1. Lavendla Juridik

Arvskifteshandling

En arvskifteshandling visar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är en skriftlig handling som inte behöver följa någon speciell mall. Det beror på att människor lämnar olika slag av kvarlåtenskap och det är svårt att sätta upp en generell blankett för arvskifteshandling.

arvskifteshandling

Vad är en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen är det avtal som upprättas i samband med ett arvskifte, även kallat “arvskiftesavtal”. I arvskifteshandlingens innehåll framgår hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.

En arvskifteshandling baseras på den bouppteckning som tidigare skickats till Skatteverket tillsammans med andra relevanta handlingar, exempelvis testamentegåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning.

5 viktiga saker att veta om en arvskifteshandling

  1. En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument där det framgår hur arvet rent konkret fördelas mellan dödsbodelägarna.
  2. Arvskifteshandlingen behöver inte följa någon särskild blankett eller mall. Dödsbodelägarna är fria att upprätta arvskifteshandlingen som de vill, så länge de tar hänsyn till lagens regler och tvingande bestämmelser i ärvdabalken.
  3. När dödsbodelägarna är överens om arvskiftet ska samtliga signera arvskifteshandlingen.
  4. Det krävs ingen arvskifteshandling när det endast finns en dödsbodelägare.
  5. Så länge alla dödsbodelägarna är överens kan en annan fördelning av arvet ibland bli aktuellt, till exempel av praktiska skäl.

Går det att skriva en arvskifteshandling själv?

En arvskifteshandling går att skriva på egen hand, men om dödsbodelägarna har möjlighet att att anlita en jurist, advokat eller annan kunnig inom området rekommenderar vi detta. Handlingen fyller nämligen en viktig funktion eftersom det visar att samtliga arvsberättigade tillsammans kommit överens om arvsfördelningen.

Arvskifteshandlingen ska inte skickas eller registreras hos till exempel Skatteverket, men är ändå viktig att behålla ifall framtida konflikter skulle uppstå kring arvet.

Om dödsbodelägarna är överens kan en annan arvsfördelning ske

Det är inte alltid nödvändigt att göra som lagen säger eftersom det i första hand är dödsbodelägarna tillsammans som fattar ett beslut. Om samtliga dödsbodelägare är överens kan en annan fördelning av den avlidnes egendom bli aktuell.

Det kan vara nödvändigt av rent praktiska skäl ifall det underlättar för dödsbodelägarna. Om en annan fördelning sker är det viktigt att noggrant anteckna överenskommelsen i arvskifteshandlingen för att undvika framtida konflikter.

Arvskifteshandling är nödvändig endast vid flera dödsbodelägare 

Ifall ett dödsbo endast har en dödsbodelägare, så kallade  enmansdödsbon, krävs ingen arvskifteshandling eftersom det inte sker något arvskifte i praktiken.

Det vanligaste exemplet på ett enmansdödsbo är när en avliden person efterlämnar en partner som ärver före gemensamma barn.

Det finns självfallet andra enmansdödsbon, exempelvis ifall en avliden ogift förälder efterlämnar ett barn utan syskon och så vidare. 

Tillgångarna i enmansdödsbon övergår till dödsbodelägaren i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Eftersom dödsbodelägaren är ensam krävs ingen arvskifteshandling som reglerar hur arvet fördelas eftersom hela arvet hamnar hos dödsbodelägaren.

Däremot kan dödsbodelägaren behöva föra över vissa av tillgångarna på sig själv genom registrering. Det kan bli fallet om det i arvet exempelvis finns en fastighet. 

Exempel – Hur skriver man en arvskifteshandling?

Eftersom varje situation är unik och människor efterlämnar olikartad kvarlåtenskap är det svårt att sätta upp en generell mall eller blankett för arvskifteshandling.

Följande är ett enkelt exempel på vad en arvskifteshandling kan innehålla:

Anna Andersson avled den 1 april år 2020. I hennes testamente framgår att hennes goda vän Erika Eriksson ska få Annas porslin, vilket också har skett. Anna Andersson efterlämnar tre bröstarvingar Marcus Andersson, Carl Andersson och David Andersson.

Anna Anderssons totala kvarlåtenskap uppgår till 300 000 kr i egendom. Arvsfördelningen resulterade i följande uppdelning: 

Marcus tilldelas tavlor tillsammans värda 70 000 kr och ett guldsmycke värt 30 000 kr.

Carl tilldelas en klocka värd 50 000 kr och ett silversmycke värt 50 000 kr. 

David tilldelas resterande av det som återfinns i Annas hem, vilket totalt uppgår till 100 000 kr.

Samtliga har undertecknat handlingen och gemensamt kommit överens om arvsfördelningen. 

Lavendla hjälper dig

Har du frågor eller funderingar kring en arvskifteshandling? Eller vill du ha hjälp i processen? Välkommen att kontakta oss.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.