1. Lavendla Juridik

Betänketid

BetänketidInnan en skilsmässa kan slutföras krävs ibland betänketid. Betänketid finns för att makar noga ska tänka över beslutet att skilja sig och syftar till att motverka ogenomtänkta skilsmässor. Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta. För funderingar når du oss på 0770 - 33 90 70, via mail eller genom att fylla i formuläret längst ned.

3 situationer som kräver betänketid

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte. Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren. I följande tre situationer utgår betänketid:

  1. När ena parten inte vill skilja sig. När det råder oenighet kring beslutet att genomföra skilsmässan är det en enskild skilsmässoansökan som skickas in.

  2. När någon av parterna vill ha tid att tänka över beslutet. Betänketid kan därför alltid begäras i samband med skilsmässoansökan - både för enskild och gemensam ansökan.

  3. När barn under 16 år bor tillsammans med parterna.

Barn under 16 år som bor hos makarna kräver betänketid 

Betänketid krävs när det finns barn under 16 år som lever med makarna, oavsett om endast en make/maka är förälder till barnet. Att det råder enighet om skilsmässan spelar ingen roll för betänketiden, eftersom det anses vara extra viktigt att makarna noga tänker igenom skilsmässobeslutet när det finns barn med i bilden. Ibland uppstår också frågor om vårdnad, boende och umgänge i samband med äktenskapsskillnad. När skilsmässan fullföljs är utgångsläget att föräldrarna får gemensam vårdnad om barnet, om inte annat önskas. 

Det går därför att begära skilsmässa direkt utan betänketid om makarna saknar barn under 16 år som bor hos makarna. Om makarna ändå önskar få tid att tänka över beslutet går det bra att ansöka om betänketid.

Ingen betänketid vid skilsmässa om makarna levt isär de senaste två åren

Makar som levt isär de senaste två åren kan begära betänketid, men det är inget krav. Det gäller oavsett om det finns barn som bor med makarna eller om någon inte vill skilja sig. I dessa situationer finns rätt till skilsmässa direkt under förutsättning att ett s.k. särlevnadsintyg bekräftar att makarna faktiskt bott isär. I skilsmässoansökan skrivs med att betänketid inte önskas, vilket då får styrkas med särlevnadsintyget. 

Så ska ett särlevnadsintyg ut se ut

Även fast det inte finns någon särskild mall för hur ett särlevnadsintyg ska se ut är det viktigt att det på ett tydligt sätt bekräftar makarnas särboende under de senaste två åren. Intyget ska också undertecknas i samband med ansökan.

Två vittnen ska intyga att makarna levt isär och därför är det bra att låta två personer som väl känner till boendefrågan agera vittnen. Vittnena ska signera intyget och det kan vara en klok idé att få med deras kontaktuppgifter. Ifall särlevnadsintyget bestrids av motparten kommer domstolen att göra en mer omfattande undersökning kring levnadsförhållandena. 

När börjar betänketid att löpa vid äktenskapsskillnad?

Vid gemensam skilsmässoansökan, d.v.s. när makarna tillsammans tagit beslut om äktenskapsskillnad, börjar betänketiden från dagen tingsrätten tog emot ansökan. 

Vid enskild skilsmässoansökan, d.v.s. när ena maken/makan tagit beslutet om skilsmässa, börjar betänketiden från dagen motparten tog emot stämning om äktenskapsskillnad.

Om fullföljd inte begärs efter betänketiden fortsätter äktenskapet

Det är viktigt att begära fullföljd av skilsmässan efter betänketiden, om parterna fortfarande önskar genomföra skilsmässan, eftersom det inte sker automatiskt. Om fullföljd inte begärs kommer makarna att fortsätta livet som gifta eftersom domstolen till slut skriver av målet. 

Fullföljd kan som tidigast begäras efter att betänketiden löpt ut (efter sex månader) och senast efter 12 månader efter skilsmässoansökan. Efter dessa tidsfrister är det för sent. Om parterna inte begär fullföljd, men fortfarande önskar skilja sig börjar processen om på nytt och ny ansökningsavgift behöver betalas. Fullföljd begärs via blankett.

Kontakt - Har du frågor kring betänketid?

Kontakta Lavendla på 0770 - 33 90 70, via formuläret nedan eller mail. Vi hjälper dig i alla steg kring en skilsmässa och finns med hela vägen. Lavendla erbjuder hjälp med bl.a. bodelning, skilsmässoansökan och svarar på alla dina frågor.