Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Samäganderättsavtal
  1. Lavendla Juridik

Samäganderättsavtal

Ett samäganderättsavtal är ett avtal där delägare till egendom reglerar förvaltningen av egendomen. Egendomen kan exempelvis vara ett hus eller en båt. Ett samäganderättsavtal är ofta nödvändigt vid generationsskiften, då barn eller barnbarn exempelvis övertar en sommarstuga. Om du och din familj är i behov av ett samäganderättsavtal är ni varmt välkomna att höra av er till Lavendla Juridik. Ni når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad är ett samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal är en handling där delägare till fast eller lös egendom bestämmer vilka regler som ska gälla rörande förvaltningen av egendomen.

Exempel – Gemensamt sommarhus

Typexemplet på när ett samäganderättsavtal används är när släktingar äger ett sommarhus tillsammans. I en sådan situation kan ett avtal användas för att reglera under vilka veckor respektive delägare har rätt att disponera huset, hur mycket pengar som ska läggas på löpande underhåll och vad som gäller vid försäljning av ägarandelar.

Därför bör ett samäganderättsavtal skrivas – Undvik tvångsförsäljning

Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller lagen om samäganderätt. Enligt denna lag kan tingsrätten bestämma att egendom ska tvångsförsäljas om delägarna till egendomen inte kan komma överens om förvaltningen.

Den möjligheten tillämpas exempelvis när delägarna inte kan komma överens om huset ska säljas eller när delägare har ekonomiska svårigheter att lösa ut delägares ägarskap. Ett samäganderättsavtal är därmed en nödvändighet för att eliminera risken för att gemensamt ägd egendom säljs mot någon delägares vilja.

Det finns också andra regler i lagen som delägare eventuellt inte anser önskvärda för situationen i fråga, vilket kan undvikas genom ett samäganderättsavtal. Ett samäganderättsavtal kan minimera risken för onödiga meningsskiljaktigheter, eftersom delägarnas rättigheter och skyldigheter klarlagts på förhand i samäganderättsavtalet.

Specifikt om lagen om samäganderätt

Lagen om samäganderätt är alltså dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort helt eller delvis genom ett samäganderättsavtal. I avtalet kan exempelvis skrivas att lagen överhuvudtaget inte ska tillämpas, vilket bland annat säkerställer att eventuella meningsskiljaktigheter inte hamnar på domstolens bord. 

Full enighet krävs för beslut som rör förvaltningen av egendomen

Enligt samäganderättslagen krävs som huvudregel full enighet mellan ägarna för att beslut ska kunna fattas kring egendomen. Full enighet mellan delägarna gäller oberoende av hur stora andelar varje ägare har i egendomen.

Räddningsåtgärder kräver inte full enighet

Om egendomen är i behov av en akut räddningsåtgärd krävs dock inte full enighet mellan delägarna. Om ett exempelvis hus är i brådskande behov av reparation krävs inte full enighet mellan delägarna för att anlita reparationshjälp. I en sådan situation kan en ensam delägare anlita reparationshjälp utan att först inhämta övriga ägares samtycke. De kostnader som uppstår i samband med räddningsåtgärderna ska delas mellan ägarna  i proportion till deras ägarandelar. 

Rätt att genom domstol utse en förvaltare av fastigheten

Om delägarna är oförmögna att komma överens om hur driften av fastigheten ska gå till, kan en delägare begära att en domstol ska utse en förvaltare som sköter driften av fastigheten. Samtliga delägare får då dela på kostnaderna för förvaltaren och driften.

Samäganderättsavtal för hus, fritidshus och fastighet

När flera delägare äger ett gemensamt hus är det lämpligt att reglera förvaltningen och ägarförhållandena i ett samäganderättsavtal. En vanlig situation där flera personer blir ägare till ett hus eller fritidshus är när släktingar ärver en fastighet eller får fastigheten som gåva, till exempel syskon. 

Genom att upprätta ett samäganderättsavtal kan delägarna på förhand reglera frågor om hur huset ska få disponeras, hur kostnader för fastigheten ska fördelas, om uthyrning får ske och i så fall hur, hur försäljning och vinstfördelning ska behandlas med mera. 

Kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70, via mail eller kontaktformuläret längst ned ifall ni behöver hjälp med att upprätta/se över ett samäganderättsavtal.

5 Exempel: Vad som bör framgå av samäganderättsavtal 

  1. Samäganderättsavtalet bör vara skriftligt, men det behöver inte registreras hos någon myndighet. Det är klokt att bevara avtalet på ett säkert ställe.
  2. Avtalet bör reglera hur driften av egendomen ska gå till och skötas.
  3. Samäganderättsavtalet bör dessutom ange hur vinster och kostnader ska fördelas.
  4. Avtalet bör bestämma svar på frågor om hur nyttjande och disponering av fastigheten ska gå till. Ska det exempelvis vara möjlighet att hyra ut egendomen till utomstående och i så fall hur? Vad gäller vid en eventuell försäljning av ägarnas andelar?
  5. Slutligen bör framgå om samäganderättsavtalet ska gälla istället för lagen om samäganderätt. 

Samäganderättsavtal för bostadsrätt

Likt fastigheter såsom hus och fritidshus är det rekommenderat att upprätta ett samäganderättsavtal för en gemensamt ägd bostadsrätt. Högsta domstolen har fastslagit att lagen om samäganderättsavtal i väsentliga delar även gäller för bostadsrätter, om inte annat avtalats i ett samäganderättsavtal. Genom ett samäganderättsavtal är det möjligt för delägarna att själva reglera viktiga frågor om bostadsrättens förvaltning och ägande.

Samäganderättsavtal för bil

Äger du en bil tillsammans med någon annan? Då kan det vara en god idé att upprätta ett samäganderättsavtal, där ni reglerar frågor om bilens skötsel och vad som gäller vid eventuell försäljning av bilen. Det kan exempelvis vara lämpligt att upprätta ett avtal om bilen delas mellan sambor. 

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.