1. Lavendla Juridik

Laglott och arvslott

Arvslotten är det en avliden person efterlämnar i kvarlåtenskap. Laglotten är den del av ett arv som enligt lag måste gå till den avlidnes bröstarvingar. Har du funderingar eller frågor kring laglott och arvslott? Lavendla hjälper dig gärna - Tveka inte med att kontakta oss på 0770 - 33 90 70, via kontaktformuläret eller mail.

Vad är skillnaden mellan laglott och arvslott?

Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla den avlidnes arvingar (i första hand bröstarvingar). Om ett testamente saknas är bröstarvingars arvslott 100 procent av det värde som finns i dödsboet, d.v.s. allt som den avlidne efterlämnar.

Laglotten är den del av arvet som den avlidne inte får bestämma över genom ett testamente. Begreppet laglott är bara relevant när det finns bröstarvingar till den avlidne (det vill säga barn, barnbarn och så vidare). Enligt lag har bröstarvingar alltid rätt till 50 procent av arvslotten.

Laglotten är skyddad av svenska regler (som återfinns i ärvdabalken) och det går inte att förhindra bröstarvingars rätt till laglott. Arvslotten kan däremot minskas eller ökas genom ett testamente, så länge det inte inkräktar på laglotten.

Exempel - Laglott och arvslott

När laglotten räknas ut måste hänsyn tas till antalet bröstarvingar eftersom laglottens storlek varierar. Om det finns tre barn till den avlidne kommer barnen att få rätt till en tredjedel av arvet, om testamente saknas. Om två barn finns har barnen rätt till hälften och så vidare. Vi kan illustrera det med ett exempel. 

Fem barn ärver sina föräldrar efter att dessa avlidit. Föräldrarna var gifta vid den första makens död vilket innebär att efterlevande make ärver före gemensamma barn. Nu har bägge föräldrar dock avlidit. Barnen kommer att ärva lika mycket eftersom ingen av föräldrarna skrivit testamente.

Varje barn har en arvslott på 20 % eftersom de är fem syskon, vilket innebär att laglotten är 10 %. Föräldrarna efterlämnade totalt 100 000 kr, vilket innebär att barnen har en absolut rätt till 10 000 kr som är laglotten. Barnen ärver i detta fall 20 000 kr eftersom arvslotten är 20 % och föräldrarna saknar testamente.

Topp 5 viktiga fakta om laglott och arvslott!

  1. Arvslott och laglott är inte synonyma begrepp. Arvslotten är den avlidnes kvarlåtenskap och laglotten är bröstarvingars rätt till en viss del av arvslotten. Laglotten finns för att se till att inga bröstarvingar lämnas arvlösa.

  2. Bröstarvingar har en absolut rätt till laglott, vilket innebär att ett testamente som inkräktar på laglotten är ogiltigt, men det måste ändå aktivt bestridas.

  3. Om en avliden person saknar bröstarvingar (d.v.s. barn och barnbarn) är personen fri att bestämma över arvslotten. Den avlidne kan exempelvis testamentera bort hela arvslotten till en nära vän eller en välgörenhetsorganisation.

  4. Om en avliden person efterlämnar två bröstarvingar motsvarar deras laglott 25 % var av arvet.

  5. Särkullbarn, d.v.s. barn utanför ett äktenskap, har alltid rätt till laglott direkt.

Särkullbarn och gemensamt barn har rätt till laglott och arvslott vid olika tidpunkter

Den absoluta rätten till laglott gör ingen skillnad beroende på om barnet är gemensamt eller särkullbarn. Varför man ändå gör skillnad på dessa beror på att tidpunkten för arvet skiljer sig åt. Bägge är bröstarvingar och har därför en absolut rätt till laglott, men vid olika tidpunkter

När det enbart finns gemensamma barn och en efterlevande make/maka kommer den senare att ärva den avlidne med fri förfoganderätt. Gemensamma barn får vänta på efterarv

När det finns särkullbarn är situationen annorlunda eftersom särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt. Särkullbarn behöver därför inte att vänta på efterarv eftersom efterlevande make/maka inte kommer att ärva särkullbarnets del. Särkullbarnet är dock fri att avstå arvslotten och vänta på efterarv om så önskas. 

Om den avlidne exempelvis skrivit testamente till förmån för efterlevande make/maka kan särkullbarnet välja att klandra testamentet och få ut sin laglott. Resterande arvslott kommer däremot att hamna hos efterlevande make/maka med full äganderätt.

Arvsordningen styr arvslotten när bröstarvingar & testamente saknas

Om den avlidne saknar bröstarvingar finns ingen rätt till laglott för annan arvinge, eftersom laglott endast är aktuell när bröstarvingar finns. Ifall den avlidne saknar testamente och bröstarvingar kommer arvet att gå till de som står på tur enligt arvsordningen

Om exempelvis den avlidnes barn dött men barnet har ett barn i livet, träder barnbarnet in som bröstarvinge till den avlidne. Det innebär att barnbarnet är en bröstarvinge och därmed har rätt till laglott.

Om däremot den avlidne saknar barn och barnbarn finns inga bröstarvingar vid liv. Om den avlidne också saknar testamente övergår arvet i första hand till den avlidnes föräldrar och i andra hand till den avlidnes syskon

Det går inte att kringgå laglotten genom att testamentera bort den

Det spelar ingen roll om den avlidne skrivit testamente som leder till att bröstarvingar blir arvlösa. Hälften av arvslotten går aldrig att testamentera bort när den avlidne har bröstarvingar vid liv. Faktiska omständigheter och relationen mellan den avlidne föräldern och bröstarvingarna spelar ingen roll. Detsamma gäller om kontakt saknas eller om de inte känt varandra under sin livstid.

Jämkning vid laglottskränkning genom testamente 

Det är egentligen inget praktiskt problem att upprätta ett testamente som inkräktar på bröstarvinges laglott. Problem uppstår först om bröstarvingen vägrar rätta sig efter den vilja som uttrycks i testamentet. En bröstarvinge som anser att sin rätt till laglott blivit kränkt kan jämka testamentet. Jämkning av testamente sker genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren senast sex månader efter att man fått del av testamentet.

Till skillnad från klander av ett testamente behöver bröstarvingen inte väcka talan om jämkning, utan det räcker med att man underrättar testamentstagaren. Om bröstarvingen inte framställer sitt laglottskrav inom sex månader kommer testamentet att bli giltigt trots att det kränker laglotten.

Om testamentet pekar ut flera testamentstagare är det universella testamentstagare som i första hand ska dela med sig av det som testamenterats till dem. Det är enbart när värdet i dödsboet inte räcker som en legatarie behöver dela med sig av sitt legat. I dessa situationer är det den legatarie som tilldelats ett penninglegat som behöver dela med sig före den som fått saklegat. I övrigt sker en proportionell nedsättning. 

Observera att en bröstarvinge alltså inte får sin laglott automatiskt om ett testamente inkräktar på laglotten. Bröstarvingen måste vara aktiv och bestrida testamentet genom jämkning. 

Jämkning vid kränkning av laglott genom gåva

Gåvor som getts bort från den avlidne kan jämkas ifall gåvan begränsar rätten till laglott och gåvan går att likställa med testamente. Det som menas är alltså gåvor som getts bort med hänsyn till ett kommande dödsfall, t.ex. om en stor gåva ges bort på dödsbädden. 

Jämkning sker då genom att värdet av gåvan läggs till på den avlidnes arv för att därefter beräkna laglotten. Om arvet inte täcker laglotten får mottagaren av gåvan antingen lämna tillbaka gåvan eller ge ut ersättning som motsvarar värdet av gåvan. Jämkning sker genom att talan väcks inom ett år från att bouppteckningen avslutats och om tidsfristen inte följs går rätten förlorad.

Undvik missförstånd kring laglott och arvslott - Lavendla hjälper dig

Det bästa och enklaste sättet att undvika missförstånd, konflikter och tvister angående laglott och arvslott är att skriva testamente. Genom att skriva testamente som uttryckligen förklarar ens önskan undviks många tänkbara problem. Ett testamente som förklarar arvsfördelningen underlättar också för de anhöriga som efterlämnas. Behöver du hjälp med att upprätta eller se över ett testamente? Kontakta Lavendla på 0770 - 33 90 70, via mail eller formuläret ovan.

Ladda ner gratis mall på testamente

Genom att skriva in din e-mailadress kan du ladda ner vår gratis mall på testamente nedan. Vi rekommenderar alltid att komplettera mallen utifrån aktuella behov och låta en jurist se över testamentet för att se till att det inte kränker rätten till laglott.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Lavendla Juridik