Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Samboavtal
 1. Lavendla Juridik

Samboavtal

SamboavtalAtt upprätta ett samboavtal är ett utmärkt beslut för den som vill undvika onödigt bråk i samband med en separation. Genom samboavtal kan man ange om någon egendom, och i sådana fall vilken, som (inte) ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Vill du ha hjälp med att upprätta ett samboavtal? Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan

Samboavtal: Topp 6 viktiga fakta och regler som du bör känna till

 1. Det som enligt sambolagen skall delas lika på är det som sambor skaffat för gemensam användning och som huvudregel avses bostad och bohag (t.ex. möbler).

 2. Parterna i ett samboförhållande har ingen automatisk arvsrätt enligt lag som makar har. Efterlevande sambo får behålla hälften av samboegendomen som delas lika, d.v.s. halva bostaden och sin halva gemensam egendom.

 3. Sambor som inte skriver samboavtal omfattas av sambolagens bodelningsregler. Genom ett samboavtal kan lagens bodelningsregler helt eller delvis sättas ur spel.

 4. Ett samboavtal kan nästintill likställas med ett äktenskapsförord som ibland förekommer bland makar. Samboavtalet fyller dock en mer begränsad funktion. Eftersom det är viktigt att ta hänsyn till individuella behov är det klokare att prata med en jurist än att använda sig av en mall.

 5. Ett samboförhållande ingås genom att två människor i en kärleksrelation flyttar ihop. Det leder t.ex. till att två studiekamrater som bor ihop inte är sambos i lagens mening.

 6. Samboavtal medför inget ekonomiskt skydd vid ett dödsfall. Den sambo som vill ge sin efterlevande ett sådant skydd behöver skriva ett testamente.

Vad är ett samboavtal och hur skrivs det?

De allra flesta som flyttar ihop eller funderar på att flytta ihop har någon gång stött på termen ”samboavtal”. Paret kanske tycker att ett samboavtal låter som en god och klok idé eller kanske verkar det både tråkigt och oromantiskt. Ett samboavtal är dock av yttersta vikt, ifall något oväntat och plötsligt skulle inträffa i framtiden.

Ett samboavtal är ett bindande dokument mellan parterna som anger ifall egendom ska tas undan från eventuell bodelning vid en eventuell framtida separation. Sambor som avser att skriva samboavtal bör klargöra vad som införskaffats för gemensam användning. I diskussionen kan också bostadsfrågan vid eventuell separation lösas, d.v.s. om någon ska bo kvar, ifall försäljning skall ske m.m. Ett samboavtal kan skrivas både innan och under samboförhållandet. Det är alltså möjligt att skriva ett samboavtal i efterhand ifall sambornas livssituation exempelvis förändras, exempelvis genom ett köp av gemensam bostad där den ene betalar en större andel vid köpet.

Läs vidare för gratis mall, exempel och för att bli upplyst om vad som gäller. Glöm inte att kontakta Lavendla på telefon 0770-33 90 70 eller mail om ytterligare frågor finns.

Kort om sambolagen

Sambolagen stiftades år 1987 och syftar till att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande vid en eventuell separation eller dödsfall. När två ogifta i ett kärleksförhållande flyttar ihop blir sambolagen aktuell och börjar automatiskt att gälla.

Vad menas med ett samboförhållande?

Med ett samboförhållande menas två människor i en kärleksrelation som bor tillsammans. Sambolagen gäller endast för parterna i ett förhållande och inte två kompisar som bor ihop. Ibland uppstår oklarheter ifall det faktiskt är fråga om ett samboförhållande eller inte och för att sambolagen ska bli tillämplig krävs en viss varaktighet av samboförhållandet. Som tumregel sätts sex månader upp för att vara sambor i lagens mening, men det finns såklart undantag eftersom alla situationer är unika.

7 punkter som talar för ett samboförhållande

 • Parterna har gemensam folkbokföringsadress.
 • Parterna har gemensamma barn.
 • Parterna har gemensam ekonomi.
 • Parterna har ett sexuellt samliv.
 • Parterna har skrivit ett inbördes testamente.
 • Parterna har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
 • Parterna har skrivit ett samboavtal.

Hur upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållandes eventuella avslut har betydelse. Dels eftersom det är samboegendomen som parterna hade vid upphörandet som blir föremål för bodelning och dels för att tidsfristen på ett år börjar att gälla, inom vilken parterna kan begära bodelning.

Ett samboförhållande upphör på något av följande sätt:

 • Samborna ingår äktenskap.
 • Parterna flyttar isär.
 • Någon av parterna avlider.
 • Någon av parterna ansöker om bodelningsman.
 • Någon av parterna ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
 • Någon av parterna väcker talan om övertagande av bostaden.

Vad sker om det finns oklarheter om ett samboförhållandes upphörande?

Ifall det på något vis är oklart om samboförhållandet upphört görs en bedömning av alla omständigheter i den specifika situationen. Endast det faktum att samboförhållandet gått dåligt under lång tid spelar ingen roll för upphörandet. Det finns vissa faktorer som talar för att samboförhållandet faktiskt avslutats. Dessa är bl.a. att flytten är anmäld till skatteverket, att alla personliga saker har medförts, att eftersändning av post har begärts och att en ny permanent bostad har skaffats.

Vad bör framgå av samboavtalet?

I samboavtalet bör tydligt framgå vilka ägodelar som ska bli föremål (och inte) för bodelning. Det ska också framgå vad som ska ske med bostaden samt ifall någon av parterna har rätt till en specifik sak.

Varför bör ett samboavtal skrivas?

 • Ifall sambor vill avvika från den likadelning av samboegendom som lagen ställer upp.
 • För att undvika onödigt bråk i samband med en eventuell separation.
 • Ifall sambor vill att viss egendom inte ska delas lika på, men önskar att annan egendom ska delas lika på vid bodelning.
 • Ifall sambor betalat olika mycket för deras gemensamma bostad eller bohag.

Vad går inte att åstadkomma genom ett samboavtal?

 • Det är inte möjligt att utvidga lagen till att avse annan egendom än samboegendom, som t.ex. bankmedel eller bilar. Ifall parterna önskar att sådan egendom ska bli föremål för bodelning får de gifta sig.
 • Det går inte att i samboavtal skriva bort regeln om övertagande av bostad i vissa situationer (läs mer nedan).
 • Efterlevande sambo har alltid rätt till ett minimiskydd enligt lag. Sambolagen anger att om ena sambon dör, har efterlevande sambo alltid rätt till ett belopp som motsvarar minst två prisbasbelopp d.v.s. totalt 94 600 kr (år 2020).

2 formkrav för samboavtal!

 1. Samboavtalet ska vara skriftligt.
 2. Samboavtalet ska signeras av bägge parter.

Ändra samboavtalet genom att skriva ett nytt

Ifall parterna vill avtala något annat efter att det aktuella samboavtalet skrivits går det att ändra avtalet genom att skriva ett nytt samboavtal. Det krävs ingen registrering för giltighet, som det gör med äktenskapsförord. Det finns inte heller något formkrav som kräver bevittning av samboavtalet.

Vad ska delas lika på vid en samboseparation?

Samboavtalet tillämpas först när separation sker alternativt när en av parterna går bort. Gemensam bostad och bohag ska delas lika på och likadelningen blir aktuell när någon part begär bodelning. Med bohag avses ägodelar som införskaffats av samborna tillsammans, t.ex. hushållsapparater, TV, soffa m.m. Den kostnad som respektive sambo lagt ner på ägodelar för gemensam användning spelar ingen roll. Det gör därmed ingen skillnad ifall sambo A betalat mycket mer än sambo B för egendomen, likadelning sker ändå.

Allt som samborna äger ska dock inte delas lika enligt sambolagen. Det som respektive sambo äger sedan tidigare och tar med in i samboförhållandet behålls i en eventuell bodelning. Egendom som inte har en direkt koppling till sambornas boende, t.ex. bankmedel, båt, bil m.m. omfattas inte heller vid en eventuell bodelning.

Video under 2 min om samboavtal!

Vad avses egentligen med gemensam bostad och bohag?

I bodelningen ingår endast gemensam bostad och bohag. Övriga tillgångar skall inte delas lika på. Sambolagen utesluter också vissa former av bostäder, bl.a. husvagn, husbil och båt. Det som avses som bostad i lagens mening är hyresrätter och bostadsrätter (vanligtvis lägenheter) samt hus. De tidigare nämnda bostadsformerna kan självklart röra samboende, men bostaden kommer ändå inte bli föremål för bodelning även fast bostaden köpts för gemensamt bruk. Bostaden tillhör inte samboegendomen.

Permanentbostad

Lagen tillämpas på permanentbostad och inte på fritidsbostad. Det kan ibland vara tänkbart (även om det är ovanligt) att samborna har fler än en permanentbostad och då räknas båda bostäderna in i bodelningen. Det är endast bohaget i permanentbostaden som ingår i samboegendomen och ifall bohaget finns i fritidsbostaden är det inte samboegendom och ska heller inte bodelas.

Övertagande av bostad i vissa fall

Även ifall en bostad inte ska ingå i bodelningen kan den ändå bli föremål för övertagande. Om bostaden inte är införskaffad för gemensamt bruk eller om en sambo haft bostaden innan samboförhållandet inleddes kan bostaden under vissa förutsättningar bli föremål för övertagande. Det gäller endast vid hyresrätter och bostadsrätter.

OBS! Regeln är tvingande och går inte att sätta ur spel genom samboavtal.

När kan övertagande bli aktuellt?

 • Ifall parterna har barn tillsammans
 • Ifall ena sambon har störst behov av bostaden och om ett sådant övertagande är skäligt och rimligt.
 • Ifall synnerliga skäl för övertagande finns.

Vad menas med synnerliga skäl för övertagande?

Övertagande av boendet kan ske ifall den ena sambon bäst behöver boendet och när det samtidigt är skäligt att ett sådant övertagande sker. Ifall gemensamma barn inte finns krävs dock synnerliga skäl för övertagande. När lagen anger termen ”synnerligen” ställs mycket höga krav och en bedömning sker i varje enskild situation. Frågor om övertagande har ibland kommit upp i domstol och då tar rätten hänsyn till dels sociala skäl och dels hur lång tid samboförhållandet varat.

Exempel

 • Sambo A och B har varit tillsammans i nio år. Sambo A går bort och Sambo B är svårt sjuk.
 • Sambo A och B har levt i ett samboförhållande i 16 år utan gemensamma barn.

I båda situationer ansågs synnerliga skäl för övertagande av bostad finnas. I den första situationen var det kombinationen av sociala skäl och samboförhållandets längd som var avgörande och i den andra situationen gavs endast förhållandets längd betydelse.

Samboavtal vid bostadsrätt

Ifall ett övertagande av bostadsrätt sker är den övertagande sambon skyldig att betala ersättning till den andra sambon. I verkligheten innebär det att övertagande part måste betala marknadspris för bostadsrätten till dess ursprungliga ägare. Det finns en del viktiga punkter att tänka på när det gäller samboavtal vid bostadsrätt

Samboavtal vid hyresrätt

Gäller övertagandet en hyresrätt utgår ingen ersättning, oavsett hur attraktiv hyresrätten än kan vara. För samboavtal vid hyresrätt finns också vissa punkter som du inte får missa.

När ska begäran om övertagande framföras?

Anspråket måste framställas inom ett år från att samboförhållandet upphörde. Ifall den som vill framföra anspråk på övertagande har flyttat ut, måste begäran ske redan inom tre månader.

När parterna bidragit olika mycket

Ifall en sambo ensam betalat hela kontantinsatsen och dessutom står som ensam låntagare kan bostadens värde ändå komma att delas på hälften. Det gäller också för allt bohag som exempelvis möbler, hushållsapparater, elektronik m.m. För att undvika detta krävs ett samboavtal.

Gemensam ekonomi

 • Ifall bägge sambor står på ett gemensamt lån för t.ex. bostadsköp, innebär det att ifall en sambo inte kan betala sin andel av lånet, kan banken kräva den andra sambon på både amortering och ränta.
 • När gemensamt sparande förekommer, t.ex. till en resa eller bil, är det klokt att båda står som kontoinnehavare även ifall sparandet sker på en utav sambornas konto. Det blir viktigt för att kunna bevisa bådas rätt till pengarna vid en eventuell separation. Eget sparande är ju inte föremål för bodelning och delas därför inte lika.
 • Ifall en sambo har stora skulder, t.ex. hos Kronofogden, kan det också bli viktigt att bevisa vems egendom som tillhör vem. Annars finns risken att Kronofogden utgår från att värdefull egendom i hemmet tillhör den skuldsatta sambon och därmed beslagtar egendomen.

Det som inte ska delas lika på är:

 • Egendom som en sambo fått genom krav om att den ska vara enskild via testamente, arv eller gåva.
 • Egendom som inte köpts för gemensam användning.
 • Egendom som parterna införskaffat före det aktuella samboförhållandet.
 • Egendom som inte har en direkt koppling till det gemensamma boendet.
 • Egendom som sambor i ett samboavtal uteslutit från bodelning.

Bodelning efter upplösning av ett samboförhållande

Bodelning måste inte ske efter att ett samboförhållande tar slut, det sker endast ifall någon av parterna begär det. Inom senast ett år efter att förhållandet tar slut måste någon av parterna begära bodelning. Tidskravet börjar från och med att samboförhållandet tar slut och det kan därför vara viktigt att veta tidpunkten för samboförhållandets upphörande (läs mer nedan).

Några viktiga punkter om bodelning

 • Respektive andel beräknas och bägges skulder ska täckas.
 • Det finns en jämkningsregel i lagen som anger att en hälftendelning inte ska ske ifall det skulle vara oskäligt (d.v.s. orimligt) för någon.
 • Den som har störst behov av den gemensamma bostaden får behålla den och bohaget ifall det anses rimligt. Den som inte får gemensam bostad eller bohag får istället rätt till ersättning.
 • När sambor bor i en hyresrätt ges ingen ersättning till den som får flytta ut eftersom hyresrätter inte får överlämnas mot ersättning enligt hyreslagen.

Hur sker en begäran om bodelning?

Lagen ställer inte upp någon form för hur begäran om bodelning ska ske, men den sambo som begär bodelning måste alltid vara förberedd på att kunna bevisa att begäran skett. Parten måste vara beredd på att kunna visa att begäran också skett inom tidskravet på ett år och att begäran faktiskt framförts till motparten.

En bodelning inleds vanligtvis med ett samtal parterna emellan där en diskussion förs om hur bodelningen bör och önskas ske. Vid en lyckad konversation där parterna kommit överens om alla frågor och fördelningen av samboegendomen krävs normalt ingen formell bodelning eller dokumentation. För de som önskar vara extra noggranna kan ett avtal skrivas och signeras som bekräftar att fördelningen av samboegendomen är klar.

Vad händer ifall ex-sambor inte kommer överens?

Om parterna är oense om fördelningen ska en skriftlig bodelning utföras och skrivas under senast ett år efter separationen. Ifall en överenskommelse inte nås kan domstolen utse en bodelningsman. En bodelningsman är i första hand en medlare, men kan också fatta egna beslut om hur bodelning mellan parterna ska ske.

Sambor har ingen arvsrätt

Det finns ingen skyddad arvsrätt mellan sambor enligt lag och efterlevande sambo garanteras inget starkt ekonomiskt skydd ifall någon av parterna skulle avlida. Det spelar ingen roll ifall samboförhållandet varat i flera år eller ifall samborna har gemensamma barn. För rätt till arv krävs ett testamente.

Om någon avlider fördelas den avlidnes egendom enligt lagens regler om arv (ärvdabalken). Det innebär att bröstarvingar, i första hand barn, får arvsrätt efter den avlidne sambon. Om den avlidne inte har några bröstarvingar fördelas arvet istället till föräldrar eller syskon. Ifall samboförhållandet upphör till följd av ett dödsfall ska bodelning ske under förutsättning att den efterlevande sambon begär bodelning. Begäran måste senast ske vid bouppteckningsförrättningen som vanligtvis äger rum inom 90 dagar från dödsfallet. Det är endast efterlevande sambo som får begära bodelning, inte den avlidnes arvingar

Testamente för att komplettera samboavtalet

För att skydda efterlevande sambo måste ett testamente skrivas. Förslagsvis kan ett inbördes testamente skrivas, vilket fungerar som ett gemensamt testamente. Testamentet är ett viktigt komplement till samboavtalet eftersom samboavtalet inte ger något ekonomiskt skydd till efterlevande sambo. Ett samboavtal räcker inte för att bestämma arvsrätt med giltig verkan. För att en sådan önskan i verkligheten ska påverka efterlevande sambos arvsrätt måste det uttryckas i testamentet.

OBS! I ärvdabalken finns en tvingande regel som anger att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott och det spelar ingen roll ifall det i testamentet står att all egendom ska hamna hos efterlevande sambo.

Komplettera samboavtalet med andra avtal

 • Om båda parter i samboförhållandet står lika på både lån och ägande, men egentligen bidragit olika mycket till inköpet av en bostad behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev.
 • Ifall den gemensamma bostaden belånats för endast en av sambornas privata bruk behöver samboavtalet kompletteras med ett regressavtal. Här kan vara fråga om t.ex. köp av bil, båt m.m. Ifall ett regressavtal inte skrivs finns risken att skulden delas lika mellan samborna, trots att endast en sambo använt pengarna.
 • Som tidigare nämnts behöver samboavtalet kompletteras med ett testamente ifall samborna önskar arvsrätt efter varandra.

Att skriva samboavtal själv

Det går att skriva ett samboavtal på egen hand men vi på Lavendla rekommenderar varmt att stämma av med en familjerättsjurist. Därmed undviks alla risker för felaktigheter och tolkningsutrymme. Med ett samboavtal kan parterna fokusera på det som är viktigt och känna trygghet i att gräl om materiella ting inte uppstår vid en eventuell separation. För råd och tips kring utformningen av samboavtalet kan ni kontakta oss via mail.

Gratis mall och exempel på samboavtal

Vi på Lavendla kan erbjuda en gratis mall på samboavtal. Mallen fungerar inte som ett färdigt samboavtal men kan användas som en juridisk ram för hur avtalet bör se ut. Det är viktigt att notera att en mall inte tar hänsyn till särskilda och specifika behov som kan finnas, utan utgör endast ett förslag på ett samboavtal. Vi uppmanar alltid att konsultera med en jurist för att se till att samboavtalet är korrekt, giltigt och passar den aktuella situationen.

Lavendla Juridik hjälper er med samboavtalet

Att bli sambo är för många det mest fantastiska som hänt i livet. I ett sådant läge kan det kännas tråkigt och oromantiskt att överväga juridiska konsekvenser vid en eventuell framtida separation. Det är dock viktigt att vara medveten om sambolagens regler, som i stort innebär att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika om samboförhållandet upphör. Konkret kan detta innebära att en sambo som betalat för hela bostaden, i syfte att bo där tillsammans med sin partner, måste dela med sig av halva bostadens värde efter en separation.

För de sambor som vill gardera sig mot framtida bråk är ett samboavtal ett utmärkt verktyg. Ett samboavtal reglerar vem som ska äga vad efter en separation och kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsbestämmelser ur spel.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Samboavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Lavendla Juridik