Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Äktenskapsförord
 1. Lavendla Juridik

Äktenskapsförord

För många är det oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap. Det kan dock vara viktigt att föra ämnet på tal eftersom det fyller flera funktioner, bland annat kan man genom ett äktenskapsförord undvika bråk om materiella saker och det kan också bidra till en god översikt kring framtiden. Behöver du vägledning och råd inför att skriva ett äktenskapsförord? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, på telefonnummer 0770-33 90 70 eller via mail.

5 saker att tänka på när ni skriver äktenskapsförord

 1. Följ formkraven för äktenskapsförordet. Det inkluderar bland annat kravet på registrering. Att enbart låta äktenskapsförordet ligga hemma undertecknat av makarna som är överens om innehållet, spelar alltså ingen roll. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs att det registrerats hos Skatteverket.

 2. Diskutera med din (framtida) partner om hur ni önskar lägga upp äktenskapsförordet. Prata om vad som är viktigt för er - kanske finns en sommarstuga eller ett företag ni önskar vara enskild egendom?

 3. Låt en jurist se över äktenskapsförordet. Även fast det går att skriva äktenskapsförord själv rådgiver vi alltid att låta en professionell jurist eller advokat kontrollera om några luckor behöver fyllas i eller om något behöver klargöras.

 4. Var tydlig i äktenskapsförordet. Det blir extra viktigt om äktenskapsförordet någon gång skulle bli föremål för en tvist. Det innebär också att makarna måste förstå den verkliga innebörden av äktenskapsförordet.

 5. Låt någon bevittna när äktenskapsförordet skrivs under. Bevittning är inget lagkrav, men det kan minimera risken för framtida konflikter.

Vad är ett äktenskapsförord? Ett avtal mellan (framtida) makar! 

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del - exempelvis en fastighet, besparingar på ett bankkonto eller aktier i ett familjeföretag. I ett samboförhållande kan man istället skriva ett samboavtal

Ett äktenskapsförord reglerar framtida bodelning 

Reglerna om äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken. I samband med skilsmässa eller dödsfall sker en bodelning, vilket innebär att makarnas egendom delas på hälften enligt lagens bestämmelser. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, men inte deras enskilda egendom. Äktenskapsbalken utgår från att allt som makarna äger i princip är giftorättsgods.

Äktenskapsförord syftar till att undanta viss egendom från att delas lika vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det görs genom att i äktenskapsförord skriva att viss egendom ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord kommer alltså till praktisk användning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Som make/maka är det viktigt att komma ihåg att äktenskapsförordet är giltigt i båda situationer.

Förklaring om äktenskapsförord under en minut!

Denna video sammanfattar det viktigaste om äktenskapsförord och ger en förklaring till äktenskapsförordets innebörd och syfte.

Formkrav för äktenskapsförordets giltighet - skriftligt, signerat och registrerat

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och skrivas under av båda parter. Det finns inget krav enligt lag om att parternas signatur ska bevittnas, men det är en klok idé att bevittning ändå sker. Bevittningen kan vid en eventuell framtida tvist användas som extra bevisning ifall parterna är oense om äktenskapsförordet.

Någon särskild mall behöver inte användas för att skriva äktenskapsförordet, men det kan vara klokt att använda sig av en mall som ram för äktenskapsförordet. Det är utöver detta en bra idé, för att minimera risken för otydligheter, att stämma av utformningen av äktenskapsförordet med en jurist.

Efter att makarna kommit överens om innehållet i äktenskapsförordet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Från och med att registrering skett blir äktenskapsförordet giltigt. 

Det går att ändra äktenskapsförordet genom att skriva ett nytt

Ifall makarna ändrar sig är det möjligt att skriva ett nytt äktenskapsförord och ändra innehållet. I det nya äktenskapsförordet kan makarna skriva att egendom som är enskild ska återgå till att vara giftorättsgods och vice versa. Makarna skriver det som önskas gälla och det kan exempelvis bli aktuellt om ena maken får ett arv.

För att det nya äktenskapsförordet skall gälla måste dock en ny ansökan om registrering ske. Detsamma gäller för makar som har ett äktenskapsförord, men som inte vill att det ska komma till användning efter ett dödsfall. Makarna får upphäva äktenskapsförordet genom att skriva ett nytt. 

Det finns många fördelar med att ha ett äktenskapsförord

Fördelarna med ett äktenskapsförord är många. En fördel är att det går att skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap d.v.s. när makarna redan är gifta, men också innan ett kommande giftermål. Dessutom går det att ändra innehållet genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Att ändra och skriva äktenskapsförord är därför en relativt enkel process och priset behöver inte vara högt.

Äktenskapsförordet skyddar bägge parter som slipper oroa sig för framtida konflikter eftersom de redan reglerat situationen. Det kan likaså underlätta att från början förstå och veta vad som kommer att hända vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

All egendom som makarna äger kommer att delas lika i en bodelning om parterna inte avtalat om annat i ett äktenskapsförord. Det spelar ingen roll vem som köpt vad, för hur mycket pengar eller de kostnader som lagts på egendomen. Utan ett äktenskapsförord delas alla ägodelar lika, vilket kan leda till en fördelning som inte är önskvärd från makarnas håll.  

Nackdelar med att inte skriva äktenskapsförord

De nackdelar som finns med att inte ha ett äktenskapsförord är att det i värsta fall kan fördärva relationer. Skilsmässor är svåra och behöver inte förvärras genom bråk om materiella saker. Ifall parterna inte kommer överens om bodelningen finns också risken att bråket förlängs till att omfatta eventuella barn och vårdnadsfrågor. En eventuell tvist är kostsam, långdragen och tär på alla parter inblandade.

Exempel på äktenskapsförord 

Äktenskapsförord vid dödsfall och arv

Makarna A och B är gifta. A får ett arv från sin avlidna syster på en miljon kronor. Systern (och därmed arvlåtaren) har inte bestämt att arvet ska vara enskild egendom. A önskar dock att arvet ska vara A:s enskilda egendom. A löser det genom att skriva äktenskapsförord. I äktenskapsförordet, som båda makarna är överens om, står att arvet om en miljon kronor är A:s enskilda egendom. Det innebär att vid en skilsmässa eller i händelse av någons död kommer summan inte att delas lika på. 

Ifall systern i sitt testamente hade skrivit att arvet till A skulle vara enskild egendom hade ett äktenskapsförord mellan makarna A och B som reglerat detta varit onödigt. Det beror på att det redan framgått av testamente. 

Äktenskapsförord vid företag och aktiebolag

Makarna A och B är gifta. B har ett eget företag som B startade för femton år sedan. Makarna har inte skrivit äktenskapsförord. B har dock börjat tänka på vad som händer med företaget i händelse av B:s död eller vid en eventuell skilsmässa. Vid skilsmässa ingår företag vanligen i bodelningen och delas lika. Om B skulle avlida hamnar företaget i B:s dödsbo, vilket dödsbodelägarna har rätt att ta arv från. B vill inte att värdet av företaget ska delas lika vid en eventuell bodelning. Makarna skriver därför ett äktenskapsförord som anger att B:s företag ska vara enskild egendom. Företaget kommer därför inte att delas lika på vid skilsmässa eller dödsfall. 

Det kan i dessa situationer, när någon av makarna äger ett företag, vara extra viktigt med ett äktenskapsförord. Företag ingår i makarnas bodelning även vid ett plötsligt dödsfall eller en oförutsedd skilsmässa, vilket kan vålla praktiska problem för verksamheten. 

Äktenskapsförord vid pengar och aktier 

Makarna A och B är gifta. A har stora ekonomiska tillgångar, något som B saknar. A väljer att skydda tillgångarna genom ett äktenskapsförord som anger att tillgångarna är enskild egendom. 

Äktenskapsförord vid fastighet och bostadsrätt 

Makarna A och B är gifta. B delar en fritidsfastighet med tre syskon. B äger alltså en fjärdedel av fastigheten. B skyddar sin del genom att skriva äktenskapsförord om att B:s fjärdedel ska vara enskild egendom. A äger en bostadsrätt som A skriver som enskild egendom i makarnas äktenskapsförord. 

Det är inte alltid nödvändigt med äktenskapsförord

Det är endast de som önskar skydda viss egendom som bör skriva ett äktenskapsförord. Om skyddsvärd egendom saknas fyller äktenskapsförordet ingen praktisk funktion. Om någon av makarna skulle få viss egendom som parten också avser att skydda, är det möjligt att efteråt skriva äktenskapsförord om att egendomen ska vara enskild. Det är också möjligt att egendomen redan är enskild genom villkor i gåvobrev eller testamente.

Äktenskapsförord mall - Gratis!

Lavendla har möjligheten att erbjuda en gratis mall på äktenskapsförord för de som själva vill skriva sina äktenskapsförord. Viktigt att notera är dock att alla situationer är unika, vilket kan göra det svårt att genom en mall reglera alla de situationer som kan vara aktuella för just era specifika behov. Använder ni en gratis mall för att upprätta äktenskapsförord rekommenderar vi därför att ni konsulterar en jurist som granskar äktenskapsförordet.

Vad kan inkluderas i äktenskapsförordet? 

 • Det går att inkludera all egendom som makarna äger
 • Det går att inkludera enbart viss specifik egendom 
 • Det går att inkludera endast ena makens egendom 
 • Det går att inkludera egendom före äktenskapet 
 • Det går att inkludera framtida egendom 
 • Det går att inkludera egendom som makarna fått genom arv, gåva eller testamente

Registrera äktenskapsförord i 3 steg

 1. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, signerat och daterat. Respektives personnummer behöver också framgå eftersom Skatteverket behöver kontrollera parternas folkbokföringsuppgifter.

 2. Skatteverket tar ut en kostnad på 275 kr för att handlägga ärendet. Betalning sker via swish eller bankgiro. På Skatteverkets hemsida finns dessutom fullständig information för utländska bankkonton och i de fall när svenskt personnummer saknas.

 3. Äktenskapsförordet skickas i original till Skatteverket. Några kopior behöver inte skickas eftersom originalet ges tillbaka efter att det registrerats. Originalet skickas till: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Äktenskapsförord registreras i äktenskapsregistret

Det register som Skatteverket för in äktenskapsförordet kallas för äktenskapsregistret. Det är Skatteverket som är behörig myndighet att hantera registreringen och inte tingsrätt eller annan domstol vilket många kan tro. I äktenskapsregistret finns information från så långt som 100 år tillbaka i tiden med uppgifter kring datum, skilsmässor, bodelningar och så vidare. Äktenskapsförorden som registreras är offentliga handlingar och kan begäras ut eftersom registret är offentligt. 

Vad händer med äktenskapsförord vid dödsfall?

Äktenskapsförordets praktiska användning blir synlig i samband med skilsmässa eller dödsfall. Enskild egendom omfattas därmed inte i bodelningen i händelse av ett dödsfall eftersom makarna behåller enskild egendom. Vid ett dödsfall hamnar den avlidnes enskilda egendom i den avlidnes dödsbo där den totala kvarlåtenskapen som efterlämnas finns. Från dödsboet får dödsbodelägarna plocka ut arvet de är berättigade till. 

Ifall makarna efterlämnar gemensamma barn kommer efterlevande make/maka att ärva före barnen, vilket inkluderar den enskilda egendomen, om inte annat avtalats. I dessa fall får alltså efterlevande make/maka den enskilda egendomen genom arvsrätt. Om makarna har särkullbarn, barn utanför äktenskapet, har de rätt till arv direkt. 

Äktenskapsförord som leder till orimliga effekter kan bortses ifrån

Om det efter en skilsmässa eller dödsfall visar sig att äktenskapsförordet får orimliga effekter för någon av parterna, kan det av en domstol jämkas eller helt bortses ifrån. Det kan exempelvis ske om den ena maken/makan helt saknar tillgångar och skulle få en mycket svår ekonomisk situation om äktenskapsförordet respekteras fullt ut. Det är därför viktigt att se till att någon part inte lämnas helt tomhänt med anledning av ett äktenskapsförord. 

Ifall äktenskapsförordet blir aktuellt med anledning av skilsmässa finns i Sverige en mycket begränsad möjlighet till underhåll från tidigare make/maka efter att äktenskapet upphört, även om det inte är helt omöjligt. Det kan därför vara klokt att inte skriva under ett äktenskapsförord som leder till en orättvis fördelning. 

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig med äktenskapsförord

Efter att parterna pratat om vad som ska vara enskild egendom är det en god idé att anlita en jurist som kan hjälpa er att fastslå att äktenskapsförordet är korrekt och riktigt. Vår gratis mall för äktenskapsförord går att ladda ner och använda, men det kan vara klokt att titta över handlingen tillsammans med en jurist. Ni når oss på 0770 – 33 90 70, via mail eller kontaktformuläret ovan.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Äktenskapsförord och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Lavendla Juridik