1. Lavendla Juridik

Arvskifte av fastighet och skulder

Efter att bouppteckning upprättats, bodelning genomförts och dödsboförvaltning skett är det slutligen dags arvskifte. Efter arvskiftet är dödsboet upplöst. Arvskiftet är tillfället då den avlidnes tillgångar fördelas och det upprättas en arvskifteshandling. Läs vidare för information om det viktigaste att känna till kring arvskifte av fastighet och vad som händer med den avlidnes skulder. 

Ingen ärver skulder vid ett dödsfall! 

I Sverige ärver man inte den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Därför kommer barn aldrig att ärva skulder från sina föräldrar och inte heller efterlevande make/maka ärver den avlidnes skulder om de var gifta. Det som däremot sker är att den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo. Det händer att det inte hamnar några pengar i dödsboet, om skulderna är högre än tillgångarna. När det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet för att finansiera begravning och bouppteckning kan socialförvaltningen bistå med en dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningen. Om det däremot finns medel i dödsboet, men begränsade sådana, behöver vissa kostnader prioriteras. Efter att de prioriterade kostnaderna betalats kan dödsboet som sista utväg behöva sättas i konkurs. 

Gemensamma skulder behöver den andra parten svara för

Det är inte ovanligt att man har gemensamma skulder tillsammans med den avlidne. Speciellt om den avlidne var ens make eller maka. Den andra låntagaren kommer  fortfarande att behöva svara för gemensamma skulder eftersom det finns ett solidariskt betalningsansvar för dessa. Det innebär att banken kan kräva bägge innehavare på hela summan av lånet. Därför är man skyldig att återbetala hela lånet om medlåntagaren av olika anledningar inte kan. Skulden kommer därför inte att gå i arv, men behöver ändå betalas. Med ett låneskydd kan man dock bli skyddad från att bli ensam ansvarig för lånet om ens medlåntagare avlider. 

Viktigt att känna till om skulder i ett dödsbo

Om det saknas tillgångar i dödsboet kommer dödsbodelägarna inte att bli personligt ansvariga för att betala skulderna. Skulder ärvs aldrig eftersom de betalas med de medel som finns i dödsboet. Skulder i ett dödsbo påverkar dock dödsbodelägarna eftersom det i slutändan kan leda till en minskning av arvet. Om det, efter att skulderna reglerats, blir tillgångar över i dödsboet övergår dessa till dödsbodelägarna. När det finns flera dödsbodelägare fördelas tillgångarna via arvskifte. Ibland kan vissa tillgångar fördelats ut i ett tidigare stadie, innan dödsboet faktiskt betalat de aktuella skulderna. Då kommer dödsbodelägarna bli tvungna att lämna tillbaka så mycket av tillgångarna att skulderna täcks. 

Det går att ärva skulder om den avlidne var bosatt utomlands 

I Sverige ärver man inte skulder, men om den avlidne bott utomlands kan det dessvärre bli fallet. Det beror på EU:s arvsregler som säger att lagen i det land man bor styr reglerna för arvet. Det går dock att undvika genom att skriva ett testamente som uttryckligen väljer svensk lag som tillämplig på arvet. Utan ett testamente kan det därför bli oerhört betungande för kvarlevande familj.  

Kontakta Lavendla Juridik för frågor kring skulder och arvskifte av fastighet

Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik för juridisk rådgivning kring skulder i ett dödsbo och för frågor kring arvskifte av fastighet. 

 

Arvskifte av fastighet kräver lagfartsansökan 

Syskon kan som exempel ta emot arv från sina föräldrar i form av en fastighet. Fastigheter är fast egendom och därför finns vissa moment att tänka på vid arvskiftet. Det viktigaste kring arvskifte av fastighet är att en ansökan om lagfart sker inom tre månader från och med arvskiftet. Lagfart är en förutsättning för ägarbyte av fastigheten. 

Lagfartsansökan varierar beroende på vem som ansöker:

  • Ifall lagfartsansökan gäller för dödsboet behöver en bestyrkt kopia av bouppteckningen bifogas. Detsamma gäller om lagfartsansökan gäller för en ensam dödsbodelägare. 
  • Ifall det finns flera dödsbodelägare behöver arvskifteshandlingen skickas med i original med underskrift från samtliga dödsbodelägare. 
  • Ifall fastigheten ärvs på grund av testamente behöver testamentet skickas i original och även en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Det måste visas att testamentet vunnit laga kraft. 

 

Värdering av fastigheten 

Ibland kan diskussion uppkomma om värdering av fastigheten som ska gå i arv. Värdering utgår från dagen för arvskiftet och det är oftast marknadsvärdet som läggs till grund för arvskiftet, även om inget stoppar dödsbodelägarna från att själva värdera fastigheten enligt en annan metod. 

 

En dödsbodelägare kan ta över fastigheten

I vissa lägen kan en arvinge vilja lösa ut en annan för att kunna ta över fastigheten, t.ex. när två syskon inte önskar dela på fastigheten. Då krävs att syskonet har ekonomin att kunna lösa ut det andra syskonet. Det andra kravet är antingen att dödsboet klarar av att täcka de skulder som finns kopplade till fastigheten eller att skulderna flyttas över till det syskon som vill lösa ut den andra parten. Banker är vanligtvis behjälpliga när bolån behöver flyttas över eller lösas ut och genom bankens godkännande kan ena syskonet ta över lånet och fastigheten. 

 

Försäljning av fastigheten är en annan möjlighet 

Försäljning av fastigheten sker om dödsbodelägarna tillsammans kommer överens om att det är det bästa alternativet. Försäljning kan ske direkt från dödsboet. Vid en försäljning krävs lagfartsansökan för dödsboets räkning och alla dödsbodelägare måste vara överens om försäljningen. Dödsbodelägarna representerar dödsboet tillsammans och behöver signera köpebrevet vid försäljning. Dödsboet kommer inte att kunna skiftas förens försäljningen är genomförd eftersom köpeskillingen ska räknas med som en tillgång i dödsboet och beaktas vid arvskiftet. 

 

Reavinst vid försäljning av fastigheten 

I samband med en försäljning av fastigheten kan reavinst behöva betalas, om resultatet av innebär en vinst. Reavinsten är skillnaden mellan inköpspris och försäljningspriset. Vid arv av fastighet övertar arvingarna det pris som den avlidne köpt fastigheten för. Själva arvskiftet medför därför inte någon beskattning, utan skatt aktualiseras först vid försäljning.

 

Oskiftat dödsbo för gemensam förvaltning av fastigheten

Det finns i regel inga tidskrav för när ett dödsbo måste vara avvecklat eftersom dödsboet lever kvar fram tills arvskifte sker. Om dödsbodelägarna vill förvalta fastigheten gemensamt kan de därför låta dödsboet vara oskiftat. För dödsbon med jordbruksfastighet måste avveckling av dödsboet dock ske inom fyra år från dödstillfället.