Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är bland det viktigaste du behöver, den dagen du inte längre kan ta hand om dig själv. Den träder i kraft först när du själv inte utföra dina vardagssysslor. Vänta inte med att trygga din framtid - Fyll i själv online eller kontakta oss för hjälp.

Skriv framtidsfullmakt

Skriv enkelt framtidsfullmakt själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Gör det själv för 1 190 krSkriv framtidsfullmakt online
 • Juridiskt korrekt framtidsfullmakt
 • Skriv online på 5 min
 • Om du efter köpet hellre vill upprätta avtalet med jurist, drar vi av kostnaden
Med jurist fr. 2 995 krBoka möte med jurist
 • Juridiskt korrekt framtidsfullmakt
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt framtidsfullmakt för dig

Varför behövs framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt går det att känna sig säkrare inför framtidens oförutsägbara händelser. En framtidsfullmakt är en frivillig åtgärd och ger en rad fördelar när hälsan inte håller. 

Genom framtidsfullmakten är det möjligt att utse någon att ta hand om ens ekonomiska och personliga frågor när det inte längre går. Fullmaktstagaren (den som tar emot fullmakten) ges då rätt att ingå olika slags avtal för fullmaktsgivarens (den som ger fullmakten) räkning. 

Framtidsfullmakt i förebyggande syfte

I framtidsfullmakten utser fullmaktsgivaren någon som går att lita på. Det bör vara någon som man tror gör de bästa valen för ens skull, förslagsvis en familjemedlem eller en god vän. 

Genom framtidsfullmakten tar fullmaktstagaren hand om fullmaktsgivarens ärenden när det i framtiden inte längre går att sköta dem själv. Fullmakten skrivs i förebyggande syfte och är ett alternativ till en god man eller förvaltare. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som lämnar över befogenhet till en annan person att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter i det fall att du inte längre klara av det. Det kan vara av såväl fysiska som psykiska skäl. Du bestämmer själv vilka befogenheter du ger mottagaren när du skriver dokumentet.

Varför behövs framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en försäkring så att dina ekonomiska och personliga åtaganden kan skötas av en person du litar på, om du inte längre är förmögen.

Vem behöver en framtidsfullmakt?

Det enkla svaret är alla. Ingen vad framtiden bär med sig och en framtidsfullmakt är ett sätt för dig att själv bestämma vem som får förvalta dina åtaganden om du inte längre kan.

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

Undertecknandet av framtidsfullmakt måste bevittnas av två personer som inte är är fullmaktsgivaren-/tagaren. De får inte vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden av vittnandet. Fullmaktsgivarens make/maka, svåger/svägerska, släkt i rakt ned-/uppstigande led, styvföräldrar/-syskon/-barn, sambo får inte agera som vittne.

När träder framtidsfullmakt i kraft?

Framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre har möjlighet att företräda sig själv i ekonomiska eller personliga åtaganden. Det krävs att tillståndet hos fullmaktsgivaren är varaktigt, inte bara tillfälligt. Det är upp till fullmaktshavaren att avgöra och bedöma när fullmaktsgivaren hamnat i ett sådant tillstånd. Om inte annat bestämts i framtidsfullmakten är det fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten träder i kraft.

Vid osäkerhet kan domstolen kan pröva om framtidsfullmakten ska träda i kraft
När fullmaktshavaren är osäker och inte vet om fullmaktsgivarens tillstånd är varaktigt kan denne begära att prövning ska ske hos tingsrätten. Då prövar tingsrätten om fullmakten ska träda i kraft eller om fullmaktsgivarens tillstånd endast är tillfälligt. Fullmaktsgivaren kan ha formulerat i framtidsfullmakten att det är upp till tingsrätten att göra en prövning, vilket då också ska ske. Det finns ingen bestämd blankett för ansökan, men det finns krav som ska uppfyllas. Först och främst ska en skriftlig anmälan göras av fullmaktshavaren och lämnas till den tingsrätt där fullmaktsgivaren är folkbokförd. Vissa kontaktuppgifter ska inkluderas i ansökan. Framtidsfullmakten ska dessutom bifogas i original eller bekräftad kopia. Fullmaktshavaren bör även skicka med eventuella läkarintyg för att styrka att fullmakten ska träda i kraft.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

Om du skriver framtidsfullmakten själv via vårt digitala avtalssystem kostar det 1190 kr. Om du behöver ta hjälp av en jurist baseras kostnaden på nedlagd tid, från 3000 kr.

