Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord reglerar bland annat vilka tillgångar makarna delar på vid en skilsmässa. Trygga er och era barns framtid - Skriv äktenskapsförord online nedan, eller kontakta våra jurister för personlig hjälp.

Skriv äktenskapsförord

Skriv enkelt äktenskapsförord själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Gör det själv för 1 190 krSkriv äktenskapsförord online
 • Juridiskt korrekt äktenskapsförord
 • Skriv online på 5 min
 • Om du efter köpet hellre vill upprätta avtalet med jurist, drar vi av kostnaden
Med jurist fr. 2 995 krBoka möte med jurist
 • Juridiskt korrekt äktenskapsförord
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt äktenskapsförord för er

Varför behövs äktenskapsförord?

Hur oromantiskt ett äktenskapsförord än låter kan det juridiska dokumentet vara det som räddar relationen efter en skilsmässa. Skapa förutsättningar för att komma överens när utgångsläget är det bästa. 

För många är det oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap. Det kan dock vara viktigt att föra ämnet äktenskapsförord på tal eftersom det fyller flera funktioner. 

skriva äktenskapsförord

Bland annat kan man genom äktenskapsförordet undvika bråk om materiella saker och det kan också bidra till en större framtidstrygghet, för vissa saker kan man påverka.

Behöver du vägledning och råd inför att skriva det juridiska dokumentet? Du är alltid lika varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik, vi finns här för dig. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Vad är ett äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig.

Syftet med det är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning.

Äktenskapsförordet kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del.

Som exempel kan en fastighet, besparingar på ett bankkonto eller aktier i ett familjeföretag omfattas. 

I ett samboförhållande kan man i stället skriva ett samboavtal, och vad detta innebär kan du läsa mer om via länken. 

Äktenskapsförordet reglerar framtida bodelning 

Reglerna om äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken

I samband med skilsmässa eller dödsfall sker en bodelning, vilket innebär att makarnas egendom delas på hälften enligt lagens bestämmelser.

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, men inte deras enskilda egendom

Äktenskapsbalken utgår från att allt som makarna äger i princip är giftorättsgods.

Äktenskapsförordet syftar till att undanta viss egendom från att delas lika vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det görs genom att man i dokumentet skriver att viss egendom ska vara enskild egendom. 

Ett äktenskapsförord kommer alltså till praktisk användning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Som make/maka är det viktigt att komma ihåg att äktenskapsförordet är giltigt i båda situationerna.

Formkrav för äktenskapsförordets giltighet 

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och skrivas under av båda parter. Det finns inget krav enligt lag om att parternas signatur ska bevittnas, men det är en bra idé att bevittning ändå sker. 

Bevittningen kan vid en eventuell framtida tvist användas som extra bevisning ifall parterna är oense om äktenskapsförordet. 

Någon särskild mall behöver inte användas för att skriva äktenskapsförordet, men det kan vara klokt att använda sig av en ram för det. Då kan en schablon vara till hjälp.

Det är utöver detta bra – i synnerhet för att minimera risken för otydligheter – att stämma av utformningen av äktenskapsförordet med en jurist. 

Efter att makarna kommit överens om innehållet i dokumentet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Från och med att registreringen skett blir äktenskapsförordet giltigt. 

5 saker att tänka på när du skriver äktenskapsförord

 1. Följ formkraven för äktenskapsförordet. Det inkluderar bland annat kravet på registrering. Att enbart låta äktenskapsförordet ligga hemma undertecknat av makarna, som är överens om innehållet, spelar alltså ingen roll. För att det juridiska dokumentet ska vara giltigt krävs att det registrerats hos Skatteverket.
 2. Diskutera med din (framtida) partner om hur ni önskar lägga upp äktenskapsförordet. Prata om vad som är viktigt för er – kanske finns en sommarstuga eller ett företag ni önskar ska vara enskild egendom?
 3. Låt en jurist se över äktenskapsförordet. Även fast det går att skriva äktenskapsförord själv, råder vi alltid att låta en professionell jurist eller advokat kontrollera om några luckor behöver fyllas i eller om något behöver klargöras.
 4. Var tydlig i äktenskapsförordet. Det blir extra viktigt om äktenskapsförordet någon gång skulle bli föremål för en tvist. Det innebär också att makarna måste förstå den verkliga innebörden av äktenskapsförordet.
 5. Låt någon bevittna när äktenskapsförordet skrivs under. Bevittning är inget lagkrav, men det kan minimera risken för framtida konflikter.

Vi hjälper dig med äktenskapsförord

Vanliga frågor om äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med det är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning.

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Om du skriver det helt själv är den enda kostnaden skatteverkets handläggningskostnad (275 kr – 2021).

Vår digitala mall för äktenskapsförord kostar 1 190 kr och genererar ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.

Behöver du rådgivning finns våra jurister här för dig. Minsta kostnaden för ett skräddarsytt äktenskapsförord är 2 995 kr. Ring oss på 0770 - 33 90 70 och beskriv dina behov, första samtalet är alltid gratis.

Är det alltid nödvändigt med äktenskapsförord?

Det är endast de som önskar skydda viss egendom som bör skriva ett äktenskapsförord. När skyddsvärd egendom saknas fyller äktenskapsförordet ingen praktisk funktion. 

Om någon av makarna skulle få viss egendom som parten också avser att skydda, är det möjligt att efteråt skriva ett juridiskt dokument om att egendomen ska vara enskild. 

Det är också möjligt att egendomen redan är enskild genom villkor i gåvobrev eller testamente.

Vad kan inkluderas i äktenskapsförordet? 

Det går att inkludera all egendom som makarna äger
Det går att inkludera enbart viss specifik egendom 
Det går att inkludera endast ene makens egendom 
Det går att inkludera egendom före äktenskapet 
Det går att inkludera framtida egendom 
Det går att inkludera egendom som makarna fått genom arv, gåva eller testamente

Hur registrerar man äktenskapsförord?

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, signerat och daterat.

Respektives personnummer behöver också framgå, eftersom Skatteverket behöver kontrollera parternas folkbokföringsuppgifter.

Skatteverket tar ut en kostnad på 275 kronor (2021) för att handlägga ärendet. Betalningen sker via Swish eller bankgiro.
 
På Skatteverkets webbplats finns dessutom fullständig information för utländska bankkonton och i de fall när svenskt personnummer saknas.

Äktenskapsförordet skickas i original till Skatteverket. Några kopior behöver inte skickas eftersom originalet ges tillbaka efter att det registrerats. 
Originalet skickas till adressen: 
Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Var registreras äktenskapsförord?

Det register som Skatteverket för in äktenskapsförordet kallas för äktenskapsregistret.
 
Det är Skatteverket som är behörig myndighet att hantera registreringen och inte tingsrätten eller en annan domstol, vilket många tror. 

I äktenskapsregistret finns information från så långt som hundra år tillbaka i tiden. Informationen består av uppgifter kring datum, skilsmässor, bodelningar och så vidare. 

Äktenskapsförorden som registreras är offentliga handlingar och kan begäras ut eftersom registret är offentligt. 

Vad händer med äktenskapsförordet vid dödsfall?

Äktenskapsförordets praktiska användning blir synlig i samband med skilsmässa eller dödsfall.  Enskild egendom omfattas därmed inte i bodelningen i händelse av ett dödsfall, eftersom makarna behåller enskild egendom.

Vid ett dödsfall hamnar den avlidnes enskilda egendom i den avlidnes dödsbo där den totala kvarlåtenskapen som efterlämnas finns. 

Från dödsboet får dödsbodelägarna plocka ut arvet de är berättigade till. 

Ifall makarna efterlämnar gemensamma barn kommer efterlevande make/maka att ärva före barnen. Arvet inkluderar den enskilda egendomen, om inte annat avtalats. 

I dessa fall får alltså efterlevande make/maka den enskilda egendomen genom arvsrätt.
 
Om makarna har särkullbarn – med andra ord barn utanför äktenskapet – har de rätt till arv direkt. 

I vilka fall kan man bortse från äktenskapsförord?

Om det efter en skilsmässa eller dödsfall visar sig att äktenskapsförordet får orimliga effekter för någon av parterna, kan det av en domstol jämkas eller helt bortses från.

Det kan exempelvis ske om den ene maken/makan helt saknar tillgångar och skulle få en mycket svår ekonomisk situation om äktenskapsförordet respekteras fullt ut.
 
Det är därför viktigt att se till att ingen av parterna lämnas helt tomhänt med anledning av ett äktenskapsförord.
 
Ifall äktenskapsförordet blir aktuellt med anledning av skilsmässa finns i Sverige en mycket begränsad möjlighet till underhåll från tidigare make/maka efter att äktenskapet upphört. Ett eventuellt underhåll är däremot inte helt omöjligt.
 
Med detta som bakgrund kan det därför vara klokt att inte skriva under ett äktenskapsförord som leder till en orättvis fördelning. 

Kan man ändra ett äktenskapsförord?

Om makarna ändrar sig är det möjligt att skriva ett nytt äktenskapsförord och påverka innehållet igen. I det nya äktenskapsförordet kan makarna skriva att egendom som är enskild ska återgå till att vara giftorättsgods och vice versa.

Makarna skriver det som önskas gälla och det kan exempelvis bli aktuellt om den ene får ett arv.
 
För att det nya äktenskapsförordet ska gälla måste dock en ny ansökan om registrering ske.
 
Detsamma gäller för makar som har ett äktenskapsförord, men som inte vill att det ska komma till användning efter ett dödsfall.
 
Makarna får upphäva det juridiska dokumentet genom att skriva ett nytt. 

Vad är fördelarna med att ha ett äktenskapsförord?

Fördelarna med att ha ett äktenskapsförord är många. En fördel är att det går att skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap, det vill säga när makarna redan är gifta, men också innan ett kommande giftermål. Dessutom går det att ändra innehållet genom att skriva ett nytt äktenskapsförord.
 
Att skriva och ändra äktenskapsförordet är därför en relativt enkel process. Därmed behöver det inte heller vara så dyrt att göra.

Äktenskapsförordet skyddar bägge parterna, som slipper oroa sig för framtida konflikter eftersom de redan reglerat situationen. Det kan likaså underlätta att från början förstå och veta vad som kommer att hända vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

All egendom som makarna äger kommer delas lika i en bodelning om parterna inte avtalat om annat i ett äktenskapsförord.

Det spelar ingen roll vem som köpt vad, för hur mycket pengar eller de kostnader som lagts på egendomen. Utan ett äktenskapsförord delas alla ägodelar lika, vilket kan leda till en fördelning som inte är önskvärd från makarnas håll.  

Vad är nackdelarna med att inte ha ett äktenskapsförord?

De nackdelar som finns med att inte ha ett äktenskapsförord är att det i värsta fall kan fördärva relationer. Skilsmässor är svåra och behöver inte förvärras genom bråk om materiella saker. 

Om parterna inte kommer överens om bodelningen finns också risken att bråket förlängs till att omfatta eventuella barn- och vårdnadsfrågor.

En eventuell tvist är kostsam, långdragen och tär på alla inblandade parter. 

Möt några av våra jurister

Catharina Looft

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Erica Seger

Se till att ha en klar bild om vad du önskar för slutresultat, så ser jag till att ordna så att du hamnar där juridiskt.

Marjan Pourhassan

Jag brinner för att arbeta med människor och finna innovativa juridiska lösningar som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov.

Lavendlas jurister ger exempel på äktenskapsförord

Nedanför ger Lavendlas jurister exempel på äktenskapsförord – kanske att något av dem stämmer överens med din situation? 

Äktenskapsförord vid dödsfall och arv

Makarna A och B är gifta.

A får ett arv från sin avlidna syster på en miljon kronor. Systern (och därmed arvlåtaren) har inte bestämt att arvet ska vara enskild egendom.

A önskar dock att arvet ska vara A:s enskilda egendom. A löser det genom att skriva äktenskapsförord.
 
I äktenskapsförordet, som båda makarna är överens om, står att arvet om en miljon kronor är A:s enskilda egendom.
 
Det innebär att vid en skilsmässa eller i händelse av någons död kommer summan inte delas lika på.
 
Om systern hade skrivit att arvet till A skulle vara enskild egendom i testamentet, hade ett äktenskapsförord mellan makarna A och B som reglerat detta varit onödigt. Det beror på att det redan framgått av testamentet. 

Äktenskapsförord vid företag och aktiebolag

Makarna A och B är gifta.

B har ett eget företag som B startade för femton år sedan.
 
Makarna har inte skrivit äktenskapsförord.

B har dock börjat tänka på vad som händer med företaget i händelse av B:s död eller vid en eventuell skilsmässa.
 
Vid skilsmässa ingår företag vanligen i bodelningen och delas lika. Om B skulle avlida hamnar företaget i B:s dödsbo, vilket dödsbodelägarna har rätt att ta arv från.
 
B vill inte att värdet av företaget ska delas lika vid en eventuell bodelning. Makarna skriver därför ett äktenskapsförord som anger att B:s företag ska vara enskild egendom.
 
Företaget kommer därmed inte att delas lika på vid skilsmässa eller dödsfall.
 
Det kan i dessa situationer, när någon av makarna äger ett företag, vara extra viktigt med ett äktenskapsförord.
 
Företag ingår i makarnas bodelning även vid ett plötsligt dödsfall eller en oförutsedd skilsmässa, vilket kan vålla praktiska problem för verksamheten. 

Äktenskapsförord vid pengar och aktier 

Makarna A och B är gifta.
 
A har stora ekonomiska tillgångar, något som B saknar.
 
A väljer att skydda tillgångarna genom ett äktenskapsförord som anger att tillgångarna är enskild egendom. 

Äktenskapsförord vid fastighet och bostadsrätt 

Makarna A och B är gifta.

B delar en fritidsfastighet med tre syskon. B äger alltså en fjärdedel av fastigheten.
 
B skyddar sin del genom att skriva äktenskapsförord om att B:s fjärdedel ska vara enskild egendom.
 
A äger en bostadsrätt som A skriver som enskild egendom i makarnas äktenskapsförord.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.