Bodelningsförrättare

Bodelning Lavendla Begravningsbyrå

Genom ett bodelningsavtal regleras hur egendom ska delas upp när ett samboskap eller ett äktenskap upphör - exempelvis vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Det är viktigt att bodelningsavtalet formuleras tydligt och juridiskt korrekt, för att undvika missförstånd och praktiska problem när det som föreskrivs i bodelningsavtalet ska verkställas i praktiken. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad är en bodelning? – Topp 5 fakta och regler att tänka på gällande bodelning

  1. Bodelning kan bli aktuell efter dödsfall, skilsmässa, samboseparation eller under ett bestående äktenskap. Efter en samboseparation är bodelningen frivillig.
  2. Efter ett dödsfall görs först en bouppteckning och därefter, under förutsättning att den avlidne var gift eller sambo, en bodelning. Först när detta är klart kan arvskiftet verkställas.
  3. Ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan helt eller delvis sätta bodelningsreglerna ur spel.
  4. Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket. Någon motsvarighet för sambo finns inte.
  5. När det inte går att komma överens om hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare, även kallad bodelningsman, utses av domstol. Bodelningsförrättaren är i första hand en medlare men kan också fatta ett eget beslut om hur bodelningen ska genomföras.

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är en handling där det framgår hur egendom ska fördelas efter att ett samboförhållande eller äktenskap upphört. Bodelningsavtal aktualiseras både vid separation/skilsmässa och dödsfall. Bodelningsavtalet behöver inte följa någon särskild mall men det är ändå viktigt att det utformas på ett tydligt och korrekt sätt. Ett bodelningsavtal kan exempelvis användas för att överlåta äganderätten av en fastighet från den ena parten till den andra, eller styrka att värdepapper ska överföras från en aktiedepå till en annan.

Bodelningsförrättarens, även kallad bodelningsman, uppgift vid bodelningen

Det säger nästan sig självt att alla bodelningar inte går smärtfritt. En bodelning kan vara förknippad med många känslor och motstridiga viljor. I de fall det inte går att komma överens på frivillig väg kan en bodelningsförrättare, oftast en advokat, utses av domstol. Detta gäller oavsett om bodelningen ska ske till följd av skilsmässa, samboseparation eller dödsfall. En synonym som ofta används för bodelningsförrättare är bodelningsman.

Bodelningsförrättarens, eller bodelningsmannens, primära uppgift är att försöka få parterna att nå en uppgörelse i godo. Om det misslyckas får bodelningsförrättaren genomföra en så kallad tvångsdelning. Då bestämmer bodelningsförrättaren hur egendomen ska delas upp. Det bodelningsförrättaren beslutar om kan överklagas och prövas i domstol.

Angående kostnaden för en bodelningsförrättare är huvudregeln att makarna själva betalar för den tid bodelningsförrättaren lägger ned. Det är därför att rekommendera att bara låta utse en bodelningsförrättare, som snabbt blir dyr, när det verkligen inte går att komma överens.

Skiljer sig bodelningsavtal åt beroende av om parterna varit, eller är, gifta eller sambor?

Själva bodelningsavtalet ser ungefär likadant ut oberoende av om parterna tidigare varit gifta eller sambor. Däremot finns det stora juridiska skillnader kring bodelningsprocessen i stort. För sambor är det exempelvis inte obligatoriskt att genomföra någon bodelning och om en bodelning ändå sker omfattar den bara så kallad ”samboegendom”.

Vid skilsmässa måste en bodelning ske, om inte all egendom i äktenskapet är enskild. Gifta par kan också genomföra en bodelning utan att skiljas. Detta kallas för ”bodelning under bestående äktenskap”. Väljer makarna att göra detta ska bodelningen anmälas till Skatteverket, som även kan registrera själva bodelningsavtalet.

Bodelning under äktenskap

En bodelning kan göras även om makarna inte vill skilja sig. Det kallas då bodelning under bestående äktenskap. Ett vanligt förekommande synonymt begrepp är bodelning inom äktenskapet.

Även om ett gift par inte tänker skilja sig har de möjlighet att genomföra en bodelning, vilket då benämns bodelning under bestående äktenskap. Det kan till och med vara en riktigt bra idé om det exempelvis råder en ekonomisk obalans i äktenskapet och makarna vill att egendomen ska bli mer rättvist fördelad i formell bemärkelse.

En bodelning under bestående äktenskap förutsätter att en anmälan görs till Skatteverket. Någon särskild blankett behövs inte men det måste naturligtvis framgå av anmälan vilka makarna är. När anmälan gjorts är det fritt fram att gå vidare med själva bodelningen. Det bodelningsavtal som upprättas behöver inte registreras hos Skatteverket men det går ändå att göra på frivillig grund.

Bodelningsavtalet används sedan som underlag för att i praktiken verkställa makarnas önskemål, exempelvis vid ansökan om förändrad lagfart hos Lantmäteriet eller för överföring av aktier från en depå till en annan.

Bodelning under bestående äktenskap måste anmälas till Skatteverket.

Bodelning behöver inte bara ske till följd av tråkiga händelser. Det kan även vara en konstruktiv åtgärd för att göra ägandet av olika tillgångar mer jämlikt inom ramen för ett äktenskap.

Det gifta par som vill göra en bodelning, utan att skiljas, ska anmäla detta till Skatteverket. Skälet till detta är att det ska vara möjligt för utomstående att få reda på att makarna valt att fördela om sina tillgångar, vilket exempelvis kan vara av betydelse för långivare.

Efter att anmälan om bodelningen skett till Skatteverket är det fritt fram att genomföra själva bodelningen, vilket kräver att en skriftlig handling upprättas. Denna handling kan också skickas in till Skatteverket för registrering men det är inte obligatoriskt.

Bodelning vid skilsmässa

Efter en skilsmässa ska bodelning ske. Då kommer de tidigare makarna överens om hur deras respektive egendom ska fördelas. En bodelningsprocess kan vara påfrestande både mentalt och praktiskt och det är ofta klokt att anlita en jurist som stöd.

Utgångspunkten för en bodelning vid skilsmässa är att tidigare makar ska dela lika på den egendom som ingår i giftorättsgodset. Giftorättsgods är i stort sett all egendom som inte är enskild. Egendom kan vara enskild till följd av ett äktenskapsförord eller genom ett villkor i ett gåvobrev eller ett testamente. Förutom enskild egendom är strikt personliga tillhörigheter, som klädesplagg och födelsedagspresenter, i normalfallet undantagna för bodelning.

Efter att avdrag gjorts för respektive persons skulder ska giftorättsgodset fördelas lika. I första hand ska de tidigare makarna få behålla den egendom som de redan äger. Om det inte är praktiskt möjligt, och det heller inte går att lösa med pengar, måste dock den maken avstå egendom till förmån för den andra maken.

De tidigare makarnas överenskommelse om bodelningen ska dokumenteras i ett bodelningsavtal som ska skrivas under av dem båda. Bodelningsavtalet kommer till praktisk användning när exempelvis äganderätten till en fastighet eller en bostadsrätt ska förändras. Av bodelningsavtalet ska det framgå vilken egendom som finns och hur den ska fördelas. Bodelningsavtalet behöver inte registreras hos någon myndighet men bör naturligtvis förvaras på ett säkert ställe. Det är dock möjligt att frivilligt skicka in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering.

Bodelningsförrättare vid skilsmässa

En bodelning är ofta förknippad med starka känslor och det säger sig självt att det kan vara svårt för de tidigare makarna att komma överens. Om det behövs kan en så kallad bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att lösa bodelningen på smidigaste möjliga vis.

I den bästa av världar medför inte en bodelning några konflikter. Att konflikter uppstår är dock inte konstigt, utan helt naturligt när egendom som betyder mycket både ekonomiskt och känslomässigt ska fördelas.

När det är omöjligt att på egen hand komma överens om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Det räcker med att en av makarna skickar in en ansökan om bodelningsförrättare för att en sådan ska utses.

Bodelningsförrättaren ska kalla makarna till ett möte i syfte att upprätta ett bodelningsavtal. Bodelningsförrättaren ska i första hand verka för att makarna ska ingå en frivillig uppgörelse. Om detta misslyckas har bodelningsförrättaren möjlighet att själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas. Det som beslutas av bodelningsförrättaren kan dock överklagas om någon av makarna vägrar att acceptera resultatet. Vid ett överklagande är det tingsrätten som prövar om bodelningsförrättarens förslag ska fastslås eller ändras.

Båda makarna är fullt ut betalningsskyldiga för kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete. Eftersom en bodelningsförrättare kostar tusentals kr per timme är det viktigt att makarna gör sitt bästa för att underlätta hens arbete.

Bodelning vid dödsfall

När man pratar om bodelning i samband med dödsfall kopplas det oftast ihop med det som kallas arvskifte, det vill säga fördelningen av de tillgångar som en avliden person lämnat efter sig. Bodelningen måste ske om det finns en efterlevande make eller maka. Bodelning för sambor är inte obligatorisk men ska ske om den efterlevande sambon begär det. Nedan går vi igenom vad som gäller mer specifikt i respektive situation.

Bodelning när den avlidne var gift

Under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord, eller andra handlingar som säger att viss egendom är enskild, ska det ske en likadelning av makarnas tillgångar när en av dem avlider. Förenklat delas tillgångarna, efter att eventuella skulder dragits av, i två lika stora högar. Den efterlevande maken/makan får en av dessa högar med full äganderätt. Den andra högen får maken/makan, i de fall det bara finns gemensamma barn, fritt disponera till dess att hen själv avlider. Först då ärver de gemensamma barnen. Om det däremot finns särkullbarn har dessa rätt till laglott redan efter den första makens/makans död.

Bodelning när den avlidne var sambo

När en sambo avlider finns det inget tvång om att en bodelning ska ske. Den efterlevande sambon kan dock begära att en bodelning genomförs. Om så är fallet har den efterlevande sambon rätt till hälften av den bostad och det bohag som köpts in för gemensamt bruk. Detta kallas samboegendom. Alla andra tillgångar, exempelvis bankkonton och bilar, faller därmed utanför bodelningen. I de fall man önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av mer än samboegendom är det därmed väldigt viktigt att upprätta ett testamente.

Om samborna vill säkerställa att någon bodelning överhuvudtaget inte kommer att ske efter en separation kan detta ordnas med hjälp av ett samboavtal. Ett samboavtal fungerar i praktiken som ett äktenskapsförord.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Bodelning och har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik