Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Enskild egendom

Enskild egendom

Vad är egentligen enskild egendom och hur ser juridiken ut? Lavendla reder ut begreppen nedan.

Utmärkande för enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell bodelning. Det kan vara intressant ifall man vill säkra specifika tillgångar med känslomässigt eller ekonomiskt värde. 

Tillgångar som däremot delas lika i en bodelning kallas för giftorättsgods. Utgångspunkten är att all egendom är gemensam och därmed giftorättsgods, men det går att omvandla egendom till att bli enskild.

Kontakta Lavendla genom att ringa 0770 - 33 90 70 för frågor!

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist Lavendla

Hur blir egendom enskild? 5 olika sätt!

  1. Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
  2. För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
  3. För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
  4. Egendom som make/maka fått genom försäkring med villkor om enskild egendom.
  5. Egendom som ersatt annan enskild egendom, s.k. substitut.

Om någon av ovanstående fem punkter är uppfyllda är det fråga om enskild egendom. Det enda som krävs för att det ska vara fråga om enskild egendom är att det finns villkor om det samt att formkraven för handlingarna är uppfyllda. På så sätt kommer det att vinna laga kraft. Det saknas därför regler och krav för exempelvis registrering och godkännande. Det går därför inte att överklaga någons enskilda egendom, eftersom ägaren har en rätt att själv bestämma över det.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


Våra jurister

Läs mer om våra jurister nedan och boka tid med den som passar dig bäst.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Enskild egendom genom villkor i testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev

För att det ska vara fråga om enskild egendom krävs, framförallt, att det bestämts genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Utgångspunkten är nämligen, som tidigare nämnts, att all egendom mellan makar är giftorättsgods. Därför måste det aktivt bestämmas av makar eller givare att egendomen ska vara enskild. Det är ingenting som sker automatiskt, eftersom det som inte bestämts till enskild egendom är giftorättsgods. 

Enskild egendom vid dödsfall

När en av makarna i ett äktenskap avlider sker en bodelning mellan efterlevande make/maka och dödsboDå delas giftorättsgodset lika mellan makarna, d.v.s. den egendom som inte är enskild. Efterlevande make/maka får hälften och dödsboet efter den avlidne tar emot den andra halvan.

Dödsboets del kallas för kvarlåtenskap och är det som den avlidne efterlämnar till dödsbodelägareI den avlidnes kvarlåtenskap ingår också eventuell enskild egendom. Det som den avlidne bestämt ska vara enskild egendom och det som den avlidne fått med villkor om enskild egendom utgör också kvarlåtenskap.

Testamente med villkor om enskild egendom

När ett testamente skrivs kan testatorn bestämma att den egendom som ges bort ska bli mottagarens enskilda egendom. Det är ett ”löfte” om att egendomen inte blir föremål för mottagarens eventuella bodelning. Det finns alltså ingen risk för mottagaren att förlora egendomen vid eventuell skilsmässa. Om mottagaren går bort kommer den enskilda egendomen istället föras vidare till de efterlevande i form av arv. 

Det kan vara värt att påminna om att egendom kan ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren blir ägare till egendomen men att han eller hon inte får ge bort egendomen i sitt testamente. Efterlevande make/maka ärver med fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär däremot att mottagaren är ägare till egendomen och även kan ge bort egendomen på det sätt som önskas i testamentet. 

Video under 2 min – viktig information om testamente

Gåva med villkor om enskild egendom

En gåva kan ges bort med villkor i gåvobrevet om att gåvan ska vara enskild egendom. Det kan exempelvis röra sig om en summa pengar, en fastighet, aktier m.m. För gåvor med villkor om enskild egendom kan det vara klokt att i gåvobrevet ange att även substitut och avkastning ska vara enskild egendom, om det är givarens önskemål.  

Egendom som ersätter den enskilda egendomen  – exempelvis pengar vid försäljning

Egendom som byts ut kallas för substitut. Det kan vara fallet när den enskilda egendomen säljs och ny egendom köps. Huvudregeln är då att den nya egendomen också är enskild. Problem uppkommer dock ibland när enskild egendom blandas med giftorättsgods, exempelvis om en make/maka sätter in pengar från försäljning av enskild egendom på ett bankkonto med pengar som är giftorättsgods.

Det är därför klokt att hålla isär dessa eller ange när och hur den nya egendomen ersatt den tidigare enskilda egendomen, annars finns risken att egendomen blir giftorättsgods på grund av sammanblandning. 

Vanliga frågor om enskild egendom

Vem ärver den avlidnes enskilda egendom?

I Sverige ärver i första hand makar varandra, före gemensamma barn, som får vänta på sitt arv tills bägge föräldrar gått bort. Genom att skriva testamente kan dessa regler dock sättas ur spel. Eftersom lagen, ärvdabalken, anger att efterlevande make/maka ärver sin bortgångne make/maka, innebär det att enskild egendom kan komma att ärvas.

Kan man förhindra makes arvsrätt till enskild egendom?

Ja. För att förhindra efterlevande makes/makas arvsrätt till enskild egendom krävs att det framgår i den avlidnes testamente, där bröstarvingarna får sättas in som testamentstagare. Ett vanligt misstag är att man tror att den enskilda egendomen automatiskt blir undantagen arv för den efterlevande maken och går direkt till bröstarvingarna. Så är inte fallet om det inte specifikt skrivs i testamentet. 

Ärver sambos enskild egendom?

Om man lever i ett samboförhållande där parterna har enskild egendom är situationen annorlunda än i ett giftemål. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra, om det inte uttryckligen framgår i ett testamente. Därför kommer sambor varken att ärva varandra eller någon enskild egendom vid ett framtida dödsfall. Den enskilda egendomen hamnar istället hos den avlidnes arvingar enligt arvsordningen, om inte ett testamente finns som säger annat. 

När kan villkor om enskild egendom vara av intresse?

Det kan vara extra betydelsefullt med villkor om enskild egendom när det rör sentimentala tillgångar. Exempelvis kan det röra ett hus som funnits inom familjen under flera generationer, aktier i ett familjeföretag, konstföremål eller annan egendom med ett personligt, känslomässigt eller ekonomiskt värde

Är ensamt ägande detsamma som enskild egendom?

Nej. Enskild egendom ska inte förväxlas med att den ena maken ensam äger något. När den ena maken själv äger egendom behöver det inte innebära att den är enskild. Man får därmed skilja på äganderätt och enskild egendom.

Egendom som den ena maken ensam äger kan bli föremål för bodelning ifall den inte har gjorts till enskild enligt någon av de ovanstående punkterna. Om egendomen är enskild eller giftorättsgods har alltså inget att göra med om den ägs ensamt eller gemensamt.

Vad gäller för avkastning på enskild egendom?

Avkastning på enskild egendom räknas som giftorättsgods. Om avkastningen ska vara enskild egendom måste det särskilt framgå. Med avkastning menas exempelvis vinst på försäljning, ränteintäkter på bankmedel, utdelning på aktier, hyresintäkter m.m. 

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.