1. Lavendla Juridik

Enskild egendom

Utmärkande för enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell bodelning. Det innebär att parterna inte delar lika på den enskilda egendomen vid skilsmässa, separation eller dödsfall. Egendomen stannar hos den egendomen tillhör. 

 

 

Hur blir egendom enskild? 5 olika sätt!

Enskild egendom kan vara intressant ifall man vill säkra specifika tillgångar med känslomässigt eller ekonomiskt värde. Enskild egendom skiljs åt från egendom som utgör giftorättsgods, som istället delas lika i en eventuell bodelning. Läs mer om giftorättsgods härAll egendom är som utgångspunkt gemensam och därmed giftorättsgods, men det går att göra egendom enskild. Det kan man göra på följande vis och det räcker om en av punkterna är uppfyllda.

  1. Med make krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
  2. För att skydda egendom man ger bort i gåva, från mottagarens eventuella bodelning, krävs gåvobrev med villkor om enskild egendom.
  3. För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
  4. Egendom som make fått genom försäkring med villkor om enskild egendom.
  5. Egendom som ersatt annan enskild egendom, s.k. substitut.

Ifall någon av de fem nämnda punkterna är uppfyllda är det fråga om enskild egendom och det är det enda som krävs. Det finns alltså inga regler och krav för att registrera din egendom som enskild, det räcker med villkor om det. Det går inte att överklaga någons enskilda egendom eftersom man själv har en rätt att bestämma. Ingen behöver godkänna att egendomen är din enskilda. Det räcker att formkraven för handlingarna är uppfyllda för att vinna laga kraft. 

 

Vem ärver den avlidnes enskilda egendom?

I Sverige ärver i första hand makar varandra, före gemensamma barn som får vänta på sitt arv tills bägge föräldrar gått bort. Genom att skriva testamente kan dessa regler sättas ur spel. Eftersom lagen anger att efterlevande make ärver sin bortgångne make innebär det att enskild egendom kan komma att ärvas. För att förhindra efterlevande makes arvsrätt till enskild egendom krävs att det står i den avlidnes testamente, där bröstarvingarna då sätts in som testamentstagare. Ett vanligt misstag är att man tror att den enskilda egendomen automatiskt blir undantagen arv för den efterlevande maken och går direkt till bröstarvingarna. Så är inte fallet om det inte specifikt skrivs i testamentet

Om man lever i ett samboförhållande och samborna har enskild egendom är situationen annorlunda. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra om de inte uttryckligen skrivit ett testamente om arvsrätt. Därför kommer sambor varken ärva varandra eller enskild egendom vid ett framtida dödsfall. Den enskilda egendomen hamnar istället hos den avlidnes arvingar enligt lag, om inte ett testamente säger annat. 

I vilka fall kan villkor om enskild egendom vara av intresse?

Det kan vara extra betydelsefullt med villkor om enskild egendom när det rör sentimentala tillgångar. Ett krav om enskild egendom i testamente innebär att egendomen stannar hos mottagaren. Vid eventuell bodelning hos mottagaren kommer egendomen inte ingå. Exempelvis kan det gälla ett hus som funnits inom familjen under flera generationer, aktier i ett familjeföretag, konstföremål eller annat som har ett stort personligt eller känslomässigt värde. 

 

Enskild egendom genom villkor i testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev

För att det ska vara fråga om enskild egendom krävs, framförallt, att det bestämts genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Utgångspunkten är nämligen att all egendom mellan makarna är giftorättsgods. Därför måste det aktivt bestämmas av makar eller givare att egendomen ska vara enskild. Det är ingenting som sker automatiskt eftersom det som inte bestämts till enskild egendom är giftorättsgods. Giftorättsgods ska ingå i en bodelning vilket betyder att makarna kommer dela lika på all egendom som är giftorättsgods

 

Förväxla inte enskild egendom och ensamt ägande

Enskild egendom ska inte förväxlas med att den ena maken ensam äger något. När den ena maken själv äger egendom behöver det inte innebära att den är enskild. Man får alltså skilja på äganderätt och enskild egendom. 

Egendom som den ena maken ensam äger kan alltså bli föremål för bodelning ifall den inte har gjorts enskild enligt någon av sex ovanstående punkter. Om egendomen är enskild eller giftorättsgods har alltså inget att göra med om den ägs ensamt eller gemensamt. 

