Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt

Familjerätt

Hos Lavendla får du professionell, trygg och serviceinriktad juridisk hjälp i familjerättsliga frågor.

Lavendla erbjuder juridisk rådgivning inom hela familjerättens område som bl.a. sträcker sig över arv, testamente och äktenskap. Lavendla underlättar allt som processen kräver vid ett dödsfall, från bodelning till bouppteckning och slutligen arvskifte.

För frågor kring skilsmässasamboseparation och vårdnadstvist lämnar Lavendlas familjejurister rådgivning. Du når oss på 0770-33 90 70.


Vill du rådgöra med oss?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

De 4 mest centrala regelverken inom familjerätten

 1. Ärvdabalken som reglerar arvs- och testamentsrätt.
 2. Föräldrabalken som bl.a. reglerar barnrätt och förhållandet samt ansvaret för vårdnadshavare.
 3. Äktenskapsbalken som reglerar äktenskapsfrågor, skilsmässa och bodelning.
 4. Sambolagen som reglerar samboförhållanden.

Familjerättens område

Familjerättens är den del av privaträtten som behandlar familjens ställning gentemot varandra. Familjerättens område är därför brett. Situationer som ofta aktualiseras inom familjerätten rör bodelning efter dödsfall, skilsmässa och separation. Det är inte heller ovanligt att det uppstår frågor kring barns vårdnad och underhåll i samband med att relationer tar slut. Dessutom tillkommer ibland frågetecken kring testamenten och vem som har arvsrätt.

Arvs- och testamentsrätt är en del av familjerätten 

En av de fyra mest centrala delarna inom familjerätten handlar om arvs- och testamentsrätt. Arvsrätten omfattar det som går att koppla till ett dödsfall och de moment som måste genomföras inom viss tid från dödstillfället. Arvsrätten reglerar också på vilket sätt den avlidnes arv fördelas ut och vilka regler man ska förhålla sig till. 

3 viktiga regler att känna till i samband med ett dödsfall:

 1. Bouppteckningen är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avliden person har. En så kallad bouppteckningsförrättning måste hållas inom 90 dagar från dödsfallet. Bouppteckningen ska dessutom skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.
 2. Dödsboanmälan blir aktuellt om dödsboets tillgångar inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader som har direkt koppling till dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. I de fall den avlidne ägde en fastighet eller tomträtt är det dock obligatoriskt att upprätta en bouppteckning.
 3. Bodelning ska genomföras om den avlidne var gift och det inte finns ett äktenskapsförord. Var den avlidne istället sambo ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det. Huvudprincipen vid bodelning är att giftorättsgodset eller samboegendomen ska delas lika mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande partnern.

Våra jurister säger

Catharina Looft

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Erica Seger

Se till att ha en klar bild om vad du önskar för slutresultat, så ser jag till att ordna så att du hamnar där juridiskt.

Marjan Pourhassan

Jag brinner för att arbeta med människor och finna innovativa juridiska lösningar som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov.

Arvskiftet är tillfället då arvet fördelas ut

Arvskifte innebär att dödsboets nettotillgångar (det som blivit kvar efter att eventuella skulder reglerats) portioneras ut till dödsbodelägarna. Dödsbodelägarna är de personer som har rätt till arvet. Det går att ha arvsrätt på grund av släktförhållande eller genom testamente. I de fall ett testamente finns kan det helt eller delvis sätta den legala arvsordningen ur spel. 

Vem ärver den avlidne? 

Om den avlidne var gift har efterlevande make/maka arvsrätt efter den avlidne. Om makarna har gemensamma barn får barnen vänta på arvet tills båda föräldrar avlidit. Om den avlidne har särkullbarn behöver särkullbarnet dock inte vänta på att en styvförälder avlider, utan får ärva direkt. 

Den legala arvsordningen

Om varken efterlevande make/maka eller testamente finns fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn (och barnbarn om barnet avlidit). Arvingar i första arvsklassen kallas för bröstarvingar och har en absolut rätt till laglott.

Om det inte finns någon i den första arvsklassen kommer arvet att övergå till den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar och i andra hand den avlidnes syskon och deras barn. Om ingen finns i den andra arvsklassen övergår arvet slutligen till den tredje arvsklassen. Här finns mor- och farföräldrar och deras barn (d.v.s. morbror, farbror, moster och faster till den avlidne).

Lavendla Juridik är hela familjens jurist

När någon avlidit är det med många viktiga saker att sätta sig in i på kort tid. Det kan därför vara skönt att luta sig mot en professionell familjejurist med god erfarenhet av juridik vid dödsfall. Utan korrekta juridiska underlag finns alltid risken att få handlingarna ogiltigförklarade, vilket kan ge oförutsedda konsekvenser i framtiden. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig och tar ansvar för att allt blir rätt och riktigt. 

Barnrätt är en annan del av familjerätten 

En annan del av familjejuridiken rör barns rättigheter. Det kan handla om frågor kring barnets förhållande till sina föräldrar eller vårdnadshavare, men också myndigheternas ansvar att skydda barn i rättsliga processer. Föräldrabalken innehåller regler om det juridiska ansvaret för barn, underhållsfrågor, adoption och så vidare. En väsentlig pelare inom barnrätten är att beslut alltid ska fattas enligt barnets bästa. 

3 viktiga regler att känna till i Föräldrabalken:

 1. Alla personer under 18 år är omyndiga och räknas som barn. Barn har en begränsad rättshandlingsförmåga, men har rätt att genomföra vissa handlingar förutsatt att vårdnadshavaren ger sin tillåtelse.
 2. Föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn. Skyldigheten att betala underhåll består tills barnet fyller 18 år eller tills barnet går ut skolan, som huvudregel.
 3. Fastställande av faderskap. I Sverige finns ett antagande (s.k. presumtion) om att när barnet föds inom ett äktenskap är mannen automatiskt pappa till barnet. När barnet föds utom ett äktenskap fastställs faderskapet av socialnämnden.

Tvister om vårdnad, umgänge och boende 

Det händer att föräldrar bråkar om hur vårdnaden av barnet ska delas upp efter att de gått skilda vägar. Föräldrarna kan också vara oense om hur umgänge- och boendefrågor ska lösas. Innan en eventuell tvist hamnar i domstol ska föräldrarna gå igenom vissa steg, som exempelvis samarbetssamtal hos familjerätten. Syftet med dessa steg är att lösa konflikten i ett tidigare skede och undvika att tvisten hamnar i domstol. Om tvisten ändå når domstol ska rätten göra en bedömning utifrån den utredning som socialnämnden tidigare gjort.

Barnets bästa är det viktigaste

Ifall tvisten når domstol är det upp till rätten att göra en bedömning utifrån barnets bästa. Rätten undersöker då föräldrarnas samarbetsförmåga, barnets vilja, risken att barnet far illa, risken att barnet olovligen förs bort och så vidare.

Barnets bästa varierar utifrån situation, men som regel utgår domstolen från att gemensam vårdnad leder till god kontakt med bägge föräldrar, vilket i sin tur gynnar barnets utveckling. Domstolen får dock inte besluta om gemensam vårdnad ifall någon av föräldrarna vägrar att gå med på det. Vad barnet vill och önskar kan dessutom påverka utgången i målet, beroende på ålder och mognad. 

Äktenskapsrätt är ytterligare en del av familjerätten

Äktenskapsrätt är ytterligare en del av familjerättens område. Inom ett äktenskap kan många juridiska problem och frågor uppstår, bland annat rörande äktenskapsförord, bodelning inom äktenskapet och skilsmässa. Som gifta har man ett ekonomiskt skydd, eftersom makar bland annat har arvsrätt efter varandra vid ett dödsfall. 

3 viktiga regler att känna till i Äktenskapsbalken:

 1. Äktenskap får bara ingås under vissa förutsättningar. Ingen av parterna får vara gifta och de får inte vara nära släkt med varandra. De blivande makarna måste också vara myndiga.
 2. Äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller när någon av makarna avlider. När äktenskapet upphör ska bodelning ske, något som går att reglera genom ett äktenskapsförord. Bodelningen omfattar makarnas giftorättsgods vilket i princip är allt makarna äger, men det går att avtala om enskild egendom.
 3. Om makarna vill skilja sig krävs ofta betänketid. Betänketiden är sex månader och först när tidsfristen löpt ut kan makarna begära äktenskapsskillnad.

Bodelning kan leda till diskussioner 

Ibland kan en bodelning vålla problem eftersom parterna kan vara oeniga om vilka tillgångar och skulder som finns, värdering av egendom och uppdelning av giftorättsgods. I de fall motsättningarna inte går att lösa på egen hand, kan en bodelningsförrättare utses som hjälper parterna att nå en lösning. 

I en bodelning delas giftorättsgodset på hälften efter att skulderna som hör till tillgångarna dragits av. Det finns dock en specialregel som säger att om resultatet av bodelningen blir orättvist och orimligt kan man jämka fördelningen. I sådana fall tas hänsyn till giftermålets längd, parternas ekonomi och andra relevanta omständigheter.

Äktenskapsförord kan förhindra konflikter

Ett äktenskapsförord kan förhindra de juridiska problem som kan uppstå i samband med en bodelning. Det beror på att det i äktenskapsförordet redan finns en lösning för bodelningen på förhand. Makarna får själva bestämma hur bodelningen ska gå till och vad som ska delas lika. Äktenskapsförord kan vara en god idé om makarna exempelvis har företag som de inte önskar dela med varandra om de beslutar sig för att gå skilda vägar. 

Video (2 min) – Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

Samborätt är också en del av familjerätten 

Den sista delen av familjerätten är samborätten. Samborätten är en relativt liten del av familjerätten i förhållande till de andra områdena. Frågor som vanligen uppstår kopplade till samboskapet utgörs av bodelningsfrågor, om ett samboförhållande faktiskt är aktuellt och när det isåfall upphört. 

3 viktiga regler att känna till i Sambolagen:

 1. Om ena sambon köpt en bostad avsedd för att användas av samborna gemensamt, kan den andra sambon kräva halva bostaden efter en separation. Det gäller även om den andra sambon inte betalat något för bostaden.
 2. Efter en samboseparation genomförs bodelning enbart om någon av parterna begär det. I bodelningen ingår samboegendom, vilket omfattar bostad och bohag införskaffad för gemensam användning. Samboegendomen delas lika mellan parterna enligt sambolagen.
 3. Sambolagen går att avtala bort genom att skriva ett samboavtal. I samboavtalet får parterna själva reglera hur de vill göra vid en separation.

Samboskap är inte lika långtgående som äktenskap

Definitionen av sambor framgår av sambolagen som två ogifta personer i en kärleksrelation, som stadigvarande lever ihop i ett gemensamt hushåll. Det finns väsentliga skillnader mellan att vara sambo och gift eftersom samboförhållanden inte sträcker sig lika långt som äktenskap.

Sambor saknar arvsrätt efter varandra, oavsett tiden de varit ihop eller om de har gemensamma barn. Dessutom delas bara samboegendomen vid en bodelning. Samboförhållandet upphör vid giftermål, dödsfall eller om de flyttar isär. 

Samboavtal kan underlätta

För att undvika framtida bråk vid en samboseparation kan samborna skriva ett samboavtal. Samboavtal är som en enklare version av äktenskapsförord. Genom att i förtid reglera vissa frågor går det att undvika de juridiska problem som kan uppstå. 

Lavendla hjälper till med frågor som uppstår mitt i livet

Lavendlas familjerättsjurister finns till hands för frågor som kan uppstå mitt i livet, exempelvis gällande äktenskapsförord, bonusbarns juridiska ställning och gåvor inom familjen. Har du funderingar om vad som gäller juridiskt i en vardagssituation eller efter dödsfall? Tveka inte att kontakta oss! Lavendla erbjuder juristrådgivning vart du än befinner dig och vårt huvudkontor är beläget mitt i Stockholm. Du når oss via kontaktformuläret ovan, via mail eller genom att ringa på 0770 – 33 90 70.