Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Arvsrätt & Arvskifte / Arvskifte av fastighet och skulder
  1. Lavendla Juridik

Arvskifte av fastighet och skulder

Efter att bouppteckning upprättats, eventuell bodelning genomförts och dödsboförvaltning skett är det slutligen dags arvskifte. Arvskiftet är tillfället då den avlidnes tillgångar fördelas till de berättigade. I det följande anges det viktigaste att känna till kring arvskifte av fastighet och vad som händer med den avlidnes skulder. Har du några frågor? Du når Lavendla på 0770 - 33 90 70 eller via mail.

Arvskifte med skulder - ingen som ärver den avlidnes skulder

I Sverige går det inte att ärva den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Därför kommer barn aldrig att ärva skulder från sina föräldrar och inte heller kommer efterlevande make/maka att ärva sin avlidne partners skulder. Det som däremot sker är att den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo.

I vissa fall hamnar inga pengar i dödsboet, vilket blir fallet när den avlidnes skulder är högre än tillgångarna. När det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet för att finansiera begravning och bouppteckning kan socialförvaltningen bistå med en dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningen.

Om det däremot finns medel i dödsboet, men begränsade sådana, behöver vissa kostnader prioriteras. Efter att de prioriterade kostnaderna betalats kan dödsboet som sista utväg behöva sättas i konkurs

Dödsbodelägare blir inte personligt ansvariga för dödsboets skulder

Om det saknas tillgångar i dödsboet kommer dödsbodelägarna inte att bli personligt ansvariga för att betala skulderna. Skulder ärvs aldrig eftersom de betalas med de medel som finns i dödsboet. Skulder i ett dödsbo påverkar dock dödsbodelägarna eftersom det i slutändan kan leda till en minskning av arvet.

Om det efter att skulderna reglerats blir tillgångar över i dödsboet övergår dessa till dödsbodelägarna. När det finns flera dödsbodelägare fördelas tillgångarna via arvskifte

Ibland kan vissa tillgångar fördelats ut i ett tidigare stadie, d.v.s. innan dödsboet faktiskt betalat de aktuella skulderna. Då kommer dödsbodelägarna bli tvungna att lämna tillbaka så mycket av tillgångarna att skulderna täcks. 

Dödsfall och gemensamma skulder - den andra parten behöver svara för dessa

Det är inte ovanligt att man har gemensamma skulder tillsammans med den avlidne. Speciellt om den avlidne var ens make eller maka. Den andra låntagaren kommer fortfarande att behöva svara för gemensamma skulder eftersom det finns ett solidariskt betalningsansvar för dessa. Det innebär att banken kan kräva båda innehavarna på hela summan av lånet. Därför är man skyldig att återbetala hela lånet om medlåntagaren av olika anledningar inte kan. 

Skulden kommer därför inte att gå i arv, men behöver ändå betalas. Med ett låneskydd kan man dock bli skyddad från att bli ensam ansvarig för lånet om ens medlåntagare avlider. 

Det går att ärva skulder om den avlidne var bosatt utomlands 

I Sverige ärver man inte skulder, men om den avlidne bott utomlands kan det dessvärre bli fallet. Det beror på EU:s arvsregler som säger att lagen i det land man bor i också styr reglerna för arvet. Detta går dock att undvika genom att skriva ett testamente som uttryckligen väljer svensk lag som tillämplig på arvet. Ifall den avlidne var bosatt ut0mlands och saknar ett testamente med ett aktivt lagval kan det därmed bli väldigt betungande för kvarlevande familj.  

Arvskifte av fastighet kräver lagfartsansökan 

Syskon kan som exempel ta emot arv från sina föräldrar i form av en fastighet. Fastigheter är fast egendom och därför finns vissa moment att tänka på vid arvskiftet. Det viktigaste kring arvskifte av fastighet är att en ansökan om lagfart ska ske inom tre månader från och med arvskiftet. Lagfart är en förutsättning för ägarbyte av fastigheten. 

Lagfartsansökan varierar beroende på vem som ansöker:

  1. Om lagfartsansökan gäller för dödsboet ska en bestyrkt kopia av bouppteckningen bifogas. Detsamma gäller ifall lagfartsansökan avser en ensam dödsbodelägare.

  2. Om det finns flera dödsbodelägare ska arvskifteshandlingen skickas med i original med underskrift från samtliga dödsbodelägare.

  3. Om fastigheten ärvs på grund av testamente behöver testamentet skickas i original tillsammans med en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Det måste även visas att testamentet vunnit laga kraft.

Hur sker värdering av fastigheten?

Ibland kan diskussion uppkomma om värdering av fastigheten som ska gå i arv. Värderingen utgår från dagen för arvskiftet och det är oftast marknadsvärdet som läggs till grund för arvskiftet. Det finns dock inget som stoppar dödsbodelägarna från att själva värdera fastigheten enligt en annan metod. 

En dödsbodelägare kan ta över fastigheten

I vissa lägen kan en dödsbodelägare vilja lösa ut en annan för att kunna ta över fastigheten själv. Det är vanligt förekommande när flera syskon ärver en fastighet som de inte önskar dela på. Då krävs att syskonet som ska lösa ut de andra har ekonomin att kunna göra det. 

Om det finns skulder kopplade till fastigheten måste dessa antingen flyttas över till syskonet som ska lösa ut de andra eller så behöver dödsboet klara av att täcka skulderna kopplade till fastigheten. Banker är vanligtvis behjälpliga när bolån behöver flyttas över eller lösas ut och genom bankens godkännande kan ena syskonet ta över lånet och fastigheten. 

Försäljning av fastigheten är en annan möjlighet

Försäljning av fastigheten sker om dödsbodelägarna tillsammans kommer överens om att det är det bästa alternativet. Försäljning kan då ske direkt från dödsboet. Vid en försäljning krävs lagfartsansökan för dödsboets räkning och alla dödsbodelägare måste vara överens om försäljningen. Dödsbodelägarna representerar dödsboet tillsammans och behöver signera köpebrevet vid försäljning

Dödsboet kommer inte att kunna skiftas förens försäljningen är genomförd eftersom köpeskillingen ska räknas med som en tillgång i dödsboet och beaktas vid arvskiftet.

Reavinst vid försäljning av fastigheten

I samband med en försäljning av fastigheten kan reavinst behöva betalas, om resultatet innebär en vinst. Reavinsten är skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Vid arv av fastighet övertar dödsbodelägarna det pris som den avlidne köpt fastigheten för. Själva arvskiftet medför därför inte någon beskattning, utan skatt aktualiseras först vid försäljning.

Oskiftat dödsbo för gemensam förvaltning av fastigheten

Det finns i regel inga tidskrav för när ett dödsbo måste vara avvecklat eftersom dödsboet lever kvar fram tills arvskifte sker. Om dödsbodelägarna vill förvalta fastigheten gemensamt kan de därför låta dödsboet vara oskiftat. För dödsbon med jordbruksfastighet måste avveckling av dödsboet dock ske inom fyra år från dödstillfället.

Kontakta Lavendla för frågor kring skulder och arvskifte av fastighet

Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik för juridisk rådgivning kring skulder i ett dödsbo och för frågor kring arvskifte av fastighet. Vi hjälper dig att svara på frågor och funderingar kring dödsboet. Du når oss på 0770 - 33 90 70, via mail eller genom att fylla i kontaktformuläret längre upp.