1. Lavendla Juridik

Testamente

 

Testamentet fyller en viktig funktion efter att någon går bort. Det har en speciell karaktär eftersom det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet. De flesta skriver testamente eftersom de önskar sina ägodelar hamna hos nära, kära eller en välgörenhetsorganisation de brinner starkt för.

Genom att skriva testamente kan författaren bestämma vem som ska ta emot vad och på vilket sätt samt ifall egendom ska ges bort med speciella krav. Om testamente inte finns fördelas ägodelarna enligt svensk lag till den avlidnes släkt och familj. Det kan verka svårt att skriva testamente själv med de regler och krav som finns. Det finns en mängd frågor som kan komma upp, exempelvis vem som ska bevittna testamentet, vart förvaring ska ske, om registrering krävs hos Skatteverket eller särskilda frågor om särkullbarn? Bläddra ner för att bli expert på testamente och även för gratis mall, blankett och exempel.

 

Att skriva testamente: Topp 8 viktiga fakta och regler som du bör känna till

 1. Ett testamente är den enda handling som gör det möjligt att avvika från de arvsbestämmelser som återfinns i ärvdabalken. Ett testamente måste, för att vara giltigt, skrivas under och bevittnas av två personer. Den som upprättat testamentet ska som huvudregel vara myndig. Det går utmärkt att skriva ett testamente själv – men det är klokt att ta hjälp av en jurist. Testamenten behöver inte följa någon särskild mall.

 2. Det är inte möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) arvlösa med hjälp av ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen.

 3. Det går alltid att återkalla ett testamente. Det kan göras genom att testamentet förstörs, ett nytt skrivs eller genom att författaren tydligt anger att innehållet inte längre är dennes vilja. Det finns alltså inga regler att följa här.

 4. Det går att göra tillägg till testamentet. Då måste lagens formkrav följas, vilka nämnts tidigare. Ett testamente som är giltigt går inte att ändra i eftersom ett nytt testamente måste skrivas. 

 5. Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är formellt ogiltigt eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet klandras genom en domstolsprocess.

 6. Om ett testamente innehåller ett villkor om att den testamenterade egendomen ska vara ”enskild” innebär det att egendomen inte omfattas vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera. Detta är ett effektivt sätt att ”skydda” den testamenterade egendomen.
 7. Det finns goda möjligheter att förvara testamentet på en säker plats men det är inget krav för giltighet. Registrering av testamentet behövs inte heller. En trygg förvaring av testamentet är ett sätt för författaren att säkra att testamentet verkligen kommer fram efter att denne går bort.

Vad är ett testamente hur skriver man ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testatorn (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att inom vissa gränser bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att vara giltigt måste ett testamente skrivas under av testatorn, som ska vara myndig, och dessutom vara bevittnat av två personer. Även omyndiga personer får upprätta testamenten men det gäller då bara inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete.

De som bevittnar testamentet får inte själva omfattas av testamentet men det är inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och behöver inte registreras någonstans.

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som återfinns i ärvdabalken inte ska följas är ett testamente nödvändigt. Om du helt saknar bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Släktingar som inte är bröstarvingar har ingen tvingande rätt till arv. I ett scenario utan bröstarvingar får testatorn välja hur egendomen ska fördelas. Det kan vara viktigt att skriva testamente ifall författaren önskar att sin sambo ska ha rätt till arv, eftersom det enligt lag inte finns någon sådan rätt (endast en rätt till gemensam bostad och bohag). 

Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting utöver bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett testamente. Detta eftersom sambor inte har någon lagreglad rätt till arv

Vad gäller särkullbarn har de en rätt att direkt ärva sin bortgångne mamma eller pappa. Särkullbarn är barn utanför äktenskap eller samboförhållande. Det är endast bröstarvingar som har en rätt till arv enligt lag vilket medför att andra släktingar inte har sådan rätt. I takt med att familjekonstellationer kan se ut på många olika sätt kan det därför vara viktigt att skriva testamente.

Gratis mall på testamente

Lavendla erbjuder en gratis mall på testamente för personer som själva vill skriva sitt testamente. Alla situationer är unika och vi vill upplysa om vikten av att en mall testamente inte är upprättad och anpassad utifrån just din specifika situation. Ett testamente är ett avtal som måste innehålla en viss form för att vara giltigt, uppfyller testamentet inte dessa krav så är det utan verkan. Om ni använder er av en mall på testamente så finns en risk att testamentet inte är giltigt alternativt att det inte får det utfallet som är önskat. Upprättar ni själva ert testamente från en mall rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist för att granska och säkerställa att det är korrekt utfört.

Tips för att skriva testamente själv.

Det går att skriva testamente själv utan jurist eller advokat. Så länge formkraven är uppfyllda blir testamentet giltigt och vinner laga kraft. Vi rekommenderar alltid att ta hjälp av en jurist eller advokat för att få bästa möjliga utformning av testamentet. Nedan följer några tips för att skriva testamente. 

 • Det är viktigt att tydligt formulera vad författaren önskar åstadkomma med testamentet. Tydligheten krävs då ett testamentes oklarhet oftast upptäcks när författaren inte längre är vid liv och själv kan berätta dennes verkliga vilja.
 • Skriv ifall egendom ges bort med fri förfoganderätt eller full äganderätt, då dessa ägandebegrepp har en betydande skillnad. 
 • Var noggrann med ifall egendom önskas ska vara enskild och därmed undvika bodelning. 
 • Testamentet måste skrivas enligt formkraven för att vinna laga kraft. 
 • Ifall ett nytt testamente skrivs bör det äldre testamentet förstöras. På så vis finns ingen risk att det äldre testamentet kommer fram och skapar problem mellan arvingar och testamentstagare. 
 • Testamentet kan förvaras på en säker plats vilket ökar känslan av trygghet hos författaren. Testamentet kan förvaras av författaren själv, men både banker och jurister/advokater erbjuder goda förvaringsmöjligheter. 
 • Ett testamente behöver inte kosta mycket, kontakta oss för prisförslag.
 • Ifall sambo eller särkullbarn finns är det viktigt att tydligt formulera hur författaren önskar fördela arvet. 
 • Ett testamente kan vara hur långt (eller kort) som helst. Det är viktigt att vara utförlig och noggrann för att tydligt förmedla det som önskas. Författaren bör använda allmänna juridiska begrepp som behärskas, t.ex. fri förfoganderätt, enskild egendom m.m. De begrepp som inte behärskas och där innebörden inte förstås bör inte användas med risk för felaktigheter. 
 • Vid användning av vår gratis mall är det viktigt att mallen fylls ut utifrån författarens behov. 

Exempel inledning till testamente

”Jag, Alva Algren, förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap ska fördelas enligt följande…”  

Exempel bevittning

”Att Alva Algren på denna dag med fullt förstånd och fri vilja förklarat denna handling utgöra hennes yttersta vilja och testamente, samt att hon undertecknat handlingen, bekräftar undertecknande, samtidigt närvarande och speciellt kallade vittnen.” 

Vad kan jag inte påverka med hjälp av ett testamente?

Den mest betydelsefulla begränsningen gällande vad som kan bestämmas i ett testamente är att det inte går att göra bröstarvingar arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket utgör hälften av kvarlåtenskapen. Om du har två barn och efterlämnar 100 000 kr i tillgångar är det därför endast möjligt att testamentera bort 50 000 kr. Ett testamente ska heller inte förväxlas med ett äktenskapsförord, som har att göra med bodelning efter skilsmässa och dödsfall. 

 

Testamentets regler & formkrav - ett måste för att testamentet ska vara giltigt

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att ett antal så kallade formkrav är uppfyllda. Om ett eller flera formkrav inte uppfyllts är testamentet i sin helhet ogiltigt.

De formkrav som ska uppfyllas för att ett testamente framgår av ärvdabalken. Enligt denna balk måste ett testamente uppfyllda följande grundläggande villkor.

 • Testamentet ska vara upprättat av en person som fyllt 18 år. Personer som fyllt 16 år är dock behöriga att testamentera bort inkomster som de själva arbetat ihop.
 • Testamentet ska vara skriftligt.
 • Testamentet ska skrivas under av testatorn (den juridisk termen för den person som testamentet avser).
 • Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara på plats när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena ska skriva under testamentet.

Förutom de grundläggande villkoren är det klokt att ha med följande i testamentet.

 • En så kallad vittnesmening. En vittnesmening är en formulering där vittnena intygar att testatorn upprättat testamentet vid fullt förstånd och vilket datum detta har skett.
 • Vittnenas personnummer.

Specifikt om testamentets bevittning 

I situationer där testamentet kan komma att ifrågasättas kan vittnena behöva komma med förklarande uppgifter. Vilka vittnen som väljs kan därför vara viktigt för testamentets eventuella oklarhet eller klander. Ett tips är att välja vittnen som är yngre än författaren, vilket gör det mer sannolikt att de lever ifall testamentet visar sig vara oklart efter att författaren gått bort. Det förutsätter också att det går att få kontakt med vittnena i framtiden och därför kan t.ex. deras personnummer vara bra att ha med i testamentet. En så kallad vittnesmening är likaså klokt att ha med, vilket är en formulering där vittnena intygar att författaren skrivit testamentet vid fullt förstånd och vilket datum det har skett.

Ändra eller upphäva testamente

Ett testamente kan när som helst ändras eller upphävas. Det är i en ändringssituation väldigt viktigt att efterleva precis samma formkrav som gäller vid upprättande av ett helt nytt testamente.

Bara för att ett testamente en gång upprättats är det inte säkert att testatorns vilja kommer att förbli densamma under resten av livet. Nya önskemål, behov och prioriteringar kan uppkomma och i ett sådant scenario behöver det befintliga testamentet antingen upphävas eller ändras.

Det bästa sättet att upphäva ett testamente är att förstöra det. Testamenten är bara juridiskt giltiga i original, så om ett ursprungligt testamente bränns upp eller strimlas har eventuella kopior inte något värde. Dock är det bra att vid ett upphävande även förstöra kopior, för att minimera risken för konflikter bland de framtida dödsbodelägarna.

Vid ändring av testamente ska samma formkrav följas som vid upprättande av ett helt nytt testamente. Ändringen måste alltså undertecknas av testatorn och bevittnas av två personer. För att undvika missförstånd och tolkningsutrymme kan det vara klokt att, när en ändring behöver göras, skriva ett helt nytt testamente och baka in den aktuella ändringen.

Testamente med villkor om enskild egendom

Den som upprättar ett testamente kan bestämma att den egendom som testamenteras bort ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att egendomen inte kommer ingå vid en eventuell bodelning, vilket leder till att parterna inte delar lika på enskild egendom vid skilsmässa, separation eller dödsfall eftersom egendomen stannar hos parten den tillhör.

I vissa situationer kan det vara väldigt betydelsefullt att egendom som ska testamenteras bort inte hamnar i händerna på någon annan än den tilltänkta mottagaren. Ett villkor om enskild egendom kan vara intressant ifall man vill säkra specifika tillgångar med känslomässigt eller ekonomiskt värde. Exempel på sådan egendom kan vara en bostad som funnits i släkten i flera generationer, aktier i ett familjeföretag, konstföremål eller annat som har ett stort känslomässigt värde för testatorn.

För att säkerställa att äganderätten till testamenterad egendom inte övergår till någon annan än den ursprungliga mottagaren kan testamentet innehålla villkor om ett egendomen ska vara enskild. Den praktiska innebörden av detta är att den testamenterade egendomen kommer att vara undantagen från en framtida bodelning. Med andra ord kommer mottagaren inte riskera att bli av med egendomen om hen skulle skilja sig eller separera. Om mottagaren avlider kommer egendomen istället ingå i dödsboet även efter en eventuell bodelning och därmed tillkomma de efterlevande i form av arv.

Läs mer om enskild egendom i testamente här.

Om inte villkor om enskild egendom, så blir det giftorättsgods.

I ett äktenskap finns två olika sorters egendom, giftorättsgods samt enskild egendom. Giftorättsgods är egendom som kommer att räknas med i bodelningen, som blir aktuellt vid skilsmässa eller dödsfall. Om inget annat anges, så räknas all egendom som just giftorättsgods och det är därför viktigt att, som testator, överlåta egendomar genom testamente, som man vill säkerställa ska tillhöra familjen framöver genom ett villkor om enskild egendom - exempelvis släktgårdar eller aktier i familjeföretag.

Giftorättsgodset delas lika på hälften mellan makarna och är deras s.k. giftorätt. Det går att begränsa giftorättsgodset genom att istället göra egendomen till enskild och då kommer egendomen inte bli föremål för bodelning. Genom krav om att egendom ska vara enskild, skyddas egendomen och stannar på så vis inom familjen. 

Läs mer om giftorättsgods här

Att testamentera bort, eller till, specifika barn

Ett testamente ger stor frihet att bestämma vad som ska hända med ens tillgångar när man gått bort. Ett testamente får dock inte göra barn arvlösa eller inkräkta på deras laglotter.

Kan man testamentera bort allt till ett av sina barn? Detta är en ganska vanlig fråga. Svaret är nej. Det finns ingen möjlighet att göra egna barn arvlösa enligt svensk rätt. Tvärtom har barn (som i ärvdabalken benämns ”bröstarvingar”) en stark ställning och lagen garanterar att bröstarvingar alltid får dela på minst hälften av en avliden förälders kvarlåtenskap. Om den avlidne föräldern var gift med bröstarvingarnas andra förälder får visserligen makan eller maken ärva först – men i slutändan ska tillgångarna alltid komma barnen till del. Om något barn skulle avlida före föräldern har förälderns barnbarn samma rättigheter.

Vid upprättande av testamente är det därför viktigt att ha barnens särskilda rättigheter i åtanke. Det är exempelvis inte möjligt att, med bindande juridisk verkan, testamentera bort samtliga tillgångar till en välgörenhetsorganisation, en idrottsförening eller en god vän. För att kontrollera att ett testamente i kolliderar med något eller flera barns lagstadgade rättigheter är det klokt att låta en jurist upprätta, eller åtminstone läsa igenom, testamentet. Genom att göra det minimeras även risken för att konflikter blossar upp efter ett dödsfall.

Vad är arvslott och laglott? 

Som författare av ett testamente, testator, är det viktigt att veta vad skillnaden på arvslott och laglott är. Den egendom som författaren lämnar efter dennes bortgång kallas för arvslott. I arvslotten ingår laglotten och laglotten är hälften av arvslotten. Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten enligt lag. Laglotten är inte en rätt till en specifik sak, föremål, andel eller liknande. Laglotten ger endast en rätt till ett visst värde av det som den avlidne lämnar. Ifall barnet får ut egendom till ett värde som är lika med halva arvslotten finns alltså ingen kränkning av laglotten.

Vad är en universell testamentstagare?

När någon tar emot ägodelar från ett testamente skiljer vi mellan universell testamentstagare och legatarie. Ifall författaren skriver att någon ska få all egendom, viss andel eller överskottet är mottagaren en universell testamentstagare (läs mer). Det är då inte specifikt formulerat att mottagaren har rätt till en särskild sak eller till en viss summa, utan rätten utgörs istället av en viss andel av ägodelarna. Den universella testamentstagaren är också dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo. 

Vad är en legatarie?

Den som enligt testamentet istället får rätt till en specifik sak eller särskild summa pengar kallas för legatarie (läs mer). Det som legatarien får kallas för legat och legatet är specifikt formulerat i testamentet. I regel är det legat som i första hand ges ut när arvet fördelas, vilket då sker innan de universella testamentstagarna får respektive arv. En legatarie blir inte dödsbodelägare och delar inte i förvaltningen av dödsboet som en universell testamentstagare gör. 

Testamentera med fri förfoganderätt eller full äganderätt? 

Egendom kan ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den som blir ägare till egendomen genom arvet får göra vad som helst med egendomen, förutom att ge bort den i testamente. Efterlevande makar ärver exempelvis med fri förfoganderätt enligt lag. Full äganderätt innebär att mottagaren dels är ägare till egendomen och dels får ge bort egendomen på det sätt som önskas i testamentet. Läs mer om begreppen här. Ifall den avlidne önskar sin efterlevande make ärva med full äganderätt bör det skrivas i testamente. 

Varför är det viktigt med ett testamente när det finns särkullbarn?

Särkullbarn är den juridiska termen för barn som en person har utanför sitt samboförhållande eller äktenskap. När det finns särkullbarn kan behovet av ett testamente vara extra stort, eftersom ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart. 

Enligt lag har särkullbarn, det vill säga barn utanför ett samboförhållande eller äktenskap, rätt att få ut sina laglotter omedelbart efter att en förälder avlidit. Ibland får detta besvärliga konsekvenser för en efterlevande partner, som kanske inte har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden. Särkullbarn kan visserligen välja att skjuta upp sin rätt till arv till förmån för den efterlevande partnern men det vanliga är att särkullbarn vill få tillgång till sina arv direkt.

Den som har särkullbarn och samtidigt vill säkerställa att en sambo eller maka/make inte ska få problem bör upprätta ett testamente. I testamentet kan föreskrivas att partnern ska få tillräckligt med pengar för att klara sitt fortsatta uppehälle. Det är dock viktigt att testamentet tar hänsyn till den absoluta rätt till arv som särkullbarn har (i form av den så kallade laglotten). För att säkerställa att testamentet utformas på ett sätt som tar hänsyn till lagens bestämmelser är det klokt att anlita en jurist.

Varför behöver sambor skriva testamente?

För sambor som önskar ärva varandra är det helt avgörande att det finns ett testamente. Utan testamente sker visserligen en bodelning men den omfattar endast gemensamt införskaffad bostad och bohag. 

Sambor har, till skillnad från gifta, ingen automatisk rätt att ärva varandra. Tvärtom är den juridiska utgångspunkten att sambor inte ärver någonting alls. I praktiken sker dock en bodelning vid dödsfall, vilket leder till att den efterlevande sambon får halva värdet av bostad och bohag som köpts inför gemensamt bruk (så kallad ”samboegendom”). Om en sambo vill att dennes partner ska få ta del av mer än samboegendomen, exempelvis pengar eller ett sommarhus, behöver dock ett testamente upprättas. Någon särskild mall behöver inte användas men det är klokt att anlita en jurist för att säkerställa att testamentet är tydligt och efterlever lagens krav.

Det kan mellan sambos vara klokt att tillsammans skriva ett inbördes testamente.

Vad är ett inbördes testamente?

Två eller flera personer kan tillsammans skriva ett inbördes testamente som fungerar som ett gemensamt testamente. Författarna formulerar hur arvet ska fördelas och vanligtvis vill de ärva varandra. Inbördes testamente skrivs oftast i kärleksrelationer men kan också förekomma mellan släkt och nära vänner. Det är en handling fast med två (eller flera) testamenten skrivna på samma papper där respektive önskemål om arv sammanfattas. Ett inbördes testamente är speciellt viktigt för sambor som inte har någon arvsrätt enligt lag, ifall de önskar ärva varandra. 

Hur vinner ett testamente laga kraft?

För att den vilja som uttrycks i ett testamente ska kunna omsättas i praktiken måste testamentet vinna laga kraft. Ett testamente som en dödsbodelägare inte anser vara giltigt kan klandras genom en domstolsprocess. För att ett testamente ska vinna laga kraft, och därmed kunna läggas till grund för arvskifte, måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

 • Testamentet ska visas upp för samtliga personer som hade haft rätt att ärva om testamentet inte existerat.
 • Under förutsättning att samtliga legala arvingar godkänner testamentet vinner testamentet laga kraft omedelbart.
 • Om någon av de legala arvingarna invänder mot testamentets giltighet måste hen väcka talan om ogiltigförklaring av testamentet inom sex månader. En sådana process kallas klandertalan.
 • Om en talan väcks inom sex månader bestämmer domstolen ifall testamentet är giltigt eller inte. Väcks inte någon talan vinner testamentet automatiskt laga kraft när sexmånadersperioden är till ända.

Vad innebär klander av testamente och hur gör man?

Att klandra testamente innebär att en legal arvinge invänder mot ett testamentes giltighet. Invändningen kan exempelvis grunda sig på att ärvdabalkens formkrav för upprättande av testamente inte respekterats eller att testamentet får som konsekvens att bröstarvingars rätt till laglott inte respekteras.

Oberoende av skälet till uppfattningen att testamentet är ogiltigt ska en klandertalan väckas vid tingsrätten på den ort där den avlidne bodde. Det sker praktiskt genom att en stämningsansökan skickas in till domstolen, riktad mot den eller de personer som testamentet ger rätt till arv. Bevisbördan för att testamentet är ogiltigt vilar på den som tagit initiativ till processen. Det är därför väldigt viktigt att noggrant gå igenom förutsättningarna med en familjerättsjurist innan man vänder sig till domstol. Brister i processföringen kan i värsta fall leda till att testamentet vinner laga kraft och dessutom ge upphov till stora rättegångskostnader.

Vi har en fördjupande artikel om just klander av testamente här.

Jämkning av testamente

När ett testamente anger att en bröstarvinge inte ska få rätt till någon egendom alls, krävs att bröstarvingen begär jämkning av testamentet. Ett testamente som gör ett barn arvlös kan komma att gälla ifall jämkning inte sker. Bröstarvingen måste själv vara aktiv och kräva sin laglott, annars finns risken att bröstarvingen blir arvlös. Bröstarvingar d.v.s. vanligtvis barn, men också barnbarn ifall föräldern avlidit, har alltid rätt till sin laglott. Att begära jämkning innebär att barnet kräver att testamentet ska ändras eftersom det inkräktar på rätten till laglott. 

Läs mer om jämkning av testamente här

Hur ska man förvara, och/eller registrera, ett testamente?

Det finns inga tvingande krav på hur förvaring av ett testamente ska gå till. Eftersom ett testamente bara är giltigt i original är det dock mycket viktigt att det förvaras på säkert sätt. Väljer man att ha testamentet hemma är det klokt att lägga det i ett kassaskåp eller annan brandsäker anordning som ingen obehörig har tillgång till. Ett ännu säkrare alternativ är att förvara testamentet i ett bankfack, som de anhöriga informeras om efter den avlidnes bortgång. Det finns heller inget krav på registrering av testamentet hos Skatteverket eller liknande, men kan vara en bra idé att förvara en digital kopia av testamentet på ex. arkivet.lavendla.se.

Vart hamnar ägodelar om testamente inte finns?

I första hand ärver makar, barn och barnbarn. I andra hand ärver föräldrar, syskon och övrig släkt. Ifall författaren har efterlevande sambo, men inget testamente eller nära arvingar, kan det innebära att en släkting i en annan stad som författaren inte haft kontakt med på åratal får ärva istället för sambon. Något som antagligen inte är den avlidnes önskan. I situationer där varken släktingar eller testamente finns, går den avlidnes ägodelar till Allmänna arvsfonden.

 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor på telefonnummer 0770 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

 

Lavendla Juridik