1. Lavendla Juridik

Lagfart

Lagfart är en inteckning i fastighetsregistret, som bevisar vem som är ägare till en fastighet. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet och ska ske inom tre månader från det att fastigheten bytt ägare. Det är den nya ägaren som ska ansöka om lagfart. 

 

Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet

Om du har förvärvat en fastighet genom till exempel köp ska du ansöka om lagfart, för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader från det att förvärvet gjordes. Lantmäteriet är den myndighet som har hand om lagfartsärenden.  Ansökan om lagfart görs hos därför hos Lantmäteriet. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

 

Att tänka på vid lagfartsansökan

  • För varje enskilt köp måste en ansökan skickas in.
  • När du ansöker om lagfart ska du bifoga förvärvshandlingen (köpebrev, gåvobrev, testamente, arvskifte, eller bodelningsavtal) i original tillsammans med ansökan.
  • Om du har förvärvat en byggnad på ofri grund (en byggnad som uppförts på mark som inte tillhör samma ägare), ska ingen lagfartsansökan göras. Istället ska en anmälan om förvärvet göras hos Skatteverket så snart som möjligt. Du behöver meddela att du har blivit ägare till byggnaden. En kopia av förvärvshandlingen behöver skickas med till Skatteverket. 

Om du eller någon i din närhet har skyddade personuppgifter kan du läsa mer hos Skatteverket innan du genom din lagfartsansökan.

 

Kostnader - Lagfartskostnad & Stämpelskatt

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgiften tas ut för att täcka Lantmäteriets handläggning. Stämpelskatt är en skatt som du får betala när du köper en fastighet, och när du tar ut en inteckning i fastigheten. För privatpersoner utgör stämpelskatten 1,5 % av priset på fastigheten. Högre kostnad för lagfart för företag och andra juridiska personer. Företag som förvärvar fastigheter måste ansöka om lagfart. För juridiska personer (såsom bolag) uppgår stämpelskatten till 4,25 %. En fast expeditionsavgift på f.n. 825 kronor tas också ut. 

Bolag behöver tillsammans med lagfartsansökan skicka in registreringsbevis eller registerutdrag. Registreringsbevis och registerutdrag kan du beställa hos Bolagsverket. Registreringsbeviset eller registerutdraget behövs för att Lantmäteriet ska kunna se behöriga firmatecknare. 

 

Lagfart för dödsbo

Om ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet, måste dödsboet först ansöka om lagfart.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökan om lagfart för dödsboet.
  2. Bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket, fastigheten måste stå med i bouppteckningen.

 

Lagfart vid arv

Om du förvärvat en fastighet genom arv ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare till fastigheten. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet. Stämpelskatt betalas inte om du har fått fastigheten genom arv. Den fasta expeditionsavgiften behöver däremot fortfarande betalas. 

 

Lagfart vid gåva

Har du fått fastigheten genom gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller om du har betalat något för gåvan. 

Lagfartsansökan vid gåva ska alltid innehålla:

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträtt från den som mottagit fastigheten. Fastighetens officiella beteckning ska framgå (Exempelvis Södra Torp 1:1)
  • Gåvohandlingen i original. 

Du kan läsa mer om vilka handlingar som ska ingå ansökan om lagfart vid gåva hos LantmäterietHur stämpelskatt beräknas och vilka avgifter du ska betala i samband med lagfart kan läsa mer om hos Lantmäteriet

 

Aktuell handläggningstid för lagfartsärenden hos Lantmäteriet

Aktuell tid för lagfartsärenden hittar du hos Lantmäteriet

 

Lagfart och pantbrev

Ett pantbrev är ett värdebevis som kan användas som säkerhet när du tar upp lån, oftast bostadslån. När du lånar pengar för att köpa en fastighet vill banken ha säkerhet för lånet och då kan ett pantbrev i fastigheten utfärdas. Pantbrev fungerar som bevis på att det finns inteckning i fastigheten. Det är Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev. 

 

Lagfart och pantbrev för bostadsrätt

För bostadsrätter kan inte pantbrev tas ut, eftersom den inte räknas som fast egendom. Men bostadsrätten kan fortfarande pantsättas hos banken när du tar lån. 

 

Lagfartsregister

Fastighetsregistret heter det register som visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Du kan begära ut handlingar från detta register genom Lantmäteriet.

Lagfart fastighet

Har du har förvärvat en fastighet ska du ansöka om lagfart. Om har förvärvat en tomträtt ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav. Ansökan ska göras inom tre månader efter förvärvet. 

Vad ansökan ska alltid innehålla:

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträtt från köparen. Fastighetens officiella beteckning ska framgå (Exempelvis Södra Torp 1:1)
  • Köpehandling i original.

Du kan läsa mer om vilka handlingar som ansökan ska innehålla hos Lantmäteriet

 

Lagfart och för diverse tillgångar och fastigheter

 

Lagfart för köpt tomt

Har du förvärvat en tomt genom exempelvis köp, gåva eller arv ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav inom tre månader hos Lantmäteriet

 

Lagfart för hus, radhus, villa - nybygge eller befintligt

Har du förvärvat ett hus genom exempelvis köp, arv eller gåva ska du registrera att du är ägare till huset. Det gör du genom att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan ska skickas in inom tre månader från det att förvärvet gjordes. 

 

Lagfart för bostadsrätt

Har du förvärvat en lägenhet behöver du inte göra någon ansökan om lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden. Bostadsrättsföreningen ansvarar över ägarförteckning i fastigheten.