1. Lavendla Juridik

Bodelning

I samband med en bodelning kan många frågetecken uppstå. Vad är en bodelning och vilka regler gäller? Hur går en bodelning till och vad händer om man är oense? Vad ska egentligen bodelas? I den här artikeln reder vi ut allt som har med bodelning att göra och reglerna varierar beroende på dels förhållandetyp och dels orsak till uppbrott. För personlig hjälp, kontakta oss på 0770-33 90 70 eller via formuläret nedan.

Topp 5 viktiga saker att veta om en bodelning!

 1. Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses och hjälpa till vid skilsmässor och separationer. Vid problem att reda ut ett dödsbo och åstadkomma fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses.

 2. Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad bodelningen varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  

 3. En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Bodelning blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.

 4. En bodelning behövs inte vid dödsfall om makarna endast har enskild egendom, gemensamma barn och inget testamente som säger annat finns. En bouppteckning vid dödsfall är däremot obligatorisk.

 5. De normala bodelningsreglerna går att avtala bort genom ett äktenskapsförord eller samboavtal.

Vad är en bodelning?

Bodelning kan ske i fyra situationer: vid skilsmässa, under äktenskap (utan att makarna skiljer sig), vid samboseparation och vid dödsfall. En bodelning innebär att makars eller sambors ”bo” delas upp lika. Vad som ska delas och inte skiljer sig åt beroende på förhållandetyp. I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas. Det går att undvika vissa bodelningsregler genom att avtala bort dem, men det är inte möjligt att avtala bort alla regler eftersom vissa syftar till att skydda makar eller sambor från orimliga och orättvisa resultat. 

Hur går en bodelning till?

 1. Någon av parterna kräver att bodelning sker. Om en överenskommelse nås direkt, d.v.s. de är ense om hur egendomen ska fördelas, avslutas bodelningen och ett bodelningsavtal skrivs. Det är en enkel process eftersom man tillsammans kommit överens om egendomen och kräver vanligtvis ingen professionell hjälp från en jurist eller advokat.

 2. Om tillgångarna och skulderna är mer komplexa eller om parterna inte är helt överens om hur fördelning ska ske skrivs först en bouppteckning. I bouppteckningen utreds alla tillgångar och skulder som finns på brytdagen d.v.s. dagen för skilsmässoansökan, dagen för samboseparation eller dödsfallstidpunkten.

 3. Efter att tillgångar och skulder utretts räknas andelarna ut och är det parterna har rätt till i samband med bodelningen.

 4. När andelarna räknats ut sker en lottläggning och då bestäms hur egendomen fördelas. De kan parterna komma överens om själva alternativt få hjälp av en bodelningsförrättare. Här kan en viss obalans uppstå mellan den egendom man har rätt till och det man i slutändan får. Då får ena parten betala en mellanskillnad till den andre för att ”lösa ut” denne (kallas även för bodelningslikvid eller skifteslikvid).

 5. Bodelningen är därefter avslutad och för att kunna bevisa det skrivs ett bodelningsavtal och då kan inte bodelning begäras igen. Avtalet är vanligtvis något man också måste visa upp i samband med nya bostadslån och liknande.

Bouppteckning är sammanställningen av tillgångar och skulder

En (eventuell) bouppteckning skrivs ifall parterna finner det nödvändigt för att reda ut egendom och skuldförhållanden. För makar är det giftorättsgods som delas och enskild egendom delas inte, d.v.s. makens ”egna” egendom p.g.a. äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Giftorättsgodset värderas och avdrag görs för skulder. Exempelvis värderas hus, möbler, aktier, bil, fastighet, båt, stuga, pengar på banken, bostad m.m. Exakt vad som ingår och inte i en bodelning beskrivs längre ner.  

Andelsberäkning är det vardera maken har rätt till

När giftorättsgodset minus skulderna räknats på bådas sida får vi ett resultat. Deras resultat adderas och delas sedan lika. Summan efter likadelningen är respektives giftorättsandel och det man har rätt till. Det är bara överskott som delas, inte underskott eftersom man själv ansvarar för egna skulder. 

Lottläggning är det vardera maken i slutändan får (vilket ibland inkluderar en bodelningslikvid)

Makarna får i lottläggningen bestämma vem som ska få vad och i första hand behåller makarna sina egna saker. Vanligtvis uppstår dock en obalans vilket gör att någon får betala ut en mellanskillnad (bodelningslikvid) till den andra, t.ex. om någon får bostaden på sin lott. Det går också att lämna ut egendom till samma värde, men i praktiken är det vanligare att en summa betalas ut. Makarna kan komma överens om att strunta i bodelningslikviden om de vill. Om bodelningsresultatet i slutändan blir helt orimligt går det att jämka enligt en specialregel som beskrivs längre ner.

Bodelning vid skilsmässa

I artikeln om skilsmässa finns exempel på bodelning både vid överskott och i situationer när ena maken har ett underskott (d.v.s. mer skulder än tillgångar). 

Äktenskapsreglerna bygger på två grunder. Först och främst har makarna ett eget ansvar för sina lån och skulder samt sköter de själva sin egendom. Det går alltså inte att bli tvingad att betala sin makes skulder. Det innebär att om bodelning sker, varav ena maken har mer skulder än tillgångar, kommer makens bidrag till bodelningen bli noll kronor. Makens minusresultat kommer aldrig att delas på. Den andra grunden för äktenskapsreglerna är att egendomen delas lika (50/50). 

Vad ingår (inte) i en bodelning vid skilsmässa? 10 punkter att känna till!

För att kunna åstadkomma en bodelning på rätt sätt krävs att parterna är medvetna om vad som ska ingå och inte. Följande ingår och inte (ibland kan undantag ske):

Personlig egendom ingår inte (t.ex. kläder, smycken, sportgrejer)

Det beror på dess speciella karaktär eftersom det är saker för personligt bruk eller presenter. Personlig egendom ingår inte så länge det anses rimligt att ta undan sådant från bodelningen. Om t.ex. giftorättsgodset med avdrag för skulder uppgår till några tusen och ena maken har smycken för hundratusen kommer smyckena att ingå. Om man ser till deras totala ekonomi är det inte rimligt att maken får behålla det för sig själv.

Särskild egendom ingår inte (skadeståndsrätt, olycksfallsförsäkring, upphovsrätt)

Det beror på att det avser personliga rättigheter, men om ersättning betalats ut före brytdagen kommer pengarna dock att ingå som vanligt.

Pension (t.ex. tjänstepension, eget pensionssparande m.m.)

Tjänstepensioner ingår som huvudregel inte i en bodelning och inte heller pensionsförsäkring genom arbetsgivare. All annan pension som eget pensionssparande och pensionsförsäkring från sitt bolag, enskild firma eller handelsbolag ingår i bodelningen. Pension som redan utbetalats innan bodelningen kommer också att ingå.

Egendom med fri förfogande rätt ingår inte. 

Skälet är att man inte äger egendom med fri förfoganderätt fullt ut, eftersom ägandet kommer med vissa begränsningar. 

Dold skatteskuld

Vinst och skatt som uppskjutits t.ex. i samband med försäljning av bostad ingår inte om makarna delar på den egendom som skulden avser. Ifall ena parten får t.ex. bostaden med skatteskulden på sin lott får parten istället ersättning.

Giftorättsgods ingår

Det är giftorättsgods som blir föremål för bodelning och delas lika, d.v.s. all egendom som inte är enskild.

Enskild egendom ingår inte

Enskild egendom är det man antingen själv gjort enskild genom äktenskapsförord eller egendom man får genom villkor i testamente eller gåvobrev. Det går att dela på enskild egendom genom äktenskapsförord om makarna kommer överens om det. Som huvudregel kan man inte dela på enskild egendom genom villkor i testamente eller gåvobrev.

Kapitalförsäkring ingår 

Underhållsbidrag ingår inte

Studielån ingår som huvudregel 

Ansökan om skilsmässa

Hur det i praktiken går till för att ansöka om skilsmässa varierar men talan om skilsmässa väcks alltid hos tingsrätten. Ibland behövs en betänketid innan skilsmässan kan slutföras. 

 • Gemensam skilsmässoansökan sker ifall parterna är överens och då går också handläggningen fortare.
 • Ensam skilsmässoansökan sker ifall parterna är oense och då får den som är emot skilsmässan chans att kommentera ansökan. Det krävs vanligtvis en betänketid (dock inte om makarna inte bott tillsammans de senaste två åren)

När barn under 16 år är boende hos parterna krävs vanligtvis en betänketid.

När inga barn under 16 år är boende hos parterna krävs ingen betänketid, men man kan ändå begära det.

Betänketiden är sex månader och därefter kan en begäran av fullföljd av skilsmässan ske. Betänketiden syftar till att motverka förhastade och ogenomtänkta skilsmässor. Om ingen av parterna begär fullföljd efter ett år, kanske för att makarna ändrat sig eller för att de glömt att begära fullföljd, skrivs målet av. Parterna fortsätter då livet som gifta och om skilsmässa önskas krävs en ny ansökan med en ny avgift. 

Hur lång tid efter skilsmässan går det att begära bodelning?

Om en formell bodelning av olika anledningar inte sker i samband med en skilsmässa, kan ena parten begära bodelning i väldigt lång tid. Det kan undvikas genom att ett bodelningsavtal skrivs. Lagen ställer inte upp någon tidsperiod för begäran av bodelning men i verkligheten var 24 år efter skilsmässa för lång tid samtidigt som 10 år ansågs godtagbart. Det är alltså en väldigt lång tid som någon kan kräva bodelning, vilket kan orsaka oväntade besvär och problem.

Hur värderas egendom i en bodelning?

Efter ett äktenskap finns förmodligen många ägodelar med känslomässigt eller sentimentalt värde vilket kan vara svårt att prissätta. I vissa fall är det däremot tydligt vad något är värt eftersom man kan ge det ett marknadsvärde, d.v.s. hur mycket saken hade kunnat säljas för idag. I äktenskapsbalken finns inga värderingsregler, varför makarna fritt kan komma överens om hur de värderar egendomen. Vi rekommenderar att använda samma värderingsmetod. Ägodelar med affektionsvärde kan alltså ges ett högre värde, även fast marknadsvärdet inte är särskilt högt.

Bodelningsavtal – beviset att bodelningen är avslutad

Bodelningsavtalet avslutar och sammanfattar bodelningen. Avtalet är nödvändigt för att en ex-make inte ska kräva bodelning igen flera år senare. Utan avtalet vinner bodelningen inte laga kraft och avtalet är alltså kvittot på att en formell bodelning skett. Parterna bör skriva bodelningsavtalet i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt. Ibland vill långivare, vanligtvis banker, se bodelningsavtalet i samband med övertagande av lån eller om ett nytt lån ska tas. 

Bodelning under äktenskap

Bodelning kan ske under bestående äktenskap exempelvis för att omfördela egendom och föra över äganderätt på den andre maken. Om någon önskar att egendom ska bli enskild som egentligen är giftorättsgods krävs ett bodelningsavtal som kompletteras med ett äktenskapsförord. Under äktenskap kan en partiell bodelning ske, då bodelar makarna med begränsade tillgångar. Bodelning kan också ske utan skilsmässoansökan ifall makarna är överens och då sker bodelning som vanligt. För bodelning under äktenskap krävs anmälan till Skatteverket. 

Anmälan om bodelning under äktenskap

 1. Klicka här för länk till Skatteverkets hemsida med fullständig information. 
 2. Skriv en anmälan till Skatteverket om att ni vill bodela under äktenskapet. 
 3. Skriv personnummer och signera anmälan, det tillkommer en avgift på 275 kr.
 4. Skicka anmälan i original till Skatteverket.
 5. När Skatteverket har tagit emot er anmälan kan ni gå vidare med bodelningen. 

Bodelning vid samboseparation

En bodelning är inte obligatorisk vid en samboseparation utan sker bara när någon av parterna begär det. Kravet för begäran av bodelning är att det framförs senast ett år efter förhållandets uppbrott. För sambor gäller sambolagen, om inte parterna har ett samboavtal som anger annat. 

Det är bara samboegendom som bodelas

Det är endast samboegendom som bodelas, d.v.s. gemensam anskaffad bostad och allt inuti (bohag). Övrig egendom som samborna äger bodelas inte, t.ex. bil, bankmedel, fritidshus m.m. Det finns egentligen inget speciellt sätt för en sambo att begära bodelning på, men sambon måste kunna bevisa att begäran skett till motparten inom tidskravet om ett år. Samboegendom som parterna köper efter förhållandets uppbrott kommer inte att bodelas eftersom brytdagen då passerat. Klicka här för bodelningsexempel vid samboseparation. 

Vad händer med egendom som sambor har samäganderätt till?

I ett samboförhållande är det vanligt att parterna tillsammans köper egendom som inte är samboegendom, d.v.s. varken gemensam bostad eller det inuti. Sådan egendom bodelas inte, utan rätten till egendomen bestäms utifrån hur mycket vardera parten betalat eller om de har en annan överenskommelse. När sambor äger sådan egendom tillsammans, vilket också kallas för samäganderätt, finns ingen möjlighet för den ena sambon att utan den andres godkännande fatta olika beslut om försäljning, gåva m.m.

Vad händer om makar/sambor inte kommer överens?

Ibland kommer inte makar och sambor överens om hur bodelningen ska gå till. De kan vara oense om värdering av tillgångar, vilka ägodelar som ska ingå och inte, vilka skulder som avser vilka tillgångar m.m. I vissa situationer når parterna en gemensam lösning och i andra situationer krävs att någon annan beslutar åt parterna. 

Bodelningsförrättaren kan medla fram en lösning mellan oense makar/sambor

En bodelningsförrättare kan utses när parter inte kommer överens om bodelningen och har som uppgift att åstadkomma en god lösning samt medla mellan parterna. En bodelningsförrättare kan utses både i skilsmässa och samboseparation. Om en uppgörelse inte nås får en tvångsdelning ske, vilket innebär att bodelningsförrättaren bestämmer hur egendomen delas upp mellan parterna. Det går att ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. 

Hur går det till?

 1. Ett första möte hålls för att se om en gemensam lösning kan nås och ett frivilligt avtal kan ingås.
 2. Om parterna inte är samarbetsvilliga får bodelningsförrättaren själv samla information och uppgifter om vad som ska bodelas och vilka skulder som finns.
 3. Bodelningsförrättaren bestämmer därefter hur bodelningen ska genomföras.
 4. Beslutet om fördelningen kan överklagas inom högst fyra veckor.

Bodelning vid dödsfall

Bouppteckning är obligatorisk

En bouppteckning måste göras i samband med ett dödsfall enligt lag. Bouppteckningen redovisar den avlidnes tillgångar och skulder vid dödstillfället och handlingen påverkas ifall den avlidne var gift eller sambo. Om den avlidne var gift ska efterlevande makes/makas tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen, eftersom bouppteckningen är utgångspunkten för bodelningen som sker därefter. Detsamma gäller om den avlidne var sambo och då bör efterlevandes samboegendom tas upp i bouppteckningen. Om den avlidne har ett testamente eller äktenskapsförord ska dessa alltid finnas med. När bouppteckningen är färdig registreras den hos Skatteverket och fungerar som en typ av identitetshandling för dödsboet.

Om den avlidne var gift

Vid ett dödsfall krävs som regel bodelning. Undantaget är om den avlidne och efterlevande make/maka haft gemensamma barn och inget testamente som påverkar. Då ärver efterlevande make/maka den avlidnes andel från ”bodelningen” direkt. 

När bodelning däremot krävs, t.ex. om särkullbarn (barn utanför aktuellt äktenskap) eller ett testamente som påverkar finns sker bodelning på samma vis som vid skilsmässa. Giftorättsgodset delas lika och enskild egendom delas inte. Efterlevande make/maka kan däremot ärva den avlidnes enskilde egendom om inget annat anges i testamente. Efterlevande make/maka kan alltid begära att makarna behåller sitt giftorättsgods själva. Det kan bli till fördel för efterlevande om han eller hon har mer tillgångar än den avlidne. 

Om den avlidne var sambo

Efterlevande sambo kan begära bodelning efter en sambo avlidit. Det går till på samma sätt som en bodelning vid samboseparation och det är alltså samboegendomen som delas. Sambor har inte arvsrätt efter varandra enligt lag, varför det kan bli extra betydelsefullt med ett testamente om samborna önskar ärva varandra.

Boutredningsman kan hjälpa till att förvalta dödsboet

När ett dödsfall inträffat och dödsbodelägarna har svårt att sköta om dödsboet kan en boutredningsman utses. Ett dödsbo är den juridiska person som bildas efter att någon dör, där den avlidnes tillgångar och skulder samlas (kvarlåtenskap). En boutredningsman har bl.a. i uppdrag att reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor. Ansökan om boutredningsman sker hos tingsrätten och ansökan kan t.ex. bli aktuell när dödsbodelägarna inte har möjlighet att ta hand om dödsboet p.g.a. oenighet, dödsboet är för komplicerat eller stort, om dödsbodelägarna är för många med spridda bostadsorter eller liknande. 

Skiftesman kan utses om dödsbodelägarna är oense

Ett arvskifte sker efter ett dödsfall, d.v.s. arvet fördelas ut till de berättigade enligt lag eller testamente. Det kan ske först efter att dödsboet utretts av dödsbodelägarna eller en boutredningsman. Om bråk och meningsskiljaktigheter uppstår kring fördelningen av arvet kan en skiftesman ordna ett tvångsskifte. Skiftesmannen bestämmer då hur arvet fördelas på bästa tänkbara sätt. Den primära uppgiften är dock att försöka få dödsbodelägarna att komma överens om fördelningen. Ifall det inte går sker tvångsskifte och om dödsbodelägarna godkänner det börjar det gälla. Om en dödsbodelägare önskar att överklaga tvångsskiftet sker det genom en klandertalan som väcks mot övriga dödsbodelägare, inom högst fyra veckor. En boutredningsman eller testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är som huvudregel skiftesman.

Tvångsskifte kan ske om ingen gemensam lösning nås

Tvångsskifte sker som tidigare nämnts av en skiftesman som oftast är en boutredningsman eller testamentsexekutor. Tvångsskiftet konstateras i en skriftlig handling som skrivs under av skiftesmannen. Det ska så snart tvångsskiftet är klart också delges till dödsbodelägarna som kan godkänna eller klandra beslutet. Tvångsskifte blir bara aktuellt när dödsbodelägarna inte kan komma överens om arvskiftet. 

Specialregler

I början av artikeln nämndes några regler som inte kan avtalas bort genom äktenskapsförord eller samboavtal. Vissa av följande regler blir dock sällan aktuella eftersom det avser undantagssituationer och gäller endast i enstaka fall. 

Jämkning av äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal kan jämkas eller helt bortses från om innehållet eller omständigheterna vid uppkomsten talar för dess oskälighet (orimlighet). Ifall en likadelning i en bodelning är oskälig (orimlig) kan det jämkas och undvikas genom att en annan delning blir aktuell. Det gäller både för sambor och makar, exempelvis om ett giftermål varat under en kort tid och skillnaderna i förmögenhet är stora.

Tvingande skyddsregler vid dödsfall

 • För efterlevande make finns en skyddsregel som anger en rätt till minst fyra prisbasbelopp (om det är möjligt) vilket är ungefär 190 000 kr. 
 • För efterlevande sambo finns en skyddsregel som anger en rätt till minst två prisbasbelopp (om det är möjligt) vilket är ungefär 95 000 kr. 

Övertagande av bostad under samboseparation

För sambor är det som bekant endast gemensam anskaffad bostad och bohag som bodelas. Det hindrar dock inte en sambo från att göra anspråk på den andres bostad i samband med en separation. Det kan accepteras om det finns synnerliga skäl till det och kraven som ställs är höga. Behovet av bostaden ska vara mycket stort och övertagandet måste vara skäligt (d.v.s. rimligt och lämpligt). Övertagande kan endast bli aktuellt om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. Om övertagandet gäller en hyresrätt utgår ingen ersättning som det gör vid övertagande av bostadsrätt. 

Det krävs att den som önskar göra anspråk på bostaden gör det inom ett år från uppbrottet och om utflytt redan skett, inom tre månader.

Kontakta oss på Lavendla

Det kan vara både svårt och påfrestande att veta vems egendom som är vems och att dessutom bevisa ägandet till egendom. I vissa situationer kan en make/maka gömt egendom från den andre, ibland finns äktenskapsförord som behöver tolkas och i andra fall kan de totala tillgångarna och skulderna vara väldigt komplicerade. Det kan därför vara vettigt att vända sig till en jurist eller advokat för att lösa problematiken. Det kan också vara klokt för att undvika bråk och dålig stämning när parterna är oense. Antingen vänder man sig till en bodelningsförrättare eller också till en annan jurist eller advokat med erfarenhet inom området. Vi på Lavendla har stor erfarenhet av bodelningsprocesser och du är varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning, hjälp och stöd. 

Tveka inte att kontakta oss på 0770-33 90 70 eller via formuläret nedan.