Vad innehåller en framtidsfullmakt?

6 exempel på vad framtidsfullmakten kan innehålla

1. Fullmaktsgivaren kan ge fullmaktshavaren rätt att sköta bankärenden, tillgångar och lån.
2. Framtidsfullmakten kan omfatta rätten att betala räkningar, teckna hemförsäkring, ingå abonnemang samt avtal om el och hyra.
3. Fullmaktshavaren kan ges rätt att företräda fullmaktsgivaren i frågor om bostad, exempelvis sälja bostaden när det är dags.
4. Framtidsfullmakten kan innehålla frågor om social omsorg och exempelvis ge rätt att ansöka om särskilt boende när tillfälle uppstår.
5. Fullmaktshavaren kan hjälpa fullmaktsgivaren vid kontakt med vård och myndigheter.
6. Framtidsfullmakten kan reglera rätten att bevaka fullmaktsgivarens personliga intressen. 

Observera att en framtidsfullmakt inte kan ge rätt att:
– Fatta medicinska beslut kring vård och tandvård.
– Företräda fullmaktsgivaren i frågor av särskild personlig art, som att skriva testamente med mera. 

Vad är skillnaden mellan framtidsfullmakt, god man och förvaltare?

– Det finns vissa väsentliga skillnader mellan framtidsfullmakt, god man och förvaltare. En framtidsfullmakt är en privat överenskommelse mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. De båda kommer överens om att den ena, för den andras räkning, ska företräda honom eller henne i vissa ärenden. Det är ett skriftligt dokument som ges till fullmaktshavaren och är en frivillig åtgärd. Som skrivet är fullmakten ett klokt val för att säkra framtida händelser och för att underlätta dels för en själv och dels för närstående. 

– En god man utses i stället av tingsrätten. Detta kan bli aktuellt om en person på grund av sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk störning inte längre kan tillvarata sina rättigheter, sköta sin egendom och/eller ta hand om sig själv. Det kan exempelvis ske om någon inte kan betala sina räkningar, inte på egen hand kan ta emot bidrag eller få den vård som krävs. En god man är likt framtidsfullmakt en frivillig åtgärd och det går inte att besluta om god man mot personens vilja. Vid större ärenden ska den gode mannen alltid få godkännande av personen i fråga.

– Förvaltare är däremot inte en frivillig åtgärd och något samtycke från personen i fråga krävs inte.
Förvaltare utses av tingsrätten till en person som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. 
Det här kan ske om personen hanterar sin ekonomi och hälsa på ett riskfyllt sätt vid allvarlig psykisk störning, som exempel. 

God man och förvaltare har företräde framför framtidsfullmakt
Ifall en god man eller förvaltare utses har de företräde framför framtidsfullmakten, som då upphör att gälla. Det gäller endast när det utses på samma område som framtidsfullmakten. En god man kan utses om fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag korrekt, och då övertar den gode mannen fullmakthavarens roll. 

Kan fullmaktsgivaren kan utse flera fullmaktshavare?

Fullmaktsgivaren kan utse flera fullmaktshavare
Fullmaktsgivaren ges stor frihet vid skrivandet av en framtidsfullmakt och det går att välja antingen en eller flera personer som fullmaktshavare. När flera personer blir behöriga att företräda fullmaktsgivaren är det viktigt att respektive förhållande som fullmaktshavare – liksom var och ens uppdrag – anges. Det går dessutom att utse de aktuella fullmaktshavarna i en specifik ordning. Om något oväntat sker, till exempel ifall fullmaktshavaren är på resa eller liknande, flyttas uppdraget till nästa angivna person.

Exempel på flera fullmaktshavare
Fullmaktsgivarens son A ska vara huvudsaklig fullmaktshavare. Om A inte kan utföra sitt uppdrag, får förhinder, blir sjuk eller inte vill, är den gode vännen B i stället fullmaktshavare. Om den gode vännen B inte kan agera fullmäktig får i stället brodern C i uppdrag att handla för fullmaktsgivarens räkning och så vidare. 

Exempel på hur fullmaktstagare kan ges olika rätt
Det går att ge respektive fullmaktshavare olika uppdrag och rättigheter. Som exempel kan fullmaktsgivarens son A sköta alla ekonomiska angelägenheter och ha rätt att företräda fullmaktsgivaren i sådana ärenden. Att sköta de ekonomiska angelägenheterna kan innebära att ingå lån, sköta aktier, förvalta tillgångar och så vidare. Vidare kan fullmaktsgivarens gode vän B ta hand om alla personliga angelägenheter och har rätt att företräda fullmaktsgivaren i sådana ärenden.
Den som sköter de personliga angelägenheterna kan vara den som bland annat kontaktar vårdpersonal, myndigheter och som ansvarar för social omsorg. 

Ska en framtidsfullmakt bevittnas?

Ett av formkraven för giltighet är att framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Utöver formkraven som tidigare listats rekommenderas följande:

1. Vittnena bör anteckna sina uppgifter på framtidsfullmakten, som till exempel adress, datum och personnummer.
2. Syftet med bevittning är att vittnena ska vara uppmärksamma. De ska i samband med bevittningen vittna om att fullmaktsgivaren vet om vad han eller hon gör, om hälsan tillåter skrivandet av dokumentet med mera. Det kan därför vara klokt att på dokumentet anteckna sådant som kan ha betydelse för framtidsfullmaktens giltighet.
3. Vittnena bör inte vara närstående, enligt lag. De bör exempelvis inte vara fullmaktsgivares eller fullmaktshavares make, sambo, barn, föräldrar, styvföräldrar, syskon, svärföräldrar och så vidare. All familj i rakt upp- och nedstigande led bör undvikas.
4. Vittnen som går bra är bland annat svåger, svägerska, goda vänner, andra former av släktskap och så vidare.

Vad händer om en fullmaktshavare missköter sig?

Det som är speciellt med framtidsfullmakter är att fullmaktshavaren inte har någon skyldighet att visa vad denne gör för fullmaktsgivarens räkning.
Ifall någon får misstanke eller märker att fullmaktshavaren missköter sig går det att anmäla till kommunens överförmyndare. Det kan vara fallet när fullmaktshavaren sätter sina egna intressen före fullmaktsgivarens eller på annat sätt tar okloka beslut som skadar fullmaktsgivaren. Överförmyndaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren avseende de uppdrag denne utfört. Om missbruk skett kan fullmaktshavaren förlora sin rätt på överförmyndarens beslut.

Sker någon granskning av fullmaktshavaren?

Granskare för löpande kontroll av fullmaktshavaren
Det sker alltså ingen kontroll av fullmaktshavaren som standard. Fullmaktsgivaren kan dock ha utsett en granskare, vilket ska framgå av fullmaktsdokumentet. 
En granskare är någon som kontrollerar att fullmaktshavaren agerar enligt fullmaktsgivarens intressen och inte för egen del. Det går att bestämma att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag för granskaren, det vill säga hur alla ärenden sköts för fullmaktsgivarens räkning. Om fullmaktsgivaren inte utsett en granskare kan i stället fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släkt begära att fullmaktshavaren (max) en gång om året lämnar in redovisning till dem.

Uppdrag och ansvar enligt framtidsfullmakten
Uppdraget ska genomföras enligt det beskrivna innehållet i framtidsfullmakten, vilket också inkluderar en lojalitets- och överläggningsplikt. Det innebär att fullmaktshavaren alltid måste agera utifrån fullmaktsgivarens intresse och ska utföra uppdraget enligt dennes vilja och önskemål samt diskutera betydelsefulla frågor. Vad som är betydelsefulla frågor kan skifta beroende på omständigheterna och situationen, men det gäller vanligtvis boendefrågor, köp och försäljning av vissa saker såsom av föremål, aktier med mera. 

Kan fullmaktsgivaren återkalla framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan välja att återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett får den personen också återkalla framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten upphör i de fall fullmaktsgivaren får tillbaka sin beslutsförmåga. Fullmakten fortsätter i huvudsak att gälla även efter att fullmaktsgivaren går bort. För att förhindra detta krävs att det framgår av dokumentet att den ska upphöra

Vad händer om fullmaktshavaren är “jävig”?

Ibland kan så kallade jävssituationer uppstå. Det innebär att om fullmaktshavaren har ett eget intresse i en fråga är denne obehörig att företräda fullmaktsgivaren. 

Exempel på jävssituationer

Utgångspunkt:
A har blivit sjuk och A:s framtidsfullmakt har börjat gälla. B är fullmaktshavare och har rätt att företräda A i alla A:s ekonomiska och personliga angelägenheter.

1. A ska sälja sin bostad. B är behörig att sälja bostaden för A:s räkning. B tänker dock köpa bostaden. B är inte behörig att sälja bostaden för A:s räkning eftersom B är partisk och exempelvis kan sänka priset för egen vinning. 
2. A ska köpa en ny bil. B är behörig att köpa en ny bil för A:s räkning. B har en make, C, som har en bil till försäljning. B är partisk i denna situation och är inte behörig att för A:s räkning köpa C:s bil. 

Förhållningssätt
I ovanstående situationer ska fullmaktshavaren (B) kontakta överförmyndaren och begära att en god man utses som företräder fullmaktsgivaren (A) i stället. Detta gäller alltså för det specifika ärendet. 

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Lagen om framtidsfullmakter

2017 fick vi en lag om framtidsfullmakter som gör det möjligt för enskilda att besluta om vem som i framtiden ska företräda dem. 

Framtidsfullmakten börjar gälla om – och när – fullmaktsgivaren drabbas av sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk störning. 

Innan lagen trädde i kraft fanns bara möjligheten till god man eller förvaltare, vilka inte utsågs av personen själv. 

Tack vare fullmakten kan man alltså själv utse vem som ska hjälpa till med det nödvändiga. 

Tanken är att en framtidsfullmakt leder till större bestämmande och integritet för människor i jämförelse med en god man eller förvaltare. 

Utformning av framtidsfullmakten

Lagen ställer upp krav för framtidsfullmakters giltighet, vilket går att läsa mer om i de nio punkterna här nedanför.

Det är väldigt viktigt att lagens krav följs annars är fullmakten ogiltig. 

Formkraven ger viss vägledning för utformandet, men utöver formkraven är tanken att fullmaktsgivaren själv är fri att välja vad fullmakten ska omfatta.

Det är även viktigt att fullmakten återspeglar den specifika situationen och önskemålen i fråga.

Framtidsfullmakt avseende bankärenden

Ibland vill fullmaktsgivaren att någon ska få rätt att företräda en i bankärenden. Det är upp till personen att själv bestämma vad som ska omfattas av framtidsfullmakten och inte.

Vad gäller bankärenden har Svenska bankföreningen tagit fram en framtidsfullmakt som gäller specifikt för bankärenden. Klicka på länken för att ladda ner mallen från Svenska bankföreningen.

Uppstår behovet att utforma en framtidsfullmakt bör en jurist alltid rådfrågas då enskilda situationer skiljer sig åt. 

skriva framtidsfullmakt

5 fördelar med en framtidsfullmakt

 1. Framtidsfullmakten ger en person möjligheten att själv styra över situationen i förväg, redan innan en eventuell sjukdom inträder.
  Den bidrar också till att den svåra situationen blir något lättare för ens nära och kära. När en fullmakt inte finns kan tingsrätten i stället ordna en god man till personen vid sjukdom eller liknande. Själva valet, processen och beslutandet kan ta tid, vilket i sin tur kan leda till frustration. Utan ett förordnande kan de närstående inte göra mycket, då de inte har några rättsliga medel att ta tillvara. Det underlättar därför med en framtidsfullmakt som redan löst situationen i förväg.
 2. Framtidsfullmakt ger en fortsatt kontroll över ekonomiska och personliga angelägenheter.
  Fullmaktshavaren har en plikt gentemot fullmaktsgivaren att diskutera viktiga frågor och alltid ta beslut enligt fullmaktsgivarens intressen.
 3. Det är en rätt att besluta vem som ska bli företrädare för en själv.
  Som konstaterats finns risken att tingsrätten beslutar om god man vid eventuell sjukdom eller liknande. Det är alltså inte den som är sjuk som får besluta om vem personen ska vara, vilket dock är fallet med en framtidsfullmakt.
 4. En vanlig fullmakt riskerar att sluta gälla i samband med sjukdom och liknande.
  Av detta skäl är det därför klokt att ha en framtidsfullmakt som börjar gälla. Den träder vanligtvis i kraft när fullmaktshavaren anser att det är dags, när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta självständiga beslut. Här finns ett krav på att sjukdomstillståndet hos fullmaktsgivaren ska vara varaktigt.
 5. En framtidsfullmakt ger en större frihet att planera framtiden och slippa oron.
  Genom att redan på förhand ha en framtidsfullmakt färdig undviker man stressen som annars kan uppstå. Med en framtidsfullmakt planerar man för framtiden på det sätt som man själv önskar.

Vi hjälper dig med framtidsfullmakt

Fullmakten kan vara generell men också begränsad

Författaren är fri att välja vad som ska omfattas och inte. När en fullmakt är generell omfattas alla angelägenheter, både personliga och ekonomiska. 

Vid begränsad fullmakt är det som framgår av fullmakten också det som gäller, det vill säga vad författaren faktiskt skrivit. 

Det måste framgå av framtidsfullmakten vad fullmaktshavaren ska sköta för fullmaktsgivarens räkning. 

Det går exempelvis att i framtidsfullmakten särskilt bestämma en rätt för fullmaktshavaren att sälja fastighet och bostad.  

Fullmaktshavaren ska meddela fullmaktsgivaren och närstående

När framtidsfullmakten börjat gälla ska fullmaktshavaren meddela fullmaktsgivaren att den trätt i kraft. 

Fullmaktshavaren har också ett ansvar att informera fullmaktsgivarens eventuella sambo – eller om han eller hon är gift – dennes make eller maka. 

Fullmaktsgivarens närmaste familj har också rätt att veta att fullmakten börjat gälla, exempelvis barn. 

Det är upp till fullmaktshavaren att välja om meddelandet sker muntligt eller skriftligt.

9 formkrav för framtidsfullmaktens giltighet 

 1. Fullmaktsgivaren måste vara myndig, det vill säga över 18 år och ha förmågan att ta hand om sina angelägenheter själv.
 2. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig.
 3. I dokumentet ska framgå att det är fråga om just en framtidsfullmakt.
 4. Det ska också framgå vem eller vilka som ges rätten att vara fullmaktshavare.
 5. Det ska i framtidsfullmakten framgå vad fullmakten avser, det vill säga vad fullmaktshavarna får rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning.
 6. I de fall övriga villkor finns ska dessa skrivas med i fullmaktsdokumentet.
 7. Bevittning krävs av två personer. Författaren kan inte vara vittne till sin egen framtidsfullmakt och inte heller fullmaktshavarna (mer om bevittning nedanför).
 8. Dokumentet måste alltid uppvisas i originalform.
 9. Ingen registrering av fullmakten krävs. 

Möt några av våra jurister

Catharina Looft

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Erica Seger

Se till att ha en klar bild om vad du önskar för slutresultat, så ser jag till att ordna så att du hamnar där juridiskt.

Marjan Pourhassan

Jag brinner för att arbeta med människor och finna innovativa juridiska lösningar som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov.


Gifta makar kan skriva framtidsfullmakt

I händelse av att den ene maken/makan blir sjuk, får försämrad hälsa eller psykisk störning är det den andre maken/makan som tar hand om den sjukes angelägenheter. 

Så här brukar det gå till i praktiken, även utan en framtidsfullmakt. Ifall det ändå vill säkras är det såklart klokt att skriva en fullmakt. 

Om de gifta makarna har gemensamma vuxna barn kan de även besluta om att ett eller flera av dessa ska vara fullmaktshavare. 

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.