1. Lavendla Juridik

Bodelning under äktenskap

Oftast förknippas bodelning med skilsmässa eller dödsfall, men bodelning inom äktenskap är möjligt ifall makarna är överens. Bodelning under pågående äktenskap innebär att makarna bestämmer vilka tillgångar som ska omfattas i bodelningen, för att därefter dela upp egendomen. Bodelning under äktenskap klargör vem som äger vad och används för att föra över äganderätt på den andra maken/makan.

De 5 viktigaste punkterna om bodelning under äktenskap

 1. Bodelning under pågående äktenskap kan ske för att omfördela tillgångar och överföra äganderätt mellan makarna.
 2. Bodelning under pågående äktenskap kan ske för att omfördela tillgångar och överföra äganderätt mellan makarna.
 3. Det är möjligt att genomföra en partiell bodelning under bestående äktenskap, vilket innebär att makarna bodelar med vissa begränsade tillgångar.
 4. Bodelning kan ske utan skilsmässa och då genomförs bodelning som vanligt.
 5. För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket.

Bodelning inom äktenskap förutsätter att makar är överens

Bodelning under bestående äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara av samma åsikt när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem. Bodelning under pågående äktenskap kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutsats kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

3 skäl bakom bodelning under pågående äktenskap

 1. Klargöra och reda ut vem av makarna som äger vad
 2. Bidra till jämställd ekonomi mellan makarna
 3. En variant till gåva mellan makarna

Ladda ner gratis mall på bodelningsavtal

Anmälan & registrering av bodelning under äktenskap

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. För registrering av själva bodelningshandlingen kan makarna göra det hos Skatteverket. Registrering är frivillig och inte ett krav för giltighet. Rådfråga gärna oss på Lavendla Juridik för frågor kring bodelningshandlingen.

Så anmäls bodelning under pågående äktenskap

 1. Anmälan lämnas till Skatteverket.
 2. Anmälan ska inkludera parternas personnummer och signatur.
 3. En ansökningsavgift tillkommer på 275 kr som betalas via swish eller bankgiro.
 4. Anmälan ska skickas i original.
 5. Makarna ska vänta några dagar med att skriva själva bodelningshandlingen. Det beror på att Skatteverket ska hinna ta emot anmälan dessförinnan.

Så registreras bodelninghandlingen

 1. Registrering sker hos Skatteverket.
 2. Skriv bodelningshandlingen tillsammans och låt båda signera den.
 3. En ansökningsavgift på 275 kr tillkommer som betalas via swish eller bankgiro.
 4. Skicka bodelningshandlingen i original till Skatteverket.

Originalet av anmälan och bodelningshandlingen skickas till: 

Skatteverket 

Äktenskapsregistret 

871 87 Härnösand

 

Det kan vara svårt att veta vem som äger vad efter långa äktenskap

Makars egendom blandas ofta samman när giftermålet varat under lång tid och till slut kan det vara komplicerat att veta vem som äger vad. För en bodelning inom äktenskapet är det väsentligt att makarna skriver ned och reder ut vilka tillgångar som finns och vem som har stått för kostnaden, för att slutligen bestämma vem som ska äga vad. När bodelningen är avslutad saknar det betydelse om kvitton finns kvar på det som fördelats, eftersom äganderätten framgår av bodelningshandlingen.

 

Inte möjligt att göra egendom enskild med bodelning inom äktenskap

Äktenskapsförord skrivs mellan makar eller framtida makar för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Äktenskapsförord kan inte användas för att överföra äganderätt. Äganderätt kan förändras genom bodelning, gåva eller försäljning. Giftorättsgods kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i gåvobrev eller testamente. Bodelning under äktenskap kan därför inte användas som en metod för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Äganderätten kan också förändras på ett enkelt sätt genom gåva till make/maka eftersom det inte finns någon gåvoskatt är det ofta ett okomplicerat alternativ.  I samband med gåvan skrivs ett gåvobrev som bevis på att äganderätten överförts. 

 

När krävs ett kompletterande äktenskapsförord för bodelning under äktenskap?

Ett äktenskapsförord krävs inte om all egendom ska fördelas lika mellan makarna. Då dras först skulderna som tillhör giftorättsgodset av och sedan delas värdet i två. Om ingen enskild egendom finns äger makarna lika mycket efter bodelningen.

Ett äktenskapsförord krävs däremot om makarna inte önskar fördela egendomen lika. Makarna kanske önskar föra över mer eller mindre än en fördelning av hälften. Då krävs ett äktenskapsförord eftersom giftorättsgods måste omvandlas till enskild egendom. 

 

Bodelning under äktenskap för överlåtelse av fastighet

En vanlig fråga kring bodelning inom äktenskap är hur ena parten kan överlåta en del av (eller hela) fastigheten till den andra parten. Det finns två tillvägagångssätt, dels gåva mellan makar och dels bodelning under pågående äktenskap. 

 • För gåva mellan makar ska en gåvohandling skrivas och lämnas till Skatteverket för registrering. Efter registreringen ska en ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet. Den make/maka som ger bort gåvan måste signera handlingen och namnteckningen ska bevittnas av två personer. 
 • För bodelning inom äktenskap ska en anmälan om detta lämnas till Skatteverket och en bodelningshandling ska skrivas. Det ska framgå hur stor del av fastigheten som ska överlåtas på maken/makan. Lagfart måste också ansökas om hos Lantmäteriet.