1. Lavendla Juridik

Samäganderättsavtal

Ett samäganderättsavtal är ett avtal där delägare till egendom, reglerar förvaltningen av egendomen. Egendomen kan exempelvis vara ett hus eller en båt. Avtalet är ofta nödvändigt vid generationsskiften, då barn eller barnbarn övertar exempelvis en sommarstuga. Om du och din familj är i behov av ett samäganderättsavtal är ni varmt välkomna att höra av er till Lavendla Juridik. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad är ett Samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal är en handling där delägare till fast eller lös egendom bestämmer vilka regler som ska gälla rörande förvaltningen av egendomen. Typexempel på när samäganderättsavtal används är när släktingar äger ett sommarhus tillsammans. I en sådan situation kan ett avtal användas för att reglera under vilka veckor respektive delägare har rätt att disponera huset, hur mycket pengar som ska läggas på löpande underhåll och vad som gäller vid försäljning av ägarandelar.

samäganderättsavtal Lavendla

Varför ska man skriva ett samäganderättsavtal?

Finns inget samäganderättsavtal gäller lagen om samäganderätt

Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller lagen om samäganderätt. Enligt denna lag kan tingsrätten bestämma att egendom ska tvångsförsäljas om delägarna till egendomen inte kan komma överens om förvaltningen. Ett samäganderättsavtal är därmed en nödvändighet för att eliminera risken för att gemensamt ägd egendom avyttras mot någon delägares vilja. Det finns också andra regler i samäganderättslagen som ni eventuellt inte anser är önskvärda att tillämpa i er situation, vilket kan undvikas genom ett samäganderättsavtal. Lagen om samäganderätt är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort helt eller delvis. 

I samäganderättsavtalet kan exempelvis föreskrivas att lagen om samäganderätt överhuvudtaget inte ska tillämpas, vilket bland annat säkerställer att eventuella meningsskiljaktigheter inte hamnar på domstolens bord. 

Ett samäganderättsavtal minimerar därtill risken för onödiga meningsskiljaktigheter och tvister, eftersom rättigheter och skyldigheter klarlagts på förhand i samäganderättsavtalet mellan delägarna.  

 

Mer om lagen om samäganderätt

Full enighet krävs för beslut som rör förvaltningen av egendomen

Enligt samäganderättslagen krävs som huvudregel full enighet mellan ägarna för att beslut ska kunna fattas kring egendomen. Full enighet mellan delägarna gäller oberoende av hur stora andelar varje ägare har i egendomen.

Räddningsåtgärder kräver inte full enighet

Om egendomen är i behov av en akut räddningsåtgärd, behövs inte full enighet mellan delägarna. Exempelvis om ett hus är i brådskande behov av reparation, så krävs inte full enighet mellan delägarna för att anlita reparationshjälp. I en sådan situation kan en ensam delägare anlita reparationshjälp utan att först inhämta övriga ägares samtycke. De kostnader som uppstår i samband med räddningsåtgärderna ska delas mellan ägarna  i proportion till deras ägarandelar. 

Delägare har enligt lagen om samäganderätt rätt att genom domstol utse en förvaltare av fastigheten

Är delägarna oförmögna att komma överens om hur driften av fastigheten ska gå till, kan en delägare begära att en domstol ska utse en förvaltare som sköter driften av fastigheten. Samtliga delägare får då dela på kostnaderna för förvaltaren och driften.

 

Samäganderättsavtal hus och samäganderättsavtal fritidshus

När flera delägare äger ett gemensamt hus, är det lämpligt att reglera förvaltningen och ägarförhållandena i ett samäganderättsavtal. En vanlig situation där flera personer blir ägare till ett hus eller fritidshus är när släktingar ärver en fastighet eller får fastigheten som gåva, till exempel syskon. 

Genom att upprätta ett avtal kan delägarna på förhand reglera frågor om hur huset ska få disponeras, hur kostnader för fastigheten ska fördelas, om uthyrning får ske och i så fall hur, hur försäljning och vinstfördelning ska behandlas med mera. Genom samäganderättsavtalet minskar risken för konflikter och tvister mellan delägarna.

Finns det inget samäganderättsavtal eller om något annat inte avtalats mellan delägarna till huset, gäller lagen om samäganderätt och då har delägare bland annat möjlighet att tvångsförsälja huset på auktion. Den möjligheten tillämpas ibland - exempelvis när delägarna inte kan komma överens om huset ska säljas eller inte, eller delägare har ekonomiska svårigheter att lösa ut delägares ägarskap. Tvångsförsäljning kan undvikas genom ett samäganderättsavtal. 

 

Samäganderättsavtal mall 

Det finns flera samäganderättsavtalsmallar att tillgå och ladda ned över internet. Men varje avtalssituation är unik och avtalet bör skrivas så att det är  anpassat till er situation. Det är också viktigt att försäkra sig om att avtalet är juridiskt korrekt. Det är därför rekommenderat att låta en jurist upprätta samäganderättsavtalet, eller åtminstone låta en jurist granska ert samäganderättsavtal. På så sätt försäkrar ni er om att samäganderättsavtalet tar hänsyn till just eran situation och att det blir juridiskt korrekt. 

 

Samäganderättsavtal exempel

Ett samäganderättsavtal bör vara skriftligt. Det behöver inte registreras hos någon myndighet. Bevara det på ett säkert ställe. Det är exempelvis lämpligt att upprätta ett avtal om ni äger en gemensam fastighet.

Samäganderättsavtal fastighet 

Om ni äger en gemensam fastighet eller annan egendom kan ni i ett samäganderättsavtal bland annat reglera följande viktiga frågor:

  • Hur driften av egendomen ska gå till och skötas.
  • Hur vinster och kostnader ska fördelas.
  • Hur nyttjande och disponering av fastigheten ska gå till. Ska det exempelvis vara möjlighet att hyra ut egendomen till utomstående, och i så fall hur?
  • Vad som gäller vid en eventuell försäljning av ägarnas andelar.
  • Om samäganderättsavtalet ska gälla istället för lagen om samäganderätt. 

Samäganderättsavtal bostadsrätt

Likt fastigheter såsom hus och fritidshus, är det möjligt och rekommenderat att upprätta ett samäganderättsavtal för en gemensamt ägd bostadsrätt. Högsta domstolen har fastslagit att  lagen om samäganderättsavtal i väsentliga delar även gäller för bostadsrätter, om inte annat avtalats i ett samäganderättsavtal. Genom ett samäganderättsavtal är det möjligt för delägarna att själva reglera viktiga frågor om bostadsrättens förvaltning och ägande.

Samäganderättsavtal bil 

Äger du en bil tillsammans med någon annan? Då kan det vara en god idé att upprätta ett samäganderättsavtal, där ni reglerar frågor om bilens skötsel och vad som gäller vid eventuell försäljning av bilen. Det kan exempelvis vara lämpligt att upprätta ett avtal om bilen delas mellan sambos. 

Samäganderättsavtal bil mall

Ska ni upprätta ett samäganderättsavtal för en bil? Tänk då på att anpassa samäganderättsavtalet efter er situation. Det är rekommenderat att anlita en jurist vid upprättandet av samäganderättsavtalet. Om ni använder en mall från internet vid utformningen av samäganderättsavtalet, är det lämpligt att låta en jurist granska avtalet så att det blir juridiskt korrekt och följer era önskemål och situation. 

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om ett Samägandeavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik