vem eller vilka som ges rätten att vara fullmaktshavare.

 5. Det ska i framtidsfullmakten framgå vad fullmakten avser, d.v.s. vad fullmaktshavarna får rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning.

 6. I de fall övriga villkor finns ska dessa skrivas med i fullmaktsdokumentet.

 7. Bevittning krävs av två personer. Författaren kan inte vara vittne till sin egen framtidsfullmakt och inte heller fullmaktshavarna (mer om bevittning nedanför).

 8. Dokumentet måste alltid uppvisas i originalform.

Framtidsfullmakt avseende bankärenden

Ibland vill fullmaktsgivaren att någon ska få rätt att företräda en i just bankärenden. En framtidsfullmakt kan omfatta allt möjligt och det är upp till författaren själv att bestämma vad som ska omfattas och inte. Vad gäller bankärenden har Svenska bankföreningen tagit fram en framtidsfullmakt specifikt avseende bankärenden som går att ladda ner här. Vid ytterligare råd går det inte att vända sig till bankföreningen, utan en jurist alternativ bank får rådfrågas. Det finns ytterligare förbund och föreningar som har specifika framtidsfullmaktsmallar gällande särskilda områden.

Uppstår behovet att utforma en framtidsfullmakt, så bör en jurist alltid rådfrågas då enskilda situationer ofta skiljer sig åt. För rådgivning vid utformning av framtidsfullmakt kan du kontakta oss via telefon på 0770-33 90 70 eller maila. 

Framtidsfullmakt - Gratis mall, blankett och exempel

Vi på Lavendla Juridik har tagit fram en generell framtidsfullmakt som kan omfatta många olika situationer. Det är en mall som fungerar som en bra utgångspunkt vid skrivandet av en framtidsfullmakt. Den är helt gratis och går att ladda ner nedanför genom att skriva in mailadress. Vi understryker vikten av att rådfråga en jurist för utformningen och att mallen kräver utfyllnad. Kontakta oss för mer hjälp angående din framtidsfullmakt. 

Vad kan framtidsfullmakten innehålla? Exempel

Den som ger annan fullmakt får själv bestämma vad framtidsfullmakten ska innehålla och avse. Alla situationer är unika och ibland behövs mer hjälp och i andra fall mindre hjälp från fullmaktshavaren. Det är upp till författaren att själv förklara det i framtidsfullmakten.

Fullmaktsgivaren kan exempelvis ge fullmaktshavaren rätt att:

 • Sköta bankärenden, tillgångar och lån. 
 • Betala räkningar, abonnemang och ingå avtal om el samt hyra.
 • Teckna hemförsäkring.
 • Företräda fullmaktsgivaren i frågor om bostad, exempelvis sälja bostaden när det är dags.
 • Företräda fullmaktsgivaren i frågor om social omsorg, exempelvis ansöka om särskilt boende när tillfälle uppstår. 
 • Hjälpa fullmaktsgivaren vid kontakt med vård och myndigheter. 
 • Bevaka fullmaktsgivarens personliga intressen. 

OBS! Framtidsfullmakten ger inte personen rätt att:

 • Fatta medicinska beslut kring vård och tandvård (kan alltså inte bestämma vilken vård som ska ges). 
 • Att företräda fullmaktsgivaren i frågor av särskild personlig art som att skriva testamente m.m.

Fullmakten kan vara generell, men också begränsad

Författaren är fri att välja vad som ska omfattas och inte. När en fullmakt är generell omfattas alla angelägenheter, både personliga och ekonomiska. Vid begränsad fullmakt är det som framgår av fullmakten också det som gäller, d.v.s. vad författaren faktiskt skrivit. Det måste framgå av framtidsfullmakten vad fullmaktshavaren ska sköta för fullmaktsgivarens räkning. Det går t.ex. att i framtidsfullmakten särskilt bestämma en rätt för fullmaktshavaren att sälja fastighet och bostad.

Video under 2 min - det viktigaste om framtidsfullmakt

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla krävs att fullmaktsgivaren drabbats av en sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk störning. Det krävs att tillståndet hos fullmaktsgivaren är varaktigt, inte bara tillfälligt. Det är upp till fullmaktshavaren att avgöra och bedöma när fullmaktsgivaren hamnat i sådant tillstånd. 

Prövning kan ske hos domstol

Ifall fullmaktshavaren är osäker och inte vet ifall fullmaktsgivarens tillstånd är varaktigt kan fullmaktshavaren begära att prövning ska ske hos tingsrätten. Då prövar tingsrätten om fullmakten ska träda i kraft eller om fullmaktsgivarens tillstånd kanske endast är tillfälligt. Fullmaktsgivaren kan också ha formulerat i framtidsfullmakten att det är upp till tingsrätten att göra en prövning, vilket då också ska ske.

Det finns ingen bestämd blankett för ansökan, men följande krav ska iakttas när domstolen ska pröva om fullmakten ska börja gälla:

 • Anmälan ska ske skriftligen till den tingsrätt där fullmaktsgivaren är folkbokförd. 
 • Det är endast fullmaktshavaren som får ansöka om att framtidsfullmakten ska träda i kraft. 
 • Kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo samt till den närmaste familjen ska lämnas i samband med ansökan. 
 • Framtidsfullmakten ska bifogas i original eller bekräftad kopia.
 • Fullmaktshavaren bör skicka med eventuella läkarintyg, för att styrka att fullmakten ska träda i kraft

Fullmaktshavaren ska meddela fullmaktsgivaren och närstående 

När framtidsfullmakten börjat gälla ska fullmaktshavaren meddela fullmaktsgivaren att den trätt i kraft. Fullmaktshavaren har också ett ansvar att informera fullmaktsgivarens eventuella sambo eller om han eller hon är gift, dennes make eller maka.

Fullmaktsgivarens närmsta familj har också rätt att veta att fullmakten börjat gälla, exempelvis barn. Det är upp till fullmaktshavaren att välja om meddelandet sker muntligt eller skriftligt.

Skillnaden mellan framtidsfullmakt, god man och förvaltare

1. En framtidsfullmakt är en privat överenskommelse mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren

De kommer överens om att den ena, för den andras räkning, ska företräda honom eller henne i vissa ärenden. Det är ett skriftligt dokument som ges till fullmaktshavaren och är en frivillig åtgärd. Det är ett klokt val för att säkra framtida händelser och för att underlätta dels för en själv och dels för närstående.  

2. En god man utses istället av tingsrätten

Det kan bli aktuellt om en person p.g.a. sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk störning inte längre kan tillvarata sina rättigheter, sköta sin egendom och/eller ta hand om sig själv. Det kan exempelvis ske om någon inte kan betala sina räkningar, inte på egen hand kan ta emot bidrag eller få den vård som krävs. En god man är likt framtidsfullmakt en frivillig åtgärd och det går inte att besluta om god man mot personens vilja. Vid större ärenden ska den gode mannen alltid få godkännande av personen i fråga.

3. Förvaltare är däremot inte en frivillig åtgärd och något samtycke från personen i fråga krävs inte

Förvaltare utses av tingsrätten till en person som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Det kan exempelvis ske om personen hanterar sin ekonomi och hälsa på ett riskfyllt sätt vid allvarlig psykisk störning. 

Flera fullmaktshavare?

Fullmaktsgivaren ges stor frihet vid skrivandet av en framtidsfullmakt och det går att välja antingen en eller flera personer som fullmaktshavare. När flera personer blir behöriga att företräda fullmaktsgivaren är det viktigt att respektive förhållande som fullmaktshavare anges samt deras uppdrag. 

Det går dessutom att utse de aktuella fullmaktshavarna i en specifik ordning. Om något oväntat sker, t.ex. ifall fullmaktshavaren är på resa eller liknande, flyttas uppdraget till nästa angivna person.

Exempel på flera fullmaktshavare

 1. Fullmaktsgivarens son A ska vara huvudsaklig fullmaktshavare. 
 2. Om A inte kan utföra sitt uppdrag, får förhinder, blir sjuk eller inte vill, är den gode vännen B istället fullmaktshavare. 
 3. Om den gode vännen B inte kan agera fullmäktig får istället brodern C i uppdrag att handla för fullmaktsgivarens räkning osv. 

Fullmaktshavarna kan ges olika rätt

Det går att ge respektive fullmaktshavare olika uppdrag och rättigheter. 

Exempel

 1. Fullmaktsgivarens son A sköter alla ekonomiska angelägenheter och har rätt att företräda fullmaktsgivaren i sådana ärenden. Exempelvis att för fullmaktsgivaren ingå lån, sköta aktier och tillgångar m.m.
 2. Fullmaktsgivarens gode vän B tar hand om alla personliga angelägenheter och har rätt att företräda fullmaktsgivaren i sådana ärenden. Exempelvis att för fullmaktsgivaren kontakta vårdpersonal, myndigheter, ansvara för social omsorg m.m.

Rekommendation för vittnena i framtidsfullmakten

Ett av formkraven för giltighet är att framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Utöver formkraven som tidigare listas rekommenderas följande:

 1. Vittnena bör anteckna sina uppgifter på framtidsfullmakten, som t.ex. adress, datum, personnummer m.m. 
 2. Syftet med bevittning är att vittnena ska vara uppmärksamma. De ska i samband med bevittningen, vittna om att fullmaktsgivaren vet om vad han eller hon gör, om hälsan tillåter skrivandet av dokumentet m.m. Det kan därför vara klokt att på dokumentet anteckna sådant som kan ha betydelse för framtidsfullmaktens giltighet.
 3. Vittnena bör inte vara närstående enligt lag. De bör exempelvis inte vara fullmaktsgivares eller fullmaktshavares make, sambo, syskon, barn, föräldrar, svärföräldrar, styv- föräldrar och barn m.m. All familj i rätt upp- och nedstigande led bör undvikas. 
 4. Vittnen som går bra är bl.a. svåger, svägerska, goda vänner, deras familj, annat släktskap m.m. 

Vad händer om en fullmaktshavare missköter sig?

Det som är speciellt med framtidsfullmakter är att fullmaktshavaren inte har någon skyldighet att visa vad denne gör för fullmaktsgivarens räkning. Ifall någon får misstanke eller märker att fullmaktshavaren missköter sig går det att anmäla till kommunens överförmyndare. Det kan vara fallet när fullmaktshavaren sätter sina egna intressen före fullmaktsgivarens eller på annat sätt tar okloka beslut som skadar fullmaktsgivaren.

Överförmyndaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren avseende de uppdrag denne utfört. Om missbruk skett kan fullmaktshavaren förlora sin rätt på överförmyndarens beslut.

Granskare för löpande kontroll av fullmaktshavaren

Det sker alltså ingen kontroll av fullmaktshavaren som “standard”. Fullmaktsgivaren kan dock ha utsett en granskare, vilket ska framgå av fullmaktsdokumentet. En granskare är någon som kontrollerar att fullmaktshavaren agerar enligt fullmaktsgivarens intressen och inte för egen del.

Det går att bestämma att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag för granskaren, d.v.s. hur alla ärenden sköts för fullmaktsgivarens räkning. Om fullmaktsgivaren inte utsett en granskare kan istället fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släkt begära att fullmaktshavaren (max) en gång om året lämnar in redovisning till dem.

Testamentsexekutor

Uppdrag och ansvar enligt framtidsfullmakten

Uppdraget ska genomföras enligt de beskrivna innehållet i framtidsfullmakten, vilket också inkluderar en lojalitets- och överläggningsplikt.

Det innebär att fullmaktshavaren alltid måste agera utifrån fullmaktsgivarens intresse och ska utföra uppdraget enligt dennes vilja och önskemål samt diskutera betydelsefulla frågor. Sådana frågor kan skifta beroende på omständigheter och situation, men det gäller vanligtvis boendefrågor, köp och försäljning av vissa saker, föremål, aktier m.m.

Hur upphör framtidsfullmakten och går den att återkalla?

Fullmaktsgivaren kan välja att återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett får den personen också återkalla framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten upphör i de fall fullmaktsgivaren får tillbaka sin beslutsförmåga. Fullmakten fortsätter i huvudsak att gälla efter fullmaktsgivaren går bort och för att förhindra detta krävs att det framgår av dokumentet. 

God man och förvaltare har företräde framför framtidsfullmakt

Ifall en god man eller förvaltare utses har de företräde framför framtidsfullmakten som då upphör att gälla. Det gäller endast när det utses på samma område som framtidsfullmakten. Det kan exempelvis ske om en god man utses p.g.a. att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag korrekt. 

Jävssituationer

I vissa situationer kan s.k. jävssituationer uppstå. Det innebär att om fullmaktshavaren har ett eget intresse i en fråga, är denne obehörig att företräda fullmaktsgivaren. 

Exempel

A har blivit sjuk och A:s framtidsfullmakt har börjat gälla. B är fullmaktshavare och har rätt att företräda A i alla A:s ekonomiska och personliga angelägenheter.

 1. A ska sälja sin bostad. B är behörig att sälja bostaden för A:s räkning. B tänker dock köpa bostaden. B är inte behörig att sälja bostaden för A:s räkning eftersom B är partisk och t.ex. kan ta ned priset för egen vinning. 
 2. A ska köpa en ny bil. B är behörig att köpa en ny bil för A:s räkning. B har en make, C, som har en bil till försäljning. B är partisk i denna situation och är inte behörig att för A:s räkning köpa C:s bil. 

I ovanstående situationer ska fullmaktshavaren (B) kontakta överförmyndaren och begära att en god man utses som företräder fullmaktsgivaren (A) istället, i det specifika ärendet. 

Framtidsfullmakt mellan gifta makar? 

Gifta makar kan skriva framtidsfullmakt. I händelse av att den ena maken blir sjuk, får försämrad hälsa eller psykisk störning är det den andra maken som tar hand om den sjukes angelägenheter. Det är dock oftast fallet i verkligheten ändå, utan en framtidsfullmakt. Ifall det ändå vill säkras är det såklart klokt att skriva framtidsfullmakt. Ifall de gifta makarna har gemensamma barn kan de också besluta om att barnet ska vara fullmaktshavare.