1. Lavendla Juridik

Skilsmässa

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Vad är det egentligen makar ska dela lika på i en skilsmässa? Delas skulderna lika i en skilsmässa? Hur länge kan en make begära bodelning?

Vi reder ut vanliga juridiska frågor i samband med en skilsmässa och förklarar bodelningsfrågor med olika exempel. Att skiljas är ofta en av de svåraste processerna man kan genomgå i livet och många praktiska samt juridiska moment måste beaktas. Lavendla Juridik kan reda ut det du inte har koll på och hjälpa till med det du inte orkar. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

 

 

Topp 5 viktiga fakta och regler att känna till gällande skilsmässa

 1. Ansökan om skilsmässa (vilket formellt kallas äktenskapsskillnad) ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns några barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 2. Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har en starkt personlig karaktär.
 3. Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 4. Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att all egendom, eller en viss del, ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå vid en framtida bodelning.
 5. Om de tidigare makarna inte kan enas om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har rätt att, om det inte går att medla fram en uppgörelse, själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas.

Att skilja sig: Hur går en skilsmässa (äktenskapsskillnad) till?

En av makarna eller bägge gemensamt ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. Beroende på makarnas relation och levnadssituation varierar betänketiden. När betänketiden löpt ut och makarna fortfarande önskar skilja sig måste en begäran att skilja sig framställas. I samband med begäran är makarna formellt sett skilda. 

Enligt svensk lag ska dock en bodelning ske i samband med skilsmässan. Bodelningen har fem möjliga steg som ska avklaras (vilka förklaras längre ned). Först skrivs en eventuell bouppteckning sedan beräknas andelarna och lottläggning sker därefter. En eventuell bodelningslikvid utbetalas och till slut upprättas ett bodelningsavtal. I och med undertecknandet av bodelningsavtalet anses makarna juridiskt sett skilda, eftersom ingen av parterna kan begära bodelning igen. 

Skilsmässa med barn

Många makar som separerar har barn med gemensam vårdnad och efter skilsmässan kan frågor uppstå om beslut kring vårdnad, umgänge och boende. Om föräldrarna är ense om beslut kring barnet kommer de gemensamt överens om ett upplägg som passar dem bäst. Om föräldrarna däremot är oeniga finns alltid möjligheten att få gratis hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Om det kommer till den punkten att samarbetet känns hopplöst kan en förälder ansöka om ensam vårdnad. Domstolarna är dock försiktiga med att döma ut enskild vårdnad och vi rekommenderar att försöka undvika en vårdnadstvist om det är möjligt. För stöd under en skilsmässa finns en mängd forum online där man kan bolla frågor med människor som går igenom liknande problem. 

Hur ansöker man om äktenskapsskillnad?

För att kunna skiljas måste åtminstone en av makarna lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Därefter påbörjas i vissa fall en betänketid. Att ansöka om skilsmässa (eller äktenskapsskillnad som är den korrekta juridiska termen) är inte komplicerat. Praktiskt ska en ansökan skickas in till den lokala tingsrätten. På Domstolsverket finns fördjupad information samt färdiga mallar. Dessa online blanketter ska sedan skickas in till den domstol på den ort där ni var folkbokförda den 1 november föregående år. 

Vad innebär betänketiden när man ska skilja sig?

När betänketiden löpt ut är skilsmässan ett faktum. Om makarna inte är eniga om att en skilsmässa ska ske är det obligatoriskt med en betänketid på sex månader. Detsamma gäller om makarna är eniga men det finns ett gemensamt barn som är under 16 år gammal.

Senast när betänketiden löpt ut måste en av makarna framställa ett yrkande (en begäran) om att äktenskapet upplösas. Under förutsättning att detta görs träder skilsmässan i kraft i samband med att betänketiden tar slut.

Att betänketiden löpt ut och att skilsmässan vunnit laga kraft är inte detsamma som att alla praktiska moment som skilsmässan gett upphov till blivit avklarade. Bodelning kan i vissa fall ta betydligt längre tid och måste fortsätta hanteras även efter att äktenskapet formellt sett blivit upplöst.

Bodelningens roll i skilsmässan

När vi nu avklarat själva skilsmässoansökan och betänketiden är det dags att reda ut det juridiska frågorna. I de följande förklarar vi hur går en bodelning går till i samband med en skilsmässa.

 1. En (eventuell) bouppteckning skrivs för att kartlägga parternas tillgångar och skulder.
 2. En andelsberäkning sker för att konstatera hur mycket parterna har rätt till i samband med skilsmässan, vanligtvis en likadelning, 50/50.
 3. En lottläggning görs för att bestämma hur egendom och skulder ska fördelas hos parterna.
 4. En (möjlig) bodelningslikvid betalas när ena parten får mer på sin lott än vad denne har rätt till.
 5. Ett bodelningsavtal skrivs som avslutar skilsmässan.

Vad ingår i bodelningen när makar separerar?

Giftorättsgods bodelas och enskild egendom bodelas inte. Giftorättsgods är som utgångspunkt allt makarna äger. Enskild egendom är sådant som är makens ”egna” genom villkor i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Det som inte heller ska delas är särskild och personlig egendom (t.ex. kläder). Det som makarna köper, får eller lånar efter brytdagen bodelas inte. Brytdagen är dagen då skilsmässoansökan ankom till tingsrätten.

Vad är en bouppteckning?

Om det makarna äger inte står helt klart eller om deras egendomsförhållanden är komplexa kan en bouppteckning skrivas som listar alla tillgångar och skulder. Det behöver inte alltid göras, t.ex. om de redan vet vad som ska ingå eller ifall de har ett äktenskapsförord som ordnar bodelningen.

Vad är andelsberäkning?

Efter en (möjlig) bouppteckning räknas andelarna ut, d.v.s. det parterna har rätt till efter bodelningen. I Sverige ansvarar man själv för egna skulder och därför ska skulderna räknas bort innan andelen räknas ut. Efter skulderna tagits bort delas resterande egendom (giftorättsgods) som regel lika. Eftersom makarna själva ansvarar för sina skulder blir det aldrig aktuellt att dela på ett minus hos ena maken. 

Vad är lottläggning?

I det sista steget bestäms vem som ska få vad och vem som ska stå för vilken skuld, vilket de själva kan komma överens om. Om de är oense är huvudregeln att man behåller sin egendom och ibland utses en bodelningsförrättare vid meningsskiljaktigheter. Ibland uppstår en obalans mellan det man har rätt till (andel) och det man får (lott). Obalansen jämnas ut genom att en bodelningslikvid betalas, vilket är en mellanskillnad för att åstadkomma rättvisa. 

Skriv ett bodelningsavtal som reglerar skilsmässan

Ett bodelningsavtal är ett bevis på att bodelningen är klar och för att avtalet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt samt signerat av båda. Vi rådgiver alltid till att genomföra en bodelning efter skilsmässa och därefter att skriva ett bodelningsavtal, annars finns risken att en ex-make begär bodelning flera år senare, vilket kan leda till många besvär. Lagen har nämligen inget utsatt tidskrav för att begära bodelning efter en skilsmässa. En naturlig fråga blir då hur lång tid det kan gå efter en skilsmässa, innan begäran om bodelning är för sent? Frågan har prövats av Högsta Domstolen. 24 år ansågs vara för länge för att begära bodelning och få bodelningsförrättare. Något som kanske känns rimligt eftersom det blir extremt svårt att reda ut skulder och tillgångar som fanns för 24 år sedan på brytdagen. I en annan situation prövades frågan igen och där hade 10 år gått, en bodelningsförrättare utsågs och bodelning genomfördes. 

Hur värderas egendom i bodelningen som sker under skilsmässan?

Parterna kan på egen hand komma överens om värdet på egendom eftersom lagen inte sätter upp några värderingsregler. För egendom med sentimentalt eller känslomässigt värde blir det svårare för någon annan än parterna att bestämma värdet på. Någon annan kan dock fastställa värdet på egendom genom att konstatera marknadsvärdet. Om parterna inte kan komma överens blir marknadsvärdet avgörande. 

En bodelningsförrättare kan utses ifall makarna är oense om bodelningen

Om parterna inte är överens om hur bodelningen ska genomföras och vem som ska få vad kan en bodelningsförrättare utses på ansökan. Bodelningsförrättaren försöker få parterna att nå en frivillig överenskommelse. Om det inte går kan bodelningsförrättaren själv bestämma bodelningen. En bodelningsförrättare är vanligen en jurist eller advokat. 

Exempel på bodelning vid skilsmässa

 

1. Bouppteckning. Vad äger makarna och vad har de för lån och skulder?

 

Make A


Make B


Giftorättsgods 

Gemensamt hus: 500 000 kr 

Aktier: 100 000 kr

= 600 000 kr

(ingen enskild egendom)


Giftorättsgods

Gemensamt hus: 500 000 kr

Bankmedel: 400 000 kr

= 900 000 kr

(ingen enskild egendom)


Skulder

Gemensamt bostadslån: 200 000 kr

Banklån: 50 000 kr

= 250 000 kr


Skulder

Gemensamt bostadslån: 200 000 kr

Studielån: 300 000 kr

= 500 000 kr


 

2. Andelsberäkning. Hur mycket egendom har makarna rätt till?

 

Make A


Make B


Giftorättsgods = 600 000 kr 

Skulder = 250 000 kr


Giftorättsgods = 900 000 kr 

Skulder = 500 000 kr


Giftorättsgods – skulder = det make A bidrar med till bodelningen.

600 000 kr250 000 kr = 350 000 kr


Giftorättsgods – skulder = det make B bidrar med till bodelningen.

900 000 kr500 000 kr = 400 000 kr


350 000 kr + 400 000 kr = 750 000 kr. 750 000 kr / 2 = 375 000 kr = makarnas andel efter likadelning.


350 000 kr + 400 000 kr = 750 000 kr. 750 000 kr / 2 = 375 000 kr = makarnas andel efter likadelning.


375 000 kr 

+ 250 000 kr (skulder)

= 625 000 kr

? Make A:s andel är mindre p.g.a. A har mindre skulder.


375 000 kr 

+ 500 000 kr (skulder)

= 875 000 kr

? Make B:s andel är större p.g.a. B har mer skulder.


 

3. Lottläggning. Vem får vad och vem betalar vilken skuld?

 

Make A


Make B


Make A behåller sina aktier. 

Andel (det A har rätt till)

 375 000 kr


+ Banklån: 50 000 kr

= 425 000 kr

 


Make B behåller det gemensamma huset och bankmedel. B tar över det gemensamma bostadslånet. 

Andel (det B har rätt till)

375 000 kr


+ Studielån: 300 000 kr

+ Övertar hela bostadslånet: 400 000 kr

= 1 075 000 kr


Lott (det A får)

Aktier: 100 000 kr

 

 


Lott (det B får)

Fastighet: 1 000 000 kr

Bank: 400 000 kr 

= 1 400 000 kr


+ Bodelningslikvid från B: 325 000 kr

= 425 000 kr


-Bodelningslikvid till A: 325 000 kr

= 1 075 000 kr


 

4. Bodelningslikvid: betalning krävs eftersom B:s lott är högre än B:s andel.

5. Bodelningsavtal: A och B reglerar bodelningen i ett avtal.

Förklaring

 1. A:s lott är 325 000 kr mindre än A:s andel: 100 000 kr – 425 000 = - 325 000 kr.
 2. B:s lott är 325 000 kr mer än B:s andel: 1 400 000 – 1 075 000 = + 325 000 kr.
 3. Respektives andel och lott ska vara lika stora. A har rätt till betalning om 325 000 kr av make B för att jämna ut obalansen.
 4. I det sista steget har alltså bestämts vem som får vad (B får bostaden) och vem som ska stå för vilken skuld (B tar över hela bostadslånet).

Exempel 2: ena makens skulder är större än tillgångarna

1. Bouppteckning. Vad äger makarna och vad har de för lån och skulder?

 

Make A


Make B


Giftorättsgods

Aktier: 300 000 kr

(ingen enskild egendom)


Giftorättsgods

Bankmedel: 600 000 kr 

(ingen enskild egendom)


Skulder

Banklån: 800 000 kr


Skulder

Studielån: 50 000 kr


 

2. Andelsberäkning. Hur mycket egendom har makarna rätt till?

 

Make A


Make B


Giftorättsgods: 300 000 kr

Skulder: 800 000 kr


Giftorättsgods: 600 000 kr 

Skulder: 50 000 kr


Giftorättsgods – skulder = det make A bidrar med i bodelningen. 

300 000 kr800 000 kr = – 500 000 kr.

Man delar inte på skulder. A tar med sig 0 kr till bodelningen eftersom skulderna överstiger tillgångarna.


Giftorättsgods – skulder = det make B bidrar med i bodelningen.

600 000 kr50 000 kr = 550 000 kr. 

B tar med sig 550 000 kr. B:s tillgångar överstiger skulderna och makarna delar på B:s överskott.


550 000 kr / 2 = 275 000 kr


550 000 kr / 2 = 275 000 kr


Andel: 275 000 kr 

+ 500 000 kr (skulder)

= 775 000 kr


Andel: 275 000 kr

+ 50 000 kr (skulder)

= 325 000 kr


 

3. Lottläggning. Vem får vad och vem betalar vilken skuld?

 

Make A


Make B


Andel (det A har rätt till)

275 000 kr

+ En del av skulderna

300 000 kr 

= 575 000 kr


Andel (det B har rätt till)

 275 000 kr

+ Studielån

50 000 kr 

= 325 000 kr


Lott (det A får)

Aktier: 300 000 kr


Lott (det B får)

Bankmedel: 600 000 kr


+ Bodelningslikvid från B: 275 000 kr 

= 575 000 kr


-Bodelningslikvid till A:275 000 kr

= 325 000 kr


Efter bodelningen har A tillgångar på 575 000 kr och fortfarande skulder på 800 000 kr. Det innebär ett underskott på -225 000 kr.

Innan bodelningen hade A ett underskott på -500 000 kr. 

B har bidragit till att minska A:s underskott med 275 000 kr.


B har efter bodelningen ett överskott på 275 000 kr.

Innan bodelningen hade B ett överskott på 550 000 kr. 

B har bidragit till att minska A:s underskott med 275 000 kr.


 

 

4. Bodelningslikvid: betalning krävs eftersom B:s lott är högre än B:s andel.

5. Bodelningsavtal: A och B reglerar bodelningen i ett avtal.

Förklaring

 1. A:s lott är 275 000 kr mindre än A:s andel: 575 000 kr – 300 000 kr = -275 000 kr.
 2. B:s lott är 275 000 kr mer än B:s andel: 600 000 – 325 000 kr = +275 000 kr
 3. Respektives andel och lott ska vara lika stora. A har rätt till betalning om 275 000 kr från B för att jämna ut obalansen.
 4. A och B delar lika på B:s överskott. B behöver inte dela på A:s underskott.
 5. I det sista steget har bestämts vem som får vad (de behåller sin egendom) och vem som ska stå för vilken skuld (A:s totala skuld räknas inte med).

Hur hade det blivit om A och B delat på alla skulder?

Om vi enligt svensk lag skulle delat på alla skulder skulle resultatet bli att make A och make B totalt fick 25 000 kr var från bodelningen.

 

Make A


Make B


Giftorättsgods: 300 000 kr

Skulder: 800 000 kr


Giftorättsgods: 600 000 kr 

Skulder: 50 000 kr


Sammanlagt giftorättsgods: 900 000 kr

Sammanlagda skulder: 850 000 kr


Sammanlagt giftorättsgods: 900 000 kr

Sammanlagda skulder: 850 000 kr


900 000 kr – 850 000 kr = 50 000 kr

50 000 kr / 2 = 25 000 kr


900 000 kr – 850 000 kr = 50 000 kr

50 000 kr / 2 = 25 000 kr


 

Skevdelningsregeln

En specialregel kan bli aktuell om de vanliga reglerna om bodelning leder till ett orimligt resultat. Istället för att dela 50/50 behåller parterna sitt eget giftorättsgods, alternativt att den ”rikare” parten behåller mer av sitt eget giftorättsgods än vad som skulle vara fallet vid en 50/50 delning.

Exempelvis

 1. Make A och make B varit gifta under två år och 2/5 (40 %) av deras giftorättsgods bodelas eftersom deras förmögenhet skiljer sig åt.
 2. Make A får ett stort arv precis innan skilsmässan.
 3. Make B är i personlig konkurs när bodelning ska göras.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Arv och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik