1. Lavendla Juridik

Skilsmässoansökan

När en eller båda makar skickar in skilsmässoansökan behöver aldrig skälen bakom skilsmässan beskrivas. I Sverige råder en princip som innebär att om makar önskar skilja sig ska de också få göra det, utan att behöva förklara sig. Däremot utgår ibland en betänketid om sex till tolv månader som verkar för att förhindra ogenomtänkta eller alltför snabba skilsmässor. Alla har alltså rätt till skilsmässa, men inte alltid direkt. Skilsmässoansökan gäller både för makar som vill ansöka om äktenskapsskillnad och registrerade partners som vill ansöka om upplösning.

När ska gemensam eller ensam skilsmässoansökan skickas in?

En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

Guide till gemensam skilsmässoansökan

 1. Den gemensamma skilsmässoansökan fylls i via blankett eller e-tjänst och lämnas till tingsrätten.
 2. Tingsrätten kontrollerar att ansökningsavgiften på 900 kr är betald och att skilsmässoansökan lämnats till rätt domstol. Rätt domstol är den tingsrätt där parterna är folkbokförda.
 3. Tingsrätten tar ett beslut om betänketid eller inte utifrån omständigheterna.
 4. Om betänketid inte är nödvändigt skickas en dom hem till parterna som får en direkt skilsmässa.
 5. Om betänketid krävs börjar tiden att löpa från och med att tingsrätten tagit emot den gemensamma skilsmässoansökan. Betänketiden är sex månader och skilsmässan kan fullföljas efter det.
 6. Parterna måste aktivt begära fullföljd av skilsmässan senast 12 månader efter skilsmässoansökan, annars fortsätter parterna att vara gifta. Personbevis måste bifogas när parterna ansöker om fullföljd (se mer längre ned).
 7. Om makarna tillsammans beslutar att fullfölja skilsmässan skrivs en dom och tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnad direkt.
 8. Om bara en part begär fullföljd kommer tingsrätten meddela motparten om detta, som kan svara på om fullföljd önskas.
 9. Tingsrätten lämnar också ett meddelande till socialnämnden som får chans att säga något när det finns barn med i bilden.
 10. Tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnad och domen skickas till båda parter som går att överklaga inom tre veckor. Efter tidsfristen vinner domen laga kraft om ingen överklagar och parterna är officiellt skilda från det datumet.

OBS! För att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via e-tjänsten måste makarna vara eniga om skilsmässobeslutet. De måste också vara överens om frågor kring barnet om barnet är under 18 år, d.v.s. om vårdnad, boende och umgänge. E-tjänsten kräver e-legitimation (exempelvis mobilt bank-ID). Det går även bra att ansöka via blankett (se mer nedan).

Guide till ensam skilsmässoansökan

 1. Skilsmässoansökan fylls i enskilt av en av makarna via blankett.
 2. Skilsmässoansökan når tingsrätten som kontrollerar att avgiften är betald och att det är fråga om rätt domstol. Tingsrätten utfärdar stämning som skickas till motparten.
 3. Motparten bekräftar mottagandet och får svara på om denne önskar eller inte önskar genomgå skilsmässa.
 4. Om motparten inte önskar skilja sig utgår betänketid. Om motparten inte svarar brukar tingsrätten komma fram till att motparten inte vill skilja sig och besluta om betänketid.
 5. Om motparten vill skilja sig och det saknas barn under 16 år som bor med makarna beslutas skilsmässa direkt och en dom skickas. Motparten kan dock begära betänketid.
 6. Betänketiden gäller på samma vis som vid gemensam ansökan. Betänketiden löper på sex månader och fullföljande av skilsmässan kan begäras senast efter 12 månader (annars fortsätter giftermålet). Betänketiden börjar från och med att motparten tagit emot stämning.
 7. Resterande fungerar på samma vis som vid gemensam skilsmässoansökan, se ovanstående punkt 7-10.

Praktisk information om skilsmässoansökan via blankett 

 • Personbevis ska bifogas, vilket beställs hos Skatteverket. I samband med beställningen skrivs att det rör sig om en skilsmässa. Det bör inte vara äldre än tre månader.
 • Fyll i blanketten för skilsmässan. Det kan ske digitalt men får sedan skrivas ut och signeras. 
 • I blanketten kryssas i om betänketid önskas eller inte. I blanketten anges om barn under 18 år finns och om ensam vårdnad i sådana fall önskas samt eventuella övriga krav.
 • Skicka eller lämna blanketten hos tingsrätten. 
 • Fullföljd av skilsmässan måste aktivt begäras efter betänketiden. Det sker genom att fylla i och lämna in fullföljdsblanketten hos tingsrätten. 

Så lång tid tar skilsmässan

Det är betänketiden som avgör hur lång eller kort tid skilsmässan tar. Utan betänketid går det fort eftersom det enda som tar tid är tingsrättens handläggning, vilket vanligtvis är ett par veckor. Efter att handläggningen är avslutad tar det tre veckor för domen om äktenskapsskillnad att vinna laga kraft. Ifall ingen överklagar domen är skilsmässan avslutad i samband med detta. Med betänketid tar processen längre tid eftersom betänketiden är mellan ett halvår till ett år lång. Efter minst sex månader är det möjligt att skicka in en fullföljdsansökan för att slutföra skilsmässan, men det går alltså att vänta upp till tolv månader om så önskas. Utan en fullföljdsansökan får parterna, om så önskas, börja om processen på nytt. 

Lavendla Juridik hjälper med skilsmässoansökan

För ytterligare frågor och råd kring ansökan om äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap - kontakta Lavendla Juridik. Vi hjälper dig med allt som situationen kräver, oavsett om det gäller hjälp att fylla i blankett, ge vägledning eller att verka som stöd.