Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Boutredningsman
 1. Lavendla Juridik

Boutredningsman

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Boutredningsmannen har bl.a. i uppdrag att ta hand om och reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor. Om du vill ha hjälp med förvaltningen av ett dödsbo där du är delägare är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Boutredningsmannens uppgift och befogenheter

Boutredningsmannen har som uppgift att i första hand verka för att dödsbodelägarna ska inta en gemensam ståndpunkt kring fördelningen av arvet men kan också, om dödsbodelägarna inte kan kompromissa, fatta självständiga beslut. Denne person får dock inte sälja fast egendom eller tomträtt utan att ha inhämtat samtliga dödsbodelägares samtycke eller fått ett godkännande från tingsrätten.

Boutredningsmannen reder ut och förbereder dödsboet för arvskifte och om det önskas kan denne också fördela arvet efter arvskiftet förberetts. Ett tvångsbeslut kan ges om dödsbodelägarna inte kan nå en gemensam lösning. Ifall bouppteckning inte skett är det också boutredningsmannens ansvar att det sker. 

Boutredningsmannen ansvarar för dödsboutredningen

Det är boutredningsmannen som övertar ansvaret och behörigheten över dödsboet från dödsbodelägarna och agerar dödsboförvaltare. Denne företräder dödsboet och har rätt att väcka talan i eventuella tvister. Personen betalar dödsboets skulder med de tillgångar som finns och försöker nå överenskommelser med långivare om tillgångarna inte räcker till. I slutändan kan boutredningsmannen ansöka om konkurs om det anses lämpligt.

Det är alltså boutredningsmannen som ansvarar för de mesta kring dödsboutredningen. Boutredningen är samlingsnamnet för allt som sker kring dödsboet, vilket inkluderar bouppteckning, förvaltning, arvskifte och avveckling.

5 situationer då en boutredningsman kan utses

 1. När dödsboet inte kan tas hand om av dödsbodelägarna.
 2. När dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska skötas.
 3. När dödsboet är för omfattande eller komplicerat.
 4. Ifall dödsbodelägarna är många eller bor långt ifrån varandra.
 5. När den avlidne har skulder hos långivare som riskeras att inte bli betalda. 

Kostnaden betalas av dödsboet

Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete, vilket primärt ska finansieras av dödsboets tillgångar. Om dödsboet inte kan betala är det sökanden som i sista hand blir ansvarig för kostnaden. Hur stort arvodet blir varierar beroende på dödsboets komplexitet, hur mycket som ska utredas och hur samarbetsvilliga dödsbodelägarna är. 

Den som är dödsbodelägare bör därför göra sitt bästa för att underlätta boutredningsmannens arbete, eftersom onödiga arbetstimmar kommer att ha en direkt negativ inverkan på det egna arvet.

Dödsbodelägarna bör fundera över vilka frågor de har till boutredningsmannen och det kan underlätta att vara förberedd, dela med sig av information och besvara frågor så tydligt som möjligt. Processen drivs då framåt och ett beslut kan nås snabbare, smidigare och det slipper bli extra kostsamt. 

För- och nackdelar med en boutredningsman

Fördelar

 • Tvingar fram ett beslut och dödsboet kan avvecklas. 
 • Situationen bedöms av en skicklig och kunnig jurist eller advokat.
 • Resultatet blir försvarligt och oftast godtagbart. 

Nackdelar

 • Det kan bli dyrt och kostsamt att anlita sådan jurist eller advokat.
 • Den som gör ansökan kan bli betalningsskyldig ifall dödsboets tillgångar inte räcker till betalning.
 • Det är inte lämpligt att en boutredningsman utses i dödsbon med få tillgångar.

Vem kan utses till boutredningsman?

Det är tingsrättens uppdrag att utse en bodelningsman, som oftast är en advokat eller jurist. För den sökande finns dock möjligheten att föreslå någon som är villig att ta sig an uppdraget och då väljer tingsrätten den personen som boutredningsman. Ifall det finns en testamentsexekutor är det i första hand den som också blir boutredningsman.

Boutredningsman tilldelas av tingsrätten efter ansökan

Efter att ansökan om boutredningsman skett av en dödsbodelägare, testamentsexekutor eller någon av dödsboets borgenärer kan tingsrätten utse denna person. När så skett övertar denne ansvaret för boutredningen och den löpande förvaltningen av dödsboet.

6 steg: Så sker ansökan om boutredningsman

 1. Vissa uppgifter om den sökande, dödsbodelägarna och den avlidne måste finnas med i ansökan (namn, adress, personnummer m.m.).
 2. Det går att ge ett förslag på en boutredningsman, om inget förslag ges skrivs i ansökan att tingsrätten får utse en lämplig person.
 3. Ifall den avlidne har ett testamente ska det bifogas i bestyrkt kopia och om det finns en testamentsexekutor ska kontaktuppgifter till personen skrivas med.
 4. Vissa handlingar ska skickas med, bl.a. dödsfallsintyg, bouppteckning och eventuell fullmakt.
 5. Sökanden ska skriva under ansökan och en avgift på 900 kr tillkommer.
 6. Ansökan lämnas eller skickas till tingsrätten i den kommun där den avlidne var folkbokförd.

Skillnaden mellan boutredningsman, skiftesman och testamentsexekutor

Boutredningsmannen får ensam besluta om skötseln av dödsboet och företräder dödsboet. Denne är skiftesman och därför behövs ingen ansökan om skiftesman.

Skiftesmannens uppgift är att få dödsbodelägarna att komma överens om fördelningen tillgångarna. Skiftesmannen kan bara fördela egendomen i dödsboet och har alltså ingen behörighet att sköta om dödsboet. Om en gemensam lösning inte nås får skiftesmannen meddela ett tvångsskifte.

Testamentsexekutorns uppdrag är att se till att tillgångarna fördelas enligt den avlidnes testamente. Uppdraget ges oftast till den jurist eller advokat som hjälpt till med testamentet. Om ens familjesituation är komplicerad är det klokt att ha en testamentsexekutor. Till skillnad från en boutredningsman har en testamentsexekutor rätt att sälja fast egendom. Testamentsexekutorn är också skiftesman.

Vid missnöje med boutredningsman och eventuellt tvångsskifte

Om en boutredningsman är olämplig eller om det finns andra skäl till att boutredningsmannen inte sköter sitt uppdrag kan tingsrätten besluta att uppdraget upphör. Det är endast någon som är beroende av boutredningen som får göra sådan begäran.

Om boutredningsmannen beslutar om ett tvångsskifte och dödsbodelägarna är missnöjda med beslutet, kan de överklaga tvångsskiftet inom fyra veckor. Efter att tidsfristen passerat försvinner rätten att överklaga och beslutet som boutredningsmannen nått börjar att gälla.

Har du fler funderingar? Kontakta Lavendla

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring boutredningsman eller andra frågor kring ett dödsbo? Då är det klokt att ta kontakt med en professionell jurist. Du når Lavendla på 0770 – 33 90 70, via mail eller kontakformuläret nedan.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Boutredningsman och har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.