1. Lavendla Juridik

Bodelningsförrättare och bodelningsman

Bodelning Lavendla Begravningsbyrå

I samband med att bodelning sker kan en bodelningsförrättare, även kallad bodelningsman, utses av domstol. En bodelning sker vanligtvis i samband med skilsmässa, separation eller dödsfall. När parterna inte kan enas och nå en överenskommelse kan en bodelningsförrättare hjälpa till att genomföra bodelningen. Du är varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Du når oss på 0770 – 33 90 70.

Vad gör en bodelningsförrättare? 

En bodelningsförrättare är en slags medlare som arbetar för att åstadkomma en korrekt och rättvis bodelning mellan parterna. Den primära uppgiften är att försöka få parterna att nå en överenskommelse. Om det inte går får bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning och bestämmer då hur egendomen ska delas upp.

Det bästa hade självklart varit ifall alla kom överens, men det säger nästan sig självt att alla bodelningar inte är konfliktfria. Det är oftast mycket känslor och motstridiga viljor inblandade då parterna kanske inte är överens om hur huset, bilen, aktier eller liknande ska delas. Kanske önskar någon av parterna att en partiell bodelning ska göras, d.v.s. att bodelning sker med begränsade tillgångar. 

Hur går det till med en bodelningsförrättare?

  1. Bodelningsförrättaren kallar parterna till ett möte för att se över möjligheten att nå en gemensam lösning och ska alltså verka för att få makarna att ingå ett frivilligt avtal.
  2. Om ingen överenskommelse nås är det bodelningsförrättarens uppdrag att själv samla in uppgifter om vad som ska omfattas av bodelningen. Bodelningsförrättaren skriver en förteckning över parternas tillgångar och skulder.
  3. Bodelningsförrättaren bestämmer hur bodelningen ska genomföras utifrån värdet på de tillgångar som ska omfattas av bodelningen.
  4. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas ifall någon av parterna vägrar att acceptera resultatet. Överklagan måste ske inom max fyra veckor och det är tingsrätten som prövar om resultatet ska slås fast eller ändras.

Kostnad för bodelningsförrättare

Bägge parter är skyldiga att betala ersättning till bodelningsförrättaren och som regel delas kostnaden lika. Vi rekommenderar att endast låta utse en bodelningsförrättare i de situationer när det verkligen inte går att komma överens, eftersom det snabbt kan bli dyrt. Den totala kostnaden varierar och det är svårt att säga hur stor kostnaden exakt blir. I regel går att säga att desto längre tid det tar att komma överens, desto dyrare blir det samt om det som ska utredas är komplext. En bodelningsförrättare är antingen advokat eller jurist och deras arvoden skiljer sig också åt, på advokatbyråer är timarvodet i allmänhet mellan 1500 kr-2500 kr. Det är också vanligt att bodelningsförrättaren önskar förskottsbetalning för 5-10 h arbete.

Bodelningsman behövs inte om parterna är överens

Om parterna är överens om bodelningen brukar det inte vara några konstigheter. Efter att parterna rett ut tillgångar och skulder samt kommit överens om fördelningen av dessa bör ett bodelningsavtal skrivas. Avtalet fungerar som ett kvitto på att bodelningen är avslutad och faktiskt har skett. För att bodelningsavtalet ska vara giltigt krävs att det signeras av båda och det går att få avtalet registrerat hos Skatteverket, även fast det inte utgör något krav för giltighet. För bodelning under äktenskap krävs anmälan till Skatteverket.

Bodelningsförrättare vid skilsmässa

En bodelning är ofta förknippad med starka känslor och det säger sig självt att det kan vara svårt för de tidigare makarna att komma överens. Om det behövs kan en så kallad bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att lösa bodelningen på smidigaste möjliga vis.

I den bästa av världar medför inte en bodelning några konflikter. Att konflikter uppstår är dock inte konstigt, utan helt naturligt när egendom som betyder mycket både ekonomiskt och känslomässigt ska fördelas.

När det är omöjligt att på egen hand komma överens om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Det räcker med att en av makarna skickar in en ansökan om bodelningsförrättare för att en sådan ska utses.

Bodelningsförrättaren ska kalla makarna till ett möte i syfte att upprätta ett bodelningsavtal. Bodelningsförrättaren ska i första hand verka för att makarna ska ingå en frivillig uppgörelse. Om detta misslyckas har bodelningsförrättaren möjlighet att själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas. Det som beslutas av bodelningsförrättaren kan dock överklagas om någon av makarna vägrar att acceptera resultatet. Vid ett överklagande är det tingsrätten som prövar om bodelningsförrättarens förslag ska fastslås eller ändras.

Båda makarna är fullt ut betalningsskyldiga för kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete. Eftersom en bodelningsförrättare kostar tusentals kr per timme är det viktigt att makarna gör sitt bästa för att underlätta hens arbete.

Bodelningsförrättare vid upplösning av samboförhållande

Parterna i ett tidigare samboförhållande kan ansöka om att få en bodelningsförrättare. Bodelning är inget krav vid upplösning av ett samboförhållande och för att bodelning ska ske måste den ena parten begära det inom senast ett år från samboförhållandets avslut. Efter 12 månader går rätten att begära bodelning förlorad och då kan inte domstolen heller utse en bodelningsförrättare.

Överklagan och klander av bodelningsförrättarens beslut

Det går att överklaga resultatet av en bodelning som bodelningsförrättaren kommit fram till. Ifall någon är missnöjd med bedömningen kan beslutet klandras hos tingsrätten. Det måste göras inom fyra veckor från och med att parterna fick del av bodelningen och om det inte sker inom tidsramen verkställs bodelningen. När beslutet överklagas kan alltså bodelningsprocessen fortsätta vilket också innebär ytterligare kostnader. I tingsrätten får den ”förlorande” parten som regel betala den andre partens rättegångskostnader. Ifall parterna inte anlitat ett ombud tidigare är det vid en förlängd process klokt att göra det.

Så går en ansökan om bodelningsförrättare till

  1. För ansökan om bodelningsförrättare krävs att bådas personbevis bifogas. Personbeviset bör vara max tre månader gammalt. Här beställs personbevis.
  2. I ansökan ska bådas namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-post skrivas med. Den som ansöker måste också signera ansökan.
  3. Den ansökande parten kan ge förslag på en bodelningsförrättare. Om inget förslag finns från den ansökandes sida får det i ansökan efterfrågas att tingsrätten utser en lämplig person. Vanligtvis utses en jurist.
  4. I ansökan om bodelningsförrättare för tidigare sambor ska tidpunkten för samboförhållandets avslut skrivas med.
  5. Det tillkommer en ansökningsavgift på 900 kr.
  6. Ansökan skickas eller lämnas till tingsrätten i den kommun där den sökande bor. Ifall ingen av parterna bor i Sverige skickas ansökan till Stockholms tingsrätt. Det går att söka på postnummer för att hitta korrekt domstol här.

Bodelning och bodelningsförrättare inom skälig tid

I samband med en skilsmässa måste bodelning ske inom skälig tid. Med det avses att ska ske inom rimlig och rättvis tid. Det finns nämligen en rätt för ex-makar att begära bodelning i flera år efter äktenskapets upplösning. Egentligen finns inget tydligt svar på hur lång tid som får gå, men i praxis har visats att 24 år var för lång tid för att utse en bodelningsförrättare. Det gäller endast för äktenskap, för samboförhållanden krävs att bodelning och ansökan om bodelningsförrättare sker senast ett år efter separation. 

Ersättningsgaranti i vissa fall

Eftersom bodelningsförrättaren har rätt till ersättning för sitt uppdrag krävs att parterna också kan betala. Ifall någon inte har råd att betala kostnaden finns möjligheten till ersättningsgaranti. Det innebär att staten betalar max fem timmars arbete för bodelningsförrättaren och endast en av parterna kan få sådan hjälp. Ansökan kan göras här

Boutredningsman vid dödsfall

I samband med dödsfall sker en bodelning ifall den avlidne var gift. Bodelning kan också ske på begäran av efterlevande sambo, men det är inte obligatoriskt. Den avlidnes tillgångar och skulder hamnar i ett dödsbo som sköts av dödsbodelägarna. Dödsbodelägare kan vara efterlevande sambo, make, arvingar och testamentstagare. När de inte är överens om förvaltningen av dödsboet kan en boutredningsman utses av tingsrätten. Boutredningsmannen tar då över skötseln av dödsboet. En skiftesman har istället i uppdrag att fördela arvet. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Bodelning och har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik