Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Oftast förknippas bodelning med skilsmässa eller dödsfall, men bodelning inom äktenskap är möjligt ifall makarna är överens. Bodelning under pågående äktenskap innebär att makarna bestämmer vilka tillgångar som ska omfattas i bodelningen, för att därefter dela upp egendomen. Det klargör vem som äger vad och används för att föra över äganderätt på den andra maken/makan.

Bodelning inom äktenskap förutsätter att makar är överens

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

Anmälan & registrering av bodelning under äktenskap

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket,  men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Vanliga frågor

Hur anmäls bodelning under pågående äktenskap?

1. Anmälan lämnas till Skatteverket.
2. Anmälan ska inkludera parternas personnummer och signatur.
3. En ansökningsavgift tillkommer på 275 kr som betalas via swisch eller bankgiro.
4. Anmälan ska skickas i original till: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand
5. Makarna ska vänta några dagar med att skriva själva bodelningshandlingen. Det beror på att Skatteverket ska hinna ta emot anmälan dessförinnan.

Vilka skäl finns för att göra bodelning under äktenskap?

1. Klargöra och reda ut vem av makarna som äger vad.
2. Bidra till jämställd ekonomi mellan makarna.
3. En variant till gåva mellan makarna.

Hur avgör bodelningen vem som äger vad efter ett långt äktenskap?

Makars egendom blandas ofta samman när giftermålet varat under lång tid och till slut kan det vara komplicerat att veta vem som äger vad. 

För en bodelning inom äktenskap är det väsentligt att makarna skriver ned och reder ut vilka tillgångar som finns och vem som har stått för kostnaden, för att slutligen bestämma vem som ska äga vad.

När bodelningen är avslutad saknar det betydelse om kvitton finns kvar på det som fördelats, eftersom äganderätten framgår av bodelningshandlingen.

När krävs ett kompletterande äktenskapsförord för bodelning under äktenskap?

Ett äktenskapsförord krävs inte om all egendom ska fördelas lika mellan makarna. Då dras först skulderna som tillhör giftorättsgodset av och sedan delas värdet i två. Om ingen enskild egendom finns äger makarna lika mycket efter bodelningen.

Ett äktenskapsförord krävs däremot om makarna inte önskar fördela egendomen lika. Makarna kanske önskar föra över mer eller mindre än en fördelning av hälften. Då krävs ett äktenskapsförord eftersom giftorättsgods måste omvandlas till enskild egendom. 

Är det möjligt att göra egendom enskild med bodelning inom äktenskap?

Nej, det är inte möjligt. Äktenskapsförord skrivs mellan makar eller framtida makar för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Äktenskapsförord kan inte användas för att överföra äganderätt. Äganderätt kan förändras genom bodelning, gåva eller försäljning.

Giftorättsgods kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i gåvobrev eller testamente.

Bodelning under äktenskap kan därför inte användas som en metod för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom.
 
Äganderätten kan också förändras på ett enkelt sätt genom gåva till make/maka. Eftersom det inte finns någon gåvoskatt är detta ofta ett okomplicerat alternativ. I samband med gåvan skrivs ett gåvobrev som bevis på att äganderätten överförts. 

Kan fastighet överlåtas genom bodelning?

En vanlig fråga kring bodelning inom äktenskap är hur ena parten kan överlåta en del av, eller hela fastigheten till den andra parten. Det finns två tillvägagångssätt – dels gåva mellan makar och dels bodelning under äktenskap. 

Gåva mellan makar
För gåva mellan makar ska en gåvohandling skrivas och lämnas till Skatteverket för registrering. Efter registreringen ska en ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet. Den make/maka som ger bort gåvan måste signera handlingen och namnteckningen ska bevittnas av två personer. 

Bodelning under äktenskap
För bodelning inom äktenskap ska en anmälan om detta lämnas till Skatteverket och en bodelningshandling ska skrivas. Det ska framgå hur stor del av fastigheten som ska överlåtas på maken/makan. Lagfart måste också ansökas om hos Lantmäteriet. 

5 viktigaste punkterna om bodelning under äktenskap

  1. Bodelning under pågående äktenskap kan ske för att omfördela tillgångar och överföra äganderätt mellan makarna.
  2. Makarna måste vara överens om att bodelning inom äktenskapet ska ske.
  3. Bodelning kan ske utan skilsmässa och då genomförs bodelning som vanligt.
  4. För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket.
  5. Det är möjligt att genomföra en partiell bodelning under äktenskap, vilket innebär att makarna bodelar med vissa begränsade tillgångar.

Så registreras bodelningshandlingen

  1. Registrering sker hos Skatteverket.
  2. Bodelningshandlingen skrivs tillsammans och makarna signera handlingen.
  3. En ansökningsavgift på 275 kr tillkommer som betalas via swisch eller bankgiro.
  4. Bodelningshandlingen skickas i original till: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.