Bodelning

En bodelning kan ske i fyra situationer: vid skilsmässaunder ett äktenskap (utan att makarna skiljer sig), vid en samboseparation och vid ett dödsfall. Bodelningen innebär att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp lika. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. Vi på Lavendla hjälper dig med din bodelning.

När ska en bodelning göras och hur går den till? 

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

Det går att undvika vissa bodelningsregler genom att avtala bort dem i ett äktenskapsförord eller samboavtal.

Det är dock inte möjligt att avtala bort alla regler, eftersom vissa av dem syftar till att skydda makar eller sambor från orimliga och orättvisa resultat.

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vanliga frågor

Vad är en bodelning?

Bodelning innebär uppdelning av egendom, ofta i samband med skilsmässa eller separation. Reglerna för bodelning varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

Vad kostar en bodelning?

Kostnaden för en bodelning är helt beroende på omständigheterna och hur mycket, eller lite, hjälp du behöver. Kontakta oss och berätta om din situation så rådgör vi med dig: 0770 - 33 90 70. Första samtalet är alltid gratis.

Hur fungerar bodelning vid samboseparation?

En bodelning är inte obligatorisk vid en samboseparation, utan sker bara när någon av parterna begär det.

Kravet för begäran av bodelning är att det framförs senast ett år efter förhållandets uppbrott.

För sambor gäller sambolagen, om inte parterna har ett samboavtal som anger annat. 

Vad bodelas vid en samboseparation?

Det är endast samboegendom som bodelas, det vill säga gemensamt anskaffad bostad och allt inuti (bohag). 

Övrig egendom som samborna äger bodelas inte, till exempel bil, bankmedel och fritidshus.
 
Det finns egentligen inget speciellt sätt för en sambo att begära bodelning, men sambon måste kunna bevisa att begäran skett till motparten inom tidskravet på ett år.

Samboegendom som parterna köper efter förhållandets uppbrott kommer inte att bodelas. Då har brytdagen passerat. 

Vad händer med egendom som sambor har samäganderätt till?

I ett samboförhållande är det vanligt att parterna tillsammans köper egendom som inte är samboegendom, det vill säga varken gemensam bostad eller bohag. 

Sådan egendom bodelas inte, utan rätten till egendomen bestäms utifrån hur mycket vardera parten betalat eller om de har en annan överenskommelse. 

När sambor äger sådan egendom tillsammans, vilket också kallas för samäganderätt, finns ingen möjlighet för den ene sambon att utan den andres godkännande fatta olika beslut om försäljning, gåvogivande och så vidare. 

Vad är en Bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare kan utses när parter inte kommer överens om bodelningen. Förrättaren har som uppgift att åstadkomma en bra lösning och att medla mellan parterna.

En bodelningsförrättare kan utses både i en skilsmässa och i en samboseparation

Om en uppgörelse inte nås får en tvångsdelning ske, vilket innebär att bodelningsförrättaren bestämmer hur egendomen delas upp mellan parterna. 

Det går att ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. 

Hur går det till med en bodelningsförrättare?

Ett första möte hålls för att se om en gemensam lösning kan nås och ett frivilligt avtal kan ingås.
 
Om parterna inte är samarbetsvilliga får bodelningsförrättaren själv samla information och uppgifter om vad som ska bodelas och vilka skulder som finns. 

Bodelningsförrättaren bestämmer därefter hur bodelningen ska genomföras och beslutet om fördelningen kan överklagas inom högst fyra veckor.

Är bouppteckning obligatoriskt vid dödsfall?

En bouppteckning måste göras i samband med ett dödsfall, detta enligt lag (ärvdabalken). 

Bouppteckningen redovisar den avlidnes tillgångar och skulder vid dödstillfället och handlingen påverkas ifall den avlidne var gift eller sambo. 

Hur värderas egendom i en bodelning?

Efter ett äktenskap finns förmodligen många ägodelar med känslomässigt eller sentimentalt värde. Dessa kan vara svåra att prissätta. 

I vissa fall är det däremot tydligt vad något är värt eftersom man kan ge det ett marknadsvärde. Med begreppet marknadsvärde menas hur mycket saken hade kunnat säljas för i dag.

I äktenskapsbalken finns inga värderingsregler, varför makarna fritt kan komma överens om hur de värderar egendomen. Våra jurister rekommenderar dock att använda samma värderingsmetod.

Ägodelar med affektionsvärde kan härmed alltså ges ett högre värde, även fast marknadsvärdet inte är särskilt högt.

Hur fungerar bodelning under äktenskap?

Bodelning kan ske under bestående äktenskap. Det kan göras för att exempelvis omfördela egendom och föra över äganderätt på den andre maken/makan.

Om någon önskar att egendom ska bli enskild, trots att den egentligen är giftorättsgods, krävs ett bodelningsavtal som kompletteras med ett äktenskapsförord. 

Under äktenskapet kan en partiell bodelning ske, då bodelar makarna med begränsade tillgångar.
 
Bodelning kan också ske utan skilsmässoansökan ifall makarna är överens och då sker den som vanligt. För bodelning under äktenskap krävs anmälan till Skatteverket. 

Hur anmäler man om bodelning under äktenskap?

1. Skriv en anmälan till Skatteverket om att ni vill bodela under äktenskapet
2. Skriv personnummer och signera anmälan, det tillkommer en avgift på 275 kronor.
3. Skicka anmälan i original till Skatteverket.
4. När Skatteverket har tagit emot er gemensamma anmälan kan ni gå vidare med bodelningen.

Vad händer om man inte kommer överens om bodelningen?

Ibland kommer inte makar och sambor överens om hur bodelningen ska gå till. 

De kan vara oense om värdering av tillgångar, vilka ägodelar som ska ingå och inte, vilka skulder som avser vilka tillgångar med mera.
 
I vissa situationer når parterna en gemensam lösning och i andra situationer krävs att någon annan beslutar åt parterna. 

5 viktiga saker att veta om en bodelning

  1. Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
  2. Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
  3. En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
  4. En bodelning behövs inte vid dödsfall om makarna endast har enskild egendom, gemensamma barn och om inget testamente som säger annat finns. En bouppteckning vid dödsfall är däremot obligatorisk.
  5. De normala bodelningsreglerna går att avtala bort genom ett äktenskapsförord eller samboavtal.

Möjliga steg för hur en bodelning kan gå till

En bodelning kan gå till på olika sätt. Hur många steg den kräver innan den avslutas skiftar beroende på huruvida parterna är överens eller inte. Här kan du läsa om bodelningens fem möjliga steg.

1. Någon av parterna kräver att bodelning sker 

En bodelning inleds genom att någon av parterna kräver att den ska ske.

Om parterna är eniga och överens om fördelningen av egendomen kommer bodelningen att avslutas och ett bodelningsavtal skrivas.

Ifall parterna når en överenskommelse direkt är det en enkel process som normalt inte kräver professionell hjälp från jurist eller advokat.

2. Sammanställning av tillgångar och skulder

Om tillgångarna och skulderna som parterna innehar är mer komplexa eller ifall parterna inte är helt överens om hur fördelningen ska ske, skrivs en bouppteckning.

I bouppteckningen utreds alla tillgångar och skulder som finns på brytdagen (det vill säga dagen för skilsmässoansökan, samboseparation eller dödsfallstidpunkten). 

För makar är det giftorättsgods som delas. Enskild egendom delas inte.

Den enskilda egendomen är makens/makans ”egen” egendom på grund av villkor i ett  äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev

Giftorättsgodset värderas och avdrag görs för skulder. Exempelvis värderas hus, möbler, aktier, bil, fastighet, båt, stuga och pengar på banken.

Exakt vad som ingår och inte i en bodelning beskrivs längre ner. För sambor ingår endast samboegendom i bodelningen.

3. Parternas respektive andelar räknas ut

Efter att tillgångar och skulder utretts räknas andelarna ut, vilket är det parterna har rätt till i samband med bodelningen.

När giftorättsgodset minus skulderna räknats på bådas sida finns ett resultat. Resultatet adderas och delas sedan lika. 

Summan efter likadelningen är respektives giftorättsandel och det man har rätt till.

Det är bara överskott som delas, inte underskott eftersom man själv ansvarar för egna skulder. 

4. Lottläggning sker och beslut om fördelning tas

När andelarna räknats ut sker en lottläggning och då bestäms hur egendomen fördelas. Detta kan parterna komma överens om själva, alternativt kan de få hjälp av en bodelningsförrättare

I första hand behåller makarna sina egna saker. Under lottläggningen kan en obalans uppstå mellan den egendom man har rätt till och det man i slutänden får.

Då får ena parten betala en mellanskillnad till den andre för att ”lösa ut” denne (vilket kallas för bodelningslikvid eller skifteslikvid). Det är vanligt när ena parten får bostaden på sin lott, som exempel. 

