1. Lavendla Juridik

Fullmakt

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil. På senare tid har det blivit vanligt med framtidsfullmakter, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen. Har du några funderingar? Du är varmt välkommen att kontakta oss på 0770 – 33 90 70.

Det saknas formkrav för de flesta fullmakter

Det är avtalslagen som innehåller regler kring fullmakter, men för de flesta fullmakter saknas formkrav om hur fullmakten ska vara utformad. Det innebär att både skriftliga och muntliga fullmakter gäller. Det saknas också krav på att juridiska ombud ska hjälpa till med fullmakter. För några fullmakter krävs dock att vissa formkrav är uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig. Det gäller fullmakter som rör köp, byte eller gåva av fast egendom och framtidsfullmakter.

Tips! Se till att fullmakten är skriftlig och bevittnad

Det är alltid säkrast att utforma fullmakten skriftligen eftersom muntliga fullmakter kan leda till diskussioner om fullmaktens verkliga innebörd. I vissa komplicerade fall kan det också vara en god idé att gå via ett juridiskt ombud vid upprättande av fullmakten. Det saknas villkor om att någon ska bevittna fullmakten för dess giltighet, men det är ändå en klok idé. Det beror på att många företag kräver att fullmakten är bevittnad och det bidrar även till säkerhet bland parterna. 

En fullmakt kan återkallas när som helst

Som regel kan fullmakten återkallas av fullmaktsgivaren när som helst. En fullmakt är återkallad när fullmaktsgivaren meddelar fullmaktstagaren att fullmakten inte längre gäller. När fullmaktstagaren blivit informerad om detta är fullmakten förbrukad. Det är fullmaktsgivaren som bär ansvaret för att fullmaktstagaren blir meddelad om att uppdraget är avslutat. 

När det saknas tidsbegränsning för uppdraget i fullmakten bör dokumentet lämnas tillbaka till fullmaktsgivaren i original efter att återkallelse skett. Därefter kan fullmakten förstöras för att minimera risken för diskussion och missbruk av fullmakten. 

Det finns i stort sett inga begränsningar kring fullmaktens innehåll 

En fullmakt intygar alltså att en person har rätt att göra något åt en annan person och det finns i princip inga begränsningar kring vad en fullmakt kan innehålla. Därför kan fullmakter användas till en mängd olika ärenden, handlingar och uppdrag.

Exempel på vad fullmakten normalt avser

Ett vanligt exempel på när en fullmakt används är när fullmaktsgivaren inte längre kan legitimera sig i samband med signering av avtal. Fullmakter är också vanligt förekommande vid försäkringsärenden i exempelvis länsförsäkringar, if, folksam m.m. 

Fullmakten kan också avse en rätt att hämta ut paket eller sälja ett fordon. Av fullmakten kan vidare framgå att fullmaktstagaren exempelvis får utföra regelbundna bankärenden åt fullmaktsgivaren. Fullmaktstagaren kan dessutom få rätt att genomföra fastighets- eller lägenhetsköp. Ett sista exempel är att fullmakten kan ge rätt att avsluta och ingå avtal eller prenumerationer (t.ex. telefonabonnemang med telia eller telenor).

Guide: Så skriver du din egna fullmakt 

  1. Det första som ska göras är att bestämma vem som ska vara fullmaktstagare. Det ska vara en pålitlig person som fullmaktsgivaren vet fattar beslut som överensstämmer med den avsikt fullmakten har. Efter fullmaktstagaren bestämts kan fullmakten skrivas. I denna enkla guide finns vägledning och en checklista kring vad som är viktigt att tänka på när man skriver en fullmakt. 
  2. I fullmakten ska tydligt framgå vilka parterna till fullmakten är. Dessutom bör parternas personnummer nedskrivas jämte namnen. Om ena parten inte är en fysisk person utan en juridisk, d.v.s. ett företag eller organisation, bör organisationsnumret framgå. I fullmakter är det också vanligt att adresser skrivs med. När parternas namn är återkommande i fullmakten går det bra att namnge parterna. Det går också att referera till dem som fullmaktsgivare eller huvudman respektive fullmaktstagare eller ombud.
  3. En specificering av vad uppdraget omfattar och vad fullmaktstagaren får lov att göra ska framgå. Här måste texten vara vara tydlig och noggrann. Ifall avsikten endast är ett engångsuppdrag ska det anges och ifall fullmakten är mer generell ska det anges. Om fullmakten exempelvis ger rätten att köpa en bil bör det av fullmakten framgå vilken typ av bil det rör sig om och hur mycket den får kosta. Är denna punkt inte tydligt formulerad kan fullmakten i vissa lägen vara ogiltig. Det viktigaste är att det inte får finnas frågetecken kring vad fullmaktstagaren får och inte får göra.
  4. Tidsperioden för fullmakten ska anges. Egentligen är giltighetstid inte ett formkrav, men bör som utgångsläge användas. Därigenom förfaller fullmakten automatiskt när den aktuella tidsfristen löpt ut, vilket minimerar risken för att fullmakten missbrukas om fullmaktsgivaren bestämmer sig för att fullmakten inte längre ska gälla. Om avsikten är att fullmaktstagaren ska bistå fullmaktsgivaren under lång tid behöver dock ingen tidsgräns anges. Om ingen tidsgräns anges är fullmakten återkallad i samband med meddelande om detta till fullmaktstagaren.
  5. Det sista steget är signering och bevittning. Det är inget krav för att fullmakten ska vara giltig, men det bör ändå ske för att vara på den säkra sidan. Det gäller också för att motparten ska kunna godkänna fullmakten och genomföra den aktuella handlingen. Bevittnande av fullmakten leder till ökad trovärdighet när handlingen uppvisas. När fullmakten skrivs under bör även ort och datum för underskriften skrivas med.

Ladda ner Lavendla Juridiks gratis mall på fullmakt

Eftersom fullmaktsgivaren har frihet över utformningen och innehållet i fullmakten kan det vara svårt att veta inom vilka ramar fullmakten ska skrivas. Lavendla Juridik erbjuder en gratis mall på fullmakt som är av enkelt och allmänt slag. 

För andra typer av fullmakter, exempelvis rörande socialtjänst eller resor med andras barn bör en mer anpassas mall användas. Beroende på vad situationen kräver finns en mängd mallar på fullmakter online (se mer under rubriken “fullmakt för specifika situationer”). De mallar som erbjuds finns både som word dokument, pdf och kan skrivas ut i pappersform.

Olika typer av fullmakter

Det finns en del varianter av fullmakter som passar för olika tillfällen, utifrån behoven som fullmaktsgivaren har. Om fullmaktsgivaren behöver mycket hjälp kan det vara klokt att välja en fullmakt utan begränsningar. Om fullmaktsgivaren inte behöver hjälp i dagsläget men vill försäkra sig om en pålitlig fullmaktstagare i framtiden är framtidsfullmakten en mer passande variant. Nedan förklaras skillnaden mellan de olika typerna. 

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt infördes år 2017 och är en variant till god man eller förvaltare. Det finns en rad fördelar med en framtidsfullmakt, bl.a. att fullmaktsgivaren själv får utse fullmaktstagaren. Fullmaktsgivaren ger en lämplig person ansvaret att ta beslut när fullmaktsgivaren inte längre kan, exempelvis avseende personens ekonomi. 

Om fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att genomföra egna handlingar och ta egna beslut börjar framtidsfullmakten att gälla, t.ex. vid demens, hög ålder eller annan psykisk/fysisk sjukdom. Framtidsfullmakten har vissa formkrav, bl.a. krävs bevittning av två personer för att framtidsfullmakten ska gälla. Lavendla Juridik erbjuder bevittning av vår Notarius Publicus.

Prokura 

Prokura är en fullmakt för företag, med undantag för aktiebolag. Prokurafullmakt kan användas av handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare och kan registreras hos Bolagsverket. En prokura ger fullmaktstagaren friheten att fatta beslut i företagets namn och även rätt att företräda bolaget i olika frågor. Ett aktiebolag får använda sig av generalfullmakten. 

Generalfullmakt

Generalfullmakt är en fullmakt utan inskränkningar. Fullmaktstagaren får därför lov att göra allt som fullmaktsgivaren själv kan göra. Den centrala skillnaden från en vanlig fullmakt är alltså att uppdraget kommer utan begränsningar. Den vanliga fullmakten begränsar oftast fullmaktstagaren att handla på ett visst sätt. 

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt är en fullmakt som ofta finns mellan anställda och arbetsgivare. Medarbetaren kan ha rätt att t.ex. köpa varor i företagets namn utan att en speciell utformad fullmakt finns för det. Det kan förklaras som en slags undermedveten rätt att handla i företagets namn.  

Toleransfullmakt 

Toleransfullmakt finns när en person vid flertal fall genomfört handlingar för en annan person, exempelvis när en förälder behöver hjälp med vissa inköp och barnet hjälper till genom att gå och handla med dennes kort. Eftersom det förutsätts att personen har fullmakt kommer fullmakten att fortskrida utan något speciellt avtal. Det krävs dock att det finns goda skäl bakom antagandet att handlingarna fortfarande behövs. 

Kombinationsfullmakt

Kombinationsfullmakt är en typ av fullmakt som utvecklats genom prövningar i domstol. Kombinationsfullmakt innebär att flera omständigheter kan vägas samman och tillsammans leda till att en fullmakt föreligger. 

Därför är det viktigt att skilja mellan befogenhet och behörighet

Det finns två juridiska termer som är viktiga kring de begränsningar som fullmakten har. Det gäller dels fullmaktens befogenhet, vilket är vad fullmaktstagaren får göra enligt fullmakten och dels fullmaktens behörighet, vilket är vad fullmaktstagaren kan göra. 

Om fullmaktstagaren handlar utöver sin behörighet i samband med ett avtal kommer avtalet inte att bli bindande för fullmaktsgivaren. Avtalet blir endast bindande om fullmaktsgivaren väljer att godkänna avtalet i efterhand. 

Exempel på fullmaktens befogenhet och behörighet

Om fullmaktstagaren handlar utöver sin befogenhet kommer fullmaktsgivaren att vara bunden av avtalet under förutsättning att fullmaktstagaren handlat inom sin behörighet och att den andra avtalsparten inte vetat om att handlandet strider mot fullmaktens befogenhet. 

Fullmaktsgivaren Anna skriver en fullmakt där det anges att fullmaktstagaren Bertil har rätt att köpa en bil åt Anna. Bilen får max kosta 100 000 kr. Anna säger därefter muntligt till Bertil att bilen ska vara svart. 

Fullmaktstagaren Bertil köper en bil för 150 000 kr = Bertil har handlat utöver sin behörighet. Avtalet är inte bindande om inte Anna i efterhand väljer att godkänna köpet. 

Fullmaktstagaren Bertil köper en vit bil för 100 000 kr = Bertil har handlat utöver sin befogenhet eftersom bilen är vit och inte svart. Bertil har däremot handlat inom sin behörighet. Säljaren vet inte om att bilen skulle vara svart, eftersom det inte framgick av fullmakten. Avtalet är bindande för Anna. 

Motparten måste inte acceptera fullmakten

Det finns inget krav på att motparten måste tillåta fullmakten, oavsett om den manifesterats i ett skriftligt dokument eller om fullmaktstagaren berättar om fullmakten muntligt. Sannolikheten för accepterande av en fullmakt är normalt högre om den är skriftlig och bevittnad. 

Kontakta Lavendla Juridik för hjälp med fullmakt

Ibland behöver man någon som hjälper en att genomföra vissa handlingar och ibland behöver man själv hjälpa någon att genomföra vissa ärenden. Om du vill ha hjälp med att upprätta en fullmakt är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Vill du bli kontaktad för en personlig rådgivning så fyll i formuläret nedan, ring oss på 0770 – 33 90 70 eller skicka ett mail. Vi utvärderar din förfrågan och erbjuder sedan ett fast pris för att ta fram en fullmakt utifrån er situation.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Fullmakt för specifika situationer 

Nedan finns information och länkar till fullmakter i specifika situationer. Till en början kan vi tipsa om fullmaktskollen som är en gratistjänst som ger en överblick kring vilka fullmakter som finns och deras giltighetstid. Fullmaktskollen kan användas både av privatpersoner och företag. 

Fullmakt för apoteksärenden: hämta ut recept, läkemedel och medicin 

Via Ehälsomyndigheten är det möjligt för fullmaktsgivare att utse fullmaktstagare som sköter ärenden på apoteket genom att använda följande blankett eller tjänsten läkemedelskollen. Det gäller för alla apotek, oavsett om det är apotek hjärtat eller apotek kronans. För information om fullmakter för sjukvård och omsorg finns en mängd information på 1177 vårdguiden. 

Fullmakt för beställning av journalkopior

För beställning av journalkopior krävs en fullmakt från personen vars journal det gäller. I samband med beställningen sker en sekretessprövning och om journalen lämnas ut kommer den att skickas via rekommenderat brev till beställaren. 

Anhörigbehörighet som ett alternativ till fullmakt

Om en anhörig är sjuk eller inte kan ta hand om vissa beslut finns anhörigbehörighet som ett alternativ till fullmakt. Exempelvis om en förälder lider av en demenssjukdom eller blivit äldre och inte längre kan sköta om vissa ärenden. Behörighet ges genom en beställning av personbevis från Skatteverket med tillhörande släktutredning.

Fullmakt för bankärenden, lån och olika slags konton 

Fullmakt för fastighet

För fastighetsköp och fastighetsförsäljning via fullmakt krävs underskrift på köpekontraktet och övriga handlingar. Fullmaktstagaren signerar dokumenten i fullmaktsgivarens namn och fullmakten måste vara utformad som ett skriftligt dokument. Två personer måste bevittna fullmakten och skriva under. Fullmakten måste också innehålla vilken fastighet som avses genom att ange aktuell fastighetsbeteckning. 

Fullmakt för lägenhet och bostadsrätt

För bostadsrättsköp och lägenhetsförsäljning via fullmakt är en muntlig fullmakt giltig, men inte något som rekommenderas. Det krävs inte heller några vittnen kring fullmakten. Vi rekommenderar alltid skriftliga fullmakter för att försäkra att banken godkänner fullmakten. 

Fullmakt för kontraktsskrivning, tillträde och nycklar

Vid kontraktsskrivning är det möjligt att lämna en fullmakt. Det är dock inte möjligt att utse den ansvariga mäklaren som fullmaktstagare i en sådan situation. Vid tillträde av bostadsrätt eller fastighet är det möjligt att lämna fullmakt till mäklaren om fullmaktsgivaren själv inte kan närvara. 

För att hämta ut nycklar till någon annan går det bra att skriva en fullmakt nyckelkvittensFullmakt är också möjligt att ge för signering av hyreskontrakt.

Fullmakt för dödsbo

I samband med ett dödsfall är det mycket som ska redas ut. För dödsboet är det möjligt att utse en person som är ansvarig för de frågor och beslut som måste tas genom att upprätta en fullmakt. Detsamma gäller för bouppteckning och arvskifte. Vanligtvis ges fullmakten till en efterlevande partner, barn eller annan lämplig person. 

Fullmakt mellan makar 

Om makar önskar bli fullmaktstagare åt varandra går det att åstadkomma detta genom att skriva en fullmakt. Beroende på om det är ett engångsuppdrag eller ett längre uppdrag får makarna reglera detta genom att välja fullmaktstyp.

Fullmakt för vårdnadshavare och barn

En vårdnadsfullmakt kan bli aktuell om exempelvis ena föräldern har ensam vårdnad över barnet och önskar ge viss fullmakt till den andra föräldern eller en annan vuxen.

Fullmakten ska då ha rubriken “vårdnadsfullmakt” och det ska noga framgå vad fullmaktstagaren har rätt till. Det kan exempelvis röra beslut kring barnets skola, vård, omsorg och så vidare.  Barnets personnummer och namn ska framgå i fullmakten. Fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren ska även skriva under fullmakten. Fullmakten kan som vanligt begränsas med viss giltighetstid och i annat fall upphör fullmakten då barnet blir myndig. 

Fullmakt för årsstämma, bolagsstämma eller föreningsstämma

Om man är involverad i en ekonomisk eller ideell förening och inte har möjlighet att närvara vid en föreningsstämma är fullmakt ett alternativ. Det kan exempelvis bli aktuellt att utse en fullmaktstagare som tar beslut i ditt namn vid årsstämman i bostadsrättsföreningen, diverse omröstningar eller årsmöten. 

Fullmakt för bilärenden

Om ägaren av bilen inte själv kan lämna sin bil för att skrotas bör en fullmakt för att skrota bilen upprättas och det krävs en kopia av ägarens körkort. Utan en fullmakt kan skroten vägra att ta emot bilen.

Med hjälp av en fullmakt går det att genomföra ägarbyte på bilen, ifall ägaren inte själv kan närvara. Ägarens namn och underskrift krävs dock för att ägarbytet ska kunna godkännas av Transportstyrelsen.

Om man ska låna en bil, exempelvis för att åka utomlands, kan en fullmakt tas med för att kunna bevisa de befogenheter man har. Fullmakten visar att ägaren av bilen lämnat sin tillåtelse. 

Fullmakt för att hämta ut paket 

Det är inte möjligt att utfärda en fullmakt för att hämta ut körkort eller pass 

Det finns regler som anger att det bara är personen vars pass eller id-kort det gäller som själv får hämta dessa hos passexpeditionen. Det är alltså inte tillåtet att hämta ut någon annans körkort eller pass, vare sig det finns en fullmakt eller inte. Den enda gången det är tillåtet är när vårdnadshavaren hämtar sitt omyndiga barns pass eller id-handling.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med att upprätta en Fullmakt och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!