Arvsrätt

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Genom arvskiftet upplöses ett dödsbo och värdet av tillgångarna portioneras ut till dödsbodelägarna. Det är många praktiska moment som ska genomföras innan arvskiftet kan verkställas i enlighet med arvsrätten. Nedan går vi igenom allt från grunderna i denna arvsrätt, till hur ett arvskifte av fastighet går till. Oavsett vad du behöver hjälp med finns Lavendla Juridik till hands. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Arvskifte - Topp 5 viktiga saker och regler du bör känna till

  1. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare. Avtalet fastställer fördelningen av den avlidnes kvarvarande tillgångar efter det att dödsboets alla skulder har reglerats samt en eventuell bodelning har upprättats.
  2. Enligt svensk lag måste ett arvskifte upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare.
  3. Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas.
  4. Om den avlidne var gift eller sambo krävs det i regel också en bodelning innan arvskiftet kan upprättas.
  5. Ett arvskifte förutsätter att alla dödsbodelägare är överens om hur boet ska skiftas och avvecklas. I det fall dödsbodelägarna inte kan enas om fördelningen kan en särskild skiftesman utses av domstolen.

Vad är ett arvskifte? Vad är arvsrätt?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna där det bestäms hur den avlidnes tillgångar, efter att alla skulder blivit betalda, ska fördelas.

Arvsrätt är samlingsbegreppet för de lagar och regler som styr vilka släktingar som har rätt till arv. Vissa delar av arvsrätten är allmänbildning som de flesta känner till – medan annat är betydligt mer komplicerat. Två områden som berör arvsrätten är utformandet av testamente, samt arvskiftet.

Arvskiftets regler – Måste man upprätta ett arvskifte? Måste arvskiftet bevittnas?

Enligt svensk lag (ärvdabalken) måste en arvskifteshandling upprättas när det finns fler än en dödsbodelägare. Innan ett arvskifte kan utföras krävs det dock att bouppteckningen är färdigställd och att dödsboets alla skulder är betalda. Om den avlidne var gift eller sambo krävs det i regel också en bodelning innan arvskiftet kan äga rum. Detta eftersom efterlevande make/maka eller sambo har rätt att få ut sin eventuella bodelningsandel innan arvskiftet.

Arvskiftet ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare innan arvskiftet kan verkställas. Det finns inget lagkrav på att arvskifteshandlingen ska bevittnas men vi på Lavendla Juridik rekommenderar ändå varmt att detta görs, för att minimera risken för framtida konflikter.

Hur påverkas arvskiftet av ett eventuellt testamente?

Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan tillgångarna i dödsboet kan fördelas. Att testamentet vunnit laga kraft är med andra ord en grundförutsättning för att ett arvskifte ska kunna genomföras.

Att ett testamente vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan klandras i domstol för att det exempelvis inte uppfyller de formkrav som lagen ställer på ett testamente. Läs mer om hur ett testamente vinner laga kraft här. I korthet sammanfattas det dock enl. följande:

  • Testamentet delges de arvingar som skulle ha ärvt om det inte hade funnits ett testamente.
  • Om arvingarna väljer att godkänna testamentet vinner det laga kraft omedelbart.
  • Om någon av arvingarna inte godkänner testamentet börjar istället en så kallad klanderfrist på sex månader att löpa från tidpunkten för delgivningen. Under klandertiden har arvingen möjlighet att väcka en talan i domstol där hen ifrågasätter testamentstagarens rätt till arv.
  • Om arvingen inte väcker någon talan inom klandertiden vinner testamentet laga kraft.

Om den avlidne utsett en så kallad testamentsexekutor i testamentet ska de önskemål som återfinns i testamentet verkställas av densamme. Testamentsexekutorns uppgift är att säkerställa att dödsboets tillgångar och skulder blir fördelade i enlighet med vad som står angivet i testamentet. Sedan testamentet vunnit laga kraft tar även testamentsexekutorn över dödsbodelägarnas rätt att bestämma över och förvalta boet.

Om den avlidne var gift eller sambo: Bodelning före arvskifte

Om den avlidne var gift ska den efterlevande maken/makan få sin bodelningsandel innan ett arvskifte kan genomföras. Likaså ska bodelning av samboegendom äga rum innan arvskiftet, under förutsättning att den efterlevande sambon begär det.

Bodelning före arvskifte om den avlidne var gift: När den förste av makarna dör blir bodelning oftast bara aktuell när det finns särkullbarn till den avlidne. Om det bara finns gemensamma barn, eller inga barn alls, ärver maken/makan före barnen eller den avlidnes övriga släktingar. Den efterlevande är då ensam dödsbodelägare och någon bodelning sker inte i praktiken. Om det däremot finns särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv omedelbart. Då ska bodelning av makarnas giftorättsgods göras före arvskiftet. I bodelningen ingår båda makarnas nettotillgångar, som inte uttryckligen är enskild egendom, och delas lika. Om det finns ett äktenskapsförord kan detta dock helt eller delvis sätta bodelningsreglerna ur spel.

Bodelning före arvskifte om den avlidne var sambo: Efterlevande sambo har inte arvsrätt om det inte finns ett testamente som säger annat. Detta gäller även om samboförhållandet varat under många år och om samborna har gemensamma barn. Däremot kan den efterlevande sambon begära bodelning av samboegendomen. En sådan begäran måste ske senast vid bouppteckningsförrättningen. En bodelning mellan sambor är dock mycket mer begränsad än mellan gifta. Det är bara så kallad samboegendom som bodelas. Samboegendom är bostad och bohag som köpts in för gemensamt bruk. Allt annat, exempelvis pengar på bankkonton och sommarstugor, faller utanför bodelningen. Läs mer om sambo här. 

Hur går ett arvskifte av fastighet till?

Den som till följd av ett arvskifte tilldelats en fastighet ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från datumet för arvskiftet. I de fall det bara finns en dödsbodelägare ska lagfartsansökan innehålla, förutom själva ansökningsblanketten, en bestyrkt kopia av den bouppteckning som registrerats hos Skatteverket. När det finns flera dödsbodelägare måste även arvskifteshandlingen bifogas lagfartsansökan.

Den som fått en fastighet i egenskap av universell testamentstagare (en testamentstagare som har rätt till en bestämd andel av dödsboets värde) måste vid ansökan om lagfart bifoga testamentet i original. Ansökan måste också innehålla ett bevis på att testamentet vunnit laga kraft. I de fall fastigheten utgör ett så kallat legat (specifik egendom som ska tillfalla en särskild person) måste ansökan om lagfart dessutom innehålla en kopia av arvskifteshandlingen som visar att fastigheten överlämnats till personen ifråga.

Stämpelskatt behöver inte betalas när lagfarten övergår till en ny person till följd av arv eller testamente. Däremot betalas en expeditionsavgift om (f.n. - 2018) 825 kr.

Vem ärver vem? Arvsordningen förklarad.

De kategorier av anhöriga till en avliden person som har rätt till arv rangordnas i en så kallad arvsordning. Högst upp i arvsordningen befinner sig bröstarvingar (barn, barnbarn osv.). Därefter följer den avlidnes föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt föräldrars syskon. Kusiner och andra avlägsna släktingar har ingen arvsrätt och är därför beroende av att det finns ett testamente för att få ta del av kvarlåtenskapen.

Det är bara bröstarvingar som har en absolut rätt till arv (genom den så kallade laglotten). Den som inte har någon bröstarvinge kan således med bindande juridisk verkan testamentera bort samtliga sina tillgångar, exempelvis till en vän eller en välgörenhetsorganisation.

Om den som avlidit var gift, inte efterlämnar något testamente och det bara finns gemensamma barn ärver den efterlevande maken/makan allt. Bröstarvingarna får, om det inte finns ett testamente som säger annorlunda, ta del av arvet först när den sista föräldern går bort. Den efterlevande maken/makan får disponera arvet efter eget huvud men får inte skänka bort den avlidnes kvarlåtenskap. Med juridisk terminologi har den efterlevande maken/makan fri förfoganderätt, men inte full äganderätt, över arvet.

Om den som avlidit har barn utanför äktenskapet, vilka kallas särkullbarn, så har dessa barn rätt att få ut sin del av arvet omedelbart. Särkullbarn kan dock välja att avstå arv till dess att den efterlevande makan/maken går bort. Sambor har ingen arvsrätt och får därför endast ärva om det finns ett testamente.

Arvskifte när det bara finns en dödsbodelägare

Det är mycket vanligt att det bara finns en dödsbodelägare i ett dödsbo. I de fall där gifta par bara har gemensamma barn, och det inte bestämts annorlunda i ett testamente, blir den efterlevande ensam dödsbodelägare i dödsboet efter den första avlidne. Även ett ensamt barn är ensam dödsbodelägare när båda föräldrarna är borta.

När det bara finns en dödsbodelägare behöver ingen särskild arvskifteshandling upprättas. Genom Skatteverkets registrering av bouppteckningen anses äganderätten övergå till dödsbodelägaren. Överföringen av tillgångarna sker dock inte per automatik. Dödsbodelägaren måste själv, med bouppteckningen som underlag, överföra tillgångarna till sig.

Arvskifte när skulderna överstiger tillgångarna

Om det inte finns pengar i dödsboet som täcker begravnings- och bouppteckningskostnaderna bistår socialförvaltningen i den avlidnes hemkommun, under vissa förutsättningar, med finansiering till begravningen, samt gör en dödsboanmälan som ersätter bouppteckningen. Läs mer om begravningshjälp och dödsboanmälan här.

Det är dock inte ovanligt att det finns pengar på ett konto som räcker till att betala både begravningen och bouppteckningen men att skulderna totalt sett är större än tillgångarna. Arvingarna är inte skyldiga att betala den avlidnes skulder, så i dessa fall är det extra viktigt att exempelvis autogiron avslutas. De medel som finns på dödsdagen ska i första hand användas till begravningen, som är en så kallad prioriterad kostnad. En bouppteckning måste i dessa fall också förrättas. Efter bouppteckningen kan det finnas möjlighet till en ackordsuppgörelse mellan dödsboets samtliga fordringsägare, alternativt att dödsboets försätts i konkurs.

Måste arvskiftet registreras?

Ett arvskifte är, som nämnts ovan, ett privat avtal mellan alla delägare i ett dödsbo och ska inte registreras hos någon myndighet. Det är dock mycket viktigt att arvskifteshandlingen förvaras på ett lämpligt sätt. Det som framgår av arvskifteshandlingen är nämligen menat att motverka framtida oenighet och tvister mellan arvingar och universella testamentstagare.

Ett arvskifte kan behövas godkännas av en överförmyndare

I de fall det finns underåriga dödsbodelägare, alternativt en god man eller förvaltare som är utsedd att företräda en dödsbodelägare, måste överförmyndaren i den aktuella kommunen godkänna arvskiftet innan tillgångarna får skiftas ut. Överförmyndaren får normalt inte godkänna avtal som på något sätt är till nackdel för den som företräds av förmyndare, god man eller förvaltare.

Finns det någon tidsgräns för när ett arvskifte måste ske?

Någon tidsgräns för arvskifte finns inte. Arvskiftet sker helt enkelt när samtliga dödsbodelägare kommit överens om hur det ska gå till. Om det är omöjligt att nå en frivillig överenskommelse kan någon eller flera av dödsbodelägarna vända sig till tingsrätten för att få en så kallad skiftesman förordnad. När en skiftesman utsetts beslutar hen hur arvet i praktiken ska fördelas.

Arvskifte och blanketter

Vi på Lavendla Juridik får ofta frågan om det finns färdiga blanketter till arvskifte. Någon mall finns dock inte, eftersom stor hänsyn alltid måste tas till den specifika situationen. Vi rekommenderar alltid anhöriga att ta hjälp av en erfaren jurist vid förrättandet av ett arvskifte. Därigenom säkerställs att arvskiftet blir korrekt utfört och att varje dödsbodelägare tillskiftas den andel av boet som hen har rätt till enligt lag och ett eventuellt testamente.

Värdering av bostad och mark

Vid en bouppteckning behöver samtliga tillgångar och skulder värderas. Ofta finns en bostadsrätt, villa eller mark bland dödsboets tillgångar, som då ska tas upp i bouppteckningen. Frågan som då uppstår blir - Vad är det värt?

Lavendla Juridik samarbetar med mäklare över hela landet och erbjuder dig en snabb och kostnadsfri värdering.

Få en kostnadsfri värdering - Bli kontaktad av mäklare

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Arvskifte och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik