Lavendla juridik

Skilsmässa

Skilsmässa är en av de svåraste sakerna man kan gå igenom i livet. Inte nog med den känslomässiga pressen, att skiljas medför många praktiska och juridiska moment.

5 viktiga fakta om skilsmässa du bör känna till

 1. Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 2. Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 3. Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 4. Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att all egendom, eller en viss del, ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå vid en framtida bodelning.
 5. Om de tidigare makarna inte kan enas om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har rätt att, om det inte går att medla fram en uppgörelse, själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas.

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist

Vanliga frågor om skilsmässor

Hur går det till att skilja sig? 

För att kunna skiljas måste åtminstone en av makarna lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Att ansöka om skilsmässa är inte svårt. Parterna fyller antingen i en gemensam skilsmässoblankett eller så fyller en part i en enskild skilsmässoblankett.

Beroende på makarnas relation och livssituation varierar betänketiden. När betänketiden löpt ut och makarna fortfarande önskar skilja sig måste en begäran att skilja sig framställas. I samband med begäran är makarna skilda. 

Enligt svensk lag (äktenskapsbalken) ska en bodelning ske i samband med skilsmässan. Det går dock att vara skild utan att en bodelning skett, men bodelningen markerar slutet på makarnas ekonomiska gemenskap. Bodelningen avslutas med att ett bodelningsavtal skrivs. 

Skilsmässa med barn, vad ska man tänka på?

Många makar som genomgår en skilsmässa har gemensam vårdnad om barn. Efter att skilsmässan är avslutad kan frågor kring vårdnad, umgänge och boende uppstå. När föräldrarna är ense om besluten kring barnet kommer de gemensamt överens om ett upplägg som passar in i vardagen. 

Om föräldrarna däremot är oeniga finns alltid möjlighet att få gratis hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Om det kommer till den punkten att samarbetet känns hopplöst kan en förälder ansöka om ensam vårdnad. Domstolarna är dock försiktiga med att döma ut enskild vårdnad och våra jurister rekommenderar att försöka undvika en vårdnadstvist om det är möjligt. För stöd under skilsmässan finns en mängd forum online där man kan bolla frågor med människor som går igenom liknande problem. 

Vad är betänketiden vid skilsmässa?

Betänketiden i samband med en skilsmässa är 6 månader. När betänketiden löpt ut är skilsmässan ett faktum. Om makarna inte är eniga om att en skilsmässa ska ske är det obligatoriskt med en betänketid på sex månader. Detsamma gäller om makarna är eniga, men har barn under 16 år som fortfarande bor hemma med dem. Under förutsättning att en begäran om fullföljd av skilsmässan görs efter betänketiden träder den i kraft. Att skilsmässan vunnit laga kraft är dock inte detsamma som att alla praktiska moment blivit avklarade. Som exempel kan bodelningen i vissa fall ta längre tid och måste hanteras även efter att äktenskapet formellt sett blivit upplöst.

Hur fördelas egendom vid skilsmässa?

Vid skilsmässa delas Giftorättsgods lika i bodelningen och enskild egendom gör inte det. Giftorättsgods är som utgångspunkt allt makarna äger. Enskild egendom är sådant som är makens/makans ”egen” genom villkor i äktenskapsförordtestamente och/eller gåvobrev. Det som inte heller ska delas är särskild och personlig egendom, till exempel kläder. Det som makarna köper, får eller lånar efter brytdagen bodelas inte heller. Brytdagen är dagen då skilsmässoansökan kom in till tingsrätten.

Hur fungerar en bodelning vid skilsmässa?

Nu när vi har gått igenom skilsmässoansökan och betänketid är det dags att övergå till den juridiska biten av skilsmässan. När en bodelning sker aktualiseras flera juridiska frågor där hänsyn måste tas till lagen:

1. En (eventuell) bouppteckning skrivs för att kartlägga parternas tillgångar och skulder.
2. En andelsberäkning sker för att konstatera hur mycket parterna har rätt till i samband med skilsmässan, vilket vanligtvis är en likadelning (50/50).
3. En lottläggning görs för att bestämma hur egendom och skulder ska fördelas hos parterna.
4. Ett bodelningsavtal skrivs som avslutar skilsmässan.
5. En (möjlig) bodelningslikvid utbetalas om ena parten får mer på sin lott än vad denne har rätt till.

Behövs bodelningsavtal vid skilsmässa?

Bodelningsavtal bör upprättas för att slippa framtida besvär. Ett bodelningsavtal är ett bevis på att bodelningen är klar. För att avtalet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och signerat av båda. Det är viktigt att ett bodelningsavtal upprättas efter skilsmässan eftersom lagen inte har något tidskrav för att begära bodelning. En naturlig fråga blir då hur lång tid det kan gå efter en skilsmässa innan begäran om bodelning är för sent?

Frågan har prövats av Högsta domstolen. 
24 år ansågs vara för länge för att begära bodelning och få bodelningsförrättare. Det känns kanske rimligt med tanke på att det blir extremt svårt att reda ut skulder och tillgångar som fanns för 24 år sedan på brytdagen. I en annan situation prövades frågan igen och där hade 10 år gått. I den situationen utsågs en bodelningsförrättare och bodelning genomfördes.

Lavendla rekommenderar att alltid skriva ett bodelningsavtal efter skilsmässan. Utan det juridiska dokumentet på plats finns en risk att exmaken/-makan begär bodelning flera år senare. Situationen kan då bli väldigt besvärlig. För hjälp med bodelningsavtal, tveka inte att kontakta Lavendlas jurister. Vi finns här för dig och ser till att pappren blir rätt. 

Hur värderas egendom vid skilsmässa?

Parterna kan på egen hand komma överens om värdet på egendomen som ska bodelas, lagen sätter nämligen inte upp några värderingsregler. Egendom med sentimentalt eller känslomässigt värde är det svårt för någon annan än parterna att bestämma värdet på. Någon annan kan dock fastställa värdet på egendomen genom att konstatera marknadsvärdet. Om parterna inte kan komma överens blir marknadsvärdet avgörande. 

Vad händer om man inte är överens om bodelningen vid skilsmässa?

Bodelningsförrättare kan utses vid oenighet kring bodelningen. Om parterna inte är överens om hur bodelningen ska genomföras och vem som ska få vad efter skilsmässan kan en bodelningsförrättare utses. Parterna måste ansöka om att få hjälp av en förrättare. Bodelningsförrättaren försöker få parterna att nå en frivillig överenskommelse. Om det inte går kan bodelningsförrättaren själv bestämma bodelningen. Det brukar vara en advokat eller jurist som agerar bodelningsförrättare, med andra ord får man hjälp av en person med juridisk kunskap och erfarenhet.   

Vad kostar en skilsmässa?

Själva ansökan om skilsmässa till tingsrätten kostar 900 kr. Därutöver tillkommer kostnaderna för eventuell övrig juridisk hjälp och konsultation ni kan tänkas behöva, exempelvis för bouppteckning och bodelningsavtal.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Bouppteckningen ställer upp parternas tillgångar och skulder

Om det makarna äger inte står helt klart eller om deras egendomsförhållanden är komplexa kan en bouppteckning skrivas som listar alla tillgångar och skulder. Det behöver dock inte alltid göras i samband med en skilsmässa. Om parterna redan vet vad som ska ingå i bodelningen eller ifall de har ett äktenskapsförord som ordnar bodelningen behöver ingen bouppteckning upprättas.

Andelarna beräknas för att se vad parterna har rätt till

Efter en (möjlig) bouppteckning räknas andelarna ut, det vill säga det parterna har rätt till efter bodelningen och skilsmässan. I Sverige ansvarar man själv för egna skulder och därför ska skulderna räknas bort innan andelen räknas ut. Efter skulderna tagits bort delas resterande egendom (giftorättsgods) som regel lika. Eftersom makarna själva ansvarar för sina skulder blir det aldrig aktuellt att dela på ett minus hos ena makan. 

I lottläggningen bestäms vem som får vad

I lottläggningen bestäms vem som ska få vad och vem som ska stå för vilken skuld, vilket parterna själva kan komma överens om. Om de är oense är huvudregeln att man behåller sin egendom och ibland utses även en bodelningsförrättare vid meningsskiljaktigheter. Emellanåt uppstår en obalans mellan det man har rätt till (andel) och det man får (lott). Obalansen jämnas ut genom att en bodelningslikvid betalas, vilket är en mellanskillnad för att åstadkomma rättvisa. Bodelningslikviden betalas efter att bodelningsavtalet upprättats och undertecknats, vilket innebär att utbetalning av bodelningslikvid vanligtvis är det sista som sker.

Exempel på bodelning vid skilsmässa

1. Bouppteckning: Vad äger makarna och vad har de för lån och skulder?

Make A

Make B


Giftorättsgods: gemensamt hus: 500 000 kr 

Aktier: 100 000 kr

600 000 kr

(ingen enskild egendom)

Giftorättsgods: gemensamt hus: 500 000 kr

Bankmedel: 400 000 kr

900 000 kr

(ingen enskild egendom)


Skulder

Gemensamt bostadslån: 200 000 kr

Banklån: 50 000 kr

250 000 kr

Skulder

Gemensamt bostadslån: 200 000 kr

Studielån: 300 000 kr

500 000 kr


2. Andelsberäkning: Hur mycket egendom har makarna rätt till?

Make A

Make B


Giftorättsgods = 600 000 kr 

Skulder = 250 000 kr

Giftorättsgods = 900 000 kr 

Skulder = 500 000 kr


Giftorättsgods – skulder = det make A bidrar med till bodelningen.

600 000 kr – 250 000 kr = 350 000 kr

Giftorättsgods – skulder = det make B bidrar med till bodelningen.

900 000 kr – 500 000 kr = 400 000 kr


350 000 kr + 400 000 kr = 750 000 kr. 750 000 kr / 2 = 375 000 kr = makarnas andel efter likadelning.

350 000 kr + 400 000 kr = 750 000 kr. 750 000 kr / 2 = 375 000 kr = makarnas andel efter likadelning.


375 000 kr

250 000 kr (skulder)

625 000 kr

Make A:s andel är mindre p.g.a. att A har mindre skulder.

375 000 kr

500 000 kr (skulder)

875 000 kr

Make B:s andel är större p.g.a. att B har mer skulder.


3. Lottläggning: Vem får vad och vem betalar vilken skuld?

Make A

Make B


Make A behåller sina aktier. 

Andel (det A har rätt till)

 375 000 kr

Make B behåller huset och sina bankmedel. B tar över bostadslånet. 

Andel (det B har rätt till)

375 000 kr


+ Banklån: 50 000 kr

425 000 kr

+ Studielån: 300 000 kr

+ Övertar hela bostadslånet: 400 000 kr

1 075 000 kr


Lott (det A får)

Aktier: 100 000 kr

Lott (det B får)

Fastighet: 1 000 000 kr

Bank: 400 000 kr 

1 400 000 kr


+Bodelningslikvid från B: 325 000 kr

= 425 000 kr

– Bodelningslikvid till A: 325 000 kr

= 1 075 000 kr


4. Bodelningsavtal: A och B reglerar bodelningen i ett avtal.
5. Bodelningslikvid: Betalning krävs eftersom B:s lott är högre än B:s andel.

Förklaring till exempel 1

 1. A:s lott är 325 000 kr mindre än A:s andel: 100 000 kr – 425 000 = – 325 000 kr.
 2. B:s lott är 325 000 kr mer än B:s andel: 1 400 000 – 1 075 000 = + 325 000 kr.
 3. Respektives andel och lott ska vara lika stora. A har rätt till betalning om 325 000 kr av make B för att jämna ut obalansen.
 4. I det sista steget har alltså bestämts vem som får vad (B får bostaden) och vem som ska stå för vilken skuld (B tar över hela bostadslånet).

Exempel 2 – Skilsmässa: När ena makens skulder är större än tillgångarna

1. Bouppteckning: Vad äger makarna och vad har de för lån och skulder?

Make A

Make B


Giftorättsgods

Aktier: 300 000 kr

(ingen enskild egendom)

Giftorättsgods

Bankmedel: 600 000 kr

(ingen enskild egendom)


Skulder

Banklån: 800 000 kr

Skulder

Studielån: 50 000 kr


2. Andelsberäkning: Hur mycket egendom har makarna rätt till?

Make A

Make B


Giftorättsgods: 300 000 kr

Skulder: 800 000 kr

Giftorättsgods: 600 000 kr

Skulder: 50 000 kr


Giftorättsgods – skulder = det make A bidrar med i bodelningen. 

300 000 kr – 800 000 kr = – 500 000 kr.

Man delar inte på skulder. A tar med sig 0 kr till bodelningen eftersom skulderna överstiger tillgångarna.

Giftorättsgods – skulder = det make B bidrar med i bodelningen.

600 000 kr – 50 000 kr = 550 000 kr.

B tar med sig 550 000 kr. B:s tillgångar överstiger skulderna och makarna delar på B:s överskott.


550 000 kr / 2 = 275 000 kr

550 000 kr / 2 = 275 000 kr


Andel: 275 000 kr 

+ 500 000 kr (skulder)

775 000 kr

Andel: 275 000 kr

+ 50 000 kr (skulder)

= 325 000 kr


3. Lottläggning: Vem får vad och vem betalar vilken skuld?

Make A

Make B


Andel (det A har rätt till)

275 000 kr

+ En del av skulderna

300 000 kr 

575 000 kr

Andel (det B har rätt till)

275 000 kr

+ Studielån

50 000 kr 

= 325 000 kr


Lott (det A får)

Aktier: 300 000 kr

Lott (det B får)

Bankmedel: 600 000 kr


+ Bodelningslikvid från B: 275 000 kr 

= 575 000 kr

-Bodelningslikvid till A:275 000 kr

= 325 000 kr


Efter bodelningen har A tillgångar på 575 000 kr och fortfarande skulder på 800 000 kr. Det innebär ett underskott på -225 000 kr.

Innan bodelningen hade A ett underskott på -500 000 kr.

B har bidragit till att minska A:s underskott med 275 000 kr.

B har efter bodelningen ett överskott på 275 000 kr.

Innan bodelningen hade B ett överskott på 550 000 kr.

B har bidragit till att minska A:s underskott med 275 000 kr.


4. Bodelningsavtal: A och B reglerar bodelningen i ett avtal.
5. Bodelningslikvid: Betalning krävs eftersom B:s lott är högre än B:s andel.

Förklaring till exempel 2

 1. A:s lott är 275 000 kr mindre än A:s andel: 575 000 kr – 300 000 kr = -275 000 kr.
 2. B:s lott är 275 000 kr mer än B:s andel: 600 000 – 325 000 kr = +275 000 kr
 3. Respektives andel och lott ska vara lika stora. A har rätt till betalning om 275 000 kr från B för att jämna ut obalansen.
 4. A och B delar lika på B:s överskott. B behöver inte dela på A:s underskott. 
 5. I det sista steget har bestämts vem som får vad (de behåller sin egendom) och vem som ska stå för vilken skuld (A:s totala skuld räknas inte med). 

Hur hade det blivit om A och B delat på alla skulder?

Om vi enligt svensk lag skulle delat på alla skulder skulle resultatet bli att make A och make B totalt fick 25 000 kr var från bodelningen.


Make A

Make B


Giftorättsgods: 300 000 kr

Skulder: 800 000 kr

Giftorättsgods: 600 000 kr

Skulder: 50 000 kr


Giftorättsgods: 600 000 kr

Skulder: 50 000 kr

Sammanlagt giftorättsgods: 900 000 kr

Sammanlagda skulder: 850 000 kr


900 000 kr – 850 000 kr = 50 000 kr

50 000 kr / 2 = 25 000 kr

900 000 kr – 850 000 kr = 50 000 kr

50 000 kr / 2 = 25 000 kr


Skevdelningsregeln vid skilsmässa – när det blir orimligt

En specialregel kan bli aktuell om de vanliga reglerna om bodelning leder till ett orimligt resultat. 

I stället för att dela 50/50 behåller parterna sitt eget giftorättsgods, alternativt att den ”rikare” parten behåller mer av sitt eget giftorättsgods än vad som skulle vara fallet vid en 50/50-delning.

Skevdelningsregeln kan exempelvis bli aktuell om ena maken får ett stort arv precis innan skilsmässan eller om ena maken är i personlig konkurs när bodelning ska göras. 

Regeln kan också bli tillämplig för makar som exempelvis varit gifta under två år och där endast 40 procent av deras giftorättsgods bodelas. Det här på grund av att deras förmögenheter är så olika. 

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.