Det går också att lämna ut egendom till samma värde, men i praktiken är det vanligare att en summa betalas ut. Makarna kan också komma överens om att strunta i bodelningslikviden, om de vill. 

5. Bodelningsavtal skrivs och bodelningen avslutas

Bodelningen är därefter avslutad och för att kunna bevisa detta skrivs ett bodelningsavtal. Efter detta kan inte bodelning begäras igen. 

Bodelningsavtalet är vanligtvis något man måste visa upp i samband med nya bostadslån och liknande.

Därför är det viktigt att ha ett bodelningsavtal på plats

Bodelningsavtalet avslutar och sammanfattar bodelningen. Det är nödvändigt att ha det juridiska dokumentet på plats för att en tidigare make/maka inte ska kräva bodelning igen flera år senare.

Utan bodelningsavtalet vinner bodelningen inte laga kraft och avtalet är därför kvittot på att en formell bodelning skett. Parterna bör skriva bodelningsavtalet i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt. 

Det kan alltid vara utmanande att upprätta korrekta avtal, därför rekommenderar vi på Lavendla Juridik att du söker juristhjälp vid minsta osäkerhet. Du är förstås alltid lika varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

Bodelning vid skilsmässa

Äktenskapsreglerna i äktenskapsbalken bygger på två huvudsakliga grunder.

Först och främst har makarna ett eget ansvar för sina lån och skulder. De sköter även själva sin egendom.

Man kan inte tvingas betala sin makes/makas skulder. Det innebär att om bodelning sker, varav ena parten har mer skulder än tillgångar, kommer bidraget till bodelningen att bli noll kronor eftersom minusresultat aldrig delas på. 

Den andra grunden för äktenskapsreglerna är att egendomen delas lika (50/50). 

I artikeln om skilsmässa finns exempel på bodelning både vid överskott och i situationer när ena maken/makan har ett underskott (det vill säga mer skulder än tillgångar). 

Ansökan om skilsmässa och betänketid

Talan om skilsmässa väcks alltid hos tingsrätten. Gemensam skilsmässoansökan sker ifall parterna är överens om att skilja sig och då går också handläggningen fortare. 

Ensam skilsmässoansökan sker när parterna är oense om att skilja sig och då får den som är emot skilsmässan chans att kommentera ansökan.

Det krävs vanligtvis en betänketid om sex månader innan skilsmässan kan fullföljas. Betänketiden syftar till att motverka förhastade och ogenomtänkta skilsmässor. 

När barn under 16 år är boende hos parterna krävs vanligtvis en betänketid. Ingen betänketid krävs dock om makarna inte bott tillsammans de senaste två åren. 

När inga barn under 16 år är boende hos parterna krävs ingen betänketid, men man kan ändå begära det.

Observera att om ingen av parterna begär fullföljd av skilsmässan efter ett år, kanske för att makarna ändrat sig eller för att de glömt att begära fullföljd, skrivs målet av. 

Parterna fortsätter då livet som gifta och om skilsmässa önskas krävs en ny ansökan med en ny avgift.

Det går att begära bodelning under lång tid efter skilsmässan

Om en formell bodelning av olika anledningar inte sker i samband med en skilsmässa, kan ena parten begära bodelning i väldigt lång tid. Det kan undvikas genom att ett bodelningsavtal skrivs. 

Lagen ställer inte upp någon tidsperiod för begäran av bodelning. I verkligheten var 24 år efter skilsmässa för lång tid, samtidigt som 10 år ansågs godtagbart. 

Det är alltså under en väldigt lång tid som någon kan kräva bodelning, vilket kan orsaka oväntade besvär och problem.

Hur värderas egendom i en bodelning?

Efter ett äktenskap finns förmodligen många ägodelar med känslomässigt eller sentimentalt värde. Dessa kan vara svåra att prissätta. 

I vissa fall är det däremot tydligt vad något är värt eftersom man kan ge det ett marknadsvärde. Med begreppet marknadsvärde menas hur mycket saken hade kunnat säljas för i dag.

I äktenskapsbalken finns inga värderingsregler, varför makarna fritt kan komma överens om hur de värderar egendomen. Våra jurister rekommenderar dock att använda samma värderingsmetod.

Ägodelar med affektionsvärde kan härmed alltså ges ett högre värde, även fast marknadsvärdet inte är särskilt högt.

Vad ingår (inte) i en bodelning vid skilsmässa? 

För att kunna åstadkomma en bodelning på rätt sätt krävs att parterna är medvetna om vad som ska ingå och inte. Nedanför följer exempel på just detta – lägg märke till undantagen. 

Personlig egendom ingår inte 

(till exempel kläder, smycken och sportgrejer)

Personlig egendom ingår inte så länge det anses rimligt att ta undan sådant från bodelningen. Oftast rör det sig om saker för personligt bruk och presenter. 

Om exempelvis makarnas giftorättsgods, med avdrag för skulder, uppgår till några tusen och ena parten har smycken för hundratusen kommer smyckena att ingå i bodelningen. När man ser till makarnas totala ekonomi är det inte rimligt att ena parten får behålla smyckena för sig själv. 

Särskild egendom ingår inte

(till exempel skadeståndsrätt, olycksfallsförsäkring och upphovsrätt) 

Att den särskilda egendomen inte ingår beror på att den avser personliga rättigheter. Men om ersättning betalats ut före brytdagen kommer pengarna dock att ingå som vanligt.

Pension – läs mer

(till exempel tjänstepension och eget pensionssparande)

Tjänstepensioner ingår som huvudregel inte i en bodelning och inte heller pensionsförsäkring genom arbetsgivare. 

All annan pension som eget pensionssparande och pensionsförsäkring från sitt bolag, enskild firma eller handelsbolag ingår i bodelningen. 

Pension som redan utbetalats innan bodelningen kommer också att ingå.

Egendom med fri förfoganderätt ingår inte

Skälet till varför egendom med fri förfoganderätt inte ingår vid en bodelning är att man inte äger egendomen fullt ut. Ägandet kommer nämligen med vissa begränsningar.

Dold skatteskuld – läs mer

Vinst och skatt som uppskjutits i bland annat samband med försäljning av bostad ingår inte om makarna delar på den egendom som skulden avser. 

Om ena parten får bostaden med skatteskulden på sin lott får den andra parten i stället ersättning.

Giftorättsgods ingår

Det är giftorättsgods som blir föremål för bodelning och delas lika, det vill säga all egendom som inte är enskild.

Enskild egendom ingår inte

Enskild egendom är det man antingen själv gjort enskild genom äktenskapsförord alternativt egendom man får genom villkor i testamente eller gåvobrev

Det går att dela på enskild egendom genom äktenskapsförord om makarna kommer överens om det. 
Som huvudregel kan man inte dela på enskild egendom genom villkor i testamente eller gåvobrev.

Övrigt som ingår och inte ingår i en bodelning

Kapitalförsäkring ingår i bodelningen och underhållsbidrag ingår inte. Huvudregeln är att studielån ingår i bodelningen.

Bouppteckning är obligatorisk under bodelning vid dödsfall 

En bouppteckning måste göras i samband med ett dödsfall, detta enligt lag (ärvdabalken). 

Bouppteckningen redovisar den avlidnes tillgångar och skulder vid dödstillfället och handlingen påverkas ifall den avlidne var gift eller sambo. 

Om den avlidne var gift ska efterlevande makes/makas tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen, eftersom den är utgångspunkten för bodelningen som sker därefter.

göra en bodelning

Detsamma gäller om den avlidne var sambo. Då bör efterlevandes samboegendom tas upp i bouppteckningen. 

Om den avlidne har ett testamente eller äktenskapsförord ska dessa alltid finnas med. 

När bouppteckningen är färdig registreras den hos Skatteverket och fungerar som en typ av identitetshandling för dödsboet. 

För personlig juristhjälp kring bodelning och bouppteckning får du gärna kontakta oss. Få så mycket eller så lite hjälp du behöver. 

Om den avlidne var gift vid dödsfallet

Vid ett dödsfall krävs som regel bodelning. Undantaget är om den avlidne och efterlevande maken/makan enbart har gemensamma barn och inget testamente som påverkar. Då ärver efterlevande make/maka den avlidnes andel från ”bodelningen” direkt. 

När bodelning däremot krävs – om särkullbarn (barn utanför aktuellt äktenskap) eller ett testamente som påverkar finns – sker bodelningen på samma vis som vid skilsmässa. 

Giftorättsgodset delas lika och enskild egendom delas inte. Efterlevande make/maka kan däremot ärva den avlidnes enskilde egendom om inget annat anges i testamentet. 

Efterlevande make/maka kan alltid begära att makarna behåller sitt giftorättsgods själva. Det kan bli till fördel för efterlevande om han eller hon har mer tillgångar än den avlidne. 

Om den avlidne var sambo vid dödsfallet

Efterlevande sambo kan begära bodelning efter att den andre avlidit. Det går till på samma sätt som en bodelning vid samboseparation och det är alltså samboegendomen som delas. 

Sambor har inte arvsrätt efter varandra enligt lag, varför det kan bli extra betydelsefullt med ett testamente om samborna önskar ärva varandra.

Boutredningsman kan hjälpa till att förvalta dödsboet

När ett dödsfall inträffat och dödsbodelägarna har svårt att sköta om dödsboet kan en boutredningsman utses. 

Ett dödsbo är den juridiska person som bildas efter att någon dör och samlar den avlidnes tillgångar och skulder (kvarlåtenskap). 

En boutredningsman har bland annat i uppdrag att reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor. Ansökan om boutredningsman sker hos tingsrätten. 

Ansökan kan bli aktuell när dödsbodelägarna inte har möjlighet att ta hand om dödsboet på grund av oenighet. Andra exempel är när dödsboet är för komplicerat eller stort och när dödsbodelägarna är för många med spridda bostadsorter. 

Skiftesman kan utses om dödsbodelägarna är oense

Ett arvskifte sker efter ett dödsfall. Detta innebär att arvet fördelas ut till de berättigade enligt lag eller testamente. 

Det här kan ske först efter att dödsboet utretts av dödsbodelägarna eller en boutredningsman. 

Om bråk och meningsskiljaktigheter uppstår kring fördelningen av arvet kan en skiftesman ordna ett tvångsskifte. Skiftesmannen bestämmer då hur arvet fördelas på bästa tänkbara sätt. 

Den primära uppgiften är dock att försöka få dödsbodelägarna att komma överens om fördelningen. Ifall det inte går sker tvångsskifte och om dödsbodelägarna godkänner detta börjar det gälla. 

Om en dödsbodelägare önskar att överklaga tvångsskiftet sker det genom en klandertalan som väcks mot övriga dödsbodelägare, inom högst fyra veckor. 

En boutredningsman eller testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är som huvudregel skiftesman.

Specialregler vid bodelning

I början av artikeln nämndes några regler som inte kan avtalas bort genom äktenskapsförord eller samboavtal. 

Reglerna som tas upp här nedanför är så kallade tvingande regler genom lag.

De blir dock sällan aktuella i praktiken eftersom de avser undantagssituationer och endast gäller i enstaka fall.

Jämkning av äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal kan jämkas eller helt bortses från om innehållet eller omständigheterna vid uppkomsten talar för dess oskälighet (orimlighet). 

Ifall en likadelning i en bodelning är oskälig kan det jämkas och undvikas genom att en annan delning blir aktuell. 

Det gäller både för sambor och makar, exempelvis om ett giftermål varat under en kort tid och skillnaderna i förmögenhet är stora.

Tvingande skyddsregler vid dödsfall

  • För efterlevande make/maka finns en skyddsregel som anger en rätt till minst fyra prisbasbelopp (om det är möjligt), vilket är ungefär 190 000 kronor. 
  • För efterlevande sambo finns en skyddsregel som anger en rätt till minst två prisbasbelopp (om det är möjligt), vilket är ungefär 95 000 kronor. 

Övertagande av bostad under samboseparation

För sambor är det som bekant endast gemensamt anskaffad bostad och bohag som bodelas. Det hindrar dock inte en sambo från att göra anspråk på den andres bostad i samband med en separation. 

Det kan accepteras om det finns synnerliga skäl till det och kraven som ställs är höga. Behovet av bostaden ska vara mycket stort och övertagandet måste vara skäligt (det vill säga rimligt och lämpligt). 

Övertagande kan endast bli aktuellt om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. Om övertagandet gäller en hyresrätt utgår ingen ersättning som det gör vid övertagande av bostadsrätt. 

Det krävs att den som önskar göra anspråk på bostaden gör det inom ett år från uppbrottet och om utflytt redan skett, inom tre månader.

Därför bör du söka juristhjälp vid bodelning

Det kan vara både svårt och påfrestande att veta vems egendom som är vems och att dessutom bevisa ägandet av egendomen. 

I vissa situationer kan en make/maka gömt egendom från den andre, ibland finns äktenskapsförord som behöver tolkas och i andra fall kan de totala tillgångarna och skulderna vara väldigt komplicerade. 

Det kan därför vara vettigt att vända sig till en jurist eller advokat för att lösa problematiken. Det kan också vara klokt för att undvika bråk och dålig stämning när parterna är oense. 

Antingen vänder man sig till en bodelningsförrättare eller också till en annan jurist eller advokat med erfarenhet inom området. 

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.