1. Lavendla Juridik

Dödsbo

För att dela det ansvar som åvilar dödsbodelägare efter ett dödsfall krävs en fullmakt. En fullmakt intygar att övriga dödsbodelägare gett en dödsbodelägare (eller annan) rätt att företräda dem i frågor kring dödsboet. Efter ett dödsfall är det många moment att ta hand om, både praktiska och juridiska delar. Bland annat ska begravning och den avlidnes ekonomi ordnas, tillsammans med upprättande av bouppteckning och förvaltning av dödsboet. Att utfärda en fullmakt för dödsboet kan underlätta för samtliga som berörs av dödsfallet. 

Efter ett dödsfall bär dödsbodelägare ansvaret

Den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo och när arvskifte genomförs upphör dödsboet. Innan arvskifte kan ske måste vissa uppgifter lösas, vilket vilar på dödsbodelägarna som vanligen är ansvariga för dödsboet.

En utomstående kan också utses med ansvar för att sköta om dödsboet. Via ansökan kan en boutredningsman eller skiftesman förvalta dödsboet. Den avlidne kan dessutom i testamente utsett en testamentsexekutor.

Dödsfallsintyg hos Skatteverket 

Den person som blir ansvarig för den avlidnes ekonomi under den första tiden från dödsfallet behöver ansöka om dödsfallsintyg hos Skatteverket, för att kunna sköta dödsboet. Beställning sker genom att ringa Skatteverket på 0771 - 567 567 och fråga om dödsfallsintyg med släktutredning. Efter att det momentet avslutats är det möjligt att ordna den avlidnes ekonomi, exempelvis för att avsluta abonnemang eller försäkringar. 

Fullmakt för dödsbo - låt en dödsbodelägare vara representant 

I många lägen kan det underlätta att låta en person blir ansvarig för dödsboet.  Förslagsvis en nära anhörig till den avlidne som är bekant med den avlidnes ekonomi och rutiner, exempelvis en efterlevande partner eller ett barn till den avlidne. Efter att en ansvarig utsetts av dödsbodelägarna kan en fullmakt utfärdas.

Mall: Så skriver du fullmakt för dödsbo 

Att använda en mall är en bra idé när det kommer till fullmakt för dödsboet. Mallen kan behöva kompletteras om exempelvis fullmaktsgivaren vill begränsa fullmaktstagarens behörighet i vissa frågor kring dödsboet. 

 

Exempel på mall för fullmakt för dödsbo

Fullmakten kan inledas med följande: “Jag låter härmed fullmaktstagaren agera ombud för mig som dödsbodelägare i det angivna dödsboet. Fullmaktstagaren har rätt att representera mig i alla frågor som rör dödsboet, vilket omfattar rätten att förvalta dödsboets tillgångar och skulder fram till dess att dödsboet upphör.”

 

I fullmakten för dödsboet bör följande information framgå 

 • Vilket dödsbo fullmakten avser. 
 • Fullmaktstagarens och fullmaktsgivarens namn, personnummer och telefonnummer.
 • Parternas signatur och namnförtydligande samt ort och datum för underskrift 
 • Parternas adress, ort och postnummer.
 • Bevittning är inte ett krav, men det kan vara klokt att ha med. Samma information för den som bevittnar fullmakten bör finnas med, inklusive signatur. 
 • Information om fullmaktsgivarens behörighet, vad uppdraget omfattar och vad ombudet får lov att göra. 

Fullmakt: dödsbo

För att dela det ansvar som åvilar dödsbodelägare efter ett dödsfall krävs en fullmakt. En fullmakt intygar att övriga dödsbodelägare gett en dödsbodelägare (eller annan) rätt att företräda dem i frågor kring dödsboet. Efter ett dödsfall är det många moment att ta hand om, både praktiska och juridiska delar. Bland annat ska begravning och den avlidnes ekonomi ordnas, tillsammans med upprättande av bouppteckning och förvaltning av dödsboet. Att utfärda en fullmakt för dödsboet kan underlätta för samtliga som berörs av dödsfallet. 

Efter ett dödsfall bär dödsbodelägare ansvaret

Den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo och när arvskifte genomförs upphör dödsboet. Innan arvskifte kan ske måste vissa uppgifter lösas, vilket vilar på dödsbodelägarna som vanligen är ansvariga för dödsboet.

En utomstående kan också utses med ansvar för att sköta om dödsboet. Via ansökan kan en boutredningsman eller skiftesman förvalta dödsboet. Den avlidne kan dessutom i testamente utsett en testamentsexekutor.

Dödsfallsintyg hos Skatteverket 

Den person som blir ansvarig för den avlidnes ekonomi under den första tiden från dödsfallet behöver ansöka om dödsfallsintyg hos Skatteverket, för att kunna sköta dödsboet. Beställning sker genom att ringa Skatteverket på 0771 - 567 567 och fråga om dödsfallsintyg med släktutredning. Efter att det momentet avslutats är det möjligt att ordna den avlidnes ekonomi, exempelvis för att avsluta abonnemang eller försäkringar. 

Fullmakt för dödsbo - låt en dödsbodelägare vara representant 

I många lägen kan det underlätta att låta en person blir ansvarig för dödsboet.  Förslagsvis en nära anhörig till den avlidne som är bekant med den avlidnes ekonomi och rutiner, exempelvis en efterlevande partner eller ett barn till den avlidne. Efter att en ansvarig utsetts av dödsbodelägarna kan en fullmakt utfärdas.

Mall: Så skriver du fullmakt för dödsbo 

Att använda en mall är en bra idé när det kommer till fullmakt för dödsboet. Mallen kan behöva kompletteras om exempelvis fullmaktsgivaren vill begränsa fullmaktstagarens behörighet i vissa frågor kring dödsboet. 

Exempel på mall för fullmakt för dödsbo

Fullmakten kan inledas med följande: “Jag låter härmed fullmaktstagaren agera ombud för mig som dödsbodelägare i det angivna dödsboet. Fullmaktstagaren har rätt att representera mig i alla frågor som rör dödsboet, vilket omfattar rätten att förvalta dödsboets tillgångar och skulder fram till dess att dödsboet upphör.”

I fullmakten för dödsboet bör följande information framgå 

 • Vilket dödsbo fullmakten avser. 
 • Fullmaktstagarens och fullmaktsgivarens namn, personnummer och telefonnummer.
 • Parternas signatur och namnförtydligande samt ort och datum för underskrift 
 • Parternas adress, ort och postnummer.
 • Bevittning är inte ett krav, men det kan vara klokt att ha med. Samma information för den som bevittnar fullmakten bör finnas med, inklusive signatur. 
 • Information om fullmaktsgivarens behörighet, vad uppdraget omfattar och vad ombudet får lov att göra. 

Banker erbjuder blanketter för dödsbodelägare

Efter ett dödsfall behöver dödsbodelägarna avsluta banktjänster som den avlidne haft och för detta går att utse en fullmaktstagare. Banker erbjuder blanketter för dödsbodelägare att låta utse en representant för dödsboet. Swedbank, SEB och handelsbanken är några exempel på banker som erbjuder mallar. 

Den avlidnes bank får automatiskt reda på när den avlidne gått bort, utan att dödsbodelägarna behöver meddela banken om dödsfallet. Därför avslutas många banktjänster direkt, men det varierar beroende på vilken bank det är fråga om. Det är därför viktigt att dödsbodelägarna kan nå den avlidnes bankkonton. Tillgång till bankkonton behövs för att bland annat kunna finansiera begravningen, upprätta en korrekt bouppteckning och säga upp löpande räkningar. 

Fullmakt till Skatteverket för att deklarera åt ett dödsbo 

Som fullmaktstagare åt ett dödsbo är det möjligt att lämna in deklarationer digitalt för dödsboets räkning. Dödsbodelägarna behöver skriva under ansökan om ombud eller låta en dödsbodelägare skriva under ansökan via en utfärdad fullmakt från de övriga dödsbodelägare. Ansökan om ombud sker via blankett hos Skatteverket. 

Fullmakt vid bouppteckningsförrättning

Ibland kan dödsbodelägare inte närvara vid en bouppteckningsförrättning. Det är då möjligt att låta en fullmaktstagare närvara i dödsbodelägarens ställe. Det sker genom en utfärdad fullmakt, i vilken det ska framgå att fullmaktstagaren har rätt att representera och bevaka fullmaktsgivarens rätt vid bouppteckningsförrättningen. Därefter skickas fullmakten tillsammans med bouppteckningen till Skatteverket.

Lavendla hjälper till med juridiken vid ett dödsfall

Det känns vanligen tungt och tufft efter ett dödsfall och alla hanterar sorg på olika vis. Ett tips är att göra det viktigaste först, hålla en god ton och försöka samarbeta med varandra. Tacka ja till den hjälp som erbjuds och låt en jurist hantera det juridiska vid ett dödsfall för att underlätta. Vi på Lavendla Juridik hjälper er med fullmakt för dödsbo.

Banker erbjuder blanketter för dödsbodelägare

Efter ett dödsfall behöver dödsbodelägarna avsluta banktjänster som den avlidne haft och för detta går att utse en fullmaktstagare. Banker erbjuder blanketter för dödsbodelägare att låta utse en representant för dödsboet. Swedbank, SEB och handelsbanken är några exempel på banker som erbjuder mallar. Den avlidnes bank får automatiskt reda på när den avlidne gått bort, utan att dödsbodelägarna behöver meddela banken om dödsfallet. Därför avslutas många banktjänster direkt, men det varierar beroende på vilken bank det är fråga om. Det är därför viktigt att dödsbodelägarna kan nå den avlidnes bankkonton. Tillgång till bankkonton behövs för att bland annat kunna finansiera begravningen, upprätta en korrekt bouppteckning och säga upp löpande räkningar. 

Fullmakt till Skatteverket för att deklarera åt ett dödsbo 

Som fullmaktstagare åt ett dödsbo är det möjligt att lämna in deklarationer digitalt för dödsboets räkning. Dödsbodelägarna behöver skriva under ansökan om ombud eller låta en dödsbodelägare skriva under ansökan via en utfärdad fullmakt från de övriga dödsbodelägare. Ansökan om ombud sker via blankett hos Skatteverket. 

Fullmakt vid bouppteckningsförrättning

Ibland kan dödsbodelägare inte närvara vid en bouppteckningsförrättning. Det är då möjligt att låta en fullmaktstagare närvara i dödsbodelägarens ställe. Det sker genom en utfärdad fullmakt, i vilken det ska framgå att fullmaktstagaren har rätt att representera och bevaka fullmaktsgivarens rätt vid bouppteckningsförrättningen. Därefter skickas fullmakten tillsammans med bouppteckningen till Skatteverket.

Lavendla hjälper till med juridiken vid ett dödsfall

Det känns vanligen tungt och tufft efter ett dödsfall och alla hanterar sorg på olika vis. Ett tips är att göra det viktigaste först, hålla en god ton och försöka samarbeta med varandra. Tacka ja till den hjälp som erbjuds och låt en jurist hantera det juridiska vid ett dödsfall för att underlätta. Vi på Lavendla Juridik hjälper er med fullmakt för dödsbo.