Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente
 1. Lavendla Juridik

Testamente

Testamentet fyller en viktig funktion efter att någon går bort. Det har en speciell karaktär eftersom det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet. De flesta skriver testamente eftersom de önskar sina ägodelar hamna hos nära, kära eller en välgörenhetsorganisation de brinner starkt för. Kontakta Lavendla Juridik för hjälp med ditt testamente på 0770 - 33 90 70 eller via kontaktformuläret längre ned.

Genom att skriva testamente kan testator bestämma vem som ska ta emot vad, på vilket sätt och ifall egendom ska ges bort med speciella krav. Om testamente inte finns fördelas ägodelarna enligt svensk lag till den avlidnes släkt och familj. Det kan verka svårt att skriva testamente själv med de regler och krav som finns. Det finns en mängd frågor som kan komma upp, exempelvis vem som ska bevittna testamentet, vart förvaring ska ske, om registrering krävs hos Skatteverket eller särskilda frågor om särkullbarn? Bläddra ner för att bli expert på testamente och för att ta del av gratis mall, blankett och exempel.

Att skriva testamente: 10 viktiga regler som du bör känna till!

 1. Ett testamente är den enda handling som gör det möjligt att avvika från de arvsbestämmelser som återfinns i ärvdabalken

 2. Det är inte möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv) arvlösa med hjälp av ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen.

 3. Det går alltid att återkalla ett testamente. Det kan göras genom att testamentet förstörs, ett nytt skrivs eller genom att testator tydligt anger att innehållet inte längre är dennes vilja. Det finns alltså inga regler att följa här.

 4. Det går att göra tillägg till testamentet. Då måste lagens formkrav följas, vilka nämnts tidigare. Ett testamente som är giltigt går inte att ändra i eftersom ett nytt testamente måste skrivas. 

 5. Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är formellt ogiltigt eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet klandras genom en domstolsprocess.

 6. Om ett testamente innehåller ett villkor om att den testamenterade egendomen ska vara ”enskild” innebär det att egendomen inte omfattas vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera. Detta är ett effektivt sätt att ”skydda” den testamenterade egendomen.

 7. Det finns goda möjligheter att förvara testamentet på en säker plats men det är inget krav för giltighet. En trygg förvaring av testamentet är ett sätt för författaren att säkra att testamentet verkligen kommer fram efter att denne går bort.

 8. Testamentet ska inte registreras någonstans för att vara giltigt enligt lag.

 9. Den som upprättat testamentet ska som huvudregel vara myndig.

 10. I testamentet kan en testamentsexekutor utses som då blir ansvarig för allt som rör testamentet.

Vad är ett testamente och hur skriver man ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testator (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att testamentet ska vara giltigt måste det skrivas under av testatorn och bevittnas av två personer. Som huvudregel ska testator vara myndig, men även omyndiga personer får upprätta testamenten. Testamentet får då bara omfatta inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete.

De som bevittnar testamentet får själva inte omfattas av testamentet, även om det inte är nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och ska inte registreras någonstans.

Därför bör ett testamente skrivas

Om det finns en önskan att de arvsregler som finns i ärvdabalken inte ska följas är ett testamente absolut nödvändigt. Om testator saknar bröstarvingar är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen som efterlämnas. Släktingar som inte är bröstarvingar har nämligen ingen tvingande rätt till arv. Det kan vara viktigt att skriva testamente ifall testator önskar att sin sambo ska ha rätt till arv, eftersom det enligt lag inte finns någon arvsrätt mellan sambor. Det finns endast en rätt till gemensam bostad och bohag. 

Vad gäller särkullbarn har de en rätt att direkt ärva sin bortgångna förälder. Särkullbarn är barn utanför äktenskap eller samboförhållande. I takt med att familjekonstellationer kan se ut på många olika sätt kan det därför vara viktigt att skriva testamente.

Gratis mall på testamente

Lavendla erbjuder en gratis mall på testamente för personer som själva vill skriva sitt testamente. Alla situationer är unika och vi vill upplysa om vikten av att mallen inte är upprättad och anpassad utifrån just din specifika situation. Ett testamente måste innehålla en viss form för att vara giltigt och om testamentet inte uppfyller dessa krav är det utan verkan. Om en mall på testamente används finns därför risken att testamentet inte är giltigt, alternativt att det inte önskat utfall. Upprättar ni själva ert testamente från en mall rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist för att granska och säkerställa att det är korrekt utfört. Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik på 0770-33 90 70 eller via mail

8 viktiga tips för att skriva ett testamente själv!

 1. Formulera testamentet tydligt. Det är otroligt viktigt att tydligt formulera vad önskan är med testamentet eftersom oklarheter i testamentet vanligen upptäcks först efter att testatorn avlidit.

 2. Skilj mellan fri förfoganderätt och full äganderätt i testamentet.

 3. Ange om någon egendom ska ges bort med villkor om att vara enskild.

 4. Glöm inte bort formkraven för testamentet! Dessa ställs upp i sin helhet längre ned.

 5. Om ett nytt testamente skrivs så förstör det äldre testamentet. Då finns ingen risk att det äldre testamentet kommer fram och skapar problem mellan arvingar och testamentstagare.

 6. Förvara testamentet på en säker plats för att öka känslan av trygghet. Testamentet kan exempelvis förvaras hos en jurist eller i ett bankfack.

 7. Var utförlig och noggrann i testamentet. Det ska helst inte finnas något utrymme för tolkning i testamentet, utan det ska vara detaljrikt och begripligt. Juridiska begrepp som inte behärskas bör inte användas i testamentet eftersom det ökar risken för felaktigheter.

 8. Slutligen, om testamentsmallen används måste den fyllas ut utifrån testators behov. Ett testamente behöver dessutom inte kosta mycket om du väljer att stämma av med en jurist, kontakta oss för prisförslag0770-33 90 70.

Exempel på inledning till testamente och bevittning

Ett testamente kan inledas på följande vis: 

”Jag, Alva Algren, förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap ska fördelas enligt följande…”  

En bevittning kan se ut på följande vis:

”Att Alva Algren på denna dag med fullt förstånd och fri vilja förklarat denna handling utgöra hennes yttersta vilja och testamente, samt att hon undertecknat handlingen, bekräftar undertecknande, samtidigt närvarande och speciellt kallade vittnen.” 

Vad kan jag inte påverka med hjälp av ett testamente?

Den mest betydelsefulla begränsningen gällande vad som kan bestämmas i ett testamente är att det inte går att göra bröstarvingar arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket utgör hälften av kvarlåtenskapen. Om du har två barn och efterlämnar 100 000 kr i tillgångar är det därför endast möjligt att testamentera bort 50 000 kr. Ett testamente ska heller inte förväxlas med ett äktenskapsförord, som har att göra med bodelning efter skilsmässa och dödsfall. 

Testamentets regler & formkrav - ett måste för att testamentet ska vara giltigt

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda. Om ett eller flera formkrav inte uppfylls är testamentet i sin helhet ogiltigt. Formkraven framgår av ärvdabalken där det står att ett testamente måste uppfylla följande grundläggande villkor:

 • Testamentet ska vara upprättat av en person som fyllt 18 år. Personer som fyllt 16 år är dock behöriga att testamentera bort inkomster som de själva arbetat ihop.
 • Testamentet ska vara skriftligt.
 • Testamentet ska skrivas under av testatorn.
 • Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara på plats när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena ska också skriva under testamentet.

Förutom de grundläggande villkoren är det klokt att ha med följande i testamentet:

 • En så kallad vittnesmening. En vittnesmening är en formulering där vittnena intygar att testatorn upprättat testamentet vid fullt förstånd och vilket datum detta har skett.
 • Vittnenas personnummer.

Att kunna kontakta vittnena är betydelsefullt

I situationer där testamentet kan komma att ifrågasättas kan vittnena behöva komma med förklarande uppgifter. Vilka vittnen som väljs kan därför vara viktigt för testamentets eventuella oklarhet eller klander. Ett tips är att välja vittnen som är yngre än författaren, vilket gör det mer sannolikt att de lever ifall testamentet visar sig vara oklart efter att testatorn gått bort. Det förutsätter också att det går att få kontakt med vittnena i framtiden och därför kan exempelvis deras personnummer vara bra att ha med i testamentet. En så kallad vittnesmening är likaså klokt att ha med, vilket är en formulering där vittnena intygar att författaren skrivit testamentet vid fullt förstånd och vilket datum det har skett.

Testamente

Så kan ett testamente ändras eller upphävas

Ett testamente kan när som helst ändras eller upphävas. Det är i en ändringssituation väldigt viktigt att efterleva precis samma formkrav som gäller vid upprättande av ett helt nytt testamente.

Bara för att ett testamente en gång upprättats är det inte säkert att testatorns vilja kommer att förbli densamma under resten av livet. Nya önskemål, behov och prioriteringar kan uppkomma och i ett sådant scenario behöver det befintliga testamentet antingen upphävas eller ändras. Det bästa sättet att upphäva ett testamente är att förstöra det. Testamenten är bara juridiskt giltiga i original, så om ett ursprungligt testamente bränns upp eller strimlas har eventuella kopior inte något värde. Dock är det bra att vid ett upphävande även förstöra kopior, för att minimera risken för konflikter bland de framtida dödsbodelägarna.

Vid ändring av testamente ska samma formkrav följas som vid upprättande av ett helt nytt testamente. Ändringen måste alltså undertecknas av testatorn och bevittnas av två personer. För att undvika missförstånd och tolkningsutrymme kan det vara klokt att, när en ändring behöver göras, skriva ett helt nytt testamente och baka in den aktuella ändringen. 

Testamente med villkor om enskild egendom

Den som upprättar ett testamente kan bestämma att den egendom som testamenteras bort ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att egendomen inte kommer ingå vid en eventuell bodelning, vilket leder till att parterna inte delar lika på enskild egendom vid skilsmässa, separation eller dödsfall eftersom egendomen stannar hos parten den tillhör. Om mottagaren avlider kommer egendomen istället ingå i dödsboet även efter en eventuell bodelning och därmed tillkomma de efterlevande i form av arv.

I vissa situationer kan det vara väldigt betydelsefullt att egendom som ska testamenteras bort inte hamnar i händerna på någon annan än den tilltänkta mottagaren. Ett villkor om enskild egendom kan vara intressant ifall man vill säkra specifika tillgångar med känslomässigt eller ekonomiskt värde. Exempel på sådan egendom kan vara en bostad som funnits i släkten i flera generationer, aktier i ett familjeföretag, konstföremål eller annat som har ett stort känslomässigt värde för testatorn.

Motsatsen till enskild egendom är giftorättsgods

I ett äktenskap finns två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är egendom som kommer att räknas med i bodelningen, som blir aktuellt vid skilsmässa eller dödsfall. Om inget annat anges, så räknas all egendom som giftorättsgods. Giftorättsgodset delas lika på hälften mellan makarna och är deras s.k. giftorätt. Det går att begränsa giftorätten genom att göra egendom enskild och då kommer egendomen inte att bli föremål för bodelning. Genom krav om att egendom ska vara enskild, skyddas egendomen och stannar på så vis inom familjen. 

Det är inte tillåtet att testamentera bort allt till ett av sina barn

Ett testamente ger stor frihet att bestämma vad som ska hända med ens tillgångar när man gått bort. Ett testamente får dock inte göra barn arvlösa eller inkräkta på deras laglotter. En ganska vanlig fråga är om man kan testamentera bort allt till ett av sina barn och svaret är nej. Det finns ingen möjlighet att göra egna barn arvlösa enligt svensk rätt. Tvärtom har barnen en stark ställning i lagen som garanterar att bröstarvingar alltid får dela på minst hälften av en avliden förälders kvarlåtenskap. Om den avlidne föräldern var gift med bröstarvingarnas andra förälder får visserligen makan eller maken ärva först – men i slutändan ska tillgångarna alltid komma barnen till del. Om något barn skulle avlida före föräldern har förälderns barnbarn samma rättigheter.

Vid upprättande av testamente är det därför viktigt att ha barnens särskilda rättigheter i åtanke. Det är exempelvis inte möjligt att, med bindande juridisk verkan, testamentera bort samtliga tillgångar till en välgörenhetsorganisation, en idrottsförening eller en god vän. För att kontrollera att ett testamente i kolliderar med något eller flera barns lagstadgade rättigheter är det klokt att låta en jurist upprätta, eller åtminstone läsa igenom, testamentet. Genom att göra det minimeras även risken för att konflikter blossar upp efter ett dödsfall.

Bröstarvingar har alltid rätt till laglott 

Som testator är det betydelsefullt att veta skillnaden mellan arvslott och laglott. Den egendom som testator lämnar efter dennes bortgång kallas för arvslott. Laglotten är hälften av arvslotten och går inte att begränsa enligt lag. Laglotten är inte en rätt till en specifik sak, andel eller liknande utan ger rätten till ett visst värde av det som den avlidne lämnar. Ifall barnet får ut egendom till ett värde som är lika med halva arvslotten finns alltså ingen kränkning av laglotten.

Det viktigaste om testamente - video under 2 min 

Skillnaden mellan universell testamentstagare och legatarie

När någon tar emot ägodelar från ett testamente skiljer vi mellan universell testamentstagare och legatarie. Ifall testatorn skriver att någon ska få all egendom, viss andel eller överskottet är mottagaren en universell testamentstagare. Det är då inte formulerat att mottagaren har rätt till en särskild sak eller till en viss summa, utan rätten utgörs istället av en viss andel av ägodelarna. Den universella testamentstagaren är dessutom dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo

Den som enligt testamentet istället får rätt till en specifik sak eller särskild summa pengar kallas för legatarie. Det som legatarien får kallas för legat och legatet är specifikt formulerat i testamentet. I regel är det legat som i första hand ges ut när arvet fördelas, vilket då sker innan de universella testamentstagarna får respektive arv. En legatarie blir inte dödsbodelägare och delar inte i förvaltningen av dödsboet som en universell testamentstagare gör. 

Testamentera med fri förfoganderätt eller full äganderätt? 

Egendom kan ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den som blir ägare till egendomen genom arvet får göra vad som helst med egendomen, förutom att ge bort den i testamente. Efterlevande makar ärver exempelvis med fri förfoganderätt enligt lag. Full äganderätt innebär att mottagaren dels är ägare till egendomen och dels får ge bort egendomen på det sätt som önskas i testamentet. Ifall den avlidne önskar sin efterlevande make ärva med full äganderätt bör det skrivas i testamente. 

Därför är det extra viktigt med testamente när särkullbarn finns

Särkullbarn är den juridiska termen för barn som en person har utanför sitt samboförhållande eller äktenskap. När det finns särkullbarn kan behovet av ett testamente vara extra stort, eftersom ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart. Särkullbarn har därmed rätt till laglott direkt. Ibland leder detta till besvärliga konsekvenser för en efterlevande partner, som då kanske inte har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden. Särkullbarn kan visserligen välja att skjuta upp arvet till förmån för den efterlevande partnern men det vanliga är att särkullbarn vill få tillgång arvet direkt.

Den som har särkullbarn och samtidigt vill säkerställa att en sambo eller maka/make inte ska få problem bör upprätta ett testamente. I testamentet kan exempelvis anges att partnern ska få tillräckligt med pengar för att klara sitt fortsatta uppehälle. Det är dock viktigt att testamentet tar hänsyn till laglotten. 

Sambor behöver testamente för att få arvsrätt

För sambor som önskar ärva varandra är det helt avgörande att det finns ett testamente. Utan testamente sker visserligen en bodelning men den omfattar endast gemensamt införskaffad bostad och bohag. Sambor har nämligen ingen automatisk rätt att ärva varandra som makar har. Tvärtom är den juridiska utgångspunkten att sambor inte ärver någonting alls. I praktiken sker dock en bodelning vid dödsfall, vilket leder till att den efterlevande sambon får halva värdet av bostad och bohag som köpts inför gemensamt bruk (så kallad ”samboegendom”). Om en sambo vill att dennes partner ska få ta del av mer än samboegendomen behöver ett testamente därför upprättas. Det kan mellan sambor vara klokt att skriva ett inbördes testamente.

Ett inbördes testamente fungerar som ett gemensamt testamente

Två eller flera personer kan tillsammans skriva ett inbördes testamente som fungerar som ett gemensamt testamente. Författarna formulerar hur arvet ska fördelas och vanligtvis vill de ärva varandra. Inbördes testamente skrivs oftast i kärleksrelationer men kan också förekomma mellan släkt och nära vänner. Det är en handling fast med två (eller flera) testamenten skrivna på samma papper där respektive önskemål om arv sammanfattas. Ett inbördes testamente är speciellt viktigt för sambor ifall de önskar ärva varandra. 

Ett testamente måste vinna laga kraft

För att den vilja som uttrycks i ett testamente ska kunna omsättas i praktiken måste testamentet vinna laga kraft. För att ett testamente ska vinna laga kraft och kunna läggas till grund för arvskifte, måste testamentet visas upp för samtliga personer som hade haft rätt att ärva om testamentet inte existerat. Om samtliga legala arvingar godkänner testamentet vinner det laga kraft omedelbart.

Om någon av de legala arvingarna däremot invänder mot testamentets giltighet kan en s.k. klandertalan väckas inom sex månader. Syftet med klandertalan är att få testamentet att förklaras som ogiltigt. Om klandertalan väcks bestämmer domstolen ifall testamentet är giltigt eller inte. Om ingen klandertalan väcks vinner testamentet automatiskt laga kraft när tidsfristen på sex månader gått ut. 

Klander av testamente avseende formaliafel och testators sinnestillstånd

Att klandra testamente innebär att en legal arvinge invänder mot ett testamentes giltighet. Invändningen kan exempelvis grunda sig på att ärvdabalkens formkrav för upprättande av testamente inte respekterats eller att testamentet får som konsekvens att bröstarvingars rätt till laglott inte respekteras.

Oberoende av skälet till uppfattningen att testamentet är ogiltigt ska en klandertalan väckas vid tingsrätten på den ort där den avlidne bodde. Det sker praktiskt genom att en stämningsansökan skickas in till domstolen, riktad mot den eller de personer som testamentet ger rätt till arv. Bevisbördan för att testamentet är ogiltigt vilar på den som tagit initiativ till processen. Det är därför av stor vikt att noggrant gå igenom förutsättningarna med en familjerättsjurist innan man vänder sig till domstol. Brister i processföringen kan i värsta fall leda till att testamentet vinner laga kraft och dessutom ge upphov till stora rättegångskostnader. Kontakta Lavendla Juridik på 0770-33 90 70 om du har ytterligare frågor om klandertalan och testamente.

Jämkning av testamente när laglotten kränks

När ett testamente anger att en bröstarvinge inte ska få rätt till någon egendom alls, krävs att bröstarvingen begär jämkning av testamentet. Ett testamente som gör ett barn arvlös kan komma att gälla ifall jämkning inte sker. Bröstarvingen måste själv vara aktiv och kräva sin laglott, annars finns risken att bröstarvingen blir arvlös. Att begära jämkning innebär att barnet kräver att testamentet ska ändras eftersom det inkräktar på rätten till laglott.

Tips på var testamentet bör bevaras

Det finns inga krav på hur förvaring av ett testamente ska gå till. Eftersom ett testamente bara är giltigt i original är det dock mycket viktigt att det förvaras på säkert sätt. Ett säkert alternativ är att förvara testamentet i ett bankfack, som de anhöriga informeras om efter den avlidnes bortgång. Ytterligare ett klokt alternativ är att låta en jurist förvara testamentet. Om man väljer att förvara testamentet hemma är det viktigt att lägga det på ett tryggt ställe, som ett kassaskåp eller annan brandsäker anordning som ingen obehörig har tillgång till. Det finns inget krav på registrering av testamentet, men det kan vara en bra idé att förvara en digital kopia av testamentet hos Lavendlas arkiv.

Om testamente saknas bestämmer arvsordningen var ägodelarna hamnar

När ett testamente inte skrivits kommer arvet att övergå enligt den bestämda arvsordningen. Det innebär att makar, barn och barnbarn ärver i första hand. I andra hand ärver föräldrar, syskon och övrig släkt. Ifall författaren har efterlevande sambo, men inget testamente eller nära arvingar, kan det innebära att en släkting i en annan stad som författaren inte haft kontakt med på åratal får ärva istället för sambon. Något som antagligen inte är den avlidnes önskan. I situationer där varken släktingar eller testamente finns, går den avlidnes ägodelar till Allmänna arvsfonden.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor på telefonnummer 0770 33 90 70, mail eller via kontaktformuläret.

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

 

Lavendla Juridik