Enskild egendom vid dödsfall

När någon av makarna går bort görs en bodelning mellan make och dödsbo. Då delas giftorättsgodset lika mellan makarna, d.v.s. den egendom som inte är enskild. Den efterlevande maken får hälften och dödsboet efter den avlidne får den andra halvan. Dödsboets del kallas för kvarlåtenskap och är det som den avlidne efterlämnar. I den avlidnes kvarlåtenskap ingår också eventuell enskild egendom. Det som den avlidne bestämt ska vara enskild egendom och det som den avlidne fått med villkor om enskild egendom utgör alltså också kvarlåtenskap.

 

Enskild egendom vid arv - Makar med gemensamma barn

Vid dödsfall där gemensamma barn finns tillkommer kvarlåtenskapen efterlevande make i första hand. Som tidigare nämnts krävs för att den enskilda egendomen inte ska tillfalla maken, att detta skrivs i den avlidnes testamente. Bröstarvingarna sätts då in som testamentstagare. Ett vanligt misstag är att man tror att den enskilda egendomen automatiskt blir undantagen från arv för den efterlevande maken och går direkt till bröstarvingarna. Så är inte fallet om det inte specifikt skrivs i testamentet

 

Enskild egendom vid arv - Makar med  särkullbarn

Särkullbarn är barn som makarna inte har gemensamt och ärver i första hand sin avlidne förälder. Särkullbarn behöver inte vänta på att bägge makarna avlidit eftersom särkullbarn har rätt till sin del av arvet direkt. Det är endast hälften av den avlidnes kvarlåtenskap som kan testamenteras bort med full äganderätt eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. För makar med särkullbarn kan det bli extra viktigt att skydda efterlevande make vid exempelvis gemensam bostad. Det är därför en god idé att upprätta testamente. 

Testamente med villkor om enskild egendom

När ett testamente skrivs kan författaren bestämma att den egendom som ska ges bort ska bli mottagarens enskilda egendom. Det är ett ”löfte” om att egendomen inte blir föremål för mottagarens eventuella bodelning

Genom att testamentera egendom som enskild säkerställer författaren att egendomen stannar hos mottagaren. Det finns alltså ingen risk för mottagaren att förlora egendomen vid eventuell skilsmässa. Om mottagaren går bort kommer den enskilda egendomen istället föras vidare till de efterlevande i form av arv. 

Det kan vara värt att påminna om att egendom kan ges med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren blir ägare till egendomen men att han eller hon inte får ge bort egendomen i sitt testamente. Efterlevande makar ärver med fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att mottagaren är ägare till egendomen och kan ge bort egendomen på det sätt som önskas i testamentet. 

 

Gåva med villkor om enskild egendom

En gåva kan ges bort med villkor i gåvobrevet om att gåvan ska vara enskild egendom. Det kan exempelvis röra sig om en summa pengar, en fastighet, aktier m.m. För gåvor med villkor om enskild egendom kan det vara klokt att i gåvobrevet ange att även substitut och avkastning ska vara enskild egendom, om det är givarens önskemål. Mer om det nedan.  

 

Enskild egendom vid samboförhållande

Sambor har ingen automatiskt arvsrätt enligt lag utan behöver upprätta ett testamente för att ärva varandra. Enskild egendom som sambor har kommer därför inte att hamna hos efterlevande sambo, utan istället hos den avlidnes arvingar. Ett testamente kan dock reglera detta. Vid en separation kommer sambors enskilda egendom inte att bli föremål för bodelning. Den enskilda egendomen kommer att stanna hos respektive sambo. 

 

Egendom som ersätter den enskilda egendomen t.ex. pengar vid försäljning

Egendom som ”byts” ut kallas för substitut. Det kan vara fallet när den enskilda egendomen säljs och ny egendom köps. Huvudregeln är att den nya egendomen också är enskild. Problem uppkommer dock ibland när enskild egendom blandas med giftorättsgods. Exempelvis kanske en make sätter in pengar från försäljning av enskild egendom på bankkonto med pengar som är giftorättsgods. Det är därför klokt att hålla isär dessa eller ange när och hur den nya egendomen ersatt den tidigare enskilda egendomen. Annars kan egendomen istället bli giftorättsgods p.g.a. att de sammanblandas. 

 

Vad gäller för avkastning på enskild egendom?

Viktigt att påpeka är att avkastning på enskild egendom räknas som giftorättsgods. Ifall avkastningen ska vara enskild egendom måste det särskilt anges. Med avkastning menas exempelvis vinst på försäljning, ränteintäkter på bankmedel, utdelning på aktier, hyresintäkter m.m. 

 

Kontakta Lavendla för hjälp av professionella jurister

Har du egendom du vill säkra? Vill du veta mer om enskild egendom och giftorättsgods? Kontakta Lavendla för professionell hjälp och för att undvika de fallgropar som finns. Vi hjälper dig med din unika situation. Kontakta oss genom att ringa 0770-33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.