Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Samboavtal

Samboavtal

Vad händer om du och din sambo ska separera? Visste du att sambor inte ärver varandra? Lavendla listar det viktigaste ni bör tänka på och hjälper er på vägen. Skriv samboavtal online eller få hjälp av våra jurister.

Skriv samboavtal

Skriv enkelt samboavtal själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Gör det själv för 690 krSkriv samboavtal online
 • Juridiskt korrekt samboavtal
 • Skriv online på 5 min
 • Om du efter köpet hellre vill upprätta avtalet med jurist, drar vi av kostnaden
Med jurist fr. 2 995 krBoka möte med jurist
 • Juridiskt korrekt samboavtal
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt samboavtal för er

Varför skriva samboavtal?

När du skriver ett samboavtal skapar du trygghet för både dig själv och för den du lever med.

Att upprätta ett samboavtal är ett utmärkt beslut för den som vill undvika onödigt bråk i samband med en separation.

Genom samboavtalet kan man ange egendom – och i sådana fall vilken – som (inte) ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. 

Sambor saknar många gånger det skydd som gifta har, och därför är det extra viktigt att se över vilka juridiska dokument som utifrån den specifika situationen bör finnas på plats. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


Vad är ett samboavtal och hur skrivs det?

De allra flesta som flyttar ihop eller funderar på att flytta ihop har någon gång stött på termen samboavtal”.

Paret kanske tycker att ett samboavtal låter som en god och klok idé eller kanske verkar det både tråkigt och oromantiskt. 

Att ha ett samboavtal på plats är dock av yttersta vikt, ifall något oväntat och plötsligt skulle inträffa i framtiden.

Samboavtalet är ett bindande juridiskt dokument mellan parterna. Det anger om viss egendom ska tas undan från eventuell bodelning vid en eventuell framtida separation. 

skriva samboavtal

Sambor som avser att skriva samboavtal bör klargöra vad som införskaffats för gemensam användning.

I diskussionen kan också bostadsfrågan vid en eventuell separation lösas, det vill säga om någon ska bo kvar, försäljning ska ske och så vidare. 

Ett samboavtal kan skrivas både innan och under samboförhållandet. Det är alltså möjligt att skriva ett samboavtal i efterhand om sambornas livssituation förändras. 

Köp av gemensam bostad där den ene betalar en större andel vid köpet är ett exempel på en förändrad livssituation för sambor. 

6 viktiga saker att veta om samboavtal 

 1. Det som enligt sambolagen ska delas lika på är det som sambor skaffat för gemensam användning. Som huvudregel avses bostad och bohag (till exempel möbler).
 2. Parterna i ett samboförhållande har ingen automatisk arvsrätt enligt lag, som däremot makar har. Den efterlevande sambon får behålla hälften av samboegendomen, som delas lika, det vill säga halva bostaden och halva den gemensamma egendomen.
 3. Sambor som inte skriver samboavtal omfattas av sambolagens bodelningsregler. Genom ett samboavtal kan lagens bodelningsregler helt eller delvis sättas ur spel.
 4. Ett samboavtal kan näst intill likställas med ett äktenskapsförord som ibland förekommer bland makar. Samboavtalet fyller dock en mer begränsad funktion. Eftersom det är viktigt att ta hänsyn till individuella behov är det bättre att prata med en jurist än att använda sig av en färdig mall.
 5. Ett samboförhållande ingås genom att två människor i en kärleksrelation flyttar ihop. Det innebär bland annat att två studiekamrater som bor ihop inte är sambos i lagens mening.
 6. Samboavtal medför inget ekonomiskt skydd vid ett dödsfall. Den sambo som vill ge sin efterlevande ett sådant skydd behöver skriva ett testamente.

Ta kontroll över din situation

Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.

Vi hjälper dig med samboavtal

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Kort om sambolagen

Sambolagen stiftades 1987 och syftar till att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande vid en eventuell separation eller dödsfall. När två ogifta i ett kärleksförhållande flyttar ihop blir sambolagen aktuell och börjar automatiskt att gälla.

Vad menas med ett samboförhållande?

Med ett samboförhållande menas två människor i en kärleksrelation som bor tillsammans. Sambolagen gäller endast för parterna i ett förhållande och inte två kompisar som bor ihop.

Ibland uppstår oklarheter kring om det faktiskt är fråga om ett samboförhållande eller inte och för att sambolagen ska bli tillämplig krävs en viss varaktighet av samboförhållandet.

Som tumregel sätts sex månaders samboskap upp för att vara sambor i lagens mening, men det finns såklart undantag eftersom alla situationer är unika.

7 punkter som talar för ett samboförhållande

 1. Parterna har gemensam folkbokföringsadress.
 2. Parterna har gemensamma barn.
 3. Parterna har gemensam ekonomi.
 4. Parterna har ett sexuellt samliv.
 5. Parterna har skrivit ett inbördes testamente.
 6. Parterna har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
 7. Parterna har skrivit ett samboavtal.

Vanliga frågor om samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Samboavtal är ett bindande juridiskt dokument mellan sambor. Det anger om viss egendom ska tas undan från eventuell bodelning vid en eventuell framtida separation. 

Vad bör framgå i samboavtalet?

I samboavtalet bör tydligt framgå vilka ägodelar som ska bli föremål (och inte) för bodelning. Det ska även framgå vad som ska ske med bostaden och om någon av parterna har rätt till en specifik sak.

Varför bör ett samboavtal skrivas?

Om sambor vill avvika från den likadelning av samboegendom som lagen ställer upp.

För att undvika onödigt bråk i samband med en eventuell separation.

Ifall sambor vill att viss egendom inte ska delas lika på, men önskar att annan egendom ska delas lika på vid bodelning.

Om sambor betalat olika mycket för deras gemensamma bostad eller bohag.

Vad går inte att åstadkomma genom ett samboavtal?

Det är inte möjligt att utvidga lagen till att avse annan egendom än samboegendom, som till exempel bankmedel eller bilar. Ifall parterna önskar att sådan egendom ska bli föremål för bodelning måste de gifta sig.

Det går inte att i samboavtal skriva bort regeln om övertagande av bostad i vissa situationer (läs mer nedan).

Efterlevande sambo har alltid rätt till ett minimiskydd enligt lag. Sambolagen anger att om ena sambon dör, har efterlevande sambo alltid rätt till ett belopp som motsvarar minst två prisbasbelopp det vill säga totalt 94 600 kronor (2020).

Vad är formkraven för ett samboavtal?

Samboavtalet ska vara skriftligt.

Samboavtalet ska signeras av bägge parter.

Kan man ändra ett samboavtal?

När parterna vill avtala något annat efter att det aktuella samboavtalet skrivits går det att ändra avtalet genom att skriva ett nytt samboavtal.

Det krävs ingen registrering för giltighet, som det gör med äktenskapsförord. Det finns inte heller något formkrav som kräver bevittning av samboavtalet.

När tillämpas samboavtalet?

Samboavtalet tillämpas först när separation sker alternativt när en av parterna går bort. Gemensam bostad och bohag ska delas lika på och likadelningen blir aktuell när någon part begär bodelning. Med bohag avses ägodelar som införskaffats av samborna tillsammans, till exempel hushållsapparater, teve och soffa. 

Den kostnad som respektive sambo lagt ner på ägodelar för gemensam användning spelar ingen roll. Det gör därmed ingen skillnad ifall sambo A betalat mycket mer än sambo B för egendomen, likadelning sker ändå. Allt som samborna äger ska dock inte delas lika enligt sambolagen. Det som respektive sambo äger sedan tidigare och tar med in i samboförhållandet behålls i en eventuell bodelning. 

Egendom som inte har en direkt koppling till sambornas boende, exempelvis bankmedel, båt och bil omfattas inte heller vid en eventuell bodelning.

Vad avses egentligen med gemensam bostad och bohag?

I bodelningen ingår endast gemensam bostad och bohag. Övriga tillgångar ska inte delas lika på. Sambolagen utesluter också vissa former av bostäder, bland annat husvagn, husbil och båt. 

Det som avses som bostad i lagens mening är hyresrätter och bostadsrätter (vanligtvis lägenheter) samt hus. De tidigare nämnda bostadsformerna kan självklart röra samboende, men bostaden kommer ändå inte bli föremål för bodelning även fast bostaden köpts för gemensamt bruk. Bostaden tillhör inte samboegendomen.

Hur upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållandes eventuella avslut har betydelse.Dels eftersom det är samboegendomen som parterna hade vid upphörandet som blir föremål för bodelning. Dels för att tidsfristen på ett år börjar att gälla, inom vilken parterna kan begära bodelning.

Ett samboförhållande upphör på något av följande sätt:
Samborna ingår äktenskap.
Parterna flyttar isär.
Någon av parterna avlider.
Någon av parterna ansöker om bodelningsman.
Någon av parterna ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
Någon av parterna väcker talan om övertagande av bostaden.

Vad händer vid oklarheter om ett samboförhållandes upphörande?

Ifall det på något vis är oklart om samboförhållandet upphört görs en bedömning av alla omständigheter i den specifika situationen.

Endast det faktum att samboförhållandet gått dåligt under lång tid spelar ingen roll för upphörandet. 

Det finns vissa faktorer som talar för att samboförhållandet faktiskt avslutats. Dessa är bland annat att flytten är anmäld till Skatteverket, att alla personliga saker har medförts, att eftersändning av post har begärts och att en ny permanent bostad har skaffats.

Vad kostar ett Samboavtal?

Priset för ett samboavtal beror på hur mycket, eller lite, hjälp du behöver. Skriver du det själv med våra digitala mallar kostar det 690kr. Vill du att en av våra jurister hjälper dig börjar kostnaden vid 2 995 kr.

Permanentbostad

Lagen tillämpas på permanentbostad och inte på fritidsbostad.

Det kan ibland vara tänkbart (även om det är ovanligt) att samborna har fler än en permanentbostad och då räknas båda bostäderna in i bodelningen. 

Det är endast bohaget i permanentbostaden som ingår i samboegendomen och ifall bohaget finns i fritidsbostaden är det inte samboegendom och ska därför inte heller bodelas.

Övertagande av bostad i vissa fall

Även om en bostad inte ska ingå i bodelningen kan den ändå bli föremål för övertagande.

Om bostaden inte är införskaffad för gemensamt bruk eller om en sambo haft bostaden innan samboförhållandet inleddes kan bostaden under vissa förutsättningar bli föremål för övertagande. Det gäller endast vid hyresrätter och bostadsrätter.

Den här regeln är tvingande och därför kan den inte att sättas ur spel genom samboavtal.

När kan övertagande bli aktuellt?

 • När parterna har barn tillsammans.
 • När den ena sambon har störst behov av bostaden och om ett sådant övertagande är skäligt och rimligt.
 • När synnerliga skäl för övertagande finns.

Vad menas med synnerliga skäl för övertagande?

Övertagande av boendet kan ske ifall den ena sambon bäst behöver boendet och när det samtidigt är skäligt att ett sådant övertagande sker. Om gemensamma barn inte finns krävs dock synnerliga skäl för övertagande.

När lagen anger termen ”synnerligen” ställs mycket höga krav och en bedömning sker i varje enskild situation. Frågor om övertagande har ibland kommit upp i domstol och då tar rätten hänsyn till dels sociala skäl och dels hur lång tid samboförhållandet varat.

Exempel på synnerliga skäl

 • Sambo A och B har varit tillsammans i nio år. Sambo A går bort och Sambo B är svårt sjuk.
 • Sambo A och B har levt i ett samboförhållande i 16 år utan gemensamma barn.

I båda situationer ansågs synnerliga skäl för övertagande av bostad finnas.

I den första situationen var det kombinationen av sociala skäl och samboförhållandets längd som var avgörande och i den andra situationen gavs endast förhållandets längd betydelse.

Samboavtal vid bostadsrätt

När ett övertagande av bostadsrätt sker är den övertagande sambon skyldig att betala ersättning till den andre sambon. 

Konkret innebär detta att den som övertar måste betala marknadspriset för bostadsrätten till dess ursprungliga ägare. 

Det finns en del viktiga punkter att tänka på när det gäller samboavtal vid bostadsrätt, och dessa kan du läsa mer om via länken.

Samboavtal vid hyresrätt

Gäller övertagandet en hyresrätt utgår ingen ersättning, oavsett hur attraktiv hyresrätten är. För samboavtal vid hyresrätt finns också vissa punkter som du inte får missa. Läs om dem via länken. 

När ska begäran om övertagande framföras?

Anspråket måste framställas inom ett år från att samboförhållandet upphörde.

Ifall den som vill framföra anspråk på övertagande har flyttat ut, måste begäran ske redan inom tre månader.

När parterna bidragit olika mycket

När situationen är sådan att en sambo ensam betalat hela kontantinsatsen – och dessutom står som ensam låntagare – kan bostadens värde ändå komma att delas på hälften. 

Det gäller också för allt bohag som exempelvis möbler, hushållsapparater och elektronik. För att undvika detta krävs ett samboavtal.

Gemensam ekonomi i samboskapet

Vad kan gemensam ekonomi i samboförhållandet innebära och vilka följder kan det få om inte ett samboavtal skrivits?

 • När bägge sambor står på ett gemensamt lån för bostadsköp medför detta att om en sambo inte kan betala sin andel av lånet, kan banken kräva den andra sambon på både amortering och ränta.
 • När gemensamt sparande förekommer – exempelvis för en resa eller bil – är det klokt att båda står som kontoinnehavare även om sparandet sker på en av sambornas konto. Det blir viktigt för att kunna bevisa bådas rätt till pengarna vid en eventuell separation. Eget sparande är ju inte föremål för bodelning och delas därför inte lika.
 • När en sambo har stora skulder – såsom hos Kronofogden – kan det också bli viktigt att bevisa vems egendom som tillhör vem. Annars finns risken att Kronofogden utgår från att värdefull egendom i hemmet tillhör den skuldsatta sambon och därmed beslagtar egendomen.

Det som inte ska delas lika på är

 • Egendom som en sambo fått genom krav om att den ska vara enskild via testamente, arv eller gåva.
 • Egendom som inte köpts för gemensam användning.
 • Egendom som parterna införskaffat före det aktuella samboförhållandet.
 • Egendom som inte har en direkt koppling till det gemensamma boendet.
 • Egendom som sambor i ett samboavtal uteslutit från bodelning.

Bodelning efter upplösning av ett samboförhållande

Bodelning måste inte ske efter att ett samboförhållande tar slut, det sker endast ifall någon av parterna begär det.

Inom senast ett år efter att förhållandet tagit slut måste någon av parterna begära bodelning. 

Tidskravet börjar just från och med samboförhållandets slut och det kan därför vara viktigt att veta tidpunkten för samboförhållandets upphörande.

Viktiga punkter om bodelning

 • Respektive andel beräknas och bägges skulder ska täckas.
 • Det finns en jämkningsregel i lagen som anger att en hälftendelning inte ska ske ifall det skulle vara oskäligt för någon. Med oskäligt menas orimligt. 
 • Den som har störst behov av den gemensamma bostaden får behålla den och bohaget om det anses rimligt. Den som inte får gemensam bostad eller bohag får i stället rätt till ersättning.
 • När sambor bor i en hyresrätt ges ingen ersättning till den som får flytta ut eftersom hyresrätter inte får överlämnas mot ersättning enligt hyreslagen.

Hur sker en begäran om bodelning?

Lagen ställer inte upp någon form för hur begäran om bodelning ska ske, men den sambo som begär bodelning måste alltid vara förberedd på att kunna bevisa att begäran skett.

Parten måste vara beredd på att kunna visa att begäran också skett inom tidskravet på ett år och att begäran faktiskt framförts till motparten.

En bodelning inleds vanligtvis med ett samtal parterna emellan, där en diskussion förs om hur bodelningen bör och önskas ske. 

Vid ett lyckat samtal, där parterna kommit överens om alla frågor och fördelningen av samboegendomen, krävs normalt ingen formell bodelning eller dokumentation. 

För de som önskar vara extra noggranna kan ett avtal skrivas och signeras som bekräftar att fördelningen av samboegendomen är klar.

Vad händer om ex-sambor inte kommer överens?

När parterna är oense om fördelningen ska en skriftlig bodelning utföras och skrivas under senast ett år efter separationen. 

Om en överenskommelse inte nås kan domstolen utse en bodelningsman.

En bodelningsman är i första hand en medlare, men kan också fatta egna beslut om hur bodelning mellan parterna ska ske.

Sambor har ingen arvsrätt enligt lagen

Det finns ingen skyddad arvsrätt mellan sambor enligt lag och efterlevande sambo garanteras heller inget starkt ekonomiskt skydd om någon av parterna skulle avlida. 

Det spelar ingen roll att samboförhållandet varat i flera år eller att samborna har gemensamma barn. För rätt till arv krävs ett testamente.

Om någon avlider fördelas den avlidnes egendom enligt lagens regler om arv (ärvdabalken). Det innebär att bröstarvingar, i första hand barn, får arvsrätt efter den avlidne sambon.

Det kan vara så att den avlidne inte har några bröstarvingar. Då fördelas arvet i stället till föräldrar eller syskon. 

Om samboförhållandet upphör till följd av ett dödsfall ska bodelning ske under förutsättning att den efterlevande sambon begär bodelning. 

Begäran måste senast ske vid bouppteckningsförrättningen som vanligtvis äger rum inom 90 dagar från dödsfallet. 

Det är endast den efterlevande sambon som får begära bodelning, inte den avlidnes arvingar. 

skriva avtal enligt sambolagen

Möt några av våra jurister

Catharina Looft

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Erica Seger

Se till att ha en klar bild om vad du önskar för slutresultat, så ser jag till att ordna så att du hamnar där juridiskt.

Marjan Pourhassan

Jag brinner för att arbeta med människor och finna innovativa juridiska lösningar som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov.


Testamente för att komplettera samboavtalet

För att skydda efterlevande sambo måste ett testamente skrivas. Förslagsvis kan ett inbördes testamente upprättas, vilket fungerar som ett gemensamt testamente. 

Testamentet är ett viktigt komplement till samboavtalet eftersom avtalet inte ger något ekonomiskt skydd till den efterlevande sambon. 

Ett samboavtal räcker inte för att bestämma arvsrätt med giltig verkan. För att en sådan önskan i verkligheten ska påverka efterlevande sambos arvsrätt måste det uttryckas i testamentet.

Observera att ärvdabalken har en tvingande regel som anger att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott

På grund av lagen spelar det ingen roll att det i testamentet står att all egendom ska hamna hos den efterlevande sambon, bröstarvingarna har arvsrätt i alla fall.

Komplettera samboavtalet med andra avtal

 • När båda parter i samboförhållandet står lika på både lån och ägande, men egentligen bidragit olika mycket till inköpet av en bostad behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev.
 • När den gemensamma bostaden belånats för endast en av sambornas privata bruk behöver samboavtalet kompletteras med ett regressavtal. Här kan vara fråga om exempelvis köp av bil eller båt. Om ett regressavtal inte skrivs finns risken att skulden delas lika mellan samborna, trots att endast en sambo använt pengarna.
 • Som tidigare nämnts behöver samboavtalet kompletteras med ett testamente ifall samborna önskar arvsrätt efter varandra.

Skriva samboavtal själv – kan man det? 

Det går att skriva ett samboavtal på egen hand, men vi på Lavendla Juridik rekommenderar ändå å det varmaste att stämma av med en familjerättsjurist. Därmed undviks alla risker för felaktigheter och tolkningsutrymme. 

Med ett samboavtal kan parterna fokusera på det som är viktigt och känna trygghet i att gräl om materiella ting inte uppstår vid en eventuell separation. För råd och tips kring utformningen av samboavtalet kan du kontakta oss på det sätt du föredrar.

Lavendla Juridik hjälper dig med samboavtalet

Att bli sambo är för många det mest fantastiska som hänt i livet. I ett sådant läge kan det kännas tråkigt och oromantiskt att överväga juridiska konsekvenser vid en eventuell framtida separation. 

Det är dock viktigt att vara medveten om sambolagens regler, som i stort innebär att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika om samboförhållandet upphör. 

Konkret kan detta innebära att en sambo som betalat för hela bostaden, i syfte att bo där tillsammans med sin partner, måste dela med sig av halva bostadens värde efter en separation.

För de sambor som vill gardera sig mot framtida bråk är ett samboavtal ett utmärkt verktyg. Ett samboavtal reglerar vem som ska äga vad efter en separation och kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsbestämmelser ur spel.

Vi hjälper dig

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Lena är en av våra rådgivare